Διεξαγωγή επιθέσεων στην ύπαιθρο, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/14 Απρ 1944


Ε.Λ.Α.Σ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π.Ε.382.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε.762/10-4-44 Δ/γην του Γεν. Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν με την παράκλησιν, όπως:
Ι. Το 52ον Συν/μα μας αναφέρη εγκαίρως τας αποφασισθησομένας παρ’ αυτού επιχειρήσεων, εκτελουμένας ευθύς ως αι δυνατότητες του το επιτρέψουν τούτο (με την σύμπτυξιν 51ου Συν/τος κ. λ. π) ίνα αναφέρωμεν ταύτας εις την XIII Μεραρχίαν. –
2. Το 54ον Σύν/μα να ενεργήση εξ ιδίας πρωτοβουλίας επί της άνω Δ/γής και αναφέρη και ημίν σχετικώς. –
3. Το Ι/54 Τάγμα να συντονίση, εάν τούτο είναι δυνατόν, τας ενεργείας του με τας τοιαύτας του 54ου Συν/τος καθιστών ημάς συνεχώς ενημέρους των ενεργειών του. –

Σ.Δ. Ταξιαρχίας 14-4-44
Διά την ακρίβειαν Η
Το ΙΙΙον Γραφείον Διοίκησις
(Τ.Σ.Υ.) Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Συν/ρχης Ιππικού)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51ον, 52ον, 54ον, Συν/τα. –
Ι/54 Τάγμα. –
Συναγ. Αμάρμπεης


Από Γενικόν Στρατηγείον
Ε.Π.Ε. 762.
Την VIII, XIII Μεραρχίας και Υ Ταξιαρχίαν. –
– Γερμανοράλληδες προωθούμενοι εξ αστικών κέντρων κατεχομένων υπό κατακτητού προς ύπαιθρον παρεμποδίζουν εις πλείστας περιοχάς συγκέντρωσιν τροφίμων ΕΤΑ ΣΤΟΠ. Προς διευκόλυνσιν συγκεντρώσεως τροφίμων και περιορισμόν Γερμανο-Ράλληδων αστικά Κέντρα οργανώσατε και εκτελέσατε επιδρομάς περιοχάς υπαίθρου ένθα δρώσιν ΣΤΟΠ. Επιδρομαί δέον αρχίσουν το δυνατόν ταχύτερον και κατανεμηθώσιν εν χρόνω με συνέχειαν και επιμονήν ΣΤΟΠ. Λοιπά μέτρα εστάλη Διαταγή ΣΤΟΠ.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ