Τηλεγράφημα Ταγματάρχη Τζεφ προς συνταγματάρχη Ψαρρό για συνάντηση με ΕΑΜ, 10 Απρ 1944


Νο 6
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν                                                                         10 Απριλίου 1944
Ταγματάρχου Τζέφ                                                                              19.45

Αγαπητέ μου κ. Συνταγματάρχα,
Εχω λάβει τα ακόλουθα μυνήματα από το Κάιρον. Ως θα παρατηρήσητε απαιτούν, εάν είναι δυνατόν άμεσον απάντησιν.
Το ακόλουθον έχει επαναληφθή προς το Γενικόν Στρατηγείον και Ζέρβαν και είναι από τον Κρίς: αρχίζει «Θα ενθυμείσθε ότι η τελική συνάντησις εις ΠΛΑΚΑΝ στις 29 Φεβρουαρίου άφησε τον δρόμον ανοικτόν όπως επαναληφθούν αι συζητήσεις αργότερον εάν παραστή ανάγκη. Επί τη βλέψει των τελευταίων γεγονότων η Μέση Ανατολή αισθάνεται ότι ο καιρός ήλθεν διά μας όπως συναντηθώμεν πάλιν διά να απομακρύνωμεν κυρίας διαφωνίας και να συμπληρώσωμεν τα σχέδιά μας διά συνεργασίαν διά την ………………………. Σας παρακαλούμεν όπως αποστείλητε τελείως κατηρτισμένους αντιπροσώπους διά να συζητήσωμεν στρατιωτικά ζητήματα όπως μας συναντήσητε εις ΚΟΥΤΣΑΙΝΑ 5421 εις τας 17 Απριλίου. Υποτεθείσθω ότι αποδέχεσθε κατ’ αρχήν, είμεθα έτοιμοι να ρυθμίσωμεν (μέρος) τόπον και ημερομηνίαν κατάλληλα δι’ όλους θα έπρεπε να προσθέσωμεν ότι εφ’ όσον η συνεδρίασις αύτη εκκρεμεί αποβλέπομεν εις όλους τους ενδιαφερομένους να κάμουν το πάν όπως συντηρήσουν την ειρήνην μεταξύ όλων των οργανώσεων.
Ο Συν/χης Κρίς αναφέρει ότι εν περιπτώσει που αυτή η ημερομηνία και ο τόπος σας είναι ακατάλληλα, θα πρέπει να εκλέξητε μίαν ημερομηνίαν μεταξύ της 17 και 25 Απριλίου και τον τόπον εντός του τριγώνου ΚΟΥΤΣΑΙΝΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ και ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ. Προσθέτει ότι εάν είναι δυνατόν στους αντιπροσώπους της ΕΚΚΑ να συμπεριλαμβάνεται και ο Καρτάλης.
Το ακόλουθον μήνυμα προς σας εκ μέρους του πρωθυπουργού και των μελών της Ελ. Κυβερνήσεως Καίρου. «Ε Α Μ και Κομμουνιστικόν Κόμμα» απέστειλαν την απάντησίν των συμφωνούντες όπως αποστείλουν αντιπροσωπείαν εις Αίγυπτον. Παρακαλείσθε όπως απαντήσητε επειγόντως. Τα Εθνικά συμφέροντα καθιστούν προστακτικήν όπως στείλητε αντιπροσώπους το ταχύτερον.
Σας παρακαλώμε όπως έχω τας απαντήσεις σας όσον το δυνατόν το ταχύτερον διά μετάδοσιν εις Κάιρον.
Μετά πάσης τιμής

Ταγμ. Τζέφ.

Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.

Τ.Σ.Υ
.

AEA_19440410

Advertisements