Απονομή ηθικών αμοιβών σε αντάρτες, ΕΔΕΣ/12 Απρ 1944


VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθμ. Πρωτ.1788
Γραφείον Ιον

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθμ. 4207/12-4-44 διαταγήν Γεν. Αρχηγείου προς γνώσιν και κοινοποίησιν τους ενδιαφερομένοις.-

Σ.Δ τη 22 Απριλίου 1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Τ.Σ.Υ
Κωνσταντινίδης Απ.
Αντ/ρχης
Παραλήπται
10-15ον Συν/γμα
Λόχος Δν/σεως

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Γραφ.Ιον
Αριθμ. Πρωτ.4207


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντες υπ’ όψιν τον Νόμον περί απονομής ηθικών αμοιβών, ισχύοντας Νόμους και Διατάγματα, επί του αντικειμένου τούτου, τον νόμον περί Οργανισμού του Στρατού, την υπ’ αριθμ.4938/20-7-43 απόφασιν ημών περί εξομοιώσεως των στελεχών των Ε.Ο.Ε.Α με τους εν Αιγύπτω υπηρετούντας συναδέλφους των, ως και υποβληθείσας σχετικάς προτάσεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ
1) Τους κάτωθι αναφερομένους ονομάζομεν οπλαρχηγούς δι’ εξαίρετον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επεδείξαντο κατά τας διαφόρους μάχας εις ας μέχρι τούδε έλαβον μέρος και διά τας εν γένει υπηρεσίας ας προσέφερον εις τον Εθνικόν αγώνα.-
-Αντ. Μπούλης Ιωάνν. Γεωργ., κλ.1934 εκ Πετούσι Παραμυθιάς.
-Κάτσιος Παναγ. Αθαν. κλ.1934 εκ Σαλονίκης
-Λοχίας ομαδάρχηςΡούμπος Ευθύμιος Κων., κλ.1940 εξ Αγίας Κυριακής Παραμυθιάς.
2) Τον Λοχίαν ομαδάρχην Χόβολον Ευάγγ. Γεωργ., κλ.1940 εξ Ελευθεροχωρίου Παραμυθιάς προάγομεν εις έφεδ. Επιλοχίαν επί διακεκριμένη πράξει επί του Πεδίου της μάχης.-
3) Την παράγραφον 5 της υπ’ αριθμ.1716/2-3-44 αποφάσεως τροποποιούμεν ως κατωτέρω.
– Τον εφ. Επιλοχίαν Πεζ. Τζοβάραν Δημ. Ζώη, κλ.1927 εκ Τσουρίλλας Παραμυθιάς προάγομεν εις έφεδρον Ανθ/τήν και μονιμοποιούμεν τούτον με τον αυτόν βαθμόν δι’ άφθαστον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επεδείξατο εκ του πεδίου της μάχης κατά τας διαφόρους μάχας εις ας έλαβεν μέρος και διά τας εν γένει υπηρεσίας ας μέχρι τούδε προσέφερεν εις τον αγώνα.-
4) Εις τους κάτωθι αναφερομένους οπλαρχηγούς απονέμομεν το χρυσούν Αριστείον ανδρείας δι’ άφθαστον διαγωγήν και αυτοθυσίαν ην επεδείξαντο επί του πεδίου της μάχης. Οπλαρχ. Μουσελίμης Χρήστος Παναγιώτου, Μπίνας Βασίλειος Ευαγγέλου, Παπάς Γεώργιος Κων/νου, Πάσχος Σωτήριος Νικολάου.-
5) Εις τους κάτωθι αναφερομένους απονέμομεν το Αργυρούν Αριστείον ανδρείας δι’ άφθαστον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επεδείξαντο επί του πεδίου της μάχης.-
Μον. Ανθ/τής Αθανασίου Ευάγγ. Δημ., Λοχ. Ρούμπος Ευθ. Κων/νου.-
Αντ.Κάτσης Παναγ.Αθανασίου, Επιλ.Τζοβάρας Δημ.Ζώη. Τάτσης Μιλτ.Χρήστου, Τάτσης Σπυρ.Τονάβου, Κυράνας Ευάγγελος Νικολάου.-
6) Εις τους κάτωθι αναφερομένους απονέμομεν τον πολεμ. Σταυρόν Γ΄ τάξεως δι’ εξαίρετον διαγωγήν και αυτοθυσίαν ην επεδείξαντο επί του πεδίου μάχης.-
αντάρτας Μπούλης Ιωάννης-Ντάνης Χαρίσης Νικολάου
-΄΄- Μάκος Λεωνίδας Δημητρίου- Τάτσης Στυλιανός Αντωνίου
-΄΄- Μάσιος Ευάγγελος -΄΄- – Λιόλης Ιωάννης Γεωργίου
7) Εις τους κάτωθι αναφερομένους απονέμομεν το Μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων διά λαμπράν διαγωγήν ην επεδείξαντο επί του πεδίου μάχης.-
Ρουσάκης Πέτρος Κων., Ρούκος Κων.Γεωργίου, Σιούτης Χρήστος Γρηγ., Ντάφλος Ευάγγελος Ιωάννου, Οπλ/γός Σμπόλιας Ιωάννης Γεωργ., αντ. Ντάφλος Αναστασ. Κωνστ., Κοντός Σωτήριος Ιωάννου, Λάμπρος Κωνστ.Σταύρου, Πούλης Ευάγγελος Χρήστου.-
8) Τους κάτωθι αναφερομένους προάγομεν ως ακολούθως επί διακεκριμένη πράξει επί του πεδίου της μάχης.- Αντ.Μουσελίμης Μιχαήλ Χρήστου εις εφ. λοχίαν, έφεδρος Λοχίας Μπάσνας Ευάγγελος Δημητρίου εις εφεδρ. Επιλοχίαν, ανταρτ. Ντάφλος Αναστ. Κωνστ. εις εφ. λοχίαν, αντ. Γεωργίου Ιωάννης Κωνσ. εις εφ. λοχίαν, αντάρτης Μάκος Παύλος Δημ. εις εφ. λοχίαν, αντ. Μπάτσης Γρηγ.Ιωάννου εις εφ. λοχίαν, αντάρτ. Κυράνας Ευάγγ. Νικολ. εφ. λοχίαν, αντ. Κουτούπης Ανδρ.Γεωργ. εις εφ. λοχίαν
9) Τον Ανθ/γόν Πεζ. Κορόπουλον Παναγιώτην προάγομεν εις Υπολ/γόν Πεζ. αναδρομικώς εφ’ ης προήχθησαν νεώτεροί του εις Αίγυπτον και διά την εν γένει διαγωγήν του που επεδείξατο κατά τας διαφόρους μάχας εις ας μέχρι τούδε έλαβεν μέρος.-
10) Τον Έφεδρον Ανθ/γόν Πεζ. Τσίγκον Ελευθέριον μονιμοποιούμεν με τον αυτόνβαθμόν δι’ εξαίρετον διαγωγήν ην επεδείξατο επί του πεδίου της μάχης και διά τα εν γένει επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα του.-

Σ.Δ.Γ.Α τη 12-4-44
Ο Γεν.Αρχηγός Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements