Κατηγορίες εναντίον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟΥ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1944


Νο 9
ΕΛΑΣ
V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ
Αριθ. Α.Π. 208

Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ

Είς εκτέλεσιν της ύπ’ άριθ. Ε.Π.Ε.757/8-4-44 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. και των Οργανώσεων Ε.Α.Μ. των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων, διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κ.λ.π. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαικήν θέλησιν τας οδηγίας της Π. Ε.Ε.Α. εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας παρακαλούμεν όπως:
α) Διατάξητε αμέσως την κατάπαυσιν πάσης παρανόμου ενεργείας κατά Ελλήνων πολιτών εν γένει.
β) Άρετε παν περιοριστικόν μέτρον των ελευθεριών του λαού της υπό των τμημάτων σας κατεχομένης περιοχής.
γ) Προωθήσητε αμέσως εν πάσει ασφαλεία και μας παραδώσητε τους συλληφθέντας και κρατουμένους ομήρους Αξ/κούς Πολιτικούς καπετανέους αντάρτας και μέλη οιασδήποτε οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στόπ.
δ) Παραδώσητε άπαντα αφαιρεθέντα από Ε.Λ.Α.Σ. και λοιπούς ιδιώτας βιαίως είδη οπλισμού πυρομαχικών – τροφίμων και λοιπών εφοδίων ή υλικών.
ε) Συλλάβετε Ταγ/χην Καπετζώνην Λοχαγόν Δεδούσην και άπαντας λοιπούς ενεχομένους οπωσδήποτε εις φόνον Βάρσου και λοιπών ανταρτών ή μελών οργανώσεως μας και παραπέμψητε τούτους δικασθώσιν παρά Στρατοδικείον συμμετέχοντος και αντιπροσώπου μας.
Μετά την άμεσον παράδοχήν και εκτέλεσιν των ανωτέρω όρων θα συγκροτηθή ειδική μικτή Επιτροπή με συμμέτοχην του Άγγλου Ταγ/χου Διασυμμαχικής Αποστολής Πόντερ Τζών εις την οποίαν θα παραπεμθώσιν προς επίλυσιν πάντα τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ. και 5/42 Ε.Κ.Κ.Α.
Είς περίπτωσιν καθ’ήν δεν δεχθήτε τας ανωτέρω προτάσεις ή παρελκήσετε την άμεσον εκτέλεσιν των όρων τούτων θα φέρετε ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του Ελληνικού Λαού και της Π.Ε.Ε.Α. διά τα επακόλουθα και τας συνεπείας των.

Σ. Δ. της 12/4/44
Ή
V Tαξιαρχία
Υπ. Φερραίος – Ηρακλής
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου
αρχείου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements