Συνεργασία ΕΚΚΑ-ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ/10 Απρ 1944


Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ
Προς το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
1.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Σ.Σ.Μ.Α. νομίζει ότι η ύπαρξις του 5/42 ως ανεξαρτήτου στρατιωτικού τμήματος της Ε.Κ.Κ.Α. ζημιώνει τον συμμαχικόν αγώνα δεχόμεθα, βάσει όμως εγγράφου διαταγής του Στρατηγείου να διαλυθώμεν και να παραδώσωμεν οπλισμόν πυρομαχικά κ.λ.π. και να συστήσωμεν εις το προσωπικόν του Συν/τος, εφ’ όσον επιθυμεί, να προσχωρήση εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
Απαράβατος όμως όρος, ότι το Συμμαχικόν Στρατηγείον θα εγγυηθή πραγματικώς την ελευθέραν επάνοδον τουλοιπού προσωπικού εις τας εστίας του και την εξασφάλισιν, υπ’ ευθύνη της Αγγλικής αποστολής, όλων εκείνων που δεν θα δυνηθούν να επιστρέψουν εις τας οικογενείας των, διότι καταδιώκονται από τους Γερμανούς ή διά διαφόρους άλλους λόγους.-
2.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Συμμαχικόν Στρατηγείον θεωρεί απαραίτητον την ανεξάρτητον δράσιν του 5/42 Συν/τος ως Στρατιωτικού τμήματος της ΕΚΚΑ να εξεύρη λύσιν διά την άρσιν των υφισταμένων διαφορών με το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και την κατοχύρωσιν της περαιτέρω στρατιωτικής του δράσεως.
Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Ο
Διοικητής του 5/42
Δ.ΨΑΡΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α.
5/42 Σύν/μα Ευζώνων

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Προς το Ε.Λ.Α.Σ.

1.- Αποκλείεται κάθε συζήτησις για παράδοσιν αξιωματικών του Συν/τος εις άλλην οργάνωσιν. Δεχόμεθα να γίνη εξέτασις από επιτροπήν εξ αντιπροσώπων μόνον της Συμμαχικής Αποστολής δι’ όλα τα γεγονότα από 4 Μαρτίου μέχρι σήμερον.
2.- Δεχόμεθα να προέλθωμεν εις διαπραγματεύσεις επί τη βάσει της επιστολής του Προέδρου της Πολτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζομεν εις την απάντησίν μας. Η έναρξις των διαπραγματεύσεων να γίνη αφού προηγουμένως αποσυρθούν τα τμήματα του ΕΛΑΣ και σταματήση κάθε εχθρική ενέργεια.
3.- Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να μας πληροφορήσουν ποίαν στάσιν θα τηρήσουν έναντι ημών, εις περίπτωσιν καθ’ ην δεχθώμεν, ως έχομεν πληροφορίας, επίθεσιν από μέρους των Γερμανών.

Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements