Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944


ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον.
2) Σας εδήλωσα επανειλημμένως ότι η εύθυνη διά την διατήρησιν της ειρήνης μεταξύ οργανώσεων ανήκει εις τα αντίστοιχά των αρχηγεία. Κατά την προκειμένην περίπτωσιν, όπου ο ΕΛΑΣ είναι τόσο ισχυρότερος από την ΕΚΚΑ, και η υποχρέωσις του ΕΛΑΣ να μη χρησιμοποιήση βίαν είναι ακόμη μεγαλειτέρα. Θα ήτο συνεπώς αρμόζον να στείλη το υμετέρον Στρατηγείον ένα πλήρως εξουσιοδοτημένον αντιπροσωπον εις την περιοχήν αυτήν όστις θα ήτο εις θέσιν να θέση υπό τον έλεγχον τας εκεί δυνάμεις του ΕΛΑΣ και να προλάβη πάσαν περαιτέρω διαταραχήν της ειρήνης. Ταυτοχρόνως ο επί τόπου αξιωματικός σύνδεσμός μας θα προσφέρη πάσαν δυνατήν βοήθειαν εις τους αντιπροσώπους ΕΛΑΣ και ΕΚΚΑ προς αποφυγήν συγκρούσεων.
Θα σας είμαι ευγνώμων εάν ηθέλατε με κρατήσει ενήμερον των σχετικών ενεργειών σας προς διατήρησιν της ειρήνης και την διάρκειαν της συσκέψεως ήτις θα λάβη μέρος περί την 21ην τρέχοντος.

Μετά τιμής
Αρχηγείον 16. 4. 44
(Υπ. Δυσαν. αγγλικ.)

Σημ. Επί τη ευκαιρία βεβαιώ χθεσινήν πληροφορίαν μου περί αντιπροσώπων ΕΚΚΑ διά την εις Κούτσαινα σύσκεψιν. Ούτοι είναι οι Γιακουμάκης και Παπαγιαννόπουλος και παρακαλώ όπως τοίς παρασχεθή πάσα διευκόλυνσις διά να φθάσουν εκεί κατά την 21ην τρέχ.

ο ίδιος

Advertisements