Επιστολή συνταγματάρχη Ψαρρού προς Μπακιρτζή (ΠΕΕΑ), ΕΚΚΑ/9 Απρ 1944


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο 4
Ε Κ Κ Α                                                                                     Σ.Δ. τη 9 Απριλίου 1944
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 590

Π ρ ό ς
Τον Πρόεδρον της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης»
Στρατηγόν Ευρ. Μπακιρτζήν.
Ο π ο υ

Στρατηγέ μου,
Ελαβα το γράμμα σας την στιγμήν ατυχώς που τμήματα του ΕΛΑΣ ενεργούντα προφανώς κατόπιν ανωτέρων διαταγών, απειλούν να συνεχίσουν εναντίον του Συντάγματος μου την απρόκλητον επίθεσιν που ήρχισε την νύκτα της 1ης προς 2ας Απριλίου με τα λυπηρά γεγονότα του Ευπαλίου.
Γνωρίζετε, ότι η Ε.Κ.Κ.Α. και εγώ προσωπικώς υπήρξαμε μπορεί να πή κανείς πρωτοπόροι για την ιδέα μιάς πραγματικής Εθνικής Ενότητος. Παραδόξως, μετά την αποτυχίαν των τελευταίων διαπραγματεύσεων εδόθησαν εντολαί εις την V Ταξιαρχίαν του ΕΛΑΣ να αρχίση μίαν συστηματικήν και προσχεδιασμένην προσβολήν εναντίον του Συντάγματός μου. Την 4ην Μαρτίου το V/34 τάγμα του ΕΛΑΣ επέδραμεν εις το χωρίον Σερνικάκι όπου απεγύμνωσεν αντάρτας του 5/42, συνέλαβε και απήγαγε τον υπολοχαγόν Βλαϊκον ως και πολλούς οπαδούς μας, κατέσχε υλικά του Συν/τος και εν συνεχεία προέβη εις παντοειδείς βιαιότητας εις βάρος μελών της οργανώσεώς μας. Την ιδίαν ημέραν το ΙΙ/43 τάγμα προεκάλεσεν επεισόδια εις Βιτρινίτσαν επιτεθέν εναντίον μαχητικών τμημάτων του Συν/τος. Μετά τα γεγονότα της Πενταγιούς, τα οποία ναι μεν επέκρινε το Σύνταγμα, αλλά πάντως υπήρξαν απόρροια των προκλητικών ενεργειών του ΕΛΑΣ, νέα εχρθρική εκδήλωσις έλαβε χώραν εναντίον μας υπό συνθήκας που μας ωδήγησαν εις το αδιάσειστο συμπέρασμα ότι προδιαγεγραμμένον σχέδιον υπάρχει διά την εξόντωσιν του Συντάγματος.-
Ηδη καλούμεθα να προέλθωμεν εις συνεννοήσεις διά την συμμετοχήν μας εις την Π.Ε.Ε.Α., ενώ τα τμήματα του ΕΛΑΣ στρέφουν εναντίον μας τα όπλα και ένα νέον αιμοτοκύλισμα με καταστρεπτικάς συνεπείας απειλείται να ξεσπάση από στιγμής εις στιγμήν.
Η Ε.Κ.Κ.Α. και το Σύνταγμα εν πνεύματι αρρήκτου ενότητος διαπνέονται από την ζωηράν και ειλικρινή επιθυμίαν να συμβάλλουν εις την ολοκλήρωσιν της Εθνικής Ενότητος. Δεχόμεθα συνεπώς να προέλθωμεν εις σχετικάς διαπραγματεύσεις το ταχύτερον υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι θα σταματήσουν αμέσως αι εχθροπραξίαι ως και πάσα εχθρική κίνησις των τμημάτων του ΕΛΑΣ και θα ληφθή η απόφασίς μας ελευθέρως και όχι υπό την απειλήν των όπλων. Και τούτο, διότι μίαν τοιαύτην εξευτελιστικήν λύσιν θα μας ήτο αδύνατον να δεχθώμεν.
Παρακαλώ συνεπώς να μας ορίσετε πώς και πού θα διεξαχθούν αι σχετικαί συνεννοήσεις, διότι ως αντιλαμβάνεσθε, η απόφασις θα ληφθή από την οργάνωσιν και όχι από εμένα προσωπικώς.Εχω την ελπίδα ότι και σείς και τα άλλα μέλη της Π.Ε.Ε.Α. θα επιδοκιμάζουν τας ανωτέρω απόψεις μου και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν ώστε να αποσοβηθή η
αδελφοκτόνος ρήξις και να πραγματοποιηθή η Εθνική Ενότης υπό το φώς της Δικαιοσύνης και της αληθούς εννοίας του Εθνικού συμφέροντος.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού
Ο
Διοικητής του 5/42 Συν/τος Ευζώνων
Δ. Ψ Α Ρ Ρ Ο Σ
Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.

Advertisements