Δελτίο πληροφοριών, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/20 Απρ 1944


VIII MEΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Τύπου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πληροφορίαι μεταδοθείσαι αργά την νύκτα της 19ης Απριλίου υπό της ΙΙΙ Μεραρχίας μας, φέρουν τον Αρχηγόν του Ε.Λ.Α.Σ, Άρην Βελουχιώτην, συλληφθέντα υπό Αξιωματικών του Ε.Λ.Α.Σ.-
Η σύλληψίς του εγένετο κατόπιν αποφάσεως ην έλαβον οι Αξιωματικοί της εν λόγω οργανώσεως, ύστερα από την τελευταίαν απαίτησιν του ΑΡΗ όπως εξακολουθήση ούτος να ηγείται του Στρατού του Ε.Λ.Α.Σ.-
Προ της συλλήψεώς του είχεν προηγηθή ψηφοφορία μεταξύ των ανωτέρω Αξιωματικών διά την εκλογήν Στρατιωτικού Αρχηγού. Υποψήφιοι ήσαν ο Συν/ρχης Σαράφης και ο Άρης. Ο μεν πρώτος έλαβεν 17 ψήφους ο δε δεύτερος μόνον 7.-
Κατόπιν της αποτυχίας του αυτής ο ΑΡΗΣ έδειξεν τάσεις όπως επιβληθή και αναλάβη δικτατορικώς την Αρχηγείαν του Ε.Λ.Α.Σ. Οι Αξιωματικοί όμως θεωρήσαντες τούτον ανίκανον διά στρατιωτικήν διοίκησιν και θεωρήσαντες εαυτούς θιγομένους, προέβησαν εις την σύλληψίν του.-
Ολίγας ώρας προηγουμένως έλαβον χώραν δραματικά γεγονότα διά τον ΕΛΑΣ.
Η Δύναμις του Συγκροτήματος ΑΡΗ διελύθη υπό άλλης δυνάμεως του ΕΛΑΣ και οι άνδρες του συνελήφθησαν και αφωπλίσθησαν. Το Ιον Τάγμα του 5ου Συν/τος το οποίον ευρίσκετο εις το χωρίον Χριστούς (περιφ. Πραμάτων) το οποίον αποτελείτο από ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ εστασίασεν και ανεχώρησεν διά την Θεσσαλίαν με την δικαιολογίαν ότι οι Θεσσαλοί αντάρται ενδιαφέρονται μόνον διά την Θεσσαλίαν. Προφανώς οι εν λόγω αντάρται προσπαθούσιν να αποκρύψουν το γεγονός της συλλήψεως του ΑΡΗ διά λόγους ψυχολογικούς. Πλην όμως δεν το κατόρθωσαν διότι η νευρικότης και η σύγχυσις που επικρατούσε εις τας τάξεις των επρόδιδον τούτο.-
Νεώτεραι πληροφορίαι λέγουν ότι οι Αξιωματικοί και αντάρται του ΕΛΑΣ έχουν διαιρεθή εις αντιμαχομένας ομάδας και η επικρατούσα εις αυτό κατάστασις είναι εξαιρετικώς έκρυθμος. Ο Συν/ρχης ΣΑΡΑΦΗΣ πρόκειται να αναχωρήση διά το εξωτερικόν.-
Σ.Δ 20-4-44
Εκ του Γραφείου Τύπου
Τ.Σ.

Advertisements