Απόκρυψη υλικών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/20 Απρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 818.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Παρατηρήσαμεν ότι μερικαί εκ των Μονάδων του ΕΛΑΣ είτε αποκρύπτουσι τον ακριβή αριθμόν όπλων πυρομαχικών λοιπών εφοδίων των είτε δυσκόλως και μετά δυσφορίας διαθέτουσι τοιαύτα εις άλλας Μονάδας έχουσας αμεσοτέραν και επιτακτικοτέραν ανάγκην τούτων. Επειδη το τοιούτον αντίκειται βασικώς προς το πνεύμα ενός Λαϊκού Στρατού και παρακωλύει τας Ανωτέρας Διοικήσεις εις την προσπάθειάν των να κατανημώσι τα παντοειδή υλικά και εφόδια εις τα, υπ’ αυτάς Μονάδας αναλόγως των προβλεπομένων γενικών αναγκών των κλπ παρακαλούμεν όπως εκδώσητε αυστηράς διαταγάς εις τας υφ’ υμάς Διοικήσεις, μέχρι τάγματος συμπεριλαμβανομένου ίνα αφενός επιστώσι την προσοχήν των επί της ανάγκης άμεσου θεραπείας της αδυναμίας διοικήσεως ταύτης και αφ’ ετέρου έλεγχωσιν εκάστοτε αυστηρώς πάσαν παρουσιαζομένην παράβασιν του πνεύματος της παρούσης.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 20-4-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Παραλήπται

Ο. Μ. Μακεδονίας
Ι, ΙΙΙ, VIII, IX, X, XIII Μεραρχίαι
Υη Ταξιαρχία, Σχολή Εφ. Αξ/κών
3/7 Σύνταγμα Ιππικού Ακριβές αντίγραφον
Κοινοποιήσις Το ΙΙΙον Γραφείον
Γραμματείαν Στρατιωτικών (υτα)