Παραβάσεις συμφωνίας απο ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/9 Απρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
Αριθ.Πρωτ.3912                                                                             Π Ρ Ο Σ
Το Γενικό Στρατηγείον του Ε.Λ.Α.Σ
Ό π ο υ

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τας κάτωθι παραβάσεις πραχθείσας παρά τμημάτων σας ή ανδρών σας.
Ι. Την 3ην τρέχοντος 18 αντάρται του ΕΛΑΣ παρά την συμφωνίαν διέβησαν τον ποταμόν Άραχθον διά λέμβου εις θέσιν ΄Άγιος Γεώργιος΄΄ κατευθυνθέντες προς Ζάλογγον.
ΙΙ. Την 2αν Απριλίου ο αντάρτης του ΕΛΑΣ Καρίνος ηγούμενος ομάδος αφίχθη εις Νεοχώριον και παρέλαβε τους εκεί δισμένοντας ισραηλίτας συναποκομίσας και πάντα τα είδη τροφίμων και ρουχισμού αυτών. Μέχρι σήμερον αγνοείται η τύχη των.
Διά τα ανωτέρω και διά τας προηγουμένας παραβάσεις περί ων πλειστάκις διεμαρτηρήθημεν παρακαλούμεν να λάβητε τα ενδεικνυόμενα μέτρα και παύση η συστηματική παραβίασις των όρων ανακωχής και Πρωτοκόλλου Πλάκας.
Θέλομεν να πιστεύωμεν ότι αι καθημεριναί παραβιάσεις γίνονται εν αγνοία Υμών και ουχί με πρόθεσιν καταγγελίας του Συμφώνου, όπερ ημείς μετά θρησκευτικής ευλαβείας τηρούμεν, αξιούντες όμως και παρ’ υμών την τήρησιν και την παύσιν των παραβάσεων, ας δεν είμεθα διατεθειμένοι επί πολύ να αναχώμεθα. Το Σύμφωνον υπεγράφη επί ίσοις όροις και αμφότεροι έχομεν τας αυτάς υποχρεώσεις και τα αυτά δικαιώματα, όντος του Συμφώνου αμφοτεροβαρούς και ουχί ετεροβαρούς.
Σ.Δ τη 9 Απριλίου 1944
Ο
Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ.
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Κοινοποίησις
– Στρατιωτικήν Συμμαχικήν Αποστολήν.
– Αντ/χην Παπαθανασίου
αντιπρόσωπον ΕΔΕΣ παρά
Μικτή Επιτροπή.

Advertisements