Εκθεση οργάνωσης και δράσης 2ου Τάγματος Δωρίδας, 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ

5/42 Σύνταγμα Ευζώνων (ΨΑΡΡΟΥ)

ΙΙ ΤΑΓΜΑ ΔΩΡΙΔΟΣ

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν   Μ Ο Ρ Ν Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Μέρος Πρώτον

α)     Περιγραφή του τρόπου Οργανώσεως Ομάδων και Οργανώσεων Αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως.

Μέρος Δεύτερον

β)     Συνοπτική Εκθεσις δράσεως των Ανταρτικών Τμημάτων του ΙΙ Τάγματος Δωρίδος.

                                                                                   Τ.Σ.Υ.

                                                                ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                             Αντισυνταγματάρχης Πεζικού

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ

5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΨΑΡΡΟΥ ΙΙ

ΙΙ ΤΑΓΜΑ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΟΡΝΟΥ

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

Ο υπογεγραμμένος νυν Αντ/χης Εφ. Εκ Μονίμων ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Ταγματάρχης τότε/ως Αρχηγός Αρχηγείου Μόρνου και Διοικητής Ανταρτών ΙΙ Τάγματος Δωρίδος Ε Κ Τ Ι Θ Η Μ Ι   τα κάτωθι :

Μ Ε Ρ Ο Σ   Α΄

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν

«Περιγραφής του τρόπου μυήσεως των Αξ/κών Μονίμων τε και Εφέδρων Πολιτών ικανών, δραστηρίων και γενναίων και της εγγραφής τούτων εις την υπ’ εμέ μυστικήν οργάνωσιν απελευθερωτικού αγώνος ως και του τρόπου συγκροτήσεως 1) Οργανώσεων επιτροπών αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως   2) των ενόπλων Ανταρτικών Ομάδων και 3) Των Ενόπλων Μαχητικών Ομάδων της περιοχής μου».-

«Διά να δυνηθή κανείς να περιγράψη τον τρόπον και τα αίτια που επέβαλλον την συγκρότησιν κατά περιοχάς των μυστικών οργανώσεων απελευθερωτικού Αγώνος, την συγκρότησιν κατά πρώτον λόγον των επιτροπών Αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως και των Ενόπλων Ανταρτικών Ομάδων κλπ. είναι ανάγκη να αναφερθώσι γεγονότα και περιστατικά άτινα είναι λίαν απαραίτητα και διαφωτιστικά εις την όλην εξιστόρησιν των ανωτέρω.- Είναι ανάγκη να αναφερθώσι και ονόματα ανωτάτων ήδη Αξ/κών, γνωστών εν τη Στρατιωτική Ιεραρχία και Πολιτεία διά τους πολλαπλούς αγώνας των προς την Πατρίδα και οι οποίοι εν μέρει συνετέλεσαν εις την αναληφθείσαν υφ’ ημών πρωτοβουλίαν της οργανώσεως, μετά μυρίων κινδύνων, μόχθων και κόπων, Εθνικής Αντιστάσεως κατά του κατακτητού.-«

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ   1 9 4 1

Μετά την κατάρρευσιν του Αλβανικού μετώπου εις ο έλαβον μέρος και κατά μήνα Ιούνιον 1941 κατέφυγον εις την ιδιαιτέραν μου Πατρίδα, την Δωρίδα. Επειδή όμως κατεδιωκόμην υπό των Ιταλών, κατά το δεύτερον 15θήμερον του μηνός Αυγούστου ιδίου έτους, κατώρθωσα μετά μυρίων κινδύνων να φθάσω εις Αθήνας, προτιθέμενος να αναχωρήσω διά Μέσην Ανατολήν. Εκεί συνήντησα τον εν Αλβανία Συν/ρχην μου νυν Στρατηγόν ΚΑΤΣΩΤΑΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ, εις ον αφού παρέδωσα τας εκθέσεις δράσεως των τμημάτων μου εν Αλβανία ανέφερον εις τούτον, ότι είναι ανάγκη να φύγω με πάσαν θυσίαν εις Μέσην Ανατολήν, διότι καταδιώκομαι υπό των Ιταλών. Ούτος αντί άλλης απαντήσεως μοι έδωκε τας κάτωθι κατηγορηματικάς εντολάς.-

1)     Να μην αναχωρήσης διά Μέσην Ανατολήν διότι περισσοτέρας υπηρεσίας θα προσφέρης εις την Πατρίδα μας παραμένων ενταύθα.-

2)     Αξ/κοί με άφθονα πολεμικά προσόντα πρέπει να παραμείνουν ενταύθα δι’ ένα απελευθερωτικόν Αγώνα.-

3)     Να αναχωρήσης πάραυτα διά την επαρχίαν σου/Δωρίδα/ εις την οποίαν θα αναλάβης εν πάσει μυστικότητι να μυήσης εις την ανάληψιν Ανταρτ. Απελευθερωτικού Αγώνος κατά του κατακτητού, πρώτα πρώτα τους Μονίμους και εφέδρους Αξιωματικούς, ως και οιούτους Υπαξ/κούς, ει δυνατόν το τοιούτον να αναλάβης και διά την Ναυπακτίαν ασχέτως; εάν υπάρχουν εν Ναυπάκτω ανώτεροί σου κατά βαθμόν άλλοι Αξ/κοί και

4)     Εν ευθέτω χρόνω να μυήσης πολεμιστάς, ιδία του Αλβανικού Μετώπου πρόσωπα ικανά, μαχητικά και ακραιφνών Εθνικιστικών Φρονημάτων, ίνα συμμετάσχουν εις μετέπειτα κατηρτισθησομένας μαχητικάς Ανταρτικάς Ομάδας και αίτινες ανά πάσαν στιγμήν θα είναι έτοιμαι άμα ως δοθή σχετική διαταγή να αποτελέσωσι τα Μόνιμα Ανταρτικά Σώματα και τα οποία θα αναλάβουν τον Αγώνα κατά του κατακτητού και από της στιγμής ταύτης η εκτέλεσις των ανωτέρω εντολών ανατίθεται σε σένα ως Αρχηγόν. Εφοδιασμός εις οπλισμόν και πυρομαχικά, εκ των εν τη περιοχή σου υπαρχόντων, εγώ θα ανεχωρήσω διά την Μέσην Ανατολήν και σου εύχομαι καλήν τύχην.

Αύται ήσαν αι εις εμέ δοθείσαι πλήρης Πατριωτισμού και Εθνικού περιεχομένου εντολαί υπό του ηρωϊκού Συν/χου ΚΑΤΣΩΤΑ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ.

΄Ετσι λοιπόν με μία Ελλάδα κλεισμένη μέσα μου, με μία ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για το νέο τρεχύ και επίπονο αλλά και ευγενικό έργο που ανελάμβανα, ξεκίνησα από την Αθήνα μετά μυρίων προφυλακτικών μέτρων για την ιδιαιτέραν μου περιοχήν Δωρίδα εις την οποίαν και έφθασα το πρώτον πενθήμερον του Σεπτεμβρίου του 1941 και επεδόθην κατά τον χειμώνα και πρώτον εξάμηνον του 1942 έτους εις την εκτέλεσιν των ανωτέρω αναληφθεισών εντολών..

Παρά την έντονον κατασκοπείαν την οποίαν ενήργουν οι Ιταλοί εις τας περιοχάς εκείνας και εις ας είχον εγκατασταθή αρκεταί Μονάδες Στρατού κατώρθωσα να μυήσω όλους σχεδόν τους Αξ/κούς της Δωρίδος και αλλαχού ως και τους Εθνικόφρονας πολίτας εις τον Ανταρτικόν Απελευθερωτικόν Αγώνα οι οποίοι και απετέλεσαν μετέπειτα τα Μόνιμα στελέχη του υπ’ εμέ ΙΙ Ανταρτικού Τάγματος Δωρίδος 5/42 Συν/τος Ευζώνων υπό την διοίκησιν και αρχηγείαν του αειμνήστου Συν/χου ΨΑΡΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως και τας Πολιτικάς Οργανώσεις Εθνικής Αντιστάσεως και Μαχητικάς ομάδας της περιοχής μου.

΄Αξιον περιεργείας και προσοχής τυγχάνει ότι, ουδείς εκ των υπ’ εμού μυηθέντων αξ/κών και λοιπών ιδιωτών και εγγραφέντων εις την υπό Αρχηγείαν μου συσταθείσαν μυστικήν Εθνικήν Οργάνωσιν Απελευθερωτικού Αγώνος εις την περιοχήν Δωρίδος Ναυπακτίας προσεχώρησεν εις την κατά το Σεπτέμβριον 1942 εμφανισθείσαν Οργάνωσιν ΕΑΜ, ΕΛΑΣ εις την Δωρίδα.

Κατωτέρω παραθέτω ονόματα μυηθέντων Αξ/κών Μονίμων και Εφέδρων ως και σημαινόντων Εθνικοφρόνων κατά Ιούλιον 1942 έτους οι οποίοι μετέπειτα ανέλαβον τον Αγώνα κατά του κατακτητού.

Α΄   Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί

Μόν.Λοχαγός Κουβέλης Αναστάσιος εκ του χωρίου Καραδαρά Δωρίδος.

»         »                Λίβερης Γεώργιος εκ Κερκύρας διαμένων εις   Καρδαράν Δωρίδος.

»         »               Παπαϊωάννου Δημήτριος εξ Ευπαλίου Δωρίδος.

»         »                Παπαδημητρίου Αθαν. εκ του χωρίου Ευπαλίου Δωρίδος.

Εφ.       »       Στέγγος ανδρέας ΔηΜ/ος εκ του χωρίου Κλήματος                                   Δωρίδος

»           »       Ευσταθίου Παναγιώτης ΄Εμπορος εκ του χωρίου

                                    Μοναστηρακίου.

»           »       Κοτζαμάνης Κων. / Συμβ/φος εκ του χωρίου    Ευπαλίου Δωρίδος.

»     »       Κοτζαμάνης Αθανάσιος/καθηγητής εξ Ευπαλίου           Δωρίδος.

»       »   Γιαννακούρης Βασίλειος/κτηματίας εκ Μαγούλας        Δωρίδος.

»         »         Παπανακλής Αθανάσιος/κτηματίας εκ Στύλης Δωρίδος.

» Λοχ.Ιατρ. Παπαδήμας Ηλίας εξ Ευπαλίου Δωρίδος.

»   »     » Παπανικολάου Αθανάσιος   »         »

»   »     » Παπανδρέου Γεώργιος του Κ. εκ Καλλιθέας Δωρίδος.

Μον.Υπολγός Μπαράκος Λεων.εκ του χωρίου Κλήματος       »

Μον. Υπλγός Ασημακόπουλος Δημ. εκ του χωρίου Κάτω Παλιοξαρίου Δωρίδος.

»         » Τσίρης Βασίλειος εκ του χωρίου Ευπαλίου Δωρίδος.

»         »     Στέγγος Ιωάννης εκ του χωρίου Κλήματος Δωρίδος.

Εφ. Υπίατρος Αρμυρός Γεώργιος » »       »           »             »

»   Υπίλαρχ. Παπαδημητρίου Πολύπ. δημ/ος εκ Σεργούλας   »

»   Ανθ/χος Μποζνέκης Ιωάννης/κτηματίας.

»   Ανθ/γός Σκατζής Αθανάσιος.

»         » Αναγνώστου Κωνστ./Αγρονόμος/Λοκρίδα.

»   Υπολ/γός Βλάχος Ευθύμιος/Πυροσβ. Υπηρεσία/χωρίον   Βελενίκου Δωρίδος

Εν.απ.Ανθ/χος Καπετζώνης Αθαν. εξ Αιγίου.

Ανθ/γός εφ.     Καπετζώνης Αθαν. του Δημητρίου εξ Αιγίου.

Εφ. Αν/γός       Καναβός Κωνστ./Δασονόμος/εκ Ποτιδανείς Δωρίδος.

Υπομ/χος         Κουτβάλας Ευθύμιος εκ Καλλιθέας Δωρίδος.

Μόν.Υπομ/χος Παπαϊωάννου Ανδρέας εκ χωρίου Ποτιδανείας         Δωρίδος.

Αστυνόμος Β΄ Μπόκαρης Γεώργ. »      »        Ευπαλίου.

Μόν.Ανθ/γός Λουκόπουλος Ιωάννης »      »             »

»       » Ηλιόπουλος Χρήστος       »      »        Μαναγούλης

»       »           Αντωνόπουλος Χρήστος  »      »        Τειχίου.

»       » Καρδάρας Αθανάσιος      »      »        Καρδάρα.

»   Ανθ/τής Ευσταθίου Χαρ.              »      »        Καστράκι.

»       »           Παπαθανασίου Χαρ.       »      »        Περιθιώτισσα.

»   Ανθ/γός     Μπάμπυας Βασίλ.          »      »        Ευπαλίου.

Απόστ.Ταγ/χης   Χριστιάς Λεων. »      »

»     Αντ/χης Παπαγεωργίου Λεων.      »      »

Εφ.Υπολ/γός     Μπήτης Αθανάσιος »      »        Μακρυνή.

»   Ανθ/γός       Κυριαζόπουλός Βασ. »      »        Σελιανίτικα          Αιγίου

»       »   Ασημακίδης Θεόδ.           »      »

»       »             Μασαούνης Κωνστ.         »      »        Βελενίκου

 • Δωρίδος

Β΄   Ι Δ Ι Ω Τ Α Ι     και     Ι Ε Ρ Ε Ι Σ

 1. Δημοδιδάσκαλος Χριστόπουλος Χρήστος εκ του χωρίου Σεργούλα
  • Δωρίδος
 2. Γραμ.Ειρηνοδ. Σταυρόπουλος Σπύρος     »   »        »        Σεργούλα
  • Δωρίδος
 3. Δικολάβος Ανδριτσόπουλος Νικ.       »   »        »        Κάτω
  • Παλαιοξαρίου
 4. Ιερεύς                 Παπακώστας »   »        »        Μαναγούλης
  • Δωρίδος
 5. »                       Παπαβασίλης                   »   »        »        Καράδρας
  • Δωρίδος
 6. »                       Παπασπύρου Γεώργιος     »   »        »        Πενταγιούς
 7. »                       Παπαχρήστος                   »   »        »     Παλαιόπυργος
  • Ναυπακτίας
 8. »                       Παπαβασίλης                   »   »        »        Τρικόρφου
  • Δωρίδος
 9. »                       Παπαγιώργης/Μπαράκος»     »        »        Κλιζιτάς
  • Δωρίδος
 10. » Παπακιτέας                      »   »        »        Κάμπου
  • Δωρίδος
 11. » Παπαβούλγαρης               »   »        »        Καστράκι
  • Δωρίδος
 12. » Παπαθανάσης                εκ του χωρίου   Σεργούλας
  • Δωρίδος
 13. » Παπαμιλτιάδης                 »   »        »   Μοναστηρακίου
 14. ΄Εμπορος Γούρας Νικόλαος »   »        »        Ναυπάκτου
 15. Κτηματίας         Καρβέλης Νικόλαος » »        »        Ναυπάκτου
 16. Υπάλ.Εθν.Τραπ.Βενέτικος Αριστ. » »        »               «
 17. Καϊμενάκης Ιωάννης »   »        »        Ζαβέρδας        Ξηρομέρου

Εις τους αναφερομένους ανωτέρω Αξ/κούς εδόθησαν υπό του υποφαινομένου σαφείς οδηγίαι και εμπιστευτικαί διαταγαί διά την άμεσον έναρξιν της μυήσεως εις τον Απελευθερωτικόν Αγώνα Εθνικής Αντιστάσεως εν τη περιοχή μαχητών και καταρτισμόν εις έκαστον χωρίον επιτροπών Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος εκ προσώπων δραστηρίων και γενναίων, κατενεμήθησαν δε οι Αξ/κοί ως ακολούθως διά την εκτέλεσιν εις αυτούς εντολών.

Δ ι ά   τ α   χ ω ρ ί α   Νοτίου Δωρίδος

1) Χωρίον   Ευπάλιον : Λοχαγός Πεζ.        Παπαϊωάννου Δημήτριος

2)     »         Καστράκι : Ανθγός     »          Λουκόπουλος Ιωάν. ως βοηθός.

3)     »         Τρίκορφο

4)     »        Μαναγούλη : Λοχαγός Πεζ.     Λίβερης Γεώργιος.

5)     »        Χασάναγα : Ανθγός       »        Ηλιόπουλος Χρήστος ως βοηθός

6)     »       Μαλάματα

7)     »      Καρδάρα : Λοχαγός Πεζ.          Κουβέλης Αναστάσιος.

8)     »       Γκουμαίοι : Ανθ/γός Πυροβ.     Καρδάρας Αθανάσιος ως   βοηθός

9)     »       Κλήματα : εφ.Λοχ/γός             Στέγγος Ανδρέας.

10     »       Κούκουρα : Υπολ/γός Πυροβ.  Μπαράκος Λεωνίδας ως βοηθός.

11) Εκ του χωρίου Νερατζιές Ανθ/γός μετ. Στέγγος Ιωάννης ως βοηθός.

12)                 »     Καγγέλες Αθ/τής          Ευαγγελόπουλος Κωνστ. «

13)                 »       Κάμπος       »             Ζωγράφος Κ/νος           «

14) Χωρίον Παραμυθιά: εφ.Επιλ/χος          Παπαδημητρίου Πολύκαρπος

15)     »       Σεργούλα : » Ανθ/γός            Μπουζνέκης Ιωάννης Βοηθός

16)     »     Παλιοχώριον:     »                  Σκατζής Αθανάσιος         «

17)     »                                                       Μακρυνή   :   Δημ/λος      Χριστόπουλος Χρήστος   «

18)     »                                                       Τροιζόνια : Γρα. Ειρην.    Σταυρόπουλος Σπύρος     «

19)     »                                                       Ντοβιά

20)     »       Βελενίκος : εφ.Υπλ/γός           Βλάχος Ιωάννης

21)   »        Μαραζιά : »   Ανθ/γός             Μασαούτης Α.           Βοηθός

22)     »       Καλλιθέα: »       «

23)     »       Βιτρινίτσα: Γραμ.Ειρηνοδ.      Σταυρόπουλος Σπύρος     «

24)     »       Τείχιον :   Υπολ/γός Πεζ.        Ασημακόπουλος Δημ.     «

25)     »       Κάτω Παλαιοξάριον: Ανθ/γός   Αντωνόπουλος Χρήστος   «

26)     »       Ποτιδάνεια : Λοχαγ.Πεζικού     Σπανακλής Αθανάσιος     «

27)     »       Περιθιώτισσα: Υπομ/χος            Παπαϊωάννου Ανδρέας.

28)     »       Μηλιά   :     Δικολάβος            Παπαγεωργίου Αθανάσιος.

29)     »       Στρούζα

30)     »       Ιαβούρος

31)     »       Σιβιδίκος

Διά την πόλιν Ναυπάκτου ανέλαβον κατ’ εντολήν μου τον καταρτισμόν επιτροπών Εθνικού Αγώνος και Μαχητικών ομάδων οι Καρβέλης Νικόλαος και Βενετικός Αριστομένης και Νικόλαος Γούρας αμφότεροι κάτοικοι Ναυπάκτου.

Ο υποφαινόμενος ως Αρχηγός του Αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως εις την ανωτέρω περιοχήν, ανέλαβον την μύησιν και συγκρότησιν επιτροπών Εθνικού Αγώνος εις τα παρά τον Κορινθιακόν Κόλπον της Πελοποννήσου χωρία. Ομοίως ο ίδιος προέβην από του Ιουλίου του 1942 έτους εις τον καταρτισμόν επιτροπής Αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως εις το χωρίον Μοναστηράκιον Δωρίδος και εις την συγκρότησιν της πρώτης μαχητικής Ανταρτικής ομάδος εκ των κάτωθι πολεμιστών κατοίκων τούτου, και υπό τας αμέσου διαταγάς μου, ήτις και εχρησιμοποιήθη ως πυρήν του μετέπειτα συγκροτηθέντος Ανταρτικού Τάγματός μου.

 1. Παπαδογιάννης Αδάμ                     Κτηματίας
 2. Χαλκιάς Μάρκος                                   «
 3. Θεοδοσόπουλος Αριστομένης                   «
 4. Βελαώρας Μάρκος                           Μαθητής
 5. Ασημακόπουλος Δημήτριος                     »               Η   Π ρ ώ τ η
 6. Ευσταθίου Αλέξανδρος                           «
 7. Τουρνάρας Γεώργιος                             «
 8. Χρήστου Αντώνιος                                 «
 9. Κωστάρας Αναστάσιος                     Κτηματίας
 10. Κωστάρας Γεώργιος                               «
 11. Κωσταράς Κων/νος                               »                υ π ό   τ α ς
 12. Καλιαμπέτσος Σπυρίδων                   Τελωνοφύλαξ
 13. Χρήστου Μάρκος                                     «
 14. Χρήστου Ηρακλής                             Κτηματίας
 15. Γεωργίου Κων/νος                                   »               Δ ι α τ α γ ά ς
 16. Γεωργίου Αθανάσιος                               «
 17. Τουρνάκης Κων/νος                                 «
 18. Τσερεμέγκλης Ευθύμιος                     ‘ Εμπορος
 19. Κουρεμένος Κων/νος                         Κτηματίας
 20. Κουρεμένος Αντώνιος                             «
 21. Ζαγκανάς Κων/νος                         Πλοίαρχος             μ ο υ
 22. Ζαγκανάς Θεόδωρος                       Εργατικός
 23. Τσιγάρας Παναγιώτης                     Κτηματίας
 24. Τσιγάρας Ιωάννης                                  «
 25. Λιάτσος Παναγιώτης                             «
 26. Λιάτσος Δημήτριος                               «
 27. Λιάτσος Βασίλειος                           Ενωματάρχης
 28. Βελαώρας Παναγιώτης                             »                 Μ α χ η τ ι κ ή
 29. Κούγιας Κων/νος                             Πλοίαρχος
 30. Βασιλακάκης Ιωάννης                             «
 31. Ταξιάρχης Λεωνίδας                         Πλοίαρχος
 32. Μεϊντάσης Δημήτριος                         Κτηματίας
 33. Μαυρίδης Μιχαήλ                                    »                     Ο μ ά ς
 34. Διάκος Ηλίας                                   Ελαιοχρωματιστής
 35. Κούγιας Θεόδωρος                           Πλοίαρχος

Ομοίαν τοιαύτην ομάδα και υπό τας αμέσου διαταγάς μου εξ επιλέκτων και γενναίων πολεμιστών κατήρτισα και εις τα χωρία της πεδιάδος Μόρνου ως ακολούθως:

 1. Μαστροκώστας Κων/νος                       Κτηματίας
 2. Κλημογιάννης Ελευθέριος                     Σπουδαστής
 3. Παναγόπουλος Ιωάννης του Γ.                             «
 4. Γεραντώνης Γεώργιος του Χρήστου         Κτηματίας
 5. Χριστοβασίλης Γρηγόριος                                   «
 6. Τσάμης Βασίλειος του Χρήστου               «
 7. Κωσταράς Κων/νος                                              «
 8. Κωσταράς Χαράλ.                                                «
 9. Τσάμης Γεώργιος του Χρ.                                     «
 10. Χασούρας Ανδρέας                                     «
 11. Τσάμης Δημ. Του Χρήστου                         «
 12. Σταθόπουλος Φώτιος                             Σπουδαστής
 13. Γιαννακούρης Γεώργιος                             «

Τοιουτοτρόπως διά των ανωτέρω ενεργειών μας και τη βοηθεία των μεμυηθέντων Εθνικιστών της περιοχής μου, εν πάσει μυστικότητι και αθορύβως συνετέσθη η συγκρότησις εις έκαστον χωρίον επιτροπών Αγώνος Εθνικής Αντιστάσεως και ο καταρτισμός των πρώτων μαχητικών ομάδων εξ επιλέκτων και γενναίων μαχητών κατά το θέρος και φθινόπωρον του 1942 έτους.

Οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος 1942 και Ιανουάριος 1943 έτους μας εύρον καταδιωκομένους κατόπιν προδοτικών ενεργειών των ΕΑΜΙΤΩΝ της Ναυπάκτου, Δωρίδος και Αμφίσσης, εις τα βουνά της Δωρίδος από τους Ιταλούς και από τας θέσεις αυτάς κρυφίως κατευθύναμε τον Αγώνα.

Εις αυτήν την κατάστασιν και εις αυτόν τον πολεμικό Οργανωτικόν Οργασμόν μας βρήκε το 1943 οπότε εμφανίζεται ο Συν/χης ΨΑΡΡΟΣ Δ. όστις κατόπιν Διαταγής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, συγκροτεί τας πρώτας Εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων.

Εις τας 14 Μαΐου όμως και εις το χωρίον Στρώμην γίνεται η πρώτη αναίμακτος διάλυσις του Συν/τος υπό των Ανταρτοκουμμουνιστών του ΕΑΜ ΕΛΑΣ.

Οι Αξ/κοί και Αντάρτες αφέθησαν ελεύθεροι ο δε μαρτυρικός ΨΑΡΡΟΣ οδηγείται εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.

Κατόπιν επεμβάσεως της Αγγλικής Αποστολής διετάχθη ο Συν/χης ΨΑΡΡΟΣ και πάλιν ν’ ανασυγκροτήση το Σύνταγμα εις την ΓΚΙΩΝΑ.

Πράγματι αι διαλυθείσαι Ανταρτικαί ομάδες επανέρχονται και άρχισε να ανασυγκροτείται το Σύνταγμα εις την ΓΚΙΩΝΑ ότε εις τας 17 οπότε Ιανουαρίου 1943 ο ΕΛΑΣ επιτίθεται διά 8 / οκτώ / Αρχηγείων του.

Μπροστά στην ατιμία αυτή των Ελασιτών το Σύνταγμα ημύνθη και σκληρές μάχες διεξήχθησαν καθ’ ας εφονεύθησαν πολλοί εκ των Ελασιτών και τα πλείστα Αρχηγεία διελύθησαν.

Ο Συν/χης βλέποντας το άδικο αιμοτοκύλισμα που γίνεται στην περιοχή μας διατάσσει την αυτοδιάλυσιν του Συντάγματος, οι δε Αξ/κοί άλλοι κατέφυγον εις Αίγιον, Αθήνας και οι του Τάγματός μου εις Ναύπακτον.

΄Ολη η περιοχή τρομοκρατείται από τας εμφανισθείσας Ανταρτοκουμμουνιστικάς Ομάδας του ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Η αντίδρασις όμως των Εθνικοφρόνων Πολιτών / των οπαδών μου/ έλαβεν σθεναράν στάσιν έναντι των αλητών Σλαυοκομμουνιστών.

Παρά τας καταθλιπτικάς πιέσεις όπως εγγραφώσιν ούτοι εις τας Οργανώσεις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, οι οπαδοί μας δεν ενέδιδον εις ταύτας, και παρέμειναν πιστοί εις τον ΄Ορκον και έδωσαν κρυφά στα ερημοκκλήσια μετ’ εμού και των Αξ/κών των.

Ο υποφαινόμενος διεκπεραιωθείς κατά το τελευταίον 10ήμερον του Ιουνίου εις Πελοπόννησον, ήλθεν εις επαφήν μετά του εις Αίγιον ευρισκομένου Συν/χου ΨΑΡΡΟΥ Δ. Αιφνιδίως εκεί ευρισκόμενοι διετάχθη ο Συν/χης από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής ν’ αναχωρήση αμέσως μέσω Αθηνών διά Καρπεννήσιον όπου κάπου εκεί στην περιοχή θα συνήρχοντο εκπρόσωποι του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ ΕΔΕΣ, 5/42 και Αγγλικής αποστολής-

Πράγματι έγένετο η σύσκεψις και απεφασίσθη ομοφώνως όπως άπασαι αι οργανώσεις κατά περιοχάς κινηθώσιν δραστηρίως και συγκροτήσωσι ανταρτικά Σώματα διά τον αγώνα κατά του κατακτητού. Εις τας 17 Ιουλίου δε 1943 υπεγράφη απρά των συνελθόντων και σύμφωνον όπερ εκοινοποιήθη εις όλους τους εις τας διαφόρους περιοχάς αρχηγούς ότι : «Οι Αρχηγοί αναλαμβάνουν να συγκροτήσουν Ανταρτικά Σώματα, άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως ετέρων τοιούτων προς παρεμπόδισιν τοιαύτης συγκροτήσεως. Δύνανται δε να μεταπηδήσωσι εκ των διαφόρων οργανώσεων και να εγγραφώσιν εις οιανδήποτε οργάνωσιν ήθελον, τόσον οι οπαδοί εκάστης οργανώσεως, όσον και εκ των ενόπλων Ανταρτικών Σωμάτων τοιούτοι. Προθεσμία ισχύος ταύτης εδόθη δίμηνος. Δηλαδή λήξις η 17 Δεκεμβρίου 1943

Ο αείμνηστος ΨΑΡΡΟΣ με το σύμφωνον αυτό εις τα χέρια του κατέρχεται το πρώτον εις την Δωρίδα, όπου εύρεν ταύτην εν επαναστατικώ οργασμώ. Τω ανεφέρθη δε ότι «οργανώσεις Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος» συνεκροτήσαμε και την Ναύπακτον ως και εις τα χωρία και πόλεις Πελοποννήσου παρά τον Κορινθιακόν κόλπον. ΄Εξαλλος από ενθουσιασμό ο καλοκάγαθος αυτός Αρχηγός διατάσσει όπως άμα δοθή το σύνθημα της συγκροτήσεως εκ νέου του θρυλικού πλέον καταστάντος 5/42 Συντάγματος Ευζώνων, κινηθώμεν μετά των οργανωθέντων τμημάτων μας προς όρος ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ ή ΓΚΙΩΝΑ διά την ανασυγκρότησιν του Συντάγματος. Αυτός δε με δύο αντάρτας μου ανεχώρησεν εις την Γερμανοϊταλοκρατουμένην Ναύπακτον, διά να έλθη εις επαφήν μετά των μελών της οργανώσεώς μας, και άλλων σημαινόντων προσώπων (Μητροπολίτην, Στρατηγούς ε.α. Πολιτευτήν κ. Νόβαν κλπ.

Ο υποφαινόμενος από της στιγμής ταύτης μετά των Αξ/κών του ήρχισεν τας ενεργείας του διά την όσον οίον τε τάχιον άνοδον (άμα ως ληφθή η Διαταγή) προς όρος ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ ή ΓΚΙΩΝΑ, των τε ενόπλων ομάδων μου όσον και των προς κατάταξιν εις Ανταρτικάς Ομάδας τριακοσίων και πλέον πολεμιστών.

                                                                   Τ.Σ.Υ.

                                                            ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                           Αντισυνταγματάρχης Πεζικού

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

5/42 Σύνταγμα ΕΥΖΩΝΩΝ (ΨΑΡΡΟΥ)

ΙΙ ΤΑΜΑ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΟΡΝΟΥ

Μ Ε Ρ Ο Σ   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Μ Η Ν   Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 1 9 4 3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1ου και 2ου ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

Το Σύνταγμα κατόπιν των δύο προηγηθέντων διαλύσεών του υπό των ανταρτοκομμουνιστών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ευρίσκετο κατά τον ανωτέρω μήνα εν πλήρει ανασυγκροτήσει κατόπιν επειγούσης Διαταγής του Στρατηγείου Μ.Ανατολής εις την περιοχήν Γκιώνας και Τρικόρφου. Αποφασίσθη δε υπό του Αρχηγού να συγκροτηθούν δύο Τάγματα Ανταρτών το 1ον Παρνασσίδος και το 2ον Δωρίδος υπό τον υποφαινόμενον ως Διοικητήν.-

Ο αείμνηστος Ψαρρός περιήρχετο ακούραστα την περιοχήν Παρνασσίδος και μετ’ εμού την Δωρίδα δίδων διαταγάς και οδηγίας στους οπαδούς του Συντάγματος για μια νέα απελευθερωτική εξόρμηση κατά του κατακτητού.-

Αξέχαστες θα μείνουν αι ημέρες εκείνες. Μεγάλος οργασμός για την αποτίναξη του Φασιστικού Ζυγού. Γέμισαν αι κορυφές των βουνών Τρικόρφου και άλλων από την γεμάτη σφρίγος και ενθουσιασμό νεολαία. ΄Ολοι έσπευδον (νέοι και γέροντες ακόμη) να καταταγούν στο ηρωϊκό 5/42. Διψούσαν για λευτεριά.-

Παρ΄όλον ότι στην περιοχήν μας ευρίσκοντο εγκατεστημένοι Ιταλογερμανοί, οι ηρωϊκοί τσολιάδες του 5/42 αψηφούσαν κάθε κίνδυνον και έτρεχαν να πάρουν ένα όπλο ο καθένας τους για να κτυπήσουν τον κατακτητή που εμόλυνε την πατρίδα μας.-

Οι Εαμίτες της περιοχής μας παρηκολούθουν τον συναγερμόν του Λαού με χαιρεκακία και στο πρόσωπόν τους φαινόταν καθαρά ζωγραφισμένη η κακία, το μίσος, η ατιμία.

Πάντως κάποια ύφεσις στις σχέσεις μας υπήρχε κατόπιν του υπογραφέντος στις 17 Ιουλίου Συμφωνητικού μεταξύ όλων των συνελθόντων και ούτω ο καθένας μας διέβλεπε από τώρα και στο εξής ότι όλοι μας οι αντάρτες, άσχετα σε ποιά οργάνωσιν ανήκαμε θα ξεκινήσουν με Εθνικό παλμό και σκέψη μόνον για την ΛΕΥΤΕΡΙΑ.-

«Αδιαφορώ έλεγεν ο αείμνηστος ΨΑΡΡΟΣ για τις ιδέες τους. ΄Οσο κτυπάμε τον κατακτητή ένας και μόνος σκοπός θα μας ενώνει: Η ΕΛΛΑΔΑ, και μετά την απελευθέρωσίν μας τότε ο καθένας ας ακολουθήση τον δρόμον του».

Με αυτόν τον ενθουσιασμό και τας ιδέας ξεκινήσαμε έπειτα από τις δύο άδικες και δόλιες διαλύσεις του Συντάγματός μας υπό των αλητών του ΕΑΜ να το ξανασυγκροτήσωμε. Αλλ’ όμως είχαμε και το νού μας, παρ’ όλα τα σύμφωνα, στις κάποτε άσκοπες κινήσεις του ΕΛΑΣ γύρω από τα ανασυγκροτούμενα Τμήματά μας. Διότι η τακτική των ιθινόντων του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες παρασπονδίες και παραβιάσεις των συμφωνιών.

Ο Σεπτέμβριος μήνας μας ευρίσκει : Το 1ον Τάγμα Ανταρτών στην Γκιώνα και το υπό τας Διαταγάς μου 2ον τοιούτον Δωρίδος εις όρος Τρίκορφον. Το Τάγμα μου (2ον Δωρίδος) συνεκροτήθη με την κάτωθι σύνθεσιν.

1. Αρχηγός και Διοικητής εφ. Εκ μον. Ταγμ. ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. Διοικητής 1ου Λόχου Ανταρτών μόν.Λοχ.Πεζ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. »         2ου   »         « »     »     « ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ.
4. Διοικητής   Λόχου Ανταρτών μονίμων οπλιτών χωροφυλακής έφεδρος υπολοχαγός ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
5. »   αντιαρματικών τυφεκίων εφ. Υπολ. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
6. »   λόχου πολυβόλων μον.υπολ.Πεζ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ
7. Αξιωματικός εφοδιασμού εφ.Λοχ.πεζ.(Δημ/λος) ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. »   Διαχειριστής μόν. Υπολ. Διαχ/τής ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. »   επί των μεταφορών, κλιβάνου και παρασκευής άρτου οι ε.α. Λοχαγόςεφ. Υπολ ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΑΘ.   ΜΠΗΤΗΣ ΑΘΑΝ.
10. Επί των καταστροφών οι εφ. Ανθ/γοί Μηχ. ΣΚΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
     11. και ιατρός Τάγματος ο   εφ.   Υπίατρος ΑΡΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με την σύνθεσιν αυτήν ευρισκόμεθα στας αρχάς Σεπτεμβρίου απάνω στο Τρίκορφο και σε έναν επαναστατικόν οργασμόν. Εκεί κατέφθασε ο Αρχηγός και Διοκητής του Συντάγματος ΨΑΡΡΟΣ και ευθυτενής και υπερήφανος στέκει εις το μέσον των ανταρτών και με πάλλουσαν από συγκίνησιν φωνήν εξεφώνησε έναν Πατριωτικόν λόγον που συνεκλόνησε και τις πέτρες ακόμη. Φωνάζει στο τέλος ο αρχηγός «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΄Η ΘΑΝΑΤΟΣ» και ο αντίλαλος έφθασε σ’ όλες τις απρόσιτες κορυφές της Γκιώνας και του Τρικόρφου που περίμεναν οι αντάρτες μας την διαταγήν της εξορμήσεως.- Ο Αρχηγός φεύγει προς την Γκιώνα.-

Από την στιγμήν εκείνην το Σύνταγμα με τα δύο Τάγματα αρχίζει την επαναστατικήν του δράσιν. Αρχίζει η Τρίτη φάσις της ιστορίας του. Αξιωματικοί και αντάρτες περιμένουν την Μεγάλην Στιγμήν. Τα γεγονότα εξελίσονται ραγδαία. Η Ιταλία καταρρέεει. Κάτι ψυθιριζόταν για τους Ιταλούς «ότι ευρίσκονται στα πρόθυρα της παραδόσεώς των κ.λ.π.», αλλά επάνω στα βουνά δεν μπορούσαμε να έχομε θετικές πληροφορίες.

ΜΑΧΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΩΝ

Αι ημέρες περνούσαν. Την νύκτα της 8ης Σεπτεμβρίου 1943 οι ασύρματοι μεταδίδουν ότι η Ιταλία υπέκυψεν, εσυνθηκολόγησε. Κατόπιν τούτου κινητοποιήται ολόκληρος η δύναμις του Συντάγματος προς Λιδωρίκιον, ένθα ήτο εγκατεστημένη δύναμις χιλίων (1000) ανδρών Ιταλών εις περιχαρακωμένον στρατόπεδον, με σκοπόν να παραλάβη τον οπλισμόν μετά την παράδοσίν των.-

Πλην όμως οι Ιταλοί παρασπονδίσαντες και ενισχυθέντες διά Γερμανικών Μονάδων εκ Ναυπάκτου, δεν εδέχθησαν να παραδοθούν εις τας ανταρτικάς ομάδας μας, και ούτω από της πρωίας τγς 10ης Σεπτεμβρίου ήρξατο γενική   επίθεσις όλων των Τμημάτων μας.

Τμήματα του Τάγματός μου εκινήθησαν και κατέλαβον τα Ν.Δ. υψώματα του Λιδωρικίου. Διμοιρία ανταρτών υπό τον Υπολοχαγόν ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΝ κατέλαβεν τα επί της Δημοσίας οδού υψώματα Σκαλούλας. Δύναμις ανταρτών μου (Λόχος) υπό τον λοχαγόν Κουβέλην και άλλους αξιωματικούς κατέλαβον την τοποθεσίαν «ΑΝΑΘΕΜΑ».- Ετέρα δύναμις υπό τον λοχαγόν ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. καταλαμβάνει την θέσιν ΣΤΕΝΟ. Εις όλους εδόθησαν εντολαί όπως με κάθε θυσία απαγορεύσουν την είσοδο εις Λιδωρίκιον των αφικνουμένων γερμανικών ενισχύσεων.-

Ο υποφαινόμενος μετά μιάς ομάδος ανταρτών του εισήλθεν εις Λιδωρίκιον εκ του περιχαρακωμένου Στρατοπέδου των Ιταλών χωρίς παραδόξως να βληθή. Αι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν. Οι Ιταλοί ήρχισαν να βάλουν τα Τμήματά μας δι’ όλμων και μυδραλλίων. Από της 10ης πρωϊνής ώρας της 10ης Σεπτεμβρίου ολόκληρος η δύναμις του Συντάγματος   (1ον Τάγμα Παρνασσίδος και 2ον / τοιούτον Δωρίδος) εμπλέκεται εις σκληρόν αγώνα.

Περί την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας εισέρχονται εις Λιδωρίκιον προερχόμεναι εκ Ναυπάκτου σημαντικαί γερμανικαί Μηχανοκίνητοι Φάλαγγες και ενισχύουν τους αμυνομένους Ιταλούς. Από της στιγμής αυτής ήρχισεν σκληρός αγών μεταξύ ανταρτών και Γερμανοϊταλών.-

Μάχαι σκληραί συνάπτονται εις βραχώδη υψώματα του Λιδωρικίου, Καρούτες, Σκαλούτον, Στενόν, Ανάθεμα και Τσακόρεμα από της 10ης Σεπτεμβρίου μέχρι της 19ης ιδίου μήνός. Αγρία πάλη διεξάγεται μέσα στα βράχια με τους Ούνους. Εις όλα τα σημεία οι αντάρτες μας σαν ημίθεοι όρθιοι με τα οπλοπολυβόλα στα χέρια τους εφορμούν κατά των Γερμανών, οι οποίοι προ της ορμητικότητος των ανταρτών μας, ορισμένας θέσεις των τας εγκαταλείπουν και επανέρχονται εις Λιδωρίκιον.

Μέσα στις σκληρές μάχες του «Αναθέματος και Τσακορέματος» κυριαρχεί η ελληνική ανδρεία και εκεί επικρατεί. Εκεί τραυματίζονται οι λοχαγός Τάγματός μου ΚΟΥΒΕΛΗΣ, υπολ/γός ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ και ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ και οι αντάρτες μου Κουκουματός και Τρίγγας.-

Τα Τμήματα των ανταρτών μας έπειτα από τας 10ημέρους σκληράς μάχας διετάχθησαν να επανέλθουν στας προτέρας των θέσεις. Το μεν 1ον Τάγμα εις Γκιώναν το δε 2ον τοιούτον εις όρος Τρίκορφον.

Εδώ πρέπει να τονισθή ότι μια χούφτα (300 περίπου) ηρώων εθαυματούργησε με απαράμιλλη ανδρεία και ορμητικότητα. Πολύ λίγα στην Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνος παραδείγματα αυτοθυσίας αναφέρονται. Στα βραχώδη υψώματα του Λιδωρικίου, Αναθέματος, Τσακορέματος και Στενού πολεμούσεν η αθάνατη Ελληνική Ψυχή. Μ΄ένα τουφέκι στο χέρι ο αντάρτης του 5/42 και με την θυελλώδη ορμήν του σάρωνε τα πάντα.-

Αξιωματικοί και αντάρτες εφάνησαν αντάξιοι στην απαράμιλλη Ελληνική Ανδρεία των προγόνων μας του 1821. ΄Οσοι δεν ηυτύχησαν να λάβουν μέρος σε τέτοιους αγώνες, δεν μπορούν να νοιώσουν την αφάνταστη ψυχική ορμή της στιγμής εκείνης. Τίποτε δεν σκέπτεται κανείς. Σε σπρώχνει άθελα η αιωνία Ελληνική Δόξα προς το Μεγαλείο της Φυλής μας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΚΛΗΜΑΤΑ

Μετά τας 10ημέρους σκληράς ανωτέρω μάχας το υπ’ εμέ Τάγμα Δωρίδος επανήλθεν εις την προτέραν του θέσιν όρος Τρίκορφον προς ανασυγκρότησιν.

Την 2αν Σεπτεμβρίου 1943 ελήφθη Διαταγή του Διοικητού του Συντάγματος Συντ/ρχου ΨΑΡΡΟΥ ΔΗΜ. όπως κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Αρχηγού της Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής, αναχωρήσω εκ Τρικόρφου και εγκατασταθώ προσωρινώς εις ΣΕΡΓΟΥΛΑΝ και εκείθεν εις ΚΛΗΜΑΤΑ με τας κάτωθι εντολάς:

1)     Να παρακολουθώ και να ελέγχω αγρύπνως τας κινήσεις των             Γερμανικών Τμημάτων και να έχω υπό την επίβλεψίν μου την Δημοσίαν οδόν Λιδωρικίου – Ναυπάκτου.

2)     Το Τάγμα να είναι ανά πάσαν στιγμήν έτοιμον να επιτεθή κατά εχθρικών Φαλάγγων κινουμένων επί της Δημοσίας οδού.

3)     Να ευρίσκομαι εις επαφήν μετ’ άλλων ανταρτικών ομάδων και οργανώσεων (Ε.Δ.Ε.Σ.) ούτως ώστε άμα εκκενωθή η Ναύπακτος από τους κατακτητάς, καταλάβω ταύτην στρατιωτικώς.

4)     Να επιτηρώ τον Κορινθιακόν Κόλπον από τοποθεσίας Χιλαδούς μέχρι Ερατινής δι’ ενδεχομένην αποβατικήν ενέργειαν του εχθρού   και

5)     Να εξασφαλίσω τας αποθήκας παντοειδούς πολεμικού ύλικού, ιματισμού και τροφίμων κ.λ.π Ερατεινής και Μοναστηρακίου.-

Εις την περιοχήν εκείνην ευρισκόμενος με τας ανωτέρω εντολάς και κατά τας 10 Οκτωβρίου 1943 απροσδόκητα ειδοποιούμεθα ότι το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ επετέθη εναντίον των ομάδων του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ (Ε.Δ.Ε.Σ.) και ότι μάχαι σκληραί συνάπτονται εις Μακρυνείαν, Βάλτον, Ξηρόμερο, Τζουμέρκα και ΄Ηπειρον, ως και εις τας πέραν του Καρπενησίου ορεινάς περιοχάς παρά την Πλάκα, Βουλγαρέλι και Μέτσοβον και μάλιστα η επίθεσις εγένετο καθ’ ον χρόνον οι αντάρτες του Ε.Δ.Ε.Σ. είχον εμπλακή εις αγώνα κατά των Γερμανών.-

΄Απαντα τα Τμήματα του Συντάγματος συνεπεία Διαταγής του Συνταγματάρχου ετήρησαν ουδετέραν στάσιν (και αυτό ήτο η μετέπειτα καταστροφή μας) και εν επιφυλακή.-

Εις τας 14 Οκτωβρίου δύναμις Διμοιρίας ανταρτών μου υπό τον οπλαρχηγόν ΖΑΓΚΑΝΑΝ Κ. περιπολούσα παρά την παραλίαν Τροιζωνίου επιτίθεται κατά γερμανικού βενζινοπλοίου πλήρες τροφίμων κ.λ.π. ειδών, και αφού ηχμαλώτησε την εκ 12 ανδρών (εξωπλισμένων Γερμανών) Φρουράν, μετέφερον τούτο μετά του φορτίου του εις όρμον Μαραθιάν.-

Ομοίως εις τας 18 Νοεμβρίου τμήματα γερμανικά εκ Ναυπάκτου ορμώμενα επετέθησαν εναντίον ανταρτικών τμημάτων μου ευρισκομένων εις υψίπεδον Κλήματος με αποτέλεσμα κατόπιν τριώρου μάχης να υποχωρήσουν οι Γερμανοί και πάλιν προς Ναύπακτον με ελαφράς απωλείας.-

Κατά τας 10 Δεκεμβρίου 1943 πληροφορίαι έφερον ότι γερμανική Φάλαγξ εξ Αμφίσσης κινηθείσα πρόκειται να διέλθη διά του Στενού Ρερέσεως κι εκείθεν προς Ναύπακτον.-

Κατόπιν τούτου Λόχος ανταρτών μου μετά αντιαρματικών τυφεκίων υπό τον λοχαγόν ΛΙΒΕΡΗΝ και Τμήμα Καταστροφών υπό τον Ανθ/γόν Μηχαν. ΣΚΑΤΖΗΝ (άπασα η δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς μου) εκινήθησαν δρομαίως την νύκτα και αφού προέβησαν εις ανατίναξιν της γεφύρας Ρερέσεως και καταστροφής της οδού εις τοποθεσίαν «ΜΠΟΤΖΑΝΗ» κατέλαβον θέσεις ισχυράς προς αντιμετώπισιν της φάλαγγος.

Περί ώραν 10ην πρωϊνήν μοτοσυκλετισταί μετά 4 αυτοκινήτων πλήρη στρατού ήποντο της Φάλαγγος και άμα τη αφίξει των εις τας καταστραφείσας θέσεις της οδού εσταμάτησαν και αμέσως ήρχισεν η κατά τούτων σφοδρά επίθεσις υπό των ενεδρευόντων τμημάτων ανταρτών μου με αποτέλεσμα την πυρπόλησιν δύο αυτοκινήτων, τον φόνον 8, τον τραυματισμόν άνω των 14 Γερμανών και την άμεσον υποχώρησιν ολοκλήρου της φάλαγγος Στρατού προς ΄Αμφισσαν.-

Το Τάγμα διά περιπόλων του ήλεγχε την Δημοσίαν οδόν Ναυπάκτου και ιδία την γέφυραν Μόρνου προς παρεμπόδισιν εισόδου εις την πεδιάδα Μόρνου γερμανικών τμημάτων και προβούν εις λεηλασίαν των αποθηκών του Συντάγματος.-

Κατά τας 25 Ιανουαρίου 1944 ισχυραί φάλαγγες γερμανικαί εισέβαλον εντός της Αμφίσσης και ολίγου δείν θα συνελαμβάνετο ο Συντ/ρχης ΨΑΡΡΟΣ Δ. και ο Στρατηγός ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ μετά του επιτελείου των αιχμάλωτοι.-

Τα τμήματα του Συντάγματος ισχυρών πιεσθέντα υπό μεγάλων γερμανικών δυνάμεων εις περιοχήν Αμφίσσης και Γκιώνας, απεχώρησαν και εγκατεστάθησαν άλλα μεν εις περιοχήν όρους Τρικόρφου και άλλα εις ορεινήν Δωρίδα (Κροκύλειον Πενταγιούς) με αμυντικήν διάταξιν και σκοπόν να κτυπήσουν τον κατακτητήν μέσα στην Δημοσίαν οδόν από Λιδωρικίου μέχρι Μπότζανης.-

Το υπ’ εμέ ΙΙ Τάγμα ανταρτών κατέλαβεν τα χωρία Τρίχιον και ισχυράν τοποθεσίαν «ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ» επί της Δημοσίας οδού Ναυπάκτου – Ρερέσεως διά ενός Λόχου και αντιαρματικών τυφεκίων, η υπόλοιπος δε δύναμις παρέμεινεν εις τας θέσεις ας κατείχεν. Ο δε υποφαινόμενος εγκατεστάθη μετά του Στρατηγού ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ εις Παλαιοξάριον.-

Κατά το δεύτερον δεκαήμερον του Φεβρουαρίου 1944 ο Συνταγματάρχης ΨΑΡΡΟΣ κατόπιν διαταγής του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής αναχωρεί μετά του ΚΑΡΤΑΛΗ Γ. (μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του Συντάγματος) διά Βουλγαρέλιον ΄Αρτης κι΄εκείθεν εις «ΠΛΑΚΑ» όπου επρόκειτο να συναντηθή μετά μελών του ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, Αγγλικής Αποστολής και αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως Καίρου, και να συζητήσουν το τρόπον δημιουργίας ενιαίου απελευθερωτικού στρατού εξ όλων των οργανώσεων με μόνον σκοπόν να βοηθήσωμεν την Συμμαχικήν Αποβατικήν ενέργειαν εις την χώραν μας.-

Δυστυχώς αι διαπραγματεύσεις εναυάγησαν λόγω των αλλαζωνικών και υπερβολικών αξιώσεων του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Υπεγράφη όμως παρ’ όλων των αντιπροσώπων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ – κ.λ.π. «Πρωτόκολλον περί παύσεως εχθροπραξιών μεταξύ ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ» την 28ην Φερβουαρίου.-

Καθ’ ον χρόνον απουσίαζεν ο Συνταγματάρχης ΨΑΡΡΟΣ εις τας διαπραγματεύσεις της «Πλάκας» ο Στρατηγός ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ παρέσυρεν τα εις Νότιον Δωρίδα ευρισκόμενα ανταρτικά τμήματα προς την ορεινήν Δωρίδα εις τα χωρία Πενταγιούς, Κουπάκι κ.λ.π.-

Εκεί ευρισκόμενος ο Στρατηγός ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ χωρίς ν’ αναμένη την άφιξιν του ΨΑΡΡΟΥ και χωρίς ν’ ανακοινώση εις κανέναν δι’ ημών (τους Διοιητάς Ταγμάτων) τίποτε περί των προθέσεών του, ανεχώρησεν κρυφίως νύκτα εκ του χωρίου Πενταγιούς, και προσεχώρησεν εις τον ΕΛΑΣ.-

Αλλά καθ’ ον χρόνον ελάμβανον χώραν στα βουνά της Ηπείρου τ’ ανωτέρω και μόλις ανηγγέλθη ότι αι διαπραγματεύσεις της Πλάκας εναυάγησαν, οι οπαδοί του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ως και αντάρται Ελασίται κατόπιν διαταγής της Κ.Ε. και της Π.Ε.Ε.Α. επετέθησαν εναντίον ενόπλων τμημάτων μας και μαχητικών ομάδων εις περιοχήν Αμφίσσης αδικαιολογήτως τας οποίας αφ’ ου αφώπλιζον συνελάμβανον τους Εθνικιστάς και τους απήγαγον εις Καρπενήσιον με μόνην την γελοίαν κατηγορίαν ότι συνεργάζονται μετά του εχθρού.-

Ο εις Πενταγιούς ευρισκόμενος τότε μετά του τμήματός του λοχαγός ΔΕΔΟΥΣΗΣ, πληροφορηθείς τ’ ανωτέρω και νομίσας ότι γενικεύεται η επίθεσις του ΕΛΑΣ εναντίον μας και προς ασφάλειάν του προβαίνει εις την σύλλληψιν ολοκλήρου της Περιφερειακής Επιτροπής του ΕΑΜ και μετέφερεν ταύτην εις χωρίον Τείχιον. Κατόπιν όμως πληροφορηθείς σχετικώς, αφήκεν ελευθέραν ταύτην.-

Ο Συνταγματάρχης ΨΑΡΡΟΣ επανήλθεν την 18ην Μαρτίου εκ ΠΛΑΚΑΣ και εγκατεστάθη μετά του αρχηγού της Αγγλικής Αποστολής Ταγματάρχου ΤΖΕΦ εις χωρίον Καλλιθέαν και απεφασίσθη κατόπιν επειγούσης διαταγής Στρατηγείου Μ.Ανατολής η υπό του Τάγματός μου επίθεσις κατά Σιδηροδρομικών Σταθμών και ανατίναξις Γεφυρών εις Σιδ. γραμμήν Αθηνών – Θεσ-νίκης.-

Ούτως είχεν η κατάστασις οπότε όλως αναιτίως και αδικαιολογήτως την νύκτα της 1ης Απριλίου 1944 τμήμα εκ 350 Ελασιτών υπό την αρχηγίαν του ΚΡΟΝΟΥ – ΔΟΥΜΑ κ.λ.π. καπεταναίων του ΕΛΑΣ επετίθεται κατά των εις το ημιγυμνάσιον του χωρίου Ευπαλίου ανταρτών του τμήματος ΔΕΔΟΥΣΗ και 700-800 γυναικοπαίδων ευρισκομένων εν αυτώ εις μίαν εορτήν, με σκοπόν την σύλληψιν του υποφαινομένου, του Αρχηγού ΔΕΔΟΥΣΗ, ΚΟΥΒΕΛΗ και την διάλυσιν του τμήματος.-

Σφοδρά και λυσσαλέα μάχη διεξάγεται εν μέσω της νυκτός συλλαμβάνουν οι άτιμοι τον αόπλως περιφερόμενον εντός του χωρίου αντάρτην μου Λουκόπουλον και τον κατασφάζουν.-

Αλλά την 6ην πρωϊνήν καταφθάνει ο υποφαινόμενος μετά των μαχητικών ομάδων Μοναστηρακίου – Μαναγούλης δυνάμεως 60-70 ανδρών και δι’ ισχυράς επιθέσεως διασκορπίζει προς την κοιλάδα του Ευπαλίου τους Ελασίτας και από της στιγμής αυτής αρχίζει η σφαγή και απηνής δίωξις τούτων. Εφονεύθησαν 35 και συνελήφθησαν 80.-

Το απόγευμα της 2ας Απριλίου άλλη δύναμις Ελασιτών 100 ανδρών εκ Ναυπακτίας ορμωμένης, επετίθεται κατά του χωρίου της περιοχής Μόρνου, με αποτέλεσμα τον φόνον τριών οπλιτών των Μαχητικών ομάδων των χωρίων μας. ΄Αλλαι μάχαι συνάπτονται και εις την πεδιάδα του Μόρνου με αποτέλεσμα την διάλυσιν τνω Τμημάτων του ΕΛΑΣ.-

Η άδικος και δολοφονική αύτη επίθεσις των Ελασιτών εναντίον μας, ελάμβανεν θέσιν τραγικής συρράξεως και προς αποφυγήν συνεχίσεως τούτων ο Συντ/ρχης ΨΑΡΡΟΣ Δ. λαβών γνώσιν των κακουργημάτων (φόνων, δολοφονιών κ.λ.π.) υπό των Ελασιτών εις βάρος των οπαδών του Συντάγματος και διά την ησυχίαν του αγωνιζομένου λαού εκήρυξεν εις κατάστασιν πολιορκίας την περιοχήν Δωρίδος.-

Κατόπιν της κηρύξεως εις κατάστασιν πολιορκίας και των μέτρων άτινα ελήφθησαν υπό του Συντάγματος εις την περιοχήν Δωρίδος προς πρόληψιν νέας επιθέσεως η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ έχων σύμφωνον και την γνώμην της ΠΕΕΑ διέταξαν το στρατηγείον του ΕΛΑΣ να κινητοποιήση όλας του τας δυνάμεις και να διαλύση το σύνταγμα απροφασίστως.-

Διά τον λόγον τούτον, συνεγκεντρώθησαν περί τας (3.500) τρεις χιλιάδας πεντακοσίας Ελασίται μετά των Καπεταναίων και Αρχηγών των και μαζί μ’ αυτούς συνέπραττον εναντίον μας Ιταλοί, Γερμανοί, Αλβανοί, Ρώσσοι, Σλαυομακεδόνες ως αντάρται του ΕΛΑΣ.-

Ο Συν/ρχης ΨΑΡΡΟΣ ο μαρτυρικός αυτός άνθρωπος καταβάλλει κάθε προσπάθειαν ν’ αποφευχθή η αιματοχυσία. Πλην όμως αι αξιώσεις του ΕΛΑΣ να παραδοθώμεν εις αυτούς μετά του οπλισμού μας καθιστούν αναπόφευκτον πλέον την σύρραξιν.- Αι υπερφίαλλαι και αλλαζονικαί αξιώσεις των αλητοανταρτών του ΕΛΑΣ, επιβάλουν εις το Σύνταγμα διά το ακηλίδωτον του παρελθόντος του, να αγωνισθή δι’ όλων του των μέσων προς διατήρησιν της τιμής των όπλων του. Μεταξύ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και Συντάγματος διεξάγεται αλληλογραφία.-

Συσκέψεις μεταξύ Αρχηγού και Δ/τού Συν/τος ΨΑΡΡΟΥ, Διοικητών Ανταρτικών Τμημάτων και Αξιωματικών λαμβάνουν χώραν κατά την Μεγάλην Εβδομάδα με σκοπόν, Κατόπιν των υπερβολικών αξιώσεων (περί ολοκληρωτιής παραδόσεώς μας εις τον ΕΛΑΣ) του ΕΛΑΣ, την στάσιν ήν, δέον το Σύνταγμα να τηρήση.

Ομοφώνως απεφασίσθη η απόρριψις των προτάσεων του ΕΛΑΣ περί παραδόσεώς μας και η ανάληψις αμυντικού αγώνος κατά τούτου.

Την Μεγάλην Πέμπτην αφίχθη εις την έδραν του συντάγματος (Κλήμα) προερχόμενος εκ Καλλιθέας (έδρα της Αγγλικής Αποστολής) ως απεσταλμένου του Αρχηγού της Αγγλικής Αποστολής Ταγματάρχου ΤΖΕΦ ο Νεοζηλανδός Ταγματάρχης (μέλος της αποστολής) ΜΑΚ όστις έλαβεν μέρος εις το συγκροτηθέν Συμβούλιον και εις μίαν στιγμήν είπεν τα εξής:

«Είσθε υποχρεωμένοι, και για ν’ αποφευχθή το αιματοκύλισμα να προσχωρήσητε εις τον ΕΛΑΣ ως μεγαλυτέραν Οργάνωσιν και ανταρτικόν τμήμα». Εις την σύστασιν αυτήν ο αείμνηστος ΨΑΡΡΟΣ εν εκνευρισμώ ηγέρθη και εις έντονον ύφος είπεν προς όλους μας » ΄Ολοι σας μπορείτε να γίνετε Εαμίται και Ελασίται, το ίδιον μπορείτε να κάμετε και σεις κ. ΜΑΚ, αλλ΄ο ΨΑΡΡΟΣ ποτέ, ποτέ, δεν θα γίνει Εαμίτης και Ελασίτης Κομμουνιστής. Κατόπιν των δηλώσεων αυτών του Αρχηγού ο ΜΑΚ ανεχώρησεν αμέσως προς την Καλλιθέαν.

Σφοδραί και σκληραί μάχαι συνάπτονται εις το όρος Τρίκορφον μετά (400) περίπου Ελασιτών υπό τους Παπαζήσην και Νικηφόρον μετά Τμημάτων του 1ου Τάγματος και μαχητικών ομάδων μου των χωρίων Σεργούλας και Μαραθιά από της 12 μέχρι της 15 Απριλίου.-

Επίσης σκληράς μάχας διεξαγάγουν και τμήματα του ΙΙ Τάγματος Ανταρτών Δωρίδος εις περιοχήν πεδιάδος Μόρνου και ομόνυμον Γέφυραν μετά των Ελασιτών ως και εις χωρίον Τρίκορφον με αποτέλεσμα την συντριβήν τούτων και την σύλληψιν Αξιωματικών, Καπεταναίων και ανταρτών αιχμαλώτων.-

Την ημέραν του Πάσχα 16ην Απριλίου 1944 σταματά η σύρραξις.-

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ημέρας του Πάσχα και ώραν τρίτην 3ην πρωϊνήν άναψε και άστραψεν ο τόπος όλος από τα βλήματα των όλμων των Ελασιτών που έπεφταν μέσα στα σπίτια του χωρίου Κλήματος. ΄Ητο πλέον φανερόν ότι τα λεφούσια του ΕΛΑΣ ενήργουν επίθεσιν κατά των τμημάτων που προήσπιζον το χωριό (Λόχος ΔΕΔΟΥΣΗ και μαχητικές ομάδες Κλήματος Μοναστηρακίου κ.λ.π.).-

Γενικεύεται πλέον η τραγική σύγκρουσις και μέσα στο πρωϊνό θάμπωμα της Απριλιάτικης αυγούλας σαν φαντάσματα εκινούντο οι ηρωϊκοί αντάρτες μας.-

Αγριεμένοι η χούφτα αυτή των ανταρτών μας διά την προδοσίαν και την ατιμίαν αυτήν των Ελασιτών, ιδία των ατίμων Αρχηγών των σαν τα σκυλιά προήσπιζον τας θέσεις των.-

Προήσπιζον την τιμήν των όπλων των και την τιμήν του θρυλικού 5/42 Συντάγματος.-

Αλλ΄ο αγών μας ήτο άνισος. Το βλέπαμε αυτό καθαρά διότι αι δυνάμεις των Μηδενιστών ήτο δεκαπλάσιες.-

Είμεθα περικυκλωμένοι και στενώς πολιορκημένοι.

Τα πυρομαχικά μας ελάχιστα και πλησιάζουν να τελειώσουν. ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ.-

Ο ΔΕΔΟΥΣΗΣ κυκλωθείς εξ όλων των σημείων, υποχωρεί και εγκαταλείπει το Κλήμα.-

Από της στιγμής αυτής ο αγώνας μας βρίσκεται στην τελευταίαν του φάσιν. ΄Ωρα 6.½ το πρωί ο Συνταγματάρχης ΨΑΡΡΟΣ διατάσσει όπως όλα τα τμήματα του Συν/τος κατέλθουν πάραυτα εις την παραλίαν (Μαραθιά) και από εκεί αν υπάρχουν πλοία να επιβιβασθούν και να καταφύγουν προς κανένα ερημικό λιμανάκι της Ρούμελης και εκείθεν προς την θρυλικήν Γκιώναν, αν όχι και δεν υπάρχουν να διολισθήσουν μέσα στις βαθειές χαράδρες και διά των αποκρήμνων Κορυφογραμμών του Τρικόρφου, πάλιν προς Γκιώναν.-

Κατόπιν της Διαταγής ταύτης Αξιωματικοί και αντάρτες μαχόμενοι κατέρχονται προς Μαραθιά και μη ευρόντες πλοιάρια, διά των βαθέων χαραδρών διέφυγον προς όρος Τρίκορφον και εκείθεν προς τα χωρία των – Περιοχής Αμφίσσης. ΄Αλλοι αντάρτες και Αξιωματικοί του 2ου Τάγματος εκρύβησαν εις δασωμένες πλαγιές περιοχής Κλήματος.-

Ετέρα δύναμις εξ εκατόν είκοσι περίπου αξιωματικών και ανταρτών του Συν/τος (όλοι του 1ου Τάγματος Παρνασσίδος) υπό τον υποφαινόμενον κατελθούσα από τας δασωμένες πλαγιές των υψωμάτων Κλήματος, επετέθη θυελλωδώς κατά της παρά τον ποταμόν Μαραθιά γραμμή των Ελασιτών την οποίαν αφού διέσπασε και κατόπιν σκληρού αγώνος μαχόμενος και καταδιωκόμενος απηνώς υπό των Ελασιτών κατέφυγεν την 12ην ώραν της Δευτέρας 17ης εις την νήσον Τροιζόνια και περί ώραν 8ην μ.μ. διά βενζινοπλοίου διεπερεώθη εις Πελοπόννησον μετά των αξιωματικών και ανταρτών.

Ο Μαρτυρικός ΨΑΡΡΟΣ με αρκετούς Αξιωματικούς και αντάρτας μου ευρέθη το πρωί της Δευτέρας στο λιμανάκι του Μαραθιά και το οποίο εβάλλετο δαιμονιωδώς δι’ όλμων και πολυβόλων από τα ύπερθεν καταληφθέντα υπό των Ελασιτών υψώματα του Προφήτου Ηλία.-

Κατά τας αφηγήσεις διασωθέντων εκ θαύματος αυτοπτών ανταρτών μου δεν ηθέλησεν να προχωρήση προς το Ποταμάκι του Μαραθιά διότι ίσως να φοβήθηκε ότι προχωρόντας προς τα εκεί τους σκοτώσουν οι Ελασίται, εν ώ παραδιδόμενος θα εσώζετο αυτός και οι αντάρτες μας, γιαυτό στις παρακλήσεις των ανταρτών να φύγουν ή να κρυβούν κάπου μέσα στο δάσος απήντησε «Παιδιά αναλαμβάνω εγώ την ευθύνην ότι δεν θα πάθετε τίποτα, διότι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ.-

Εκείνην την ώραν που έλεγε στα άμοιρα τα παιδιά αυτά, καταφθάνουν οι αλητοεγκληματίαι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ με τους Καπεταναίους των και αφού ανέβηκαν στο σπίτι όπου ενοσηλεύετο ο τραυματίας Υπολ. ΠΡΙΓΚ και κατέσφαξαν τούτον, παρέλαβον τους αξιωματικούς και αντάρτας ως και τον Συντ/ρχην ΨΑΡΡΟΝ και τους οδήγησαν περί τα 15΄ εις τοποθεσίαν ΡΕΘ και εκεί τους έσφαξαν οι καννίβαλοι κατά τον φρικτώτερον τρόπον. Εκεί εσφάγη ο ΨΑΡΡΟΣ, Ο ΛΙΒΕΡΗΣ, Ο ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ, Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και αρκετοί αντάρται μας.-

Μία σπιθαμή έφθασε το αίμα μέσα στα χωράφια.

Φώναξαν οι ήρωες Αξιωματικοί και αντάρται μας   «Μη παιδιά, μη μας σφάζετε και εμείς ΄Ελληνες είμεθα …….»

Αλλά οι Διεθνούς φήμης ΜΗΔΕΝΙΣΤΑΙ οι λησταντάρτες Κομμουνισταί της ΠΕΕΑ ήθελαν, μια ώρα γρηγορότερα να τελειώσουν γιατί τους περίμεναν στο Μοναστηράκι οι οπαδοί των με γυναίκες και κορίτσια να συνδιασκεδάσουν στη «Γωνιά της γυναίκας».

Από της ημερομηνίας. ταύτης (17.4.44) έπαυσε να υφίσταται στην Ρούμελη το ηρωϊκό 5/42 Σύνταγμα ανταρτών με τον μαρτυρικόν ΨΑΡΡΟΝ

και ΜΑΥΡΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΠΛΑΚΩΣΕ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΤΗΝ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΡΟΥΜΕΛΗ.-

                                                   Νεστόριον 18 Δεκεμβρίου 1951

                                                      Ο

                                   Αρχηγός Αρχηγείου Μόρνου                                                        Και Διοικητής ΙΙ Τάγματος Δωρίδος

                                                              Τ.Σ.Υ.

                                               ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                   ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Advertisements