Επίθεση ΕΛΑΣ κατά ΕΔΕΣ στο χ. ΖΑΓΟΡΙΑ και αιχμαλωσία, ΕΔΕΣ/12 Απρ 1944


ΕΚΘΕΣΙΣ
Λοχαγού Πεζικού Αυγεράκη Γεωργίου Διοικητού Υπαρχηγείου Ζαγορίου Κονίτσης περί των γεγονότων Ζαγορίου των προηγηθέντων της γενικής κατά του ΕΔΕΣ επιθέσεως του Ε.Λ.Α.Σ.-

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ
Ι. Τας αρχάς παρελθόντος Οκτωβρίου εξ αφορμής της εκ μέρους του Ε.Λ.Α.Σ συλλήψεως του Αλβανού Λοχαγού Δέλφο-Τάκα καταταγέντος εις τας Ε.Ο ΕΔΕΣ Τμήματος Κονίτσης παρά του Υπολ/γού κ. Ντέτσικα άνευ εγκρίσεως του Γεν. Αρχηγείου (ως και σχετική διαταγή μου προς τον ως άνω Υπολ/γόν κοινοποιηθείσα και υμίν) και της απελευθερώσεώς του παρά του Τμήματός μας Βρυσοχωρίου εδημιουργήθη σοβαρόν επεισόδιον εν Τσεπελόβω διευθετηθέν τελικώς το εσπέρας της 3ης του ιδίου μηνός.-
Την ιδίαν ημέραν έλαβον τηλεγράφημα του Άγγλου Λοχαγού κ.Πίτερ όπως την επομένην ανυπερθέτως ευρίσκομαι εις Καστανώνα προς συνεδρίασιν του Κοινού Υπαρχηγείου Ζαγορίου Κονίτσης διά ζητήματα της περιοχής αυτής.-
Την Τετάρτην πράγματι ανεχώρησα προς Καστανώνα με συνοδείαν 15 περίπου ανδρών όπου και έφθασα την 5ην του ιδίου μηνός.
Εις Τσεπέλοβον κατόπιν του προηγηθέντος επεισοδίου διέταξα την εξακολούθησιν των μέτρων επιτηρήσεως και ασφαλείας καθώς και την προετοιμασίαν διά την μεταστάθμευσιν των τμημάτων Δυτικού Ζαγορίου εις Μακρύνον όπου η νέα μου έδρα.
Η 5η Οκτωβρίου εν Καστανώνι κατηναλώθη εις ανακοινώσεις του κ. Πίτερ επί αποφάσεων Κοινού Γεν.Στρατηγείου σχετικών με τον τρόπον εφαρμογής των εις την περιοχήν μας.-
ΙΙ. Την πρωϊαν της 6ης και ενώ ησχολούμην μετά του Δ/τού του Ε.Λ.Α.Σ Ζαγορίου Λοχαγού Καλιανέση Γ. (Ψευδώνυμον Μεσίνη) με την σύνταξιν αποφάσεως τινός έλαβον κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα του αντικαταστάτου μου Υπολ/γού κ. Μητσιάδη ΄΄ ότι άνδρες του λόχου Τσουμάνη απηλευθέρωσαν τον κτηνοτρόφον Αλέξ. Φερεντίνον συλληφθέντα και οδηγούμενον παρά του ΕΛΑΣ προς Μακεδονίαν ως κατηγορούμενον δι’ υπεξαίρεσιν ειδών ιματισμού, υποδήσεως και τροφίμων παραδοθέντων αυτώ εκ Μακεδονίας διά μεταφοράν εις Ήπειρον.-
Προς πρόληψιν συρράξεως και παρέλκυσιν της καταστάσεως ίνα συμπληρωθή πλήρως η συγκρότησίς μας απέστειλα Τηλ/μα προς μεν τον Υπολ/γόν κ. Μητσιάδην διά την διευθέτησιν της καταστάσεως προς δε τον Υπολ/γόν Τσουμάνην Γ. ίνα ενεργήση υπό προσωπικήν του ευθύνην διά την ανακάλυψιν και σύλληψιν των απελευθερωσάντων τον Αλεξ. Φερεντίνον καθώς και διά την σύλληψιν του τελευταίου τούτου. Δι’ αυτόν ο Λοχαγός Μεσίνης μοί εχορήγησεν και έγγραφον βεβαίωσιν και έγγραφον δήλωσιν ότι η προαναφερθείσα κατηγορία είναι πραγματική.
ΙΙΙ. Μετά πάροδον 2 περίπου ωρών και ενώ συνεργαζόμην ακόμη μετά του Λοχαγού Μεσίνη επληροφορήθην ότι το Ε.Λ.Α.Σ μετακινεί το συγκρότημα Δεματίου (παρά την Δημ.οδόν Ιωαννίνων Μετσόβου) προς Δόλιανην χωρίον κείμενον εις απόστασιν μιας ώρας Ν.Α του Καστανώνος. Τούτο μοι εγνώρισεν μετ’ ολίγον και ο ίδιος.
Κατόπιν τούτου ενετάθη η πεποίθησίς μου περί επιθέσεως εκ μέρους του ΕΛΑΣ καθ’ όσον εκτός των πληροφοριών και ενδείξεων ας είχον η μετακίνησις του ως άνω συγκροτήματος έχοντος τακτικήν προς Δρίσκον αποστολήν με έθετεν εκτός πάσης αμφιβολίας.
Διά τούτο απέστειλα κρυπτογραφικόν Τηλ/μα προς τον Δ/τήν του Ι Τάγματος Ανατ.Ζαγορίου Ανθ/γόν Κανήν όπως κινηθή και ευρεθή την πρωϊαν της 7ης του μηνός εις Μακρύνον όπου και θα συναντηθή μετ’ εμού.-
Εν τω μεταξύ έλαβον το Τηλεγράφημα του Υπολ/γού Μητσιάδη Ιωάνν. περί αποστολής Τηλεσιγράφου εκ μέρους του ΕΛΑΣ διά την παράδοσιν όπλων. Διά συνδέσμου ειδοποίησα τα τμήματα Τσεπελόβου να λάβουν μέτρα δι’ αντίστασιν και συνήντησα τον Λοχαγόν Μεσίνην εις ον ανεκοίνωσα τ’ ανωτέρω και εζήτησα εξηγήσεις από αυτόν.-
Ούτος προσεποιήθη άγνοιαν και προσεπάθησε να επικοινωνήση με το 1/15 Τάγμα του ΕΛΑΣ το οποίον και απέστειλε το τελεσίγραφον χωρίς να το κατορθώση.-
Διά συνδέσμων ομοίως απέστειλα έγγραφον διαταγήν μου προς το Τάγμα Ανατολ.Ζαγορίου διά την εν τω κρυπτογραφικώ τηλεγραφήματι μετακινησί του, και αναφοράν μου προς το Αρχηγείον Ποτίστης (Συντ/ρχην Νταούλην) περί της επικειμένης συρράξεως, ληφθείσαν ως εκ των υστέρων επληροφορήθην την πρωϊαν της 7ης του αυτού μηνός.-
ΙV. Εν συνεχεία μετέβην εις Αγγλικήν Αποστολήν εις ην ανεκοίνωσα τα της καταστάσεως, τα λαμβανόμενα παρά του ΕΛΑΣ μέτρα καθώς και την πεποίθησίν μου περί επικειμένης συρράξεως, καταβάλλων ούτω και υστάτην προσπάθειαν προς αποφυγήν αυτής, αναλογιζόμενος τας συνεπίας της γενικεύσεως της συρράξεως αλλά και υπολογίζων εις την ανάγκην όπως παρέλθη εισέτι χρονικόν διάστημα απαραίτητον τόσον διά την συγκρότησιν ημών όσον και των υπολοίπων εις νέας περιοχάς Εθνικών μας ομάδων.
Δυστυχώς εις την Αγγλικήν Αποστολήν συνήντησα όχι μόνον αδιαφορίαν αλλά και ευμενή προς το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ διάθεσιν (ιδία Λοχαγός κ. Πίτερ). Εκτός των διαταγών ας είχον εκδόσει διά την σύλληψιν των δραστών επρότεινα την συνεργασίαν μου εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το οποίον επέμενεν να ενεργήση μόνον του, γεγονός το οποίον θα είχεν δυσμενή δι’ ημάς απήχησιν. Εις την επιμονήν του ταύτην ήχθη αποθρασυθέν εκ δηλώσεως του κ. Πίτερ ΄΄ ότι το ΕΛΑΣ έχει δίκαιον και δύναται μόνον του να ενεργήση΄΄.-
Κατόπιν της δηλώσεως ταύτης εγερθείς εις έντονον ύφος απήντησα εις τον κ. Πίτερ ότι μεροληπτεί και ότι ούτω παραβαίνει διαταγάς του Κοινού Γενικού Στρατηγείου το οποίον καθορίζει συνεργασίαν εξ όλα τα επίπεδα και συνεπώς και εις αυτό, επεχείρησα δε να αναχωρήσω με συνεκράτησε όμως ο Λοχαγός κ. Τσάρλς.
Ο Λοχογός κ. Πίτερ μετά ολιγόλεπτον μετά του τελευταίου συζήτησιν ηναγκάσθη να ανακαλέση και να δηλώση ότι πράγματι έχω δίκαιον και υπέδειξεν εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να δεχθή την επιβαλλομένην συνεργασίαν μου. Τούτο όμως δεν την εδέχθη.-
Χαρακτηριστικόν της ευμενούς προς το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στάσεως του ως άνω Λοχαγού είναι ότι προσέλαβεν ως διερμηνέα προερχόμενον εκ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και έχοντα αδελφόν Συγκροτάρχην του ΕΛΑΣ. Ούτος εν τη ιδιότητί του ενήργει κατασκοπείαν εις βάρος των Ε.Ο ΕΔΕΣ παρά τας εγγράφους και προφορικάς ενδείξεις μου και την εξεύρεσιν και παρουσίασιν αντικαταστάτην του ηρνήθη να τον αντικαταστήση. Προς μεγάλην μου έκπληξιν τον είδον να ευρίσκεται εν Δερβιζάνοις παρά την Αγγλικήν Αποστολή συνεχίζων ίσως την μυστικήν του εντολήν. Ονομάζεται Τσίλης (αγνώστου του μικρού του ονόματος).-
V. Αργά την νύκτα της 6ης Οκτωβρίου έλαβον αναφοράν εκ Τσεπελόβου Υπολ/γού κ. Μητσιάδη περί της λήψεως των μέτρων αμύνης εν Τσεπελόβω και περί των επιθετικών διαθέσεων του ΕΛΑΣ. Ούτος μοι υπέβαλεν επίσης το αποσταλέν κάτωθι τελεσίγραφον του ΕΛΑΣ καθώς και την δοθείσαν εις αυτό κάτωθι απάντησιν.-

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
ΕΛΑΣ
15ον Σύνταγμα Πεζ.                                                               Προς
Ιον Τάγμα                                                                    Τον Λοχαγόν Αυγεράκην
Αριθ.Πρωτ.86                                                                              Όπου
Ύστερα από διαταγήν του Στρατηγείου Δυτικής Μακεδονίας συλλάβαμε τον σκηνίτην Αλεξ. Φερεντίνον και με συνοδείαν τριών ανταρτών μας τον στείλαμε στη θέσι που είχε καθορισθή Σημερινό Τηλεγράφημα μας αναφέρη πως 15 αντάρτες του Λόχου Τσεπελόβου Ε.Ο ΕΔΕΣ με ενέδρα τον απελευθέρωσαν. Η ενέδρα έγινε ανάμεσα από το Σκαμνέλι και Λάϊστα. Ύστερα από αυτό και έχοντας την βεβαιότητα πως μόλη την καλή μας διάθεσιν είναι αδύνατος η συνεννόησις μεταξύ μας αξιούμεν
1) Την παράδοσιν στο Σ.Δ του Τάγματος μας μέχρι της 12ης ώρας της 7ης τρέχοντος του Αλέξ. Φερεντίνου,
2) Την παράδοσιν των 15 όπλων των ανδρών που τον απελευθέρωσαν την ίδιαν ώρα και στον ίδιο τόπο,
3) Την παράδοσιν των ανταρτών σας που έστησαν την ενέδρα σε μας την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο για να τιμωρηθούν μια που εσείς όπως απεδείχθηκε πια δεν έχετε ούτε την διάθεσιν ούτε την δύναμιν να επιβάλετε την πειθαρχίαν. Είναι η τελευταία μας ειδοποίησις και η τελευταία υποχώρησίς μας. Για ότι θα επακολουθήση την ευθύνην θα την έχητε σεις και μόνον σεις.-
Σ.Δ τη 6-10-43
Ανίβας Πετρίτης

Και η απάντησις

Ε.Ο.Ε
Ε.Ο Ε.Δ.Ε.Σ
Υπαρχηγείον Ζαγορίου Κονίτσης                                           Προς
Αριθμ.Πρωτ.511                                                                 Το Ι/15 Τάγμα Ε.Λ.Α.Σ.

Το υπ’ αριθμ.81/6-10-43 έγγραφόν σας ελήφθη επ’ αυτού σας γνωρίζομεν τα εξής :
1) Ο κ. Αυγεράκης απουσιάζει και θα αποστείλωμεν το έγγραφόν σας να λάβη γνώσιν.
2) Η ενέργεια έγινε εν αγνοία ημών και υπό δύο αποσκιρτησάντων εκ των Ε.Ο ανδρών, των υπολοίπων αγνώστων εις ημάς. Οι αποσκιρτήσαντες ετύγχανον στενοί συγγενείς του συνωδευομένου. Τούτο και μόνον αποτελεί τρανήν απόδειξιν της αυτοβούλου ενεργείας των.
3) Ο Υπολ/γός κ. Τσουμάνης δι’ επιστολής του σας γνωρίζει ότι είμεθα διατεθιμένοι μαζύ σας να προβώμεν εις την σύλληψιν και δίωξιν των δραστών. Επομένως δεν δυνάμεθα να έχωμεν ευθύνην επ’ αυτού ή δι’ ό,τι επακολουθήση ως γράφετε στο έγγραφό σας.
Σ.Δ 6-10-43
Ο Υπαρχηγός
α.α
Μ η τ σ ι ά δ η ς
Υπολ/γός

Αμφότερα τα έγγραφα μεταβάς εις Αγγλικήν αποστολήν επέδειξα και ετόνισα ότι ουδεμία πλέον ελπίς υπάρχει προς συνεννόησιν και ότι κατόπιν αυτού και επειδή έσχον την πληροφορίαν ότι προς Καστανώνα κινούνται δύο συγκροτήματα του ΕΛΑΣ είμαι υποχρεωμένος να αναχωρήσω και λάβω τα ανάλογα μέτρα. Τους εγνώρισα επίσης ότι αν θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζύ μου να απευθυνθούν εις τον Ανθ/γόν Μπαϊρακτάρην εις Μακρύνον.-
Θα ενθυμούμαι πάντοτε την εκπληκτικήν αδιαφορίαν του Λοχαγού κ. Πίτερ όστις αντί να σπεύση και προσπαθήση να προλάβη ότι ήτο δυνατόν εκείνην την στιγμήν να προληφθή, ηρκέσθη να μου απαντήση ότι «αύριον θα δούμε που θα έλθη και ο Φρέν» επιδείξας μου και τηλεγράφημά του.-
ΧΙ. Εκ Καστανώνος ανεχώρησα αμέσως και κατευθύνθην εις Μακρύνον την νύκτα της 6-7ην Οκτωβρίου (ώρα 1,30) μεταβαλών την προς Τσεπέλοβον πορείαν μου όπου και ανέμενον το Τάγμα Ανατολ. Ζαγορίου.-
Εις Μακρύνον από όπου απέστειλα και σύνδεσμον προς Ανατολικό Ζαγόρι μετά την πάροδον της καθορισθείσης ώρας αφίξεως του Τάγματος, παρέμεινα έως την 13ην ώραν και 30’ ώραν ότε έλαβον την πληροφορίαν ότι τα Τμήματα Ανατολικού Ζαγορίου δεν εκινήθησαν παραμείναντα κατόπιν διαταγής του κ. Φρέντ όστις τα διέταξεν ΄΄ υπό προσωπικήν του ευθύνην να μη κινηθούν και θα διευθετήση αυτός την κατάστασιν΄΄.-
Διά του Ανθ/γού Μπαϊρακτάρη αποστέλλω επίσης έτερον σύνδεσμον προς Ανατολ. Ζαγόρι (Ανθ/γόν Γκανήν) με διαταγήν περί αμέσου μετακινήσεως του προς την διαταχθείσαν κατεύθυνσιν ομοίως δε επιστολήν μου προς Αγγλικήν Αποστολήν Ζαγορίου εις Καστανώνα.- Της επιστολής ταύτης καθώς και των άλλων των ανταλλαγησών κατά τα γεγονότα, κατά την εδώ άφιξίν μου, εζήτησα αντίγραφα τόσον από τον κ. Πίτερ όσον και από τον κ. Φρέντ.
Αμφότεροι μοι απήντησαν ότι δεν τας έχουν. Αι επιστολαί αύται είναι σημαντικαί διότι εκτός του ότι εμφαίνουν τον τρόπον ενεργείας μας και τας αμυντικάς μας προθέσεις (στοιχείον προς διαφώτησιν της κοινής γνώμης), καταδεικνύουν και την βαρείαν αμέλειαν της Αγγλικής Αποστολής προς πρόληψιν προς στιγμήν έστω της συρράξεως, αλλά και την ενοχήν των ασφαλώς άνευ δόλου τινός εις την μετατροπήν των πραγμάτων εν Τσεπελόβω και εις την ημετέραν παρά του ΕΛΑΣ σύλληψιν και την εξ αυτής διάσπασιν των τμημάτων μας.-
Εις την προαναφερθείσαν αποστολήν ετόνιζον ότι εξακολουθώ να έχω τας ιδίας αντιλήψεις περί συλλήψεως και τιμωρίας των δραστών, ότι δεν δύναμαι να δεχθώ το τελεσίγραφον και ότι δεν πρόκειται να κάμω χρήσιν των όπλων ει μη μόνον όταν κτυπηθώ. Συγχρόνως καταγγέλλω ωρισμένα μέτρα λαμβανόμενα παρά του ΕΛΑΣ. Εκ Μακρύνου λόγω της κινήσεως 40 ανδρών του ΕΛΑΣ εκ Φλαμπουραρίου διά Μακρύνου προς Καστανώνα κατευθύνθην εις τα Βορείως Μακρύνου Καλύβια των κτηνοτρόφων Ρέντζου και Πάσχου αφήσας εντολήν εις τον Ανθ/γόν Μπαϊρακτάρην όπως ειδοποιήση το αναμενόμενον Τάγμα περί της θέσεως εις ην ευρισκόμην και εμέ άμα τη εμφανίσει του Τάγματος. Εκεί ανέμενον και την απάντησιν της προαναφερθείσης προς την Αγγλικήν Αποστολήν επιστολής μου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΞΙΣ
Ι. Περί την 16ην ώραν της 7ης Οκτωβρίου ο αποσταλείς προς Ανατολικό Ζαγόρι σύνδεσμος αφιχθείς με πληροφορεί ότι τα τμήματα Ανατολικού Ζαγορίου αφοπλίσθησαν και ότι ο Διοικητής του Τάγματος Ανθ/γός Γκανής κρατείται εις Τρίστενον.
Κατόπιν του γεγονότος αυτού με απεστέρησε δυνάμεως 200 ανδρών καλών εξοπλισμένων προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως κινούμαι προ στρατολογίαν των κτηνοτρόφων της περιοχής. Ενώ δε ησχολούμην εις τούτο ηκούσθησαν τα πρώτα πυρά της εν Τσεπελόβω συμπλοκής αλλά και τα πρώτα πυρά της εξιλιχθείσης γενικωτέρας καθ’ ημών επιθέσεως του λαού.-
Αμέσως διά συνδέσμου αποστέλλω διαταγήν προς τα Τμήματα Τσεπελόβου όπως ΄΄ Κρατήσουν τας θέσεις των και καταφθάνω΄΄.
Την διαταγήν ταύτην ο Υπολ/γός Τσουμάνης όστις εκ των υστέρων επληροφορήθην παρά του Λοχαγού κ.Νικολακάκη απέφυγεν να ανακοινώση τόσον εις τους αντάρτας όσον και εις τους Αξ/κούς. Ομοίως διά συνδέσμου αναφοράν μου προς το Αρχηγείον Μετσόβου περί της αρξαμένης συμπλοκής.-
Διά συνδέσμων Λαΐστης διατάσσω τους εφέδρους αλλά αόπλους αντάρτας Λαϊστης όπως αποκόψουν την Τηλ/κήν Γραμμήν Τσεπελόβου Λαϊστης και Λαϊστης Μακεδονίας.-
Η αποκοπή των δύο Τηλ/κών Γραμμών συνετελέσθη. Διά του ιδίου συνδέσμου αποστέλλω διαταγήν προς τα Τμήματα Κονίτσης όπως κινηθούν τα ταχύτερον προς Γυφτόκαμπον προς συνάντησίν μου. Η διαταγή αύτη ελήφθη εγκαίρως ως με επληροφόρησεν ο αντάρτης Εμαν. Παπαδόπουλος. Άπαντες οι ένοπλοι αντάρτες της περιοχής Κονίτσης έδει να ώσιν συγκεντρωμένοι ως διέταξα τον Λοχαγόν Ντενίσην μετά την λήξιν του πρώτου εν Τσεπελόβω επεισοδίου. Δυστυχώς το μεσολαβήσαν μικρόν χρονικόν διάστημα δεν επέτρεψε τούτο και διά τούτο δεν έφθασαν εγκαίρως κατόπιν της διαταγής μου.-
Εξακολουθών την προσπάθειαν μου διά την στρατολογίαν των κτηνοτρόφων χωρίς να κατορθώσω μεγάλα πράγματα λόγω της καιροσκοπικής εκ συστήματος πολιτικής ην ήσκουν
Ελάχιστοι 5-10 προσήλθον αλλά και ούτοι άνευ ουδεμιάς προθυμίας να διακυνδυνεύσουν. Ένα χαρακτηριστικόν της καιροσκοπικής των πολιτικής των κτηνοτρόφων είναι το εξής περιστατικόν της οικογενείας Ρέντζου. Ενώ ο υιός προσήλθεν ένοπλος, ο πατήρ Κ. Ρέντζος ουδέν το ανώτερον έχων αλλά τα πάντα στηρίζων και εξαρτών από τα ποίμνιά του κατήλθεν προς Καστανώνα και κατήγγειλεν στον ΕΛΑΣ που ευρισκόμην καθώς και τας ενεργείας μου προς στρατολογίαν των ην παρέστησεν ως βιαίαν.-
ΙΙ. Εν τω μεταξύ έλαβον επιστολήν του Άγγλου κ. Πίτερ δι’ ης ούτος με εκάλει να κατέλθω εις Καστανώνα προς συζήτησιν διά την τακτοποίησιν της καταστάσεως και μοι έδιδε εγγυήσεις διά την ελευθέραν άφιξιν και αναχώρησίν μου. Εις τούτον απήντησα ότι δεν δίδω πίστην εις τας εγγυήσεις αυτάς και του ετόνισα ότι προς τακτοποίησιν της καταστάσεως δέον να διαταχθή από αμφότερα τα μέρη η κατάπαυσις των πυρών, η απομάκρυνσις των επιτεθέντων τμημάτων του ΕΛΑΣ, και να γίνη συνάντησις αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, Άγγλων και εμού ουχί εις Καστανώνα αλλά εις Μακρύνον.-
Την πρωϊαν της επομένης 8ης Οκτωβρίου έλαβον την απάντησι του δι’ ης μοι απέστειλε εγγυητικήν επιστολήν υπογεγραμμένην παρά του Λοχαγού κ. Πίτερ και παρά του Λοχαγού του ΕΛΑΣ Μεσίνη περί της ελευθέρας αφίξεως και επανόδου μου, συγχρόνως δε και τηλεγράφημα του λοχαγού κ. Φρέντ περί της προσωπικής εγγυήσεώς του.
Αναμένων το Τμήμα Κονίτσης απήντησα ότι αμφισβητώ τας εγγυήσεις αυτάς και ότι εμμένω εις τας απόψεις μου περί ελεύσεώς των εις Μακρύνον.-
Την νύκτα της 8-προς την 9ην κατήλθον εις Μακρύνον ίνα επικοινωνήσω και περισυλλέξω διαφυγόντας τυχόν άνδρας του Ανατολικού Ζαγορίου συναντηθώ δε και με τα αφιχθησόμενα τμήματα Κονίτσης.
Την πρωϊαν της 9ης έλαβον Τηλεγράφημα Τελεσίγραφον του Λοχαγού κ. Φρέντ δι’ ου ούτος μοι εγνώριζεν ότι ΄΄ αν μέχρι της μεσημβρίας της ιδίας ημέρας δεν μεταβώ εις Καστανώνα θα απαιτήσουν από το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον να μη υπάρχει αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ εις Ζαγόριον-Κόνιτσα΄΄.-
Κατόπιν αυτού εσκέφθην ότι επιβάλλεται εις εμέ λόγω της επιμονής των Άγγλων να μεταβώ οιονδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα της εκεί μεταβάσεώς μου ίνα έστω και διά προσωπικής μου θυσίας κατωχυρώσω τα δικαιώματα της οργανώσεως, και αποδείξωμεν διά μιαν ακόμη φοράν ότι συμμορφούμεθα προς τας υποδείξεις των, υποδείξεις Συμμάχων έστω και αν πιστεύωμεν ότι αύται είναι εσφαλμέναι. Και μετέβην μόνος άνευ συνοδείας ακολουθούμενος από τον Ανθ/γόν Μάνθον Νικόλαον.-
ΙΙΙ. Εύρον τους Λοχαγούς Πίτερ Φρέντ και Τσάρλς λίαν ανησύχους. Εκλήθησαν οι αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ και προσήλθον οι Υπολοχαγός Παπαχριστοδούλου και πολιτικός Ζωϊδης Γεώργιος. Ούτοι εδήλωσαν ότι ΄΄Ουδεμίαν συζήτησιν δύνανται να κάμουν πλέον διότι η κατάστασις εξέφυγεν από τα χέρια τους,΄΄ δι’ ημάς δε ότι είμεθα κρατούμενοι διότι λόγω της μεταβολής της καταστάσεως η δοθείσα υπόσχεσις εγγύησις δεν ισχύει πλέον΄΄. – Εν τω μεταξύ δε είχον κλείσει το χωρίον διά φυλακίων εις δε την οικίαν εις ην μετεφέρθημεν ετοποθετήθη φρουρά.-
Εκρατήθημεν ο υποφαινόμενος, ο Ταγ/χης Βολόδημος Αθαν. ελθών εκ Γοτίστης μέλος του Κοινού Αρχηγείου Μετσόβου-Κονίτσης, ο υπολ/γός Μητσιάδης, ο Ανθ/στής Βερσής ελθόντες εκ Τσεπελόβου, και ο Ανθ/γός Μάνθος Νικόλ. επιτελής μου.-
Μετά την αποχώρησιν των αντιπροσώπων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι αληθές ότι ο Λοχαγός κ.Πίτερ προσεπάθησε να τηρήση την δοθείσαν προς εμέ έγγραφον υπόσχεσίν του αλλά δεν το κατώρθωσε, εν αντιθέσει προς τον Λοχαγόν κ. Φρέντ όστις ουδόλως ενδιαφέρθη αρκεσθείς εις το να μου ευχηθή καλήν τύχην ότε ανεχώρη προς Γότισταν. Πριν αναχωρήσω τόσον αυτός όσο και ο κ. Πίτερ μοι εδήλωσαν ότι αν μετέβαινον ενωρίτερον ήτο δυνατόν να γίνουν δεκτοί οι προβαλλόμενοι υπό του ΕΛΑΣ όροι ήτινες συνίσταντο :
1) Εις την άμεσον αντικατάστασιν και απομάκρυνσίν μου εκ του Υπαρχηγείου Ζαγορίου Κονίτσης.
2) Εις την σύλληψιν και παράδοσιν των 15 ανταρτών των συμμετασχόντων εις την ενέδρα και απελευθέρωσιν του Αλεξ. Φερεντίνου, την παράδοσιν εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αυτών και του οπλισμού των.
3) Τον αφοπλισμόν του Λόχου Τσουμένη και
4) Όλων των κτηνοτρόφων των μη αποδεδειγμένως εξ επισήμων καταλόγων ανηκόντων εις το ΕΔΕΣ.-
Τους απήντησα ότι δεν είχον καμμίαν υποχρέωσιν να μεταβώ εγώ αλλ’ αυτοί μετά των αντιπροσώπων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις Μακρύνον όπου τους εκάλουν, διά δε τα ανωτέρω ουδέ σκέψις ήτο δυνατό να γίνη ότι θα εγένοντο αποδεκτά και ότι είχον υποχρέωσιν να μου το γνωρίσουν πριν αφιχθώ εις Καστανώνα οπότε δεν θα μετέβαινον και δεν θα εγένοντο και αυτοί συνένοχοι εις μιαν απάτην μηχανευθείσαν παρά του ΕΛΑΣ.-
ΙV. Από της 9ης Οκτωβρίου το εσπέρας βαίνομεν πλέον προς την αιχμαλωσίαν. Εις Καστανώνα εκρατήθημεν μέχρι της μεσημβρίας της ενδεκάτης ιδίου μηνός. Κατά το διάστημα τούτο μελετήσαμε τρόπον αποδράσεως αλλ’ επείσθημεν ότι δεν ήτο δυνατόν. Επίσης διά της μητρός του Ανθ/γού Μπαϊρακτάρη ιδιοκτητρίας της οικίας ένθα διέμενον οι Άγγλοι και δυναμένης να κυκλοφορή ελευθέρως ειδοποιήσαμε να έλθη προς απελευθέρωσίν μας η εν Μακρύνο δύναμις.- Τοιούτον τι όμως δεν εγένετο αφ’ ενός λόγω της κατά πολύ μεγαλυτέρας δυνάμεως του ΕΛΑΣ και αφ’ ετέρου διότι ως επληροφορήθημεν λόγω των διαδόσεων των ΕΑΜιτών εφοφήθησαν οι. εν Μακρύνω ότι ούτω θα έθετον εν κινδύνω την ζωήν μας.
V. Πριν τελειώσω το μέρος τούτο είμαι υποχρεωμένος να στιγματίσω την εγκληματικήν αδιαφορία και αμέλειαν του Μονίμου Ανθ/γού Ζαχάρη Διοικητού του Λόχου Βρυσοχωρίου όστις κατά την διάρκειαν των γεγονότων εγκατέλειψε τον λόχον του και μετέβη εις Λάϊσταν όπου παρέμεινε χαρτοπαίζων μετά του Εαμίτου δικηγόρου Μέρτζου. Ούτος αφίχθη εις Τσεπέλοβον ολίγας ημέρας προ των γεγονότων με φύλλον πορείας εκ του Γενικού Αρχηγείου και ετοποθετήθη ως Διοικητής του Λόχου Βρυσοχωρίου.-
VI. Αι επιτεθείσαι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανήρχοντο εις 550 έως 600 περίπου άνδρας αποτελούμεναι από τα εξής περίπου συγκροτήματα. Τέσσαρα συγκροτήματα Ζαγορίου και το Ι/15 Τάγμα. Ο οπλισμός των εις αυτόματα ανήρχετο 35-40 οπλοπολυβόλα 10 Πολυβόλα, και 4 αντιαρματικά.
Αι ημέτεραι δυνάμεις αίτινες εκράτησαν επιτυχώς την επίθεσιν ανήρχοντο, εις 120 περίπου άνδρας διαθέτοντας 4 οπλοπολυβόλα, 2 πολυβόλα, 1 αντιαρματικόν και έναν ατομικόν όλμον.
Εκ των υπολοίπων εν Ζαγορίω δυνάμεών μας 200 και πλέον άνδρες Ανατολ. Ζαγορίου παρέμειναν αδρανείς συνεπεία της αστόχου απεμβάσεως του κ. Φρέντ και τελικώς αφωπλίσθησαν ως ανωτέρω αναφέρω ένεκα της αστόχου ενεργείας και αμελείας του Ανθ/γού Γκανή διοικητού του Τάγματος Ανατολικό Ζαγορίου, ομάς 15 ανδρών υπό τον Ανθλ/γόν κ. Βράγγαλην είχε προωθηθή εις Μακεδονίαν κατόπιν διαταγής υμών, και τέλος ομάς 15 περίπου ανδρών απετέλει την συνοδείαν μου.-
VΙΙΙ. Απώλειαι. Αι ημέτεραι απώλειαι ανήλθον εις ένα μικρόν τον Ανθ/γόν Ματσόπουλον Νέστωρα και ένα Τραυματία τον Λοχαγόν Νικολακάκην Αντ.-
Αι απώλειαι των αντιπάλων μας καίτοι ούτοι εις το σημείον αυτό τηρούν απόλυτον σιγήν, κατά εξακριβωμένας πληροφορίας ανήλθον εις 15-18 νεκρούς και εις 20 τραυματίας.-
Τόσον εύστοχα και τόσον αποτελεσματικά ήσαν τα πυρά μας και τοσούτον επιτυχής υπήρξεν η άμυνα ώστε από της 2ας ημέρας της συμπλοκής παρετηρήθη διαρροή και εξάρθωσίς των. Το ΒΑ του Τσεπελόβου και προς Σκαμνέλι συγκρότημα απεσύρθη του αγώνος, ομοίως τα προς Μπάγια συγκροτήματα διελύθησαν σχεδόν και φυγάδες τούτων έφθασαν εις Πωγώνι.-
Εάν δεν εμεσολάβη η ολεθρία δι’ ημάς επέμβασις των Άγγλων περί καταπαύσεως των πυρών και η αισχρά και άτιμος προδοσία του εξωμώτου Ανθ/γού Τσουμάνη Γεωργίου δυστυχώς μονίμου Αξιωματικού, ακριβώς την στιγμήν που κατέφθασαν τα τμήματα Κονίτσης η κατάστασις θα ηκολούθη την υπέρ ημών εξέληξίν της. Προητιμάζοντο να απέλθουν και να προτείνουν όρους ανακωχής αν δεν συνέβαινον τα ανέλπιστα δι’ αυτούς ως άνω γεγονότα.-
VIII. Τύχη της τελευταίας χρηματαποστολής.-
Την ημέραν και ακριβώς την στιγμήν καθ’ ην ανεχώρουν αφίχθη ο κτηνοτρόφος Μιχ. Τσουμάνης όστις μοι ανέφερεν ότι κομίζει χρηματαποστολήν 400 λιρών και 50 εκατομμυρίων εις χαρτονόμισμα. Λόγω του επείγοντος της αναχωρήσεώς μου παρέλαβον τας λίρας ας ετοποθέτησα εντός του διά χρηματοκιβώτιον χρησιμοποιουμένου κιβωτίου το δε χαρτονόμισμα μη καταμετρηθέν, με την επιφύλαξιν να καταμετρηθή άμα τη επιστροφή μου, ετοποθέτησα εις έτερον κιβώτιον εις ο ετοποθετήθη και το περιέχον τας λίρας.-
Εκ τούτων παρέλαβον 50 λίρας και 6 εκατομμύρια. Εκ των 50 λιρών 20 επέστρεψα εις το Λοχαγόν κ. Πίτερ ληφθείσας παρ’/ αυτού ως δάνειον διά την χρηματοδότησιν της προς Μακεδονίαν αποστολής χρεών του και προμήθειαν ειδών διατροφής διά την μελετεωμένην εις Μακρύνον μεταστάθμευσιν των τμημάτων Δυτ. Ζαγορίου, και 15 εκράτησα μέχρι της στιγμής της συλλήψεώς μου. Τας τελευταίας παρέδωσα εις το Ανθ/γόν Μάνθον Νικόλ. απερχόμενον εις Τσεπέλοβον με την εντολήν να εξοφλήση τον ιδιοκτήτην της οικίας ένθα το Υπαρχηγείον διά τα οφειλόμενα προς αυτόν δι’ ενοίκιον και τρόφιμα, και να τακτοποιήση ομοίως διαφόρους υποχρεώσεις μας εις Τσεπέλοβον. Ως εκ των υστέρων επληροφορήθην ούτος κατεκράτησεν ταύτας επί αρκετάς ημέρας και τέλος τας κατέθεσε εις το ΕΑΜ.
Λεπτομερείας τόσον διά την τύχην των υπολοίπων χρημάτων όσον και διά την εν γένει εξέληξιν των γεγονότων εν Τσεπελόβω θέλουσι αναφέρει υμίν ο Λοχαγός Νικολακάκης Αντ. και Υπολ/γός Μητσιάδης Ιωάννης.-
ΙΧ. Τύχη της αποσταλείσης Σημαίας.-
Η αποσταλείσα διά το υπαρχηγείον Ζαγορίου Κονίτσης πολεμική Σημαία λόγω των γεγονότων δεν κατωρθώθη να παρευρεθή επισήμως εις τα Τμήματα.-
Αύτη κατά την διάρκειαν των γεγονότων απεκρύβη εις οικίαν εμπίστου μέλους μας όπου και φυλάσσεται ήδη. Ευθύς άμα τη αφίξει μας δι’ επιστολής μας παρηγγείλαμεν να προσκομίση ταύτην το ταχύτερον.-

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣ ΖΑΓΟΡΙΟΝ
Από της εισόδου μου εις την περιοχήν Ζαγορίου και έχων υπ’ όψιν μου τον ενδεχόμενον μιας μελλοντικής συρράξεως μετά του ΕΛΑΣ προέβην εις τας κάτωθι ενεργείας.-
Α) Σύνδεσμος Μετά των γειτονικών τμημάτων.-
Επεζήτησα επαφήν
1) Μετά των τμημάτων Πωγωνίου καλέσας προς τούτο τον Έφεδρον Ανθ/γόν Πεζικού Μπέτσιον Παναγ. εις ον ετόνισα την ανάγκην ταύτην. Ούτος μοι ανέφερεν ότι εις την περιοχήν Πωγωνίου προς το παρόν λόγω της παρουσίας των Γερμανών δεν υπάρχουσι τμήματα ευθύς όμως ως ταύτα εγκατασταθούν θα γνωρίσωσιν εις εμέ τούτο. Ως σημείον επαφής και συνδέσμου καθορίσαμε το χωρίον Πάπιγκον. Κατά τας ημέρας της συρράξεως το Τάγμα Πωγωνίου είχε μετακινηθή.-
2) Μετά των τμημάτων Κονίτσης. Εν αρχή το Τμήμα Κονίτσης υπήγετο υπό τας διαταγάς μου, εις τον Διοικητήν αυτού Υπολ/γόν κ. Ντέτσικαν άμα τη αναχωρήσει του του ετόνισα την ανάγκην της συνεχούς επαφής και συνεργασίας.-
Είμαι υποχρεωμένος διά την ιστορίαν και διά την εξαγωγήν ωφελίμων συμπερασμάτων κατά την συνέχισιν της προσπαθείας μας να αναφέρω ότι ευθύς εξ αρχής όχι μόνον ελησμόνησε και ηδιαφόρησε προς την επιβεβλημένην δι’ ημάς ανάγκην ταύτην αλλά και τάσιν ανεξαρτοποιήσεως εξεδήλωσεν.
Την 14ην Αυγούστου έλαβεν τηλεγράφημα να με αναμένει εις Τσεπέλοβον και όμως άμα τη λήψει ανεχώρησε να μη συναντηθή μαζί μου.
Κατά την διάρκειαν της εξελίξεως εις τας περιοχάς Ζαγορίου και Κονίτσης προσπαθεία μας εις ουδεμίαν επαφήν ήλθεν μαζί μας παρά τας επιστολάς και ειδοποιήσεις μας, ουδέ εκ λόγων έστω συναδελφότητος και αβρότητος μοι εγνώρισεν την πρόοδον της εργασίας του και τας συναντωμένας τυχόν δυσκολίας. Η μόνη ενέργειά του η καθιστώσα εμφανή την παρουσίαν του είναι η αποστολή του Ενωμ/χου Στεργιούλη και η αίτησις παρ’ εμού χρημάτων, άτινα και εγώ εστερούμην, καίτοι ούτος είχεν λάβει 225 λίρας παρά του Αρχηγείου Ηπείρου.-
Εν τω μεταξύ ούτος προέβαινεν εις ανεξαρτήτους ενεργείας αλληλογραφών απ’ ευθείας προς υμάς προς το Αρχηγείον Ηπείρου και προς το ΕΛΑΣ και διά ζητήματα άτινα θα ελύοντο παρ’ ημών και της ευρισκομένης παρά τη Έδρα μου Αγγλικής αποστολής.
Διά την τακτοποίησιν της ως άνω καταστάσεως του απέστειλα διάταγήν (κοινοποιηθείσαν και υμίν). Εις ταύτην έλαβον την όχι Στρατιωτικήν απάντησιν του ΄΄ ότι του λοιπού ουδεμίαν διαταγήν θέλει δεχθή και εκτελέσει, και διά παν ζήτημα ν’ απευθύνομαι εις τον Ανθ/γόν Τσώνον Θεόδωρον.
Ομοίως ότε έλαβον διαταγήν σας περί αποστολής ομάδος εις Μακεδονίαν προώθησαν δύναμιν 15 ανδρών υπό των Υπολ/γόν Βράγγαλην προς Κόνιτσαν και απέστειλα εις τον Υπολ/γόν Ντέτσικαν να συμπληρώση ταύτην εξ ετέρων 15 ανδρών, καθ’ όσον δεν ήτο δυνατόν μόνον εκ του Τμήματος Ζαγορίου να αποτελεσθή αύτη διότι δεν υπήρχον αντάρται ενδεδυμένοι.-
Μοι απήντησεν ότι δεν δύναται να την εκτελέση διότι δεν έχει προσωπικώς ο ίδιος διαταγήν του Γενικού Αρχηγείου και τελικώς παρά τας τηλεγραφικάς εγγράφους διαταγάς μου δεν την εξετέλεσε του Υπολ/γού Βράγγαλη αναγκασθέντος να εισέλθη εις Μακεδονίαν με μόνην την δύναμιν των 15 ανδρών.-
Και έτσι κάθε έννοια συνεργασίας κάθε έννοια στενής επαφής κατεστράφη. Επηκολούθησεν η αντικατάστασίς του διά του Λοχαγού Ντενίση αλλ’ ήτο πλέον αργά. Διά το Τμήμα Κονίτσης ούτε δύναμιν ούτε μέσα ούτε διάθεσιν δυνάμεων εγνώριζον. Πολιτικώς τα πράγματα είχον λάβει την γνωστήν αντίθετον κατεύθυνσιν εκείνης ην επιδιώκομεν και δι’ ην αγωνιζόμεθα.-
Β΄ Εξασφάλισις μέσων επικοινωνίας
Η μεταξύ των τμημάτων μας καθώς και η μεταξύ ημών και των ανωτέρων προς ημάς κλιμακίων επικοινωνία θα εξησφαλίζετο διά συνδέσμων και τηλεφωνικώς. Εις την περιοχήν Ζαγορίου τον έλεγχον ήσκει και προ της εισόδου μας αλλά και μετ’ αυτήν η Οργάνωσις του ΕΑΜ στηριζομένη εις τον χαρακτηρισμόν της περιοχής ως Εαμικής.
Άμα τη εισόδω μας επέτυχον την ελευθέραν κυκλοφορίαν συνδέσμων κλπ, ουχί μόνο διά φύλλου πορείας αλλά και δι’ αδειών των κατά τόπους Στρατ. αρχών και πολιτικών μας αρχών, επίσης δε και την χρήσιν των τηλεφώνων διά της αποστολής τηλεγραφημάτων.-
Η λύσις όμως αύτη εντελώς προσωρινή δεν μας εξησφάλιζε την ελευθέραν χρήσιν των τηλεφώνων και γενικώς των μέσων συνδέσμων έδει συνεπώς να επιτύχωμεν την από κοινού χρησιμοποίησιν του δικτύου.-
Και διά τον λόγον τούτον αλλά και γενικώτερον διά την διακοπήν παντός ελέγχου του ΕΑΜ επί της περιοχής, η προσοχή μου εστράφη εις την διόρθωσιν του χαρακτηρισμού ως Εαμικής της περιοχής εις μικτήν τουλάχιστον. Συνέταξα κοινάς κατά χωρίον δηλώσεις των κατοίκων ότι ανήκουν εις τας Ε.Ο. ΕΔΕΣ εις ας υπέγραψαν το σύνολον των κατοίκων. Ταύτας συγκεντρώσας απέστειλα υμίν διά το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον.-
Γ΄. Συγκένρωσις Τμημάτων
Στην περιοχήν μου εκτεινομένην από Κονίτσης μέχρι Δημοσίας οδού Ιωαννίνων Μετσόβου λόγω της τακτικής αποστολής των δημιουργουμένων τμημάτων
(α) προς την ως άνω οδόν και προς Δρίσκον.
(β) προς Δημ. οδόν Ιωαννίνων Κονίτσης αλλά και λόγω της διαρθρώσεως των τμημάτων του ΕΛΑΣ, τα τμήματά μας έδει να ώσιν κεχωρισμένα εις δύο ομάδας, εις την του Ανατολικού και εις την του Δυτικού Ζαγορίου.
Εις το Δυτικόν Ζαγόρι άπασα η εξ αυτού προελθούσα δύναμις αποτελέσασα το δεύτερον τάγμα Ζαγορίου συνεκεντρώθη εις Τσεπέλοβον όπου και η προσωρινή μου έδρα. Εις την περιοχήν ταύτην ήμην υποχρεωμένος να αντιδράσω εις προηγηθείσαν παρέμβασιν Αρχηγείου Ηπείρου ίνα επιτύχω την συνοχήν των τμημάτων. Το Αρχηγείον Ηπείρου είχε προηγουμένως χορηγήση χρηματικά ποσά εις τον Σπ.Πρωτοσύγγελον εκ Παπίγγου διά την Δημιουργίαν ομάδος. Ούτος ουδέν έπραξε και επειδή άμα τη αφίξειν μου εστερήθη πάσης νέας χορηγήσεως αποσκιρτήσας κατετάγη στο ΕΛΑΣ. Ομοίως το αυτό Αρχηγείον 2-3 ημέρας από της εισόδου μου εχορήγησεν 20 λίρας διά τον αυτόν σκοπόν εις τον Υπολ/γόν Τσουμάνην Γεώργον, ποσόν διά το οποίον ούτος εκτός των άλλων δέον να είναι υπόλογος διότι ουδόλως το εχρησιμοποίησεν.-
Τα Τμήματα του δυτικού Ζαγορίου εις οπλισμόν εστηρίχθησαν εις τον οπλισμόν της εισελθούσης μετ’ εμού ομάδος ήτοι 4 οπλοπολυβόλα, δύο πολυβόλα, και έναν ατομικόν ολμίσκον των νεοκατατασσομένων εχόντων όπλα κατά το πλείστον μάλιγχερ με ελάχιστα πυρομαχικά.-
Εις Ανατ. Ζαγόρι εύρον πυρήνας δημιουργηθέντας προ της εισόδου μου ους ανέπτυξα εις λόχους και μετ’ αυτών εκληρονόμησα μίαν κατάστασιν δημιουργηθείσαν εκ της δοθείσης κακής κατευθύνσεως παρά του τότε Υπαρχηγείου Μετσόβου (Ταγ. Παπαχρήστου) και της ολεθρίας νοοτροπίας περί της παραμονής των ανταρτών πλησίον των εστιών των.-
Προς διόρθωσιν τούτων μετά την λήξιν της εις το Δυτ. Ζαγόρι περιοδείας μου από τα μέσα Σεπτεμβρίου π.έτ. εκινήθην προς Ανατολ. Ζαγόρι όπου και παρέμεινα 17ολοκλήρους ημέρας διαφωτίζων και αναπτύσσων την ανάγκην συγκετρώσεως των τμημάτων. Μόλις τας δύο τελευταίας ημέρας του Σεπ/ρίου κατώρθωσα να συγκετρώσω τους αντάρτας της περιοχής ταύτης εν Πέτρα και μετά κοπιώδη και εξαντλητική ομιλίαν αλλά και έκκλησιν να τους πείσω περί της συγκεντρώσεως του Τάγματος Ανατολ. Ζαγορίου με δυνατότητα και ευχέρειαν μετακινήσεως.-
Διά να άρω δε τας μεταξύ των έρριδας και διεκδικήσεις περί της έδρας του Τάγματος καθώρισα κινητήν την έδραν αυτού και το Τάγμα όπως η περιοδεύον λύσιν γενομένην δεκτήν παρά πάντων. Το Τάγμα συνολικής δυνάμεως 200 περίπου ανδρών απετελέσθη εκ τριών Λόχων δυνάμεως 60-80 ανδρών.- Ο οπλισμός του ήτο ικανός και ενισχύθη δι’ ενός Πολυβόλου το οποίον απέστειλα εκ Τσεπελόβου.
Η έλλειψις χρόνου λόγω των γεγονότων η έλλειψις χρημάτων και υλικών και η έλλειψις ικανών στελεχών δεν επέτρεψαν την πλήρη πραγματοποίησιν της διαταγής και προσπαθείας μου ταύτης.-
Μια δε αδικαιολόγητος και επίμονος επέμβασις του Αρχηγείου Μετσόβου φρονούντος παρά τας αντιδράσεις μου να αποστέλη απ’ ευθείας προς τα Τμήματα ταύτα διαταγάς διά τα πάσης φύσεως ζητήματα, εδυσχέραινον την προσπάθειάν μου και κατέστρεψε την συνοχήν και αλληλεγγύην των τμημάτων Ζαγορίου, γεγονός το οποίον είχεν ολεθρίας δι’ ημάς συνεπείας κατά την σύγκρουσιν.-
Δ΄. Εξεύρεσις Όπλων
Διά την εκμετάλλευσιν των όρων του Συμφωνητικού και την δημιουργίαν ισχυράς δυνάμεως ικανής να αντιμετωπίση το αναμενόμενον από της εισόδου μου εξέδωσα εγγράφους οδηγίας προς τας Ε.Ε.Α τονίζων την ανάγκην της κατατάξεως όσον τον δυνατόν περισσοτέρων καλών ανταρτών αλλά με ατομικά των όπλα εξευρισκόμενα διά κοινής προσπαθείας.-
Είκοσι ημέρας προ της συρράξεως εξέδωσα επίσης έκκλησιν προ αυτάς περί της αμέσου ανάγκης εξοικονομήσεως όπλων διά τον εξοπλισμόν των αόπλων ανταρτών. Διά της εκκλήσεως ταύτης συνεγκέντρωσα 50 περίπου όπλα μετά των πυρομαχικών των.-
Η περιοχή ως γνωστόν είχε υποστή αφοπλισμόν παρά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα υπήρξαν τότε δι’ εμέ ικανοποιητικά και παρήγορα.-
Εξαίρεσιν εις την Σταυροφορίαν αυτήν, ας μοι επιτραπή η λέξις, απετέλεσαν και πάλιν οι κτηνοτρόφοι οίτινες καίτοι διέθεττον, ουδόλως ή ελάχιστα προσέφερον.-
Ε΄. Συμπλήρωσις Στελεχών
Τα υπάρχοντα εν τη περιοχή μου στελέχη, εκτός ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων, υπήρξαν ανίκανα και αδιάφορα. Τούτο είδον ευθύς εξ αρχής και διά συνεχών αναφορών μου εζήτουν να αποστολή νέον τοιούτων, χωρίς τούτο να πραγματοποιηθή.-
Με έκπληξίν μου κατά την εις Γότισταν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου επίσκεψίν μου είδον έξ νέους Αξιωματικούς μονίμους υπηρετούντας εις το Επιτελείον του Αρχηγείου, μεταβληθέντας εις απλούς αντιγραφείς των εκδισομένων διαταγών και εγκυκλίων.-
Επί του γεγονότος τούτου επέστησα την προσοχήν του Συν/ρχου κ. Νταούλη και εζήτησα την διάθεσίν των χωρίς να το κατορθώσω. Άπαντες το επεθύμουν και με παρεκάλουν προς τούτο.-

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ι. Είναι αληθές ότι το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα από της εισόδου μας εις την περιοχήν Ζαγορίου υπήρξε μικρόν και δεν επέτρεψε, λόγω και της ελλείψεως των υλικών μέσων να συμπληρωθή η ανάπτυξις και συγκρότησίς μας. Εισήλθον την 9ην Αυγούστου, εις το Δυτ. Ζαγόρι περιοδεία μου επερατώθη εις τας αρχάς Σεπτεμβρίου, η δε εις το Ανατολικόν αρξαμένη περί τα μέσα Σεπτεμβρίου επερατώθη περί τα τέλη του ιδίου μηνός. Ούτω ολόκληρον σχεδόν το χρονικόν μέχρι της συρράξεως διάστημα κατηναλώθη εις περιοδείαν. Τα επιτευχθέντα μέχρι τότε αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικότατα και τοιαύτα ώστε να αναγκάσουν τον ΕΛΑΣ διά την μελετημένην καθ’ ημών επίθεσιν να μη αρκεσθή εις τας τοπικάς δυνάμεις του (εξ συγκροτήματα) αλλά να καλέση προς τούτο και το 1/15 τάγμα δυνάμεως 250 ανδρών και με ισχυρότατον οπλισμόν (25 Οπλοπολυβόλα, 4 πυροβόλα, 2 αντιαρματικά).
ΙΙ. Παρ’ όλα αυτά υπήρχε δι’ ημάς η δυνατότης της επιτυχούς αντιμετωπίσεως της καταστάσεως και η πεποίθησις και η βεβαιότης διά την επικράτησίν μας.-
Η δυσάρεστος δι’ ημάς τροπή υπήρξε και εξέλεξις της καταστάσεως εις Ζαγόρια οφείλεται εις τας κάτωθι αιτίας.-
α) Εις την παρέμβασιν των Άγγλων
Αύτη διακρίνεται εις τρεις φάσεις. Η πρώτη φάσις εκδηλούται προ της συρράξεως διά της παρά του Λοχαγού κ. Φρέντ απαγορεύσεως μετακινήσεως των τμημάτων μας Ανατολικού Ζαγορίου. Αν τούτο δεν συνέβαινεν, εκ Μακρύνου διά της δυνάμεως ταύτης θα προσεβάλαμε, ευθύς άμα τη εκδηλώσει της εν Τσεπελόβω επιθέσεως, τα εις Καστανώνα δύο συγκροτήματα του ΕΛΑΣ, θ’ αφωπλίζαμε ταύτα και θα συνελαμβάνομε τους ηγέτας ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (Ι Περιφερεικήν και Συν/ρχην Ταμπάκην και Λοχαγόν Μεσίνην).-
Η δευτέρα φάσις εκδηλούται κατά την δευτέραν ημέραν της συγκρούσεως διά της εκδόσεως παρά των λοχαγών κ.κ Φρέντ και Πίτερ διαταγής περί παύσεως των πυρών.- Ούτω εδόθη εις τον ΕΛΑΣ ο χρόνος και η ευκαιρία να ανασυγκροτηθή ενώ ευρίσκετο εις κατάστασι διαλύσεως και συντριβής αν συνεχίζετο η συμπλοκή.-
Η Τρίτη φάσις εκδηλούται, εις την άνευ δόλου συμμετοχή των Άγγλων εις την μηχανευθείσαν παρά του ΕΛΑΣ παγίδευσιν και σύλληψιν μου. Η σύλληψίς μου επέτρεψε την άτιμον πράξιν Τσουμάνη και επέφερε την διάσπασιν και διαρροήν των τμημάτων μας, ακριβώς την στιγμήν της αφίξεως ενισχύσεων εκ Κονίτσης, με κατάληξιν το δράμα της Αραχωβίτσης.-
β) Εις την αμέλειαν και άστοχον ενέργειαν διοικητών τμημάτων, εις την έλλειψιν Στρατ. αντιλήψεως τούτων περί εκτελέσεως διαταγών, και εις την έλλειψιν συνοχής και αλληλεγγύης των διαφόρων τμημάτων της οργανώσεώς μας.-
1) Ο Δ/τής του Ιου Τάγματος Ανθ/γός Κανής όφειλε άμα τη λήψει της διαταγής μου να κινήση τα πάντα διά την συγκέντρωσιν του Τάγματος, κατά δε την βραδείας κίνησιν προς Γρεβενίτι ώφειλε να αποφύγη το Τρίστενον όπου εγνώριζε ότι ευρίσκονται δύο συγκροτήματα του ΕΛΑΣ, αντ’ αυτού έπεσε εν μέσω αυτών και αφοπλίσθη.-
2) Ούτος ώφειλε να παρήδη κάθε υπόδειξιν και διαταγήν του κ. Φρέντ εφ’ όσον είχε διαταγήν του Δοικητού του μόνου αρμοδίου να ανακαλέση ή ου την εκδοθείσαν διαταγήν και μόνου υπευθύνου διά ταύτην.-
3) Ο Ανθ/γός Νίκου Δ/τής Λόχου Γρεβενητίου καίτοι ήκουε τα πυρά της εν Τσεπελόβω συμπλοκής καίτοι επληροφορήθη την σύλληψιν και αφωπλισμόν του Ανθ/γού Κανή, και έλαβε την περί μετακινήσεως διαταγήν μου παρέμεινε απαθής και αδιάφορος επιδεικνύων ούτω ασύγνωστον έλλειψιν αλληλεγγύης.-
4) Ομοίως το Αρχηγείον Γοτίστης όχι μόνον ουσιαστικώς δεν έσπευσεν προς ενίσχυσίν μας, υπαρχούσης της δυνατότητος ταύτης, αλλ’ ουδέ καν ηθικώς.-
Καίτοι έλαβεν αναφοράν μου περί της μελετωμένης εναντίον ημών επιθέσεως του ΕΛΑΣ την νύκτα της 6-7 και ομοίαν τοιαύτην κατά την πρωϊαν της 8ης περί της αρξαμένης επιθέσεως, ουδέ εις ημάς ακόμη ως επληροφορήθην ήδη ανέφερε τούτο.-
γ) Εις την ηττοπάθειαν υφισταμένων στελεχών μας.-
Εκ των εν Τσεπελόβω στελεχών μας οι
1) Μοίραρχος Κοντός Αριστ.
2) Ανθ/στής Τουρνάκης Εμμαν.
3) Ανθ/γός Ματσούκος Αχιλλεύς και
4) Υπολ/γός Τσουμάνης Γεώργιος επέδειξαν ηττοπάθειαν αδικαιολόγητον και εγκληματικήν, πιστεύοντες και διαδίδοντες ανυποστάτους φήμας, αίτινες εκλόνιζον το ηθικόν των ανδρών και ούτω αυτοί εγένοντο όργανα της σατανικής προπαγάνδας του ΕΑΜ.-
Συνέπεια τούτου υπήρξε η παρά τας διαταγάς και συστάσεις του τραυματίου λοχαγού κ. Νικολακάκη εγκατάλειψις του Τσεπελόβου, σύμπτυξις των τμημάτων μας εις τα Βορείως του χωρίου υψώματα, η παράδοσις του ιδίου Τσουμάνη Γεωργίου και η διάσπασις των τμημάτων μας.-
δ) Εις την αισχράν και προδοτικήν στάσιν του εξομώτου Υπολοχ. Τσουμάνη Γεωρ.
Κατά την διάρκεια της συγκρούσεως και δη την δευτέραν ημέραν διετάχθη τρίς και εγγράφως παρά του Λοχαγού Νικολακάκη Αν. Να επιτεθή εναντίον του Ι/15 Τάγματος αναγκασθέντος λόγω των πυρών μας να καταφύγη εις βαθείαν τινά γραμμήν και δεν το έπραξε. Και απλή επιθετική επίθεσις θα επροκάλη τον αφοπλισμόν όλου του ως άνω τμήματος λόγω του εκπεσόντος ηθικού του.-
Επροκάλεσε την εγκατάλειψιν του Τσεπελόβου.
Ευθύς ως επληροφορήθη την άφιξιν τμημάτων Κονίτσης έσπευσε να παραδώση τον βαρύ οπλισμόν και τον οπλισμόν του λόχου του.
Παρέδωσε εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τα χρήματα του Υπαρχηγείου και δεν έπραξε τούτο προς τα τμήματα Κονίτσης άτινα και του εζήτησαν.
Διά τα ανωτέρω σαν άλλος Ιούδας έλαβε τα αργύρια της προδοσίας του (27 λίρες και 16 εκατομμύρια) και εξηγόρασε την ελευθερίαν του.-

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Απ’ όλον αυτόν τον θλιβερόν απολογισμόν βγαίνουν για μας τα κάτωθι υποχρεωτικά διδάγματα.-
1) Πλήρης στρατικοποίησις και συγκέντρωσις τμημάτων, ίνα ταύτα ώσι πειθαρχημένα και πάντοτε υποχείρια.
2) Συνοχή-στενή επαφή-συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των τμημάτων ίνα ταύτα αλληλοβοηθώνται και αλληλοϋποστηρίζονται πρωτοβουλία των διοικητών των.
3) Ανάπτυξις πρωτοβουλίας των ηγητόρων και προσπάθεια δημιουργίας εις κάθε περίπτωσιν καταστάσεως τοιαύτης ώστε εις οιανδήποτε ξένην παρέμβασιν να παρουσιάζουσιν τετελεσμένον γεγονός.-
4) Έγκαιρος εκκαθάρισις όλων των ανικάνων στοιχείων άτινα κατά δυσκόλους στιγμάς θα μας φέρουν προ δυσαρέστων εκπλήξεων και προ συνεπειών οδυνηρών ίσως.-

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ
Η αιχμαλωσία υπήρξε δι’ ημάς οδυνηρά, όχι μόνον διότι εστερήθημεν της ελευθερίας μας και συνεπεία αυτής του δικαιώματος να αγωνισθώμεν κατά κατακτητών που επυρπόλουν και κατέστρεφον τα χωρία μας, έσφαζαν και έκαιον τον άμαχον πληθυσμόν μας, αλλά και διότι ήτο γεμάτη από ηθικήν και ουσιαστικήν βίαν, μας υπέβαλε εις διαρκή υποσιτισμόν και μας απεστέρησε των στοιχειωδών πραγμάτων διαβιώσεως και υγιεινής. Πολλά δύναται να αναγραφώσιν επ’ αυτού. θα αναφέρω μόνον μερικά χαρακτηριστικά.-
1) Αλλοεθνείς φυλακές μας. Ευρισκόμην εις το αναρρωτήριον Γρεβενητίου, εφρουρήθη από Αλβανούς Τσέτας εναλλασσομένους με αντάρτας του ΕΛΑΣ. Έφερον επί του δικώχου σε κόκκινο οβάλ φόντο μεταλλικόν σφυροδρέπανον στη θέσι του Εθνοσήμου. Η έκφρασίς των επρόδιδεν το μίσος και τα κτηνώδη των ένστικτα.-
2) Ολιγώτερον πατριώται από τους Ιταλούς Στο Μέτσοβο, σένα υπόγειο μπουντρούμι ενός Σχολείου. Μας γνωρίζουν ότι οι Γερμανοί εξήλθον εις Δρίσκον με κατεύθυνσιν προς Μέτσοβον. Αποστέλλω επιστολήν προς τον Φρούραρχον Μετσόβου και τον παρακαλώ να ενεργήση και μας επιτραπή και οπλισθώμεν και πολεμήσωμεν τους Γερμανούς, τους κατακτητάς που ερημώνουν συστηματικά τον τόπον μας, που ελαττώνουν τον πληθυσμόν μας διά των αθρόων σφαγών και εκτελέσεων. Εκεί ευρίσκονται αρκετοί Ιταλοί, φυγάδες μετά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας, θλιβερά υπόλοιπα των 8 εκατομμυρίων λογχών.-
Αναγνωρίζω μερικούς ανήκοντας άλλοτε εις το Ιταλικό Φρουραρχείο Ιωαννίνων.-
Αυτοί οπλίζονται. Τα όπλα που τους ρεζίλεψαν στην Αλβανία τους Παραδίδονται, τα τίμια Ελληνικά όπλα δίδονται σ’ αυτούς, σε κείνους που επέφεραν την δυστυχία μας. Τους δίδονται τα όπλα διά να προστατεύσουν την Ελλάδα αφού δεν ηδυνήθησαν να προστατεύσουν την Πατρίδα τους, τους εμπιστεύονται τα όπλα διά να προστατεύσουν την τιμήν μας, την τιμή των Ελληνίδων αυτοί που διά της ατίμου δουλείας μας επέβαλον τας εξεπόρνευσαν. Και τ’ αρνούνται σ’ εμάς. Τι κατάντια Για να πολεμήσουν για την Ελλάδα είναι περισσότερον πατριώται από ημάς τους Έλληνας. Κι αυτό λέγεται Εθνικός Απελευθερωτικός αγών.
3) Τα πρώτα μέλη. Στο δρόμο προς τα Γρεβενά, στο χωριό Κρανιά ή Βλαχοκρανιά, ακούμε τα πρώτα λόγια, τας πρώτας ύβρεις, απ’ εκείνους που μονοπώλησαν τον πατριωτισμό, από τους υπερπατριώτας που ποτέ μέχρι σήμερον δεν προσέφερον τίποτε στη δύστυχη αυτήν πατρίδα, που γιαυτό βάλθηκαν να τα προσφέρουν τώρα όλα με το δικό τους φυσικά τρόπον. Άτιμοι, προδότες, Γκεσταπίτες, ο Ζέρβας σας συνεργάζεται τώρα στ’ ανοιχτά με τους Γερμανούς, θέλησε να μας χτυπήση πισόπλατα.-
Καταχθόνιοι άνθρωποι, που προσπαθούν να κρύψουν τους σκοτίους σκοπούς, της μαύρης των ψυχής κατηγορώντας τους άλλους, εκείνους που έταξαν πάντοτε τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της Πατρίδος.
Τη επεμβάσει των ανδρών της συνοδείας εσταμάτησε κάθε καθ’ ημών εκδήλωσις.-
4) ΜΑΚΑΒΡΙΟΝ ΘΕΑΜΑ. Είμεθα στον Πεντάλοφον πιά. κλεισμένοι σ’ ένα χαμόσπιτο, με κατάργησιν παντός νομίμου φυσικού περί χωριτικότητος. Σ’ ένα δωμάτιο 3Χ3, 14 άνθρωποι στιβαγμένοι και με ελάχιστα ρούχα. Η μόνη παρηγοριά μας το τζάκι που ευτυχώς υπήρχε. Τα ξύλα προμηθευόμεθα υπό συνοδείαν από ένα πλησίον δάσος Καστανιών.-
Εκεί συναντήσαμε ένα μακάβριον θέαμα. Πολλοί τάφοι, πολλοί δυστυχείς μισοπαθεμένοι, χέρια, πόδια, κεφάλια, έξω εν αποσυνθέσει.
Δυστυχισμένοι που και μετά θάνατον δεν εύρον την ησυχίαν που όλοι δίκαιοι ή αμαρτωλοί, πλούσιοι ή πένητες, Βασιλείς ή Στρατιώται βρίσκον στον τάφον. Τους ηρνήθησαν, τους απεστέρησαν και από το λίγο χώμα που θα ξεκούραζε την ψυχήν τους.-
Πρόσφατοι τάφοι, ενός δασκάλου και ενός φοιτητού, με τα χέρια έξω σε θέσι χαιρετισμού. Χαιρετούν τον κόσμον, αποχαιρετούν την Ελλάδα, που την είχαν μέσα τους, και δεν δέχτηκαν να γίνουν όργανα των αγυρτών και πατριδοκαπήλων. Χαιρετούν τους διαβάτας τους επιζώντας, υποδεικνύοντάς τους ένα καθήκον, ένα αγώνα εναντίον εκείνων που με το πρόσχημα του Εθνικού αγώνος, και με μόνον σκοπόν την επιβολήν της κυριαρχίας του όχλου, ξεκαθαρίζουν κάθε πατριώτην κορένουν τα κτηνώδη των ένστικτα.-
Ήσαν αντιδραστικοί ΄΄ μας πληροφορεί ένας αντάρτης της συνοδείας μας. Αντιδραστικοί, ένας εχθρός θανάσιμος γι αυτούς, ένας εχθρός που σαν εφιάλτης γεμίζει την σκέψιν τους και τους βασανίζει. αν τους προσέξη καλά κανείς θα δη μέσα στο βλέμμα τους την ανησυχίαν, τας συνεπείας. Και σκοτώνουν, σκοτώνουν κάθε έναν που δεν τους ακολουθεί, που δεν εργάζεται για την επιτυχίαν τους. Δεν θέλουν μάρτυρας των εγκλημάτων τους αντίδρασις, εκδήλωσις ανωτέρας ψυχής, εκδήλωσις πατριωτική ανωτέρα, διαβιβρώσκει σιγά σιγά αλλά σταθερά τα θεμέλια του ψεύτικου πύργου του ΕΑΜ που κατεσκεύασαν με τα οστά των Ελλήνων και του έβαψαν κατακόκκινον με το αίμα των.-
Καστανιές, τόπος εκτελέσεων, ο Γολγοθάς των πατριωτών.
Καστανιές ο εφιάλτης των κρατουμένων, και η απολύτρωσις των καταδίκων.
5) Συμπεριφορά προς αιχμαλώτους. Η θέσις του αιχμαλώτου κατωχυρούται από διεθνείς συνθήκας ή προς αυτούς όμως συμπεριφορά αποτελεί και ένδειξιν ψυχικής ανωτερότητος.-
Οι Ιταλοί ως γνωστόν υπήρξαν οι εχθροί μας, είναι μισητοί από ημάς ως δημιουργοί της δυστυχίας μας, εφ’ όσον όμως πίπτουν εις χείρας μας παραδιδόμενοι μας επιβάλλουν ως ανθρώπων πολιτισμένων να τους μεταχειρισθώμεν ανθρωπίνως.-
Τάγμα Ιταλών αποτελούν την Φρουράν των Γρεβενών κατόπιν συγκρούσεως μετά των τμημάτων του ΕΛΑΣ παρεδόθη, εξακόσιοι και πλέον μεταφέρθησαν στο Στρατόπεδο Σαμαρίνας.-
Εκεί ελάχιστα διατρεφόμενοι αφέθησαν να σβύσουν σιγά σιγά και ν’ αποθάνουν τελικώς εκ της πείνης. Τα υπολείματα εξ αυτών περίπου, 100 τραγικά λείψανα, ανθρώπινα ράκη, φάσματα αποτελούν τους ζωντανούς νεκρούς κατοίκους της Σαμαρίνας.-
Εκεί ελάχιστα διατρεφόμενοι αφέθησαν να σβύσουν.
Οι Γερμανοί οι Βάρβαροι επιδρομείς του Βορρά, διέπραξαν και διαπράττουν βιαιότητας και ωμότητας ανηκούστους προ των οποίων ωχριούν και αύται αι των Μογγόλων. Δεν πρέπει να υπάρχει οίκτος και επιείκεια γι’ αυτούς.
Είναι όμως ιπποτικώτερον και ίδιον των πολεμιστών των εκτιμούντων την γενναιότητα του αντιπάλλου να φονεύωνται επί τόπου παρά να υποβάλωνται εις μυριάς βασάνους, και μάλιστα από τον πρώτο τυχόντα.-
Τμήματα του ΕΛΑΣ συνεκρούσθησαν με Γερμανικόν Τμήμα εις Τρίστενον τον παρελθόντα Φεβρουάριον. Αφού οι πλείστοι εφονεύθησαν και ελάχιστοι διέφυγον, οι υπόλοιποι παρεδόθησαν.-
Απεγυμνώθησαν σχεδόν τελείως και ανυπόδυτοι μετεφέρθησαν εις Δίλοφον όπου και ημείς εκρατούμεθα. Υπήρξαν συγκρατούμενοί μας επί διήμερον. Καμμία διαφορά, εχθροί των και ημείς και εκείνοι.-
Καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας και νυκτός ο κάθε αντάρτης αφήρει και το τελευταίον υπόλειμμα ιματισμού των της αρεσκείας των. Εξυλοκοπήθησαν από κάθε τυχόντα αντάρτην ανάλογα με τα ένστικτά του. Μεταξύ των υπήρχον και τραυματίαι, μη τυχόντες ουδεμιάς περιποιήσεως ούρλιαζαν από τον πόνον και κάθε βίαιαν αφαίρεσιν είδος ιματισμού το οποίον τους εναπέμεινε.
Εικόνα αναρχίας, εικόνα οχλοκρατίας. Είναι άνανδρον να συμπεριφέρεται ούτω κανείς εναντίον αιχμαλώτου, όταν μάλιστα δεν τον συνέλαβεν ο ίδιος αλλά άλλοι. Γιατί όμως απορώ, γιατί εκπλήττομαι. Μήπως παρόμοια και εις χειρότερον βαθμόν δεν διεπράχθησαν εναντίον ημών, εναντίον των Εδεσιτών.-
Δεν απεγυμνώθησαν, δεν εξυλοκοπήθησαν μέχρις αιματώσεως, δεν εξετελέσθησαν Έλληνες ανήκοντες εις το ΕΔΕΣ, Εθνικισταί, από εκείνους που θεωρούν τον εαυτόν τους ως υπερπατριώτην.-
Τι έχει να αναγράψει ποτέ η Ιστορία. Η εποχή αυτή θ’ αποτελή αιώνιον στίγμα διά τον πολιτισμόν μας.-
6) ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ-ΕΑΜ
Τα τμήματα Ηπείρου τον ΕΛΑΣ προσεπάθουν επιμόνως να καμουφλάρουν και να αποκρίπτουν τους Κομμουνιστικούς των σκοπούς την Κομμουνιστικήν των Διοίκησιν, καίτοι για τον γνωρίζοντα τα πράγματα δεν υπήρχε καμμία αμφιβολία.-
Συχνά ηκούετο από στόματα υπευθύνων, ότι ημείς στην Ήπειρο καθυστερούμε, στην Μακεδονία υπάρχει οργάνωσις εκεί υπάρχει πραγματικός Στρατός.-
Μπαίνοντας στην Μακεδονία ακολουθούντας τον δρόμο της ατυχίας μου, άθελα μούρθε στο νού μια φράσις προκηρύξεως του Σαράφη προς Αξιωματικούς ΄΄ Ελάτε, θα διοικήσητε ένα λαμπρόν Στρατόν τον οποίον ουδέποτε διοικήσατε. Και περίμενα να δω όχι για να πεισθώ γιατί ήμουν βέβαιος, αλλά από περιέργειαν για κάτι τι το νέον.
Σήμερα μπορώ αδίστακτα να πω πως τα παραπάνω λόγια σημαίνουν ΄΄ Ελάτε και θα τοποθετηθήτε ως Διοικηταί Στρατού τον οποίον ουδέποτε θα διοικήσητε΄΄.-
Εκεί οι Στρατιωτικοί δεν Διοικούν, αποτελούν τον Στρατ. σύμβουλον, αποτελούν το τρίτον μέλος της πυροστιάς, το τρίτον άνευ γνώμης μέλος των τριμελών γραφείων διοικήσεως των τμημάτων.-
Τους τοποθετούν όχι γιατί τους χρειάζονται, εκτός αν είναι μέλος του κόμματος, αλλά για να καμουφλάρωνται, για να τους καθιστούν, συνυπευθύνους διά της υπογραφής των αποφάσεων τας οποίας ούτε διεννοήθησαν ούτε συνέταξαν, για να επιρρίπτουν εις αυτούς τας ευθύνας κάθε Στρατιωτικής αποτυχίας, με την κατηγορίαν ότι σαμποτάρουν τον αγώνα.-
Έτσι ο Ταγματάρχης Μάντζος πλήρωσε με την ζωήν του την αποτυχίαν της αμύνης του Μπουγαζιού. Και δεν είναι ο πρώτος αλλ’ ούτε και ο τελευταίος.-
Είναι ιδιανικός ο Στρατός μας, μας λέγουν, γιατί είναι λαϊκόν, γιατί είναι στρατός με συνειδητήν πειθαρχίαν στηριζομένην στον Ομαδικόν έλεγχον στην Ολομέλειαν γιατί συμμετέχουν όλοι στην λήψιν αποφάσεων. Η ολομέλεια είναι μια σατανική απάτη για τους αντάρτας που τους εξάπτει τον εγωϊσμόν και τους παραπλανά ότι διά την λήψιν διαφόρων αποφάσεων έχουν κι αυτοί γνώμην.-
Η ολομέλεια είναι αισχρόν σύστημα με το οποίον εδίδετο η ευκαιρία εις τους τυχοδιώκτας να κρίνουν διαταγάς των μεγαλυτέρων των κλιμακίων, κι ακόμη του Γεν. Αρχηγείου των και να αποφύγουν την εκτέλεσιν αυτών, την υποβολήν των εις κόπους και θυσίας και τελικώς ν’ αποφύγουν και την μάχην.-
Είναι ένα μέσον να εκδίδωνται αισχρές αποφάσεις όταν οι αποτελούντες αυτήν είναι κατωτέρας ηθικής συνειδήσεως και υποστάσεως.
Με την ολομέλειά τους καυχώνται ότι εφ’ όσον συμμετέχουν όλοι στην λήψιν αποφάσεων, αποφευχθή η αντίθετος προς τας αρχάς των εκτροπή των τμημάτων, κι έτσι θ’ αποφευχθούν αντιλαϊκές λύσεις.-
Όλοι μας γνωρίζομεν ότι κάθε ενέργειά των την στηρίζουν στο συνωμοτισμό και στην απάτη με την έναρξι της συρράξεως για να κατορθώσουν να μετακινήσουν τα τμήματα καθ’ ημών επότισαν τους άνδρας με την ιδέαν ότι τα τμήματά μας συνεργάζονται στενά με τους Γερμανούς και προσεπάθησαν να θίξουν τον πατριωτισμόν τους και τα εθνικά των ένστικτα, διά να τα μετακινήσουν. Η απόφασις της καθ’ ημών επιθέσεως είχε ληφθή από τα ανώτερα κλιμάκια, κι όμως με την ανωτέρω απάτη παρουσίαζον ταύτην ως ληφθείσαν από το σύνολον.-
Ο συνωμοτισμός είναι πλέον επικίνδυνος διότι ακριβώς παρασύρει προς κατευθύνσεις αγνώστους στους πολλούς.-
Για την κατάχρησιν και αποτυχίαν της ολομελείας γράφουν και αναγνωρίζουν κι’ οι ίδιοι. Στο Σμόλικα εφημερίδα της ΙΧ Μεραρχίας των του ΕΛΑΣ σε άρθρον ΄΄η παρεξήγηση της ολομελείας΄΄ ομολογούν ότι εχρεωκόπησε και προσπαθούν να την περιορίσουν.-
Είδα μόνος μου να γίνονται ολομέλειες σε ομάδα του ΕΛΑΣ να λαμβάνωνται αποφάσεις για τον ξυλοδαρμόν κρατουμένων, για την επιβολήν αγγαρείας στους Αξιωματικούς καταργώντας σχετικήν διαταγήν της Μεραρχίας΄΄ τι θα πεί Μεραρχία, Μεραρχία είμεθα μεις΄΄ να λάμβάνονται αποφάσεις για το κλέψιμο του ψωμιού μας και την διανομήν του περισσεύματος.
Στην Μακεδονία τώχουν φόρα Κομμουνιστικό. Τα Κομμουνιστικά τραγούδια είναι η προσφιλής των διασκέδασις. Τραγούδια εξυμνούντα το Δημητρώφ και Ποπώφ αντικατέστησαν τα εθνικά μας τραγούδια ΄΄ Τον Τάνεφ και Ποπώφ τον Τέλμαν κι άλλους αντιφασίστες αρχηγούς΄΄.-
Ομολογούν στα τραγούδια τους την εξάρτυσιν τους από τη Μόσχα΄΄Με καθοδήγηση λαμπρή του Στρατηλάτη μας του Στάλιν΄΄.
Χρησιμοποιούν τον κομμουνιστικόν χαιρετισμόν της υψωμένης γροθιάς ιδία οι επονίται, η νέα γενεά μας την οποίαν διέφθειραν και συχνά ακούει κανείς να φωνάξουν στα τραγούδια τους με ενθουσιασμόν ΄Ζήτω το Κόμμα μας το Μπολσεβικικό΄΄.
Κόπτοντας ότι θέλουν ισότητα και δικαιοσύνην, και ισχυρίζονται ότι αντάρτες του ΕΛΑΣ έχουν εξαγνισθή είναι τέλειοι. Παντού απάτη. Κλέβονται μεταξύ των και έκλεβον κι’ από ημάς το ψωμί μας, το αίμα μας.
Αυταπατώνται ότι όλοι ζούν το ίδιο, κι όμως τα ανώτερα στελέχη των καλοζούν και καλοπερνούν.-
Κατόρθωσαν να τους κινήσουν το ατομικόν συμφέρον κι’ όλοι βαυκαλίζονται με την ελπίδα και το πιστεύουν ότι εις το εξής θα ζούν ξεκούραστα εις βάρος άλλων. Τους ακούσαμε συχνά να λέγουν ΄΄ τώρα πάει πια δεν ξαναδουλεύομε, θα δουλεύουν άλλοι για μας.-
Παρά τας περί λαού διακηρύξεις των, και τα Εθνοσωτήρια προγράμματά των δεν αποβλέπουν παρά εις την κατάκτησιν της εξουσίας και εξασφάλισιν της ζωής της ολιγαρχίας των μελών του κόμματος (Κ.Κ.Ε)
Πολύ επιτυχώς κάποιος εχαρακτήρισε τας επιδιώξεις των αυτάς ως προσπαθείας, την ομβρέλλαν από την κανονικήν της θέσιν να την κρατήσουν ανάποδα. Τα κάτω ναρθούν επάνω, τα κατακάθια ναρθούν στην επιφάνειαν. Και πιο κάτω ο όχλος, κι όχι ο λαός γιατί δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτόν αφού τον σφάζουν, ο όχλος με τα κτηνώδη ένστικτα, οι άνθρωποι του σκότους, και του μίσους.-
Φαντασθήτε τον όχλον αυτόν, τον αφιονισμένον με την ιδέαν αυτών τι μπορεί να κάνη και μάλιστα σήμερον που παρανόμως οπλοφορεί.-
Τα πάντα θυσιάζει για την επιτυχίαν αυτήν, τιμή υπόληψιν, αξιοπρέπειαν κι’ όλα τα ευγενή αισθήματα που έχει κάθε έντιμος άνθρωπος. Δεν υπάρχει για κανέναν, οίκτος απ’ αυτούς. Μόνον το μίσος κι’ η δίψα του αίματος. Κυριαρχούν μέσα τους Ανθρωπόμορφα τέρατα.-
Δεν δίσταξαν να μας λέγουν όταν συνεκρατήθημεν με Γερμανούς αιχμαλώτους των ότι ΄΄ αυτούς τους έχωμε καλλίτερα από Σας΄΄.-
Καυχώνται ότι πήραν τους Βουλγάρους και Βουλγαρίζοντας με το μέρος των.
Σήμερον στον Εθνικό αγώνα που λένε πως διεξάγουν τέως Κομιτατζήδες κατέχουν πόστα πολιτικά. Στην διμοιρία που μας εφύλαττε υπεύθυνος του ΕΑΜ ήτο εις Καλιμάνης ονομαζόμενος. Ήτο τέως Κομιτατζής και είναι αδελφός, υιός, ανεψιός, των Καλιμάνηδων των Αρχικομιτατζήδων Χρουπίστης. Για τους τελευταίους είχαν γράψει κι’ οι ίδιοι στην εφημερίδα Σμόλικα. Σε παρόμοια εφημερίδα είδα να προσπαθούν να πείσουν τους αναγνώστας των ότι στην Διοίκησιν του 28 Συντάγματος δεν υπάρχει Κομιτατζής.-
Κι’ αυτοί μη Έλληνες, μη έχοντες Ελληνικήν συνείδησιν μάχονται για την Εθνικήν μας υπόθεσιν.-
Κι’ αυτά είναι απ’ όσα ηδυνήθημεν να δούμε από το παράθυρο της φυλακής μας.-
7) ΑΠΟΡΙΑ Καθ’ όλην την διάρκειαν της φυλακής μας, δεν έπαυσαν να μας επαναλαμβάνουν το γνωστό τους τροπάριον περί συνεργασίας με τους Γερμανούς και να μας τονίζουν ότι έχουν στοιχεία στα χέρια τους ή κατά το λέγειν ΄΄ Ντοκουμέντα΄΄.-
Μιαν ημέραν μας παρουσιάζουν την Εφημερίδα Σμόλικα εις ην ανεγράφετο η εκτέλεσις του Ταγ/ρχου αείμνηστου Παπαχρήστου με την δικαιολογίαν ότι επ’ αυτού ευρέθη το κάτωθι σημείωμα του Αντ/ρχου κ.Καμάρα.-
Κύριε Παπαχρήστου
Σε παρακαλώ να διευκολίνης τον Αλβανόν Λοχαγόν Σελφο Τάκα να έλθη εις επαφήν με τους Γερμανούς διά την υπόθεσιν των Εαμιτών.
Υπήρχε ομοίως και ετέρα επιστολή του Ταγ/ρχου κ. Γκικοπούλου απευθυνομένη προς τους Ιταλούς διά την σύλληψιν της πενθεράς του.-
Σ’ όλους εγεννήθη κατ’ αρχάς απορία, τελικώς όμως επεκράτησε η εντύπωσις ότι πρόκειται περί της συνειθισμένης των πολιτικής και σατανικής Προπαγάνδας.-
8) ΕΞΟΜΩΤΑΙ Την ψυνικήν μας κατάστασιν ήλθε να διαταρράξη και να μεταβάλη εις αγανάκτησιν η άφιξις νέων κρατουμένων εκ Ζαγορίου τέως στελεχών μας και η πληροφορία ότι υπέγραψαν και υπέβαλαν την κάτωθι κατάπτυστον δήλωσιν.-
«Ως επείσθημεν εκ της εντύπου και προφορικής διαφωτίσεως το ΕΔΕΣ υπήρξε και είναι προδοτικόν και ως εκ τούτου το αποκηρύττομεν και τασσόμεθα ανεπιφυλάκτως παρά το πλευρόν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».-
Την δήλωσιν ταύτην συνέταξε ο εκ Παπίγκου δικηγόρος Λαζαρίδης υπηρετών εις το Τμήμα ΕΟ ΕΔΕΣ Κονίτσης και την υπέγραψαν,
1) Μοίραρχος Κοντός Αριστοτέλης
2) Ανθ/γός Μάνθος Νικόλαος
3) Ανθ/στής Χωρ. Τουρνάκης Εμμαν.
4) Ανθ/γός Πυρ. Μπαλούγιας
5) Ανθ/στής Κρυστάλλης
και οι λοιποί κατά το πλείστον ιδιώται μη έχοντες ενεργόν υπηρεσίαν.
Η δήλωσις αύτη συνετάγη και υπεβλήθη αυτοβούλως παρ’ αυτών και χωρίς να τους ζητηθή. Επροξένησε δε τοιαύτην αηδίαν και εις τους Δεχθέντας ταύτην ώστε τους απέστειλαν εις Μακεδονίαν και τους εκράτησαν μέχρι τέλους.-
Ως να μη ήρκει τα όσα ψυχικώς και σωματικώς υποφέραμεν, ώστε προσετέθη και νέα πληγή δι’ ημάς, από τη σάρκα μας, από τους συγκρατουμένους μας, οι σπιούνοι, οι χαμερπείς κόλακες. Τοιούτοι ήσαν ασφαλώς
1) Ζαμπίρης Δημήτριος λοχίας
2) Ζαμπίρης Γεώργιος εφ. Ανθ/γός
Ούτοι εγένοντο και συνένοχοι και συμμέτοχοι της κλοπής των τροφίμων μας παρά των ανταρτών
3) Τουρνάκης Εμμαν. Ανθ/στής χωροφυλακής
4) Γιάννος αντάρτης
πιθανώς δε και ο χωροφύλαξ Τάτσης Χρήστος.-

9) Ελληνική Σιβηρία-Επταχώρι ο Γολγοθάς μας.
Η Μακεδονία το χωρίον Δίλοφον Μακεδονίας υπήρξαν για μας τα κάτεργα η Ελληνική Σιβερία. Η κοπή και μεταφορά ξύλων ήτο το Σωματικό μας μαρτύριον. Γυμνοί, ξυπόλυτοι εξαντλημένοι είμεθα υπόχρεοι άνευ διακρίσεως ηλικίας, βαθμού, υγιεινής καταστάσεως στην μεταφοράν.-
Ξύλα όχι μόνον για τις ανάγκες μας. Θερμάνσεως παρασκευής συσσιτίου και άρτου, αλλά και διά το Νοσοκομείον διά τους αντάρτας οίτινες τα ήρπαζαν εκ των ώμων μας διά τον ερυθρόν Δικτάτορα του Διλόφου Μακεδόνα (Ψευδώνυμον) και εμμέσως διότι ηρπάζοντο από τον κλίβανον, δι’ όλας τας υπόπτου ηθικής και παρελθόντος γυναίκας αι οποίαι συνεκεντρώθησαν εκεί με τον τίτλον της αδελφής Νοσοκόμου.-
Η Μεταφορά τροφίμων εξ αποστάσεως 1 – 2 ωρών και πολλάκις μεγαλυτέρων και η μεταφορά προς άλεσιν συνεπλήρωναν και επηύξησαν το μαρτύριον μας.-
Έβλεπε κανείς καθημερινώς φάλαγγες εξαντλημένων ανθρώπων και γυμνών σχεδόν από την απογύμνωσιν του ΕΛΑΣ, ξυπόλυτον και κατευθύνονται προς διαφόρους κατευθύνσεις πολλάκις υπό βροχήν και χιόνι.
Πένθιμοι συνοδείαι με την συντροφίαν των δημίων των.
Μελλοθάνατοι γιατί μέσα τους έκλεισαν την Ελλάδα και εσκέπτοντο Ελληνικά. Κι’ όλα αυτά τα έβλεπαν εκείνοι με ΄΄πόνον και επιείκειαν ΄΄ κατά δήλωσιν του τελευταίου εν Διλόφω αρχιφύλακος μας.-
Κι’ όμως δεν ήσαν τίποτε αυτά εν σχέσει με όσα επηκολούθησαν. Ήλθε ο Μάρτιος, ο μήν του μαρτυρίου, μας μετέφερον στο Επταχώρι τον Γολγοθάν της περιπετείας μας.-
Μας έριξαν σε δύο συνεχόμενες αίθουσες του εκεί Σχολείου εκατόν εξήντα άτομα μέσα σαυτές, εστιβαγμένοι ο εις επί του άλλου σε τέτοιο σημείο που διά να κοιμηθή κανείς μόνον με το ένα πλευρό ηδύνατο να το πράξη. Χωρίς σκεπάσματα, τρέμοντες από το κρύο της νύκτας, ασθενείς εγκαταλελειμμένοι στο έλεος του υψίστου.-
Με ελάχιστα αγγεία φαγητού είμεθα υποχρεωμένοι να συσσιτίσωμεν όλο να φάγωμεν το αηδές αυτό παρασκεύασμα που μας παρείχον και που απετελείτο συνεχώς και επί 20 ημέρας από φακές και μόνον φακές με ελάχιστον λάδι, τις περισσότερες όμως φορές χωρίς κι’ αυτό και τις πλείστες χωρίς αλάτι.-
Με ελάχιστα υδροδοχεία να χορτάσωμεν την δίψαν μας, κι’ αυτά γεμιζόμενα ωρισμένες μόνον φορές της ημέρας.-
Αρχιφύλαξ μας ο Βόλγας, ένας άξεστος και αμόρφωτος με μορφήν κτηνανθρώπου ψυχή αιμοβόρα και κακούργα.-
Καθώρισε την έξοδό μας μόνον τρις της ημέρας και καθ’ ωρισμένην ώραν. Ανήκουστον σωματικόν βάσανον διά τους ασθενείς και τους γέροντας ουδεμία καταστρατήγησις της διαταγής του ταύτης επετράπη.-
Απηγόρευσε το άνοιγμα των παραθύρων και κατ’ αυτήν ακόμη την ώραν του σκουπίσματος, για να μας στερήση το λίγο καθαρό αέρα που θα αναπνέαμεν.
Και αι αγγαρίες διαδέχονται η μια την άλλην.-
Και το βάσανό μας η ψυχική μας τυραννία ηύξανε με το θράσος του αλήτου αυτού που επέμενε να μας ομιλεί περί αγάπης και αλληλεγγύης.
Και η αγωνία μας εκορυφούτο με την απρεπή, ασεβή και αναξιοπρεπεστάτη στάσιν πολλών συγκρατουμένων μας ένα σύνολον ανθρώπων ανομοιογενές που καθίστα σκληρήν την δοκιμασίαν μας.-
Ζωή αφόρητος και τυρανική. Στο νού μου ήρχοντο συχνά αι λέξεις μιας διαταγής του 15 Συν/τος του ΕΛΑΣ εκδοθείσης άμα τη ενάρξει της συρράξεως και διά τους συλληφθέντας.
΄΄ Καταστήσατε τούτους ανικάνους και αχρήστους΄΄
Και αναλογίζομαι ότι αν διήρκει το μαρτύριον μας αυτό ακόμη πολλών η ψυχή και το σώμα θα εβλάπτοντο ανεπανορθώτως.
Κι’ όμως το σύνολον σχεδόν εκράτησε, δεν ελύγισε. Η Εθνική φλόγα εθέρμαινε την πίστιν μας κι’ εδυνάμωνε την ψυχήν και το σώμα μας.-

ΣΤ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α) Τους κάτωθι επιδείξαντας κατά την συμπλοκήν Τσεπελόβου ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν

προτείνω

1) Λοχαγός Νικολακάκης Αντων.(μόνιμος) Αντικαταστήσας με κατάτην συμπλοκήν λόγω απουσίας μου εις Καστανώνα διήυθυνε επιτυχώς την άμυνα με αυτοθυσίαν και ηρωϊσμόν καίτοι τραυματισθείς εξηκολούθησε να διευθύνη το αγώνα. Να αμοιφθή ηθικώς καθ’ ον τρόπον υμείς κρίνεται καλλίτερον.
2) Υπολ/γός Αρχιτεχνίτης Μητσιάδης Ιωάννης Διά την εξαίρετον συμβολήν του εις την οργάνωσιν της περιοχής Ζαγορίου την υπέροχον υπέρ του Εθνικού αγώνος δράσιν του, και διά την ενεργητικότητα, ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επέδειξε εν Τσεπελόβω προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Λοχαγού. Ούτος έχει τετραετή υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τουΥπολ/γού
3) Εφ.Ανθ/γός Κέντρος Θεόδωρος -Διά τον βαθμόν του Υπολ.γού
4) -΄΄- -΄΄- Θεοδώρου Ηλίας -Διά τον -΄΄- -΄΄-
5) Μόν.Ανθ/τής Πυρ/κού Βούρβος Κ. Διοικητής Λόχου εν Τσεπελόβω εκράτησε το μείζον μέρος της αμύνης.
Διά τον βαθμόν του Ανθ/γού.-
6) Πανταζής Διονύσιος Έφεδρος Διοικητής λόχου εν Τσεπελόβω εκράτησε το μείζον μέρος της αμύνης. Κατά τον Ιταλοελληνικόν πόλεμον είχε προταθή επ’ ανδραγαθία διά τον βαθμόν του Ανθ/στού. Προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Ανθ/γού.-
7) Ανθ/στής Γκέτσος Χρήστος (Εφεδρος) Διά τον βαθμόν Ανθ/γού.-
8) Υπίλαρχος Πιτσέλης Οδυσσεύς (Π.Δ) – Όπως αναληθή εις την ενέργειαν και προαχθή εις τον βαθμόν του Ιλάρχου.-
9) Ανθ/τής Πυρ. Γκράτσος Κλεομένης.- Διά την ψυχραιμίαν, ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επεδείξατο, χειρισθείς ο ίδιος πολυβόλον φίατ. Τον παρελθόντα Αύγουστον είχε προταθή δι’ εξαίρετον πράξιν καθ’ ην ετραυματίσθη διά διαμπερούς τραύματος του θώρακος παρά των Γερμανών διά τον βαθμόν του Ανθ/στού. Ήδη προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Ανθ/γού.-
10) Ανθ/ρχον Καρτάκης Ανδρέας (μόνιμος) Διά την συμβολήν του εν γένει εις τον Εθνικόν μας αγώνα, και δη εις την οργάνωσιν περιοχής Ζαγορίου και διά την επιδειχθείσαν ψυχραιμίαν και αποφασιστικότητα κατά την σύρραξιν εις Ζαγόρια. Προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Υπομοιράρχου.-
11) Εφ.Ανθ/γός Ρωμανέλης Ιωάν. -Χαρακτήρ, σοβαρός, ηθικός, τίμιος, ενεργητικός, δραστήριος, ψύχραιμος.
Ειργάσθη με πίστιν εις τον αγώνα μας και αφοσιώθη ολόψυχα σ’ αυτόν. Συνέβαλε τα μέγιστα εις την οργάνωσιν της περιοχής, πολεμιστής άριστος, τραυματισθείς εις Αλβανία, τιμήσας το σώμα των Αξιωματικών δι’ ο προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Μονίμου Ανθ/γού. Κατά την αιχμαλωσίαν υπήρξε πρότυπον συναδέλφου και διετήρησε ακλόνητον την πίστην του.-
12) Μον.Λοχίας Ζηκόπουλος Κων. Ενεργητικός και δραστήριος. Κατά την σύρραξιν ανέπτυξε πρωτο-βουλία αναλαβών την διοίκησιν του λόχου Βρυσοχωρίου από τον λυποψυχήσαντα Ανθ/γόν Ζαχάρην διενήργησε σαμποτάζ και το Τηλεφωνικόν δίκτυον, οδήγησε το Τμήμα του διαφυγών στηθείσαν ενέδραν και ηνώθη μετά του Λοχαγού Ντενίση.-
Επέδειξε διοικητικήν ικανότητα αρίστην.-
Προτείνω τούτον διά τον βαθμόν του Εφέδρου Ανθ/στού.-
13) Αντάρτης Διαμαντής Κων/νος
-΄΄- Ζηκόπουλος Αθανάσιος
-΄΄- Ιωαννίδης Ελευθέριος
-΄΄- Γκέγκης Κων/νος
-΄΄- Λογοθέτης Θεοφ.
-΄΄- Γκέγκης Δημήτρ.
-΄΄- Λογοθέτης Ευστάθιος
-΄΄- Τσαπούνης Αναστάσιος
-΄΄- Καρέτσης Δημήτριος
Διά τον βαθμόν του Λοχία
14) Υπεν/ρχης Ζαμπετάκης Δημ. Διά τον βαθμόν του Ενωμ/ρχου
15) Χωρ/λαξ Λέκκας Νικόλαος -΄΄- -΄΄- -΄΄- Υπεν/ρχου
16) -΄΄- Μυρίλλας -΄΄- -΄΄- -΄΄- -΄΄-
17) Αντάρτης Βλαχόπουλος Κων. -΄΄- -΄΄- -΄΄- Λοχίου
18) Ανθ/στής Καμενόπουλος Αλεξ -΄΄- -΄΄- -΄΄- Ανθ/γού Συνέβαλε εις την οργάνωσιν της περιοχής Ζαγορίου και κατά την διάρκειαν της συρράξεως επέδειξε ψυχραιμίαν και ενεργητικότητα θαυμασίαν. Επροστάτησε εις την κίνησιν περί απελευθερώσεως μας εν Καστανώνι.-

Β΄) Τους συμβαλόντας εις τον Εθνικόν μας αγώνα και πολλά προσφέροντες και κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας των επέδειξαν εξαίρετον διαγωγήν διατηρήσαντες την πίστιν των ακλόνητον παρά την πολλαπλώς ασκηθείσαν ψυχολογικήν και υλικήν βίαν, δι’ ο προτείνω τούτους.
1) Ενωμ/ρχης Κροντήρην Γεώργιον
δια τον βαθμόν του Ανθ/ρχου και προς εξομοίωσιν του προς τους συναδέλφους του, οίτινες μη εξελθόντες ως αντάρται είναι ήδη προ πολλού Ανθ/ρχου
2) Φραγκουδάκην Νικόλ. χωρ/κα Διά τον βαθμόν του Υπεν/ρχου
3) Γαζήν Αθανάσιον Υπεν/ρχης Διά τον -΄΄- -΄΄- Ενω/ρχου

Εν………………τη 12 Απριλίου 1944
Τ.Υ.
Λυγεράκης Γεώργιος
Λοχ.Πεζ.

Advertisements