Οδηγίες επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/22 Απρ 1944


Αριθ. Ε.Π.Ε.820
22-4-44
Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας, μέσον Δεκάτης Ενάτην και Δεκάτην Μεραρχίας
Αναλάβατε από λήψεως παρούσης περιωρισμένας επιχειρήσεις κατά στόχων. Πρώτον, οδικά δίκτυα Κοιλάδος Στρυμώνος και σιδηροδρομικά . . . . στενών Ρούπελ. Δεύτερον σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοιράνης και Δοιράνης Σιδηροκάστρου. Τρίτον οδού Σιατίστης Γρεβενών ιδίως γεφύρας Γιαγκόβου και οδού Γρεβενών – Κρανιάς – Κουτσόφλιανης. Τέταρτον οδού Λαρίσσης – Τσούξιανης – Αγιάς Αγνοκάμπου και Σικουρίου – Τσούξιανης. Λεπτομερείας συννενοηθήτε με παρ υμίν αξιωματικούς συνδέσμους συμμ. αποστολής.
Αντικειμενικός σκοπός επιχειρήσεων, μείωση ηθικού εχθρού και εξαναγκασμός του κινείται εις καλώς προστατευομένας φάλλαγας.
Επιθέσεις κατά κυρίων στοχων ή αστικών κέντρων να αποφευχθώσιν προς αποφυγήν αντιποίνων.
Δέον προσβληθώσι φάλαγγες, μεταφορικά μέσα και απομονωμένα αποσπάσματα και τα παρόμοια.
Αξιωματικοί σύνδεσμοι συμμαχικής αποστολής ευρισκόμενοι έδραν σας δύνανται εκλέξωσι και άλλους στοχους εντός πλαισίου ανωτέρω διατασσομένων.
Προκειμένου όμως ζητήσωσι ενέργειαν κατά σοβαρών στοχων έξω ανωτέρω γενικώς διατασσομένων ανάγκη ζητήσητε υμετέραν έγκρισιν απαραιτήτως.
Σ.Δ. Στρατηγείου
λήψη 21-4-44 (Τ. Υ)
ΣΑΡΑΦΗΣ