Περί κράτησης Αγγλων αξιωματικών συνδέσμων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/13 Απρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
ΑΡ. 2808
Πρός
την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν
Το περιεχόμενον του από 12.4.44 εγγράφου σας μας εξέπληξε.
1) Δεν είναι ακριβές ότι μέλη του Σ.Σ. Αποστολής (λοχαγός Τζάκ και διερμηνεύς του) ‘ ‘ εκρατήθησαν’ ‘ ως γράφεται παρ’ ημών. Όταν μας εζητήθη φύλλον πορείας διά Λεπιανά διά τον Γεώργιον Καφετζήν επεφυλάχθημεν να χορηγήσωμεν τούτο μέχρις ου συνεννοηθώμεν μετά των προισταμένων μας Αρχών καθότι είχαν περιέλθει ημίν πληροφορίαι ότι ούτος ήρχετο εις σχέσεις μετά των Γερμανών εις Καρδίτσαν και Αθήνας και ότι πρίν ή προσλήφθη εις την υπηρεσίαν σας επρόκειτο να διορισθή αξιώσει αυτών Δήμαρχος Καρδίτσας ως παλαιός φίλος των.
Είς τον Λοχαγόν κ. Τζάκ εδηλώσαμεν από της πρώτης στιγμής ότι ήτο ελεύθερος να συνεχίση το ταξείδιον του, ούτος όμως ηρνήθη δηλώσας ότι επεθύμει να διακανονισθή προηγουμένως το ζήτημα του διερμηνέως του. Επομένως ‘ ‘ κράτησις’ ‘ μελών της Αποστολής και ιδίως του Λοχαγού Τζάκ ουδέποτε έλαβεν χώραν.
2) Δεν είναι ακριβές ότι παρήλθε μία ολόκληρος ώρα εώς ότου επιτραπή εις τον λοχαγόν κ. Τζάκ να παρουσιασθή ενώπιον μας. Ευθύς ως περιήλθεν εις γνώσιν σας η προς τούτο επιθυμία του, αμέσως τον εδέχθημεν.
3) Ανακριβές επίσης είναι ότι καθυστερήσαμεν ημείς τον Λοχαγόν Τζάκ να έλθη εις τηλ/κήν επικοινωνίαν μεθ’ υμών. Μόλις κατόπιν προσκλήσεώς μας, κατέστη δυνατόν να έλθητε εις το τηλ. Κέντρον Βίνιανης αμέσως συνομίλησε μεθ’ υμών ο κ. Λοχαγός. Εάν παρήλθεν χρόνος τις έως ότου προσέλθητε εις το ακουστικόν δεν ευθυνόμεθα ημείς, αλλά οι λόγοι που σας ηναγκάσαν να μη προσέλθετε ταχύτερον.
Εάν μας επετρέπετο να εκφράσωμεν ειλικρινώς ολόκληρον τη σκέψιν μας θα είχομεν να παρατηρήσωμεν ότι εάν γεγονότα άτινα περιέπεσαν εις την άμεσον αντιληψίν μας παραποιούνται κατά τοιούτον τρόπον, τότε τι θα έπρεπε να σκεφθή δι’ όσα κατά καιρούς αποδίδονται εις τον ΕΛΑΣ.
Όσον αφορά το ζήτημα του Γεωργίου Καφετζή, θέλομεν επανέλθει δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου.

Μετά τιμής
Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου τη 13. 4. 44
Στέφανος Σαράφης
Κώστας Δεσποτόπουλος

Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙα Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)