Εκθεση γεγονότων απο 1943 έως Απρίλιο 1944, ΕΚΚΑ/ΣΡ


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 1943 ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετά την δευτέραν διάλυσιν του Συν/τος και την επίμονον αναζήτησιν υπό των Αγγλων του Συν/ρχου Ψαρρού διά την μεταβίβασιν αυτώ Δ/γής του Στρατ. Μέσης Ανατολής όπως προβή εις την τρίτην ανασυγκρότησιν του Συν/τος (επισυνάπτονται αι επιστολαί των ΄Αγγλων Ταγ/ρχου Τζέφ και ΄Αγγλου Λοχαγού GORT Νο 1 και Νο 2).
Ο Συν/ρχης Ψαρρός πιεσθείς υπό της Κ.Ε. της ΕΚΚΑ ανεχώρησε διά Περτούλι μετά του Γεωργίου Καρτάλη (Γ. Τσαγκαρδιώτση Ψευδώνυμον) όπου μετά συζητήσεως εκτιθεμένης περιληπτικώς εν τη κατωτέρω εκθέσει (Νο 3) συνεφωνήθη η διά τρίτην φοράν ανασυγκρότησις του 5/42 Συν/τος Ευζώνων ΕΚΚΑ. Εν συνεχεία υπεγράφη το κατωτέρω Νο 7 συμφωνητικόν απόφασις υπ’ αριθ. 3, όπερ είχεν υπογραφή εν τω μεταξύ υπό των ΄Αγγλων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.
Την 8/8/43 ο Συν/ρχης Ψαρρός ανεχώρησε διά τα λουτρά Σμοκόβου όπου συνηντήθη μετά της Κ.Ε. του ΕΑΜ και του Γενικού Γραμματέως του Κ.Κ.Ε. Γ.Σάντου εν συνεχεία εγένετο συνάντησις εις Νεράϊδαν των ανωτέρω μετά του Ταξιάρχου EDDIE ίνα γίνη συνεννόησις διά την αναχώρησιν των αντιπροσώπων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ εις Αίγυπτον.
Κατά την συνάντησιν του Συν/ρχου Ψαρρού μετά του Σάντου την 10/8/43 μετά μακράν συζήτησιν (10-12 ώραν) συνεφωνήθη όπως ο Γ.Σάντος συναντηθή μετά της Κ./Ε. ΕΚΚΑ. (παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα ημερολογιακής αναφοράς προς Κ.Ε. ΕΚΚΑ του Συν/ρχου Ψαρρού).
«Επωφεληθείς της ευκαιρίας του είπα ότι πρέπει να συναντηθή με την Κ.Ε. μας και να συζητήση όλα τα ζητήματα πολιτικής συνεργασίας από το μάξιμουμ ήτοι της εισόδου της ΕΚΚΑ εις το ΕΑΜ, έως το μίνιμουμ δηλ. παραπάνω προτάσεως του Σάντου.
Απήντησε ότι δεχεται υπό τον όρον να είμαι παρών και εγώ. Συνεφώνησα. Δεν ανέλαβα καμμίαν υποχρέωσιν, ούτε πρότασι έκαμα.
΄Ετσι κερδίζομεν κάποιον καιρόν, γίνονται αι ομάδες αν και μου εζήτησαν να αναλάβω την οργάνωσίν των. ΄Ομως εγώ έχω τρόπον να βρεθώ εν τάξει και η δύναμις να γίνη.
Μου έκαμεν εντύπωσιν, ότι μου εδήλωσεν ρητώς ότι (παρά την απόφασιν του Κοινού Στρατηγείου) δεν θα μας επιστρέψουν τα όπλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Για την συνάντησι Σάντου – Καραγκούνη, καλόν είναι να έλθη ο Καραγκούνης με αυτοκίνητο εις τα Χώστια (Δομπράνα) σε 10-15 ημέρες που θα είμαι και εγώ με τον Σάντο».
Μετά την επιστροφήν την 20/8/43 του Συν/ρχου Ψαρρού Δ. εις την Σ.Δ. του Συν/τος (Γαρδινίτσα – Γκιώνα) απεφασίσθη όπως δημιουργηθή παρά τη έδρα της ΧΙΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ και του Βρεττανού Διοικητού Ρούμελης (Συνδέσμου ΄Αγγλου Αξ/κού) Στρατηγείον Ρούμελης της ΕΚΚΑ.
Προς τούτο την 21/8/43 ανεχώρησαν διά το Καρπενήσι όπου ωρίσθη η ΄Εδρα του Στρατηγείου Ρούμελης ΕΚΚΑ, ο Ταγ/χης Μηχανικού Βλάχος Σπυρίδων ως Επιτελάρχης, με βοηθόν τον λοχαγόν Πυρ/κού Δούκαν Στέφανον.
Μετά 4ήμερον πορείαν πεζή και επί ημιόνων διά του Δρομολογίου Γαρδινίτσα (Γκιώνας – Εκκίνησις την 10ην ώραν). Καρούτες – Παρυφή Λιδωρικίου – Παρυφή χωρίου Βελούχι – Κλήμα – Γρανίτσα (1η ημέρα), Γρανίτσα – Πενταγιού – αεροδρόμιον ρίψεων (ΣΔ. ΄Αγγλου Λοχαγού Τζέφ) – Κερασιά – Αρτοτίνα (2α ημέρα) Αρτοτίναν – Γαρδίκι Ομηλαίων (3ην ημέρα), Γαρδίκι Ομηλαίων – Καρπενήσι (4η ημέρα – άφιξις την 12.45΄ώρα της 24/8/43) οι αξκοί του Στρατηγείου κατόπιν πλείστων όσων δυσχερειών, τοις παρενέβαλον οι οργανώσεις ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εις την εξεύρεσιν ζώων και καταλυμάτων αφίχθησαν εις Καρπενήσι.
Το Στρατηγείον Ρούμελης ΕΚΚΑ εγκατεστάθη κατ’ αρχάς εις το Ξενοδοχείον Τυμφρηστός και ήρξατο η οργάνωσις του Στρατηγείου.
Οι Αμερικανοί του Στρατηγείου προσκαλούνται εις την κατά την περίοδον εκείνην συγκληθείσαν εις Καρπενήσι Ετησίαν συνδιάσκεψιν των υπευθύνων κ.λ.π. ολοκλήρου της Ρούμελης (πλήν Αττικής και Ευβοίας). Ο Ταγ/ρχης Βλάχος εκφωνεί ενώπιον των συγκεντρωμένων αντιπροσώπων λόγον πνεύματος συμφιλιωτικού και διαλλακτικωτάτου, παρ’ όλας τας υπό των αντιπροσώπων φωνασκίας ότι εφ’ όσον η ΕΚΚΑ πιστεύει ότι η θέλησις του λαού είναι σεβαστή, πρέπει να εισέλθη εις το ΕΑΜ του μόνου εγγυομένου την κυριαρχίαν της Λαϊκής θελήσεως.-
Αποστέλλονται οδηγίαι εις το Στρατηγείον υπό του Συν/ρχου Ψαρρού ως και η εν αντιγράφω επιστολή του Στρατηγού Σαράφη προς τον Συν/ρχην Ψαρρόν (επισυνάπτεται Νο 4 δίς) ίνα εν συνεννοήσει μετά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ συγκροτηθή το Κ.Τ. Στραηγείον Ρούμελης. Μάλιστα ο Συν/ρχης Ψαρρός μας πληροφορεί ότι ως των ειδοποίησε ο Στρατηγός Σαράφης πρόκειται να αναλάβη Αρχηγός Ρούμελης όλων των Ανταρτικών Ομάδων Ρούμελης. Πλην οι της ΧΙΙΙ Μεραρχία όχι μόνον ουδεμίαν πληροφορίαν έχουν περί του τελευταίου, αλλά και την περί ιδρύσεως του Κ.Τ. Στρ/γην δεν θέλουν να εκτελέσουν, προφασιζόμενοι διαφόρους δικαιολογίας και αναβάλλοντες ημέραν καθ’ ημέραν την συγκρότησίν του.
Την 1ην Σεπτεμβρίου 1943 αφικνείται εις Καρπενήσι ο Συν/ρχης Ψαρρός (Στρ/κος Αρχηγός της ΕΚΚΑ) ίνα επιλύση το εξής ακανθώδες ζήτημα.-
Ως εκτίθεται ανωτέρω είχε συμφωνηθεί όπως γίνη συνάντησις μεταξύ Σάντου και μέλους της Κ.Ε. της ΕΚΚΑ παρόντος του Συν/ρχου Ψαρρού εις Χρυσού. Την 27-8-43 ο Συν/ρχης Ψαρρός, λαμβάνει την από 25-8-43 επιστολήν του Δ/τού του 36ου Συν/τος ΕΛΑΣ Αντ/ρχου Ζούλα Ευθυμίου (ως κατωτέρω Νο 5).
Λόγω της με τόσον ασύγγνωστον ψεύδος συνταχθείσης επιστολής του Αντ/ρχου Ζούλα και της δυνατότητος συγκρούσεως του 5/42 Συν/τος με ΕΛΑΣ ο Συν/ρχης Ψαρρός ίνα προλάβη τυχόν νέον εμφύλιον πόλεμον εκινήθη διά συνεχών πορειών και έφθασε εις Καρπενήσι ίνα θέση υπ’ όψει του Βρεττανού Δ/τού Ρούμελης τας νέας παραβάσεις των συμφωνιών.
Την 15ην ώραν της 1ης Σεπτεμβρίου εις τον Σ.Δ. του ΄Αγγλου Ταγ/χου ΄Αθω (΄Αρθρουρ ΄Εντμονς) εκλήθησαν οι του ΕΑΜ Γραμματεύς της Επιτροπής ΕΑΜ Στερεάς Μπάρμπα Γιάννης (Ψευδώνυμον – αγνώστου επωνύμου) του ΕΛΑΣ Πολιτικός Ηλίας Μανιάτης (Ψευδώνυμον αγνώστου επωνύμου), Καπετάνιος Τάσσος Λευτεργιάς (Ψευδώνυμον – επώνυμον Παπαδάκης) του ΕΔΕΣ Αντ/ρχης Κόκκινος και Ταγ/ρχης . . . . . . . . . . . .
της ΕΚΚΑ Συν/χης Πυρ/κού Ψαρρός Δημ. Ταγ/ρχης Μηχ/κού Βλάχος Σπυρ. Λοχαγός Πυρ/κού Δούκας Στέφανος.
Εις την συζήτησιν οι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπεστήριξαν ενώπιον του ΄Αγγλου Ταγ/ρχου ότι ο Συν/ρχης Ψαρρός είχε προέλθει εις ιδίας συνομιλίας μετά του Σάντου περί προσχωρήσεως του 5/42 Σ.Ε. εις τον ΕΛΑΣ και ότι είχε υποσχεθεί και μάλιστα, δι’ επιστολής ότι θα έπαυε πάσαν στρατολογίαν ανταρτών.
Κατά συνέπειαν εθεώρουν την συνέχισιν της Στρατολογίας ως παράβασιν των συμφωνιών. Υπεστήριξεν ότι εφ’ όσον ο Συν/ρχης Ψαρρός είχε προέλθει εις ιδίας συνομιλίας διά προσχώρησιν μετά του Σάντου έπαυσαν αυτομάτως να ισχύουν αι υπογραφείσαι συμφωνίαι και Διαταγαί όσον αφορά την ανασυγκρότησιν του Συν/τος έδει δε πριν τελειώσουν αι συνεννοήσεις το Σύνταγμα να παύση πάσαν στρατολογίαν. Εν εναντία περιπτώσει ηξίωσαν παρά των ΄Αγγλων όπως διακοπή ο ανεφοδιασμός εις ύλικά και οπλισμό του Συν/τος, διότι συμφώνως προς τας πληροφορίας των η ΕΚΚΑ είχε έτοιμο σχέδιο, το οποίον θα τίθετο εις άμεσον εφαρμογήν να διαλύση πρώτα τον ΕΛΑΣ και ύστερα τον ΕΔΕΣ και έτσι να καταλάβη μόνη της αρχή.-
Εν συνεχεία ο Ηλίας Μανιάτης εδήλωσε ότι την συνέχισιν της στρατολογίας ανταρτών υπό του 5/42 την αντιλαμβάνονται οι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ως πράξιν εχθρική και ότι θα λάβουν όλα τα μέτρα διά να εμποδισθή το Σύνταγμα εις αυτό όμως εδήλωσε ότι δεν θέλουν ποτέ χρησιμοποιήσει πρώτοι αυτοί τα όπλα αλλά θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τους ανεφοδιασμούς του Συν/τος όπως ακόμη και την ύδρευσίν του, τοποθετώντες σκοπούς εις τα πηγάδια και τις βρύσες απ’ όπου υδρεύετο το Συν/μα.
Ο ΄Αγγλος Ταγ/ρχης ΄Αθω υπέμεινε ότι εφ’ όσον ουδεμίαν νέαν Δ/γήν είχε λάβει τροποποιούσαν προγενεστέρας διαταγάς περί ανασυγκροτήσεως του 5/42 Συν/τος ούτος θέλει εξακολουθήσει να ενισχύη το 5/42 Σύν/μα δι’ οπλισμού. Επί της αιτήσεως του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ όπως η αποστολή του εξ 6 αεροπλάνων υλικού ανασταλή προσωρινώς μέχρι νεωτέρας αποφάσεως, ο ΄Αγγλος Ταγ/χης ΄Αθω εφάνη ανένδοτος. Προσεπάθησε μάλιστα όπως πείση τους του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να υπογραφή κοινή συμφωνία ότι θέλουν εξακολουθήσει ισχύουσαι αι περί ανασυγκροτήσεως και εφοδιασμού του Συν/τος Διαταγαί του Κοινού Γενικού Στρατηγείου. Αλλά τούτο κατέστη αδύνατον.
Τελικώς η σύσκεψις διεκόπη. Ο Συν/χης Ψαρρός, αφ’ ου έλαβε εις ιδιαιτέραν συνάντησιν κατά το απόγευμα της αυτής ημέρας μετά των Εαμιτών της ΧΙΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ την υπόσχεσιν ότι δεν θέλουν του επιτεθή ανεχώρησε δι’ Αθήνας ίνα γίνουν απ’ ευθείας επαφαί των Κ.Ε. ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και ΕΚΚΑ και εξωμαλυνθούν οριστικώς αι υφιστάμεναι διαφοραί.
Την 10-9-43 υποβάλλεται προς το Κοιν. Γ. Στρατηγείο η υπ’ αριθ. 36-10-9-43 αναφορά όπως επιτραπή η συγκρότησις νέων Ομάδων εις τας Περιοχάς Ευρυτανίας Φθιώτιδος, Ευβοίας και Βοιωτίας.-
Την 1-9-43 εγγράφεται εις την δύναμιν του Στρατηγείου ο Εφ. Ανθ/γός Πυρ/κού Πανάγου Ευστάθιος καταταγείς εθελοντής.
Ομοίως την 3/9/43 εγγράφεται εις την δύναμιν του Στρατηγείου ως αντάρτης εθελοντικώς καταταγείς ο νεαρός (18 ετών) Τσαντής Νικόλαος εκ Χελιδινού Ευρυτανίας.
Την 4-9-43 γενομένης επιδρομής των Γερμανών κατά της περιοχής Μακρακώμης Σπερχειάδος με αντικειμενικόν σκοπόν το Καρπενήσι ο Ταγ/χης Βλάχος συμμετέσχε των επιχειρήσεων μετά τμήματος του ΕΛΑΣ. Οι Γερμανοί διαθέτοντες μικράς δυνάμεις απεκρούσθησαν μη προσεγγίσαντες εις Μακρακώμην.
Ο Ταγ/χης Βλάχος Σπυρ. προάγεται εις Αντ/ρχην.
Την 6-9-43 αφικνούνται εις Καρπενήσι εγγραφέντες εις την δύναμιν του Στρατηγείου Ρούμελης ΕΚΚΑ ο Υπολ/χος Στρατ/κής Δικαιοσύνης Δεδούσης Αλεξ. και ο εφ. Ανθ/γός Παπαγιαννόπουλος Παναγ. ως πολιτικός του Στρατηγείου.
Επειδή η οικονομική του Συν/τος κατάστασις είναι αθλιεστάτη υποβάλλεται αναφορά εις το Αρχηγείον Βρεττανικής Αποστολής Ρούμελης διά της οποίας εκτίθεται η οικονομική κατάστασις του Συν/τος και αι υπάρχουσαι ανάγκαι. Δικαιολογείται πλήρως ότι το ποσόν της 1 λίρας χρυσής μηνιαίως κατ’ αντάρτην είναι ανεπαρκής καθ’ όσον πλην της διατροφής του αντάρτου το Σύνταγμα είναι υποχρεωμένον εκ των χρημάτων τούτων να προμηθεύεται υπόδησιν, στολάς, λινοστολάς, κλπ. δι’ έκαστον τούτων. Ομοίως αποστέλλει βοηθήματα εις τας οικογενείας 100 αξ/κών υπηρετούντων εις το Συν/μα και εις πολλάς οικογενείας απόρων ανταρτών. Εις την Πολιτικήν εν Αθήναις οργάνωσιν ΕΚΚΑ αποστέλλωνται χρήματα διά την όλην διεξαγωγήν του αγώνος (λειτουργία ασυρμάτου κλπ). Αναφέρεται ότι εν αντιθέσει προς άλλας οργανώσεις προσποριζομένας μέσα εκ παντοίων επιτάξεων και εισφορών η οργάνωσις ΕΚΚΑ και το 5/42 Σύν/μα περιορίζονται εις την υπό των ΄Αγγλων επιχορήγησιν. Κατόπιν τούτου προτείνεται όπως δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα αυξηθή η παρεχομένη κατ’ αντάρτην επιχορήγησις.
Ο Αντ/ρχης ΄Αθω συμφωνήσας απολύτως με τα εν τη αναφορά και προφορικώς εκτεθείσας απόψεις εδέχθη όπως αυξηθή η επιχορήγησις εις 3 λίρας χρυσάς μηνιαίως κατ’ αντάρτην.-
Ούτω την 10-9-43 δίδεται η εντολη εις τον εν Γαρδίκι Ομηλαίων ΄Αγγλου Ταγ/ρχην Τζών υπό του ΄Αγγλου Ταγ/χου ΄Αθω όπως παραδώση εις το Στρατηγείον Ρούμελης ΕΚΚΑ το ποσόν των 2.000 χρυσών λιρών Αγγλίας διά την τροφοδοσίαν κ.λ.π. των ανδρών του Συν/τος και ο Λοχαγός Δούκας αναχωρεί ίνα παραλάβη ταύτας και τας παραδώση εις τον εν Πενταγιού Σύνδεσμον του 5/42 Σ.Ε. την 15.10 ώραν της 10/9/43 εκ του Σ.Δ. του Στρατηγείου (Καρπενήσι) επί ημιόνου.-
Διά του Δρομολογίου Καρπενήσι Γαρδίκι Ομηλαίων (1η ημέρα) – Γαρδίκι Ομηλαίων Αρτοτίνα – Κερασιά (2α ημέρα) Κερασιά – Πενταγιού (όπου δεν ανευρίσκεται ο Σύνδεσμος του 5/42 Σ.Ε. μεταβάς διά τους κατά των Ιταλών εις Λιδωρίκι επιχειρήσεις του Συν/τος (Κλήμα – Τριβίδι – Λευκαδίτι (3η ημέρα) Λευκαδίτι – Γκιώνα, Ανάβασις Σπιθάρια – Λούστα –
Κορομηλιές) – Καρούτες υψώματα ύπερθεν Λιδωρικίου ο Λοχαγός Δούκας αφικνείται εις τον Σ.Δ. του Συν/τος (υψώματα ύπερθεν Λιδωρικίου) ένθα το Συν/μα ήτο αμυντικώς εγκατεστημένον μετά τας Μάχας του Λιδωρικίου).-

Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements