Κατάληψη Παραμυθιάς, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΓΡ/14 Απρ 1944


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ-ΙΙΙ                                                                               δι’ εκτάκτου αγγελιοφόρου
Αριθμ.Πρωτ.ΑΠ.104

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατά προφορικάς πληροφορίας εμπίστου πατριώτου κ.Περάνθη εκ Παραμυθιάς οι Γερμανοί εξεκένωσαν την Πόλιν Παραμυθιάς και εγκατέλειψαν φρουράν μόνον εκ δέκα (10) ανδρών.-
Συμμορφωθήτε άμα λήψει παρούσης προς την υπ’ αριθμ.1477/10-4-44 διαταγήν μου.-
Λάβατε ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας ως και μέτρα προς αποφυγήν λεηλασιών και βαναυσοτήτων, ως η άνω διαταγή μου.-
Ο Λοχαγός Μαυροσκότης μεθ’ ομάδος του θέλει χρησιμοποιηθή διά την σχετικήν συνεννόησιν με την χωρ/κήν και πολιτοφύλακες προ της εισόδου των τμημάτων εις την πόλιν και τούτο λόγω των γνωριμιών, ας διαθέτει και του κύρους του, ως υπηρετήσας εκεί επ’ αρκετόν ως Δημόσιος υπάλληλος.-
Επίσης θέλει επιβλέψει και λάβει από κοινού μέτρα με τον Ανθ/γόν Παπαδάκην διά την άψογον συμπεριφοράν των τμημάτων μας και αποφυγήν εκτρόπων.-
Τον Λοχαγόν Μαυροσκότη θέλει αναπληρώσει εν τη διοικήσει του Τάγματος ο Υπλ/γος Αρμενιάκος Σ.
Η Μεραρχία να τηρήται καθ’ εκάστην ενήμερος της εξελίξεως της καταστάσεως.-
Σ.Δ τη 14 Απριλίου 1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Τ.Σ.Υ.
Κωνσταντινίδης Απόστ.
Αντ/ρχης
Παραλήπται
-Λόχος Μαυροσκότης
-Λόχος Παπαδάκη
-10ον Σύνταγμα
-15ον Σύνταγμα
Κοινοποίησις
Γενικόν Αρχηγείον (υ.τ.α.)

Advertisements