Τηλεγράφημα προς ΕΚΚΑ (συνταγματάρχη Ψαρρό Δημ.), ΕΛΑΣ/5η Ταξιαρχία/ΕΓ2-3/ΑΠ208/12 Απρ. 1944


ΕΛΑΣ V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας, Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ Νο 9
Αριθ. Α.Π. 208
Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ
Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. ΕΠΕ 757/8.4.44 δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του ΕΛΑΣ και των Οργανώσεων ΕΑΜ των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιαιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κλπ. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαϊκήν θέλησιν τας οδηγίας της ΠΕΕΑ εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας προσκαλούμεν όπως:
α) Διατάξητε αμέσως την κατάπαυσιν πάσης παρανόμου ενεργείας κατά Ελλήνων πολιτών εν γένει.
β) άρετε πάν περιοριστικόν μέτρον των ελευθεριών του λαού της υπό των τμημάτων σας κατεχομένης περιοχής.
γ) προωθήσατε αμέσως εν πάση ασφαλεία και μας παραδώσητε τους συλληφθέντας και κρατουμένους ομήρους Αξ/κούς Πολιτικούς κατά τα νέους αντάρτας και μέλη οιασδήποτε οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στόπ.
δ) Παραδώσητε άπαντα αφαιρεθέντα από ΕΛΑΣ – ΕΑΜ και λοιπούς ιδιώτας βιαίως είδη οπλισμού πυρομαχικών τροφίμων και λοιπών εφοδίων ή υλικών.
ε) Συλλάβετε Ταγ/χην Καπετζώνην, Λοχαγόν Δεδούσην και άπαντας λοιπούς ενεχομένους οπωσδήποτε εις φόνον Βάρσου, και λοιπών ανταρτών ή μελών οργανώσεώς μας και παραπέμψητε τούτους δικασθώσιν παρά Στρατοδικείου συμμετέχοντος και αντιπροσώπου μας.
Μετά την άμεσον παραδοχήν και εκτέλεσιν των ανωτέρω όρων θα συγκροτηθή ειδική μικτή Επιτροπή με συμμετοχήν του ΄Αγγλου Ταγ/ρχου διασυμμαχικής Αποστολής Πόντερ Τζών εις την οποίαν θα παραπεμφθώσιν προς επίλυσιν πάντα τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα μεταξύ ΕΛΑΣ και 5/42 ΕΚΚΑ.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν δεχθήτε τας ανωτέρω προτάσεις ή παρελκύσητε την άμεσον εκτέλεσιν των όρων τούτων θα φέρετε ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του Ελληνικού Λαού και της ΠΕΕΑ διά τα επακόλουθα και τας συνεπείας των.
Σ.Δ. τη 12.4.44
Η
Ταξιαρχία
Υπ.Φερραίος – Ηρακλής

Advertisements