Αναδιοργάνωση 16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/11 Απρ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                             ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                                    Δ΄εκτάκτου συνδέσμου
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 374
ΧΑΡΤΗΣ 1/100.000.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 Ι. – Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 194/9-4-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία προς προγενεστέρας μας Δ/γάς καθορίζομεν τα κάτωθι:
1) Η ΧΥΙ Ταξιαρχία συγκροτείται εκ των 52ου και 54ου Συν/των Πεζικού. Τι 51ον Σύν/μα διαλύεται και η δύναμής του συγχωνεύεται εις το 52ον Σύν/μα.
2) Περιοχή Ταξιαρχίας:
α) Βόριον όριον: Τον – νότιον όριον της Ι Μεραρχίας ήτοι ΣΟΦΑΔΕΣ (ναι) – ΧΑΛΑΜΠΡΕΖΙ (ναι) – ΜΟΛΟΧΑ (όχι) – ΣΠΙΝΑΣΑ (όχι) – ΑΓΡΑΦΑ (ναι) – ΑΣΠΡΟΡΕΜΜΑ (όχι) – ΚΕΔΡΑ (ναι) – ΑΡΓΥΡΙ (ναι).
β) Νότιον όριον: Η γραμμή η διήκουσα από τας εκβολάς ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΟΥΤΣΕΚΙ – ΒΑΡΔΑΤΕΣ – ΧΑΣΤΑΝΙΑ – ΔΙΛΟΦΟΝ – ΚΑΝΑΛΙΑ (ναι) – ΡΑΧΗ ΚΛΑΨΙΟΥ – ΖΗΜΟΤΑΡΙ ακολουθεί ρουν ΜΕΓΔΟΒΑΣ μέχρι συμβολής του εις ΑΧΕΛΩΟΝ (ναι) – Νοτίως της Ταξιαρχίας είναι το 42ον Σύν/μα Ευζώνων με σταθμόν Διοικήσεως ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ή ΝΗΟΧΩΡΙ ορισθησόμενον αναλόγως αναγκών.
γ) Δ. Όριον από γεφύρας ΑΥΛΑΚΙΟΥ (επί Αχελώου) μέχρι συμβολής ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ (όχι).
δ) Επί πλέον η περιοχή 54ου Συν/τος Πεζικού ΠΗΛΙΟΝ – ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΟΡΘΡΥΣ ως έχει σήμερον.
– Εις περιοχήν Ταξιαρχίας θα παραμείνουν η ΧΙΙΙ ορειβ. Πυρ/χία και η ΧΙΙΙ Ημιλαρχία ως κάτωθι:
– Διάταξις ΧΙΙΙ Ορειβατικής Πυρ/χίας.
α) είς ουλαμός ΛΕΥΚΑΔΑ / τακτικώς υπό Διαταγάς
β) είς » ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ / Ταξιαρχίας
– Διάταξις ΧΙΙΙ Ημιλαρχίας
εις Χιλιαδού προς διατροφήν κτηνών και από 30/4/44
εις Φτέρην εις Διαταγάς ΧΙΙΙ Μεραρχίας.
ΙΙ. Περιοχή 52ου Συν/τος:
Β. και Ν. όριον τα της Ταξιαρχίας.
Ανατολικόν όριον: η σιδ/κή γραμμή ΛΑΜΙΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ.
– Περιοχή 1/54 Τάγματος και 54ου Συν/τος ως έχει σήμερον ΠΗΛΙΟΝ – ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΟΡΘΡΥΟΣ.
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ.
α) 52 Σύν/μα: ΙΣΧΥΡΑ κατοχή και εξασφάλισις διαβάσεως κατά πάσης εχθρικής ενεργείας προς κοιλάδα Καρπενησίου με το βάρος δυνάμεών του προς τούτο.
Υπό τύπον ενδείξεως συνίστωμεν την εξής διάταξιν:
– Τάγμα εις περιοχήν ΧΑΛΑΜΠΡΕΖΙ – ΣΜΟΚΟΒΟΝ (ναι) – ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ (ναι).
– Τάγμα εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ – ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ – ΛΕΥΚΑΣ – ΔΙΛΟΦΟΝ (ναι).
– Λόχος εις περιοχήν ΥΠΑΤΗΣ.
– Τάγμα (μείον λόχος) εις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (ως εφεδρεία Συν/τος)
β) 54 Σύν/μα:
Ισχύουσιν αι υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 188 και 188α και Ε.Π.Σ.Διαταγαί 84 και Ε.Π.Ε. 236/2-3-44 Δ/γαί.
γ) 1/54 Τάγμα:
Εξεδόθη η υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 372/10-4-44 διαταγή ανακεφαλαιώνουσα αποστολάς.
δ) ΔΙ’ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1) Εκτέλεσις του σχεδίου ΚΙΒΩΤΟΣ ως Ε.Π.Ε. 183 Δ/γή Γεν. Στρατηγείου και βάσει κοινοποιηθησομένου σχεδίου.
2) Η εκτέλεσις αιφνιδιαστικών επιθέσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας εναντίον εχθρικών φυλακίων μεμονωμένων φρουρών σαμποτάζ κατά σιδηροδρομικών και οδικών συγκοινωνιών.
3) Μελέται από τούδε και άμεσος διενέργεια ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων κατά του εχθρού συμπτυσομμένου ή αποχωρούντος.
4) Αποφασιστική αντιμετώπισις με ανεπτυγμένον επιθετικόν πνεύμα διά την τυχόν ενδεχομένην περίπτωσιν αποπείρας διεισδύσεως του εχθρού περιοχήν μας άνευ ιδίας υποχωρήσεως.
5) Παρεμπόδισις εξαπλώσεως και εκμηδενίσεως δι’ αποφασιστικών κτυπημάτων Ράλληδων – Χωρ/κής παντού όπου ήθελον εμφανισθή.
6) Εκτέλεσις των διαταχθεισών διά σχετικών διαταγών μας μελετών και επιχειρήσεων.
ΙV. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ και ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
α) Σ.Δ. Ταξιαρχίας : Παλαιόκαστρον
52ου Συν/τος : Ροβολιάρι
1/54 Τάγματος : Γούρα
54ου Συν/τος : Βένετον ή Καραγάτς (αναλόγως και τακτ. αναγκών)
β) Σύνδεσμοι: Μετά Ι Μεραρχίας μερίμνη 52ου συν/τος και εις περιοχής Χαλαμπρέζι – Σμόκοβον.
Μετά 42ου Συν/τος μερίμνη 42ου Συν/τος εις περιοχήν Καστανιάς.
γ) Διαβιβάσεις: Τηλ/κώς διά του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου. Διά πεζών και εφίππων.
V. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ:
Τους βαρέως ασθενείς και τραυματίας προς το ΧΥΙ Στρατιωτικόν Νοσοκομείον.
ΓΕΝΙΚΑ:
Λόγω των εκτεταμένων υποτομέων των Μονάδων μας η διάταξις των τμημάτων να είναι τοιαύτη ώστε να καλύπτωνται ενεργητικώς ωρισμέναι επίκαιροι και υποχρεωτικαί διαβάσεις εντός των περιοχών των.
Ισχυρά δε κατά το δυνατόν τμήματα κρούσεως να ευρίσκωνται εις τοιαύτας θέσεις ώστε να δύνανται να κινηθούν προς πάσαν κατεύθυνσιν δι’ αντιμετώπισιν κατά επιθετικήν ενέργειαν κατά των πιθανών και ενδεχομένων εχθρικών ενεργειών αίτινες δέον να προβλεφθούν εκ των προτέρων και να μελετηθούν αι ανάλογοι ενέργειαι και αντιπερισπασμοί.
Ουδέν τμήμα θα παραμένη αδρανές εις περίπτωσιν επιθέσεως κατά γειτονικών τμημάτων.
Τα 2 Συν/τα να υποβάλωσιν ημίν:
1) Αντίγραφον των εκδοθεισομένων βάσει της παρούσης Διαταγών των,

2) Υπό κλίμακα 1/100.000 σχεδιάγραμμα διατάξεώς των μέχρι και διμοιρίας συμπεριλαμβανομένης. (Το 1/54 Τάγμα υπέβαλεν ήδη σχεδιάγραμμα.)

Σ.Δ. ΧΥΙ Ταξιαρχίας 11-4-44

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                             Διά την ακρίβειαν

52, 54 Συν/τα Το Η
1/54 Τάγμα ΙΙΙ Γραφείον Διοίκησις
Συναγ. Αμάρμπεης (Τ.Υ.) Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Συν/ρχης Ιππικού)
Ι, ΧΙΙΙ Μεραρχίαν (υ.τ.α) Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Advertisements