Γενικές οδηγίες αρ.8, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/5 Απρ 1944


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ.
Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙΟΝ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 660.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ:
Οι Γερμανοί, λόγω της κατά το χειμερινόν τμήμα της εκστρατείας του 1943/1944 δυσμενούς δι’ αυτούς τροπής της μεγάλης μάχης του ΔΝΕΙΠΕΡΟΥ, και των συνεπεία ταύτης ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετ. στρατευμάτων εις την Νοτίαν πτέρυγα του κυρίου ή πρωτεύοντος Θεάτρου πολέμου της Ανατολικής Ευρώπης, ηναγκάσθησαν διά διαδοχικών πολυμήνων μετακινήσεων μαχίμων τμημάτων των εξ Ελλάδος προς βορράν, και μερικής μόνον αντικαταστάσεως αυτών διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων και σχηματισμών, αποτελουμένων κατά το τρίτον και πλέον εξ αλλοεθνών με γερμανικήν στολήν ή Ελλήνων εις την υπηρεσίαν της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών (Τάγμα Ευζώνων), να αραιώσουν την κατοχήν της Ελλάδος γενικώς και του κορμού της Ηπειρωτικής Ελλάδος ειδικώτερον, εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. την ανάληψιν σχετικώς ευρείας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων, σκοπουσών:
1/ Να φθείρουν, εκνευρίσουν, και περιορίσουν εις άμυναν τας δυνάμεις του στρατού κατοχής και της μετ’ αύτου συνεργαζομένης προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών.
2/ Να διευρύνουν τον χώρον των ελευθέρων περιοχών, και να επιτύχουν την εδαφικήν συνέχειαν τούτων από βορρά (Γιουγκοσλαβικά σύνορα) προς νότον (Σαρωνικός – Κορινθιακός Κόλπος).
3/ Να εμποδίσουν την προς επέκτασιν έκδηλον τάσιν της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών και να εκμηδενίσουν τα προς τούτο αποστελλόμενα τμήματα Ευζώνων.
4/ Να προπαρασκευάσουν ηθικώς (διά των επιθετικών ενεργειών) και υλικώς (διά των κυριευθησομένων λαφύρων πάσης φύσεως) τους όρους και τας προϋποθέσεις εκείνας αίτινες είνε απαραίτητοι διά την, κατά την οριστικήν αποχώρησιν των στρατευμάτων κατοχής, γενικήν κατά τούτων εξόρμησιν, προς επιτάχυνσιν ταύτης και εκμηδένισιν ή φθοράν όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν του αποχωρούντος στρατού κατοχής.
Ήδη, επανελθόντων εις τας μεγάλας Μονάδας προελεύσεώς των απεσπασμένων τμημάτων, και ανασυγκροτηθεισών των τελευταίων τούτων συμφώνως ταις: υπ’ αριθ. Α.Π. 6/20.3.44 Δ/γή Γραμματείας Στρατ/κών της Π.Ε.Ε.Δ. κοινοποιηθείση διά της υπ’ αριθ. Ε.Π. 2130/31.3.44 δ/γής ημών, και Ε.Π.Ε. 745/31.3.44 δ/γή ημών, θα είνε δυνατή και απαραίτητος η μετά την 20ήν Απριλίου 1944 ανάληψις τοιούτων επιθετικών επιχειρήσεων κατά του στρατού κατοχής ή των τμημάτων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών, ήτις θα διαρκέση καθ’όλην την μέχρι της οριστικής αποχωρήσεως των στρατευμάτων κατοχής χρονικήν περίοδον, με ολονέν εντεινόμενον ρυθμόν και όγκον δυνάμεων, εκτός αν νέαι εξελίξεις της γενικής πολεμικής καταστάσεως επί του κορμού της Ευρωπαϊκής Ηπείρου καταστήσουν αναγκαίαν την αναπροσαρμογήν των παρουσών οδηγιών λόγω διαφόρου της ως πιθανωτέρας προβλεπομένης εξελίξεώς των.
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ:
Αι προθέσεις του Γενικού Στρατηγείου είνε:
Α. Κατά την περίπτωσιν της εκτελέσεως των επιχειρήσεων των γνωστών υπό το συνθηματικόν «ΚΙΒΩΤΟΣ» να εφαρμόση τα διά της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 183/17.1.44 Δ/γής του καθορισθέντα, ασχέτως του βαθμού πυκνότητος των στρατευμάτων κατοχής, και ασχέτως προς άλλας επιθετικάς επιχειρήσεις ενεργηθησομένας συμφώνως προς τα εν τη παραγράφω 1 της παρούσης εκτεθέντα.
Β. Κατά την περίπτωσιν της βραχυχρονίου (λόγω κινήσεως φαλάγγων της κατοχής εκ νότου προς βορράν) ή οπωσδήποτε μακροχρονίου (λόγω καθόδου προς νότον νέων Γερμανικών στρατευμμάτων) πυκνώσεως της κατοχής εν Ηπειρωτική Ελλάδι και αναλήψεως υπό του κατακτητού οπωσδήποτε σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων να αποφύγη την διάλυσιν ή υπερβολικήν φθοράν των μονάδων του διά της διεξαγωγής ελαστικής εις μέγα βάθος αμύνης, ήτις δεν είνε δυνατόν να διεξαχθή ειμή μόνον διά της υπάρξεως:
1/ εφεδρειών κατά οργανικά τμήματα, κλιμακωμένων εις βάθος ούτως ώστε να είνε δυνατή η διεξαγωγή του επιβραδυντικού υποχωρητικού ελιγμού και των πλευρικών αντεπιθέσεων, και
2/ της διασποράς των αποθηκών εφοδίων των μεγάλων Μονάδων εις βάθος και πλάτος, ούτως ώστε να μη ώσιν αύται υποχρεωμέναι εις στρατηγικήν γραμμικήν άμυναν σχετικώς μακροχρόνιον διά την διάσωσιν των εφοδίων των.
Γ. Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνότητος των στρατευμάτων κατοχής ή της έτι μεγαλυτέρας αραιώσεως αυτών, να αναλάβη διαδοχικώς επιθετικάς επιχειρήσεις ευρείας σχετικώς μορφής, μεγαλυτέρας εις αντικειμενικούς σκοοπούς και διατιθέμενα μέσα συν τη παρόδω του χρόνου, διά των οποίων να επιτύχη:
α) Την εδαφικήν συνέχειαν των κατεχομένων υπό των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. εδαφών, διά της καταλήψεως των οδικών αρτηριών: 1/ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 2/ ΜΠΡΑΛΟΥ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΙΤΕΑΣ. Και του μέσου ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ, ως και του εκατέρωθεν τούτων χώρου.
β) Την επέκτασιν του ελευθέρου τμήματος της χώρας διά της απελευθερώσεως περιοχών ημιπεδινών πλουσίων εις πόρους και προσφερομένων εις την ταχείαν μεταφοράν παντοειδών συντηρησίμων τροφίμων και εφοδίων προς τας επί της οροσειράς της ΠΙΝΔΟΥ ορεινάς βάσεις των Μεγάλων Μονάδων, ως είνε η περιοχή ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΡΤΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, κ.ο.κ.
γ) Την φθοράν των δυνάμεων του στρατού κατοχής:
1/ Διά της μεμελετημένης εκτελέσεως υφ’ εκάστης ομάδος Μεραρχιών ή Μεραρχίας μιάς τουλάχιστον επιθετικής ενεργείας κατά μήνα, υπερβαινούσης τας δυνατότητας των Ταγμάτων της αλλά ευρισκομένης εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων της Ο.Μ. ή της Μεραρχίας.
2/ Διά της μεμελετημένης εκτελέσεως υφ’ εκάστου οργανικού Συντάγματος ή Τάγματος πρώτου κλιμακίου μιάς τουλάχιστον επιθετικής ενεργείας κατά μήνα, υπερβαινούσης τας δυνατότητας διμοιρίας αλλά ευρισκομένης εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων του Τάγματος ή του Συντάγματος.
δ) Την αύξησιν της μετριασμένης εκ της παραταθείσης αδρανείας και των δυσμενών καιρικών και ανεφοδιαστικών συνθηκών, μαχητικότητος των Μονάδων μεγάλων και μικρών, διά συνεχών αγώνων και κινήσεων, άτινα και μόνα είνε ικανά να αυξήσωσι την ηθικήν και υλικήν στάθμην των μαχητών, την ικανότητα προς συνολικήν δράσιν των τυχόν απείρων Διοικήσεων και την καλήν λειτουργίαν των επιτελείων και των υπηρεσιών.
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
Α. Κατά την περίπτωσιν της εκτελέσεως των επιχειρήσεων των γνωστών υπό το συνθηματικόν «ΚΙΒΩΤΟΣ» αι διά της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 183/17.1.1944 διαταγής λεπτομερώς καθορισθείσαι. Ήτοι δια:
Την ΙΧην Μεραρχίαν: Η δράσις κατά της σιδ/κής γραμμής ΒΕΡΡΟΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ, και των περί το ΒΕΡΜΙΟΝ οδών (ΒΕΡΡΟΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ – ΒΕΡΡΟΙΑΣ), ως και της περιοχής ΒΙΤΣΙ.
Την Χην Μεραρχίαν: Η δράσις κατά σιδ/κών γραμμών ΤΕΜΠΩΝ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ (Διά του 26ου Σ.Π.), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΕΥΓΕΛΗΣ (δια του 30ου Σ.Π.), και των οδών ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
Την ΧΙΙΙην Μεραρχίαν: Η δράσις κατά σιδ/κής γραμμής και της οδού ΛΑΜΙΑΣ – ΔΕΡΜΛΗ, και η ασφάλεια της διά του ΠΗΛΙΟΥ θαλασσίας διά βενζινοπλοίων συγκοινωνίας προς Μικράν Ασίαν, διά τμημάτων της ΧΥΙης Ταξιαρχίας η δράσις εν ΛΟΚΡΙΔΙ διά τμημάτων του 42ου Σ.Π.
Την Υην Ταξιαρχίαν: Η δράσις κατά της σιδ/κής γραμμής και της οδού ΜΠΡΑΛΛΟΥ – ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (διά του 5ου Ανεξαρτήτου Τάγματος).
Β. Κατά την περίπτωσιν αναλήψεως υπό των δυνάμεων κατοχής σοβαρών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων διά φαλάγγων επιθέσεως υπερβαινουσών εν τω σύνολω των εις όγκον δυνάμεων και μέσα πυρός τας δυνατότητας στατικής αμύνης της καθ’ ης η επίθεσις, απ’ ευθείας εκ του Γεν. Στρατηγείου εξαρτωμένης μεγάλης Μονάδος (Ο.Μ.Μ. , Ι-ΥΙΙΙ-ΧΙΙΙ Μεραρχίαι, Υ Ταξιαρχία). Δι’ απάσας ταύτας η διεξαγωγή ελαστικής εις μέγα βάθος αμύνης δι’ επιβραδυντικού υποχωρητικού ελιγμού προς την κυρίαν ΠΙΝΔΟΝ διά την Ο.Μ. Μακεδονίας και την ΥΙην Ταξιαρχίαν, προς τον ΑΧΕΛΛΩΟΝ διά τας Ιην και ΥΙΙΙην Μεραρχίας, προς τον Β.Δ. του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ χώρον διά την ΧΙΙΙην Μεραρχίαν, και προς τον Ν.Δ. του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ χώρον διά την Υην Ταξιαρχίαν, δίδοντος εις το Γεν. Στρατηγείον τον απαιτουμένον χρόνον δι’ ενεργείας πλευρικών ή νωτιαίων επιθέσεων διά των εφεδρειών ως καθωρίσθησαν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 745/31.3.1944 διαταγής ημών (Δύο Τάγματα διά την Ο.Μ.Μ. και ενδεχομένως έτερα δύο Τάγματα – δύο Τάγματα, διά την Ιην Μεραρχίαν – δύο Τάγματα διά την ΥΙΙΙην Μεραρχίαν Τάγμα του 2/39 εις κεντρικήν θέσιν ΒΑΛΤΟΥ και Τάγμα του 5 Ανατ. του ΑΡΑΧΘΟΥ εις κεντρικήν θέσιν της υπό του κυρίου όγκου της Μεραρχίας κατεχομένης τοποθεσίας – δύο Τάγματα διά την ΧΙΙΙην Μεραρχίαν) και εν ανάγκη διά του συνόλου των δυνάμεων των γειτονικών μεγάλων Μονάδων.
Γ. Κατά την περίπτωσιν της σημερινής πυκνότητος και ποιότητος των στρατευμάτων κατοχής ή της έτι μεγαλυτέρας αραιώσεως αυτών:
α) Η φθορά των δυνάμεων του στρατού κατοχής διά της εκτελέσεως κατά μήνα μιάς τουλάχιστον επιθετικής ενεργείας υπερβαινούσης τας δυνατότητας Ταγμάτος υπό των Ο.Μ.Μ. – Ιης, ΙΙΙης, ΥΙΙΙης, ΧΙΙΙης Μεραρχιών, υπερβαινούσας τας δυνατότητας Λόχου υπό της Υης Ταξιαρχίας. Και συγχρόνως με τούτο μιάς τουλάχιστον κατά μήνα επιθετικής ενεργείας υπερβαινούσης τας δυνατότητας διμοιρίας υπό πάντων των Ταγμάτων πρώτου κλιμακίου απασών των μεγάλων Μονάδων ανεξαιρέτως.
β) Η απόκτησις της εδαφικής συνεχείας των κατεχομένων υπό των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. εδάφους διά της καταλήψεως:
1/ Της οδικής αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, και του εκατέρωθεν αύτης χώρου υπό της Ιης Μεραρχίας. Ενισχυομένης ενδεχομένως διά την εκτέλεσιν της επιχειρήσεως ταύτης διά μεν το τμήμα της το Δυτικώς του ΜΕΤΣΟΒΟΥ υπό των δύο νοτίως της οδού Εφεδρικών Ταγμάτων και του βορείως της οδού 85ου Σ.Π. της ΥΙΙΙης Μεραρχίας, διά δε το τμήμα της το Ανατ. του ΜΕΤΣΟΒΟΥ και βορρείως ταύτης υπό των δύο εφεδρικών Ταγμάτων της Ο.Μ. Μακεδονίας.
2/ Της κοιλάδος της μεγάλης προς νότον καμπής του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου υπό της Ο.Μ. Μακεδονίας.
3/ Της οδικής αρτηρίας ΜΠΡΑΛΛΟΥ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΙΤΕΑΣ και του εκατέρωθεν αυτής χώρου υπό της Υης Ταξιαρχίας. Ενισχυομένης διά την εκτέλεσιν της επιχειρήσεως ταύτης υπό δύο οργανικών Ταγμάτων της ΧΙΙΙης Μεραρχίας (εφεδρικόνΤάγμα 42ου Σ.Π. και εν Τάγμα του 36ου Σ.Π.).
Αι διοικήσεις των Ο.Μ. Μακεδονίας, Ιης Μεραρχίας, και Υης Ταξιαρχίας μετά των επιτελείων των, συνεργαζόμεναι μετά των διοικήσεων και επιτελείων των μεγάλων Μονάδων αίτινες θα τας ενισχύσωσιν ως ανωτέρω, να συντάξωσιν άμα λήψει της παρούσης, και μετά λεπτομερείς αναγνωρίσεις επιτοπίους και μελέτην επί του χάρτου, ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ λεπτομερές μετά σχεδιαγράμματος επί διαφανούς προσηρμοσμένου εις τα φύλλα χάρτου 1:100.000 της Χ.Υ.Σ. και πινάκων απαιτουμένων δυνάμεων – οπλισμού – πυρομαχικών – κ.ο.κ., άτινα δέον όπως ευρίσκονται πάντως εντός δυνατοτήτων των μεγάλων Μονάδων και του Γεν. Στρατηγείου.
Αντίγραφον του συνταχθησομένου ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ να υποβληθή ημίν προς έγκρισιν δι’ αξιωματικού του επιτελείου της μεγάλης Μονάδος μετασχόντος της επεξεργασίας του ΣΧΕΔΙΟΥ (Επιτελάρχου ή Δ/τού ΙΙΙου Γραφείου). Μετά την έγκρισιν το ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θέλει τεθή εις εφαρμογήν δι’ εκτελεστικής διαταγής ημών εκδοθησομένης εν καιρώ.
γ) Η επέκτασις του ελευθέρου τμήματος της Χώρας διά της καταλήψεως:
1/ Της περιοχής ΑΓΡΙΝΙΟΥ υπό της ΧΙΙΙης Μεραρχίας.
2/ Της περιοχής ΑΡΤΗΣ υπό της ΥΙΙΙης Μεραρχίας. Ενισχυομένης διά την εκτέλεσιν της αποστολής ταύτης υπό Τάγματος της Ιης Μεραρχίας και υπό Τάγματος της ΧΙΙΙης Μεραρχίας.
Αι διοικήσεις των ΥΙΙΙης και ΧΙΙΙης Μεραρχιών μετά των επιτελείων των να συμμορφωθώσι διά την επεξεργασίαν του σχετικού ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τα ανωτέρω εν τη παραγράφω ΙΙΙ/Γ/β/3ον αναγραφόμενα διά τας διοικήσεις των Ο.Μ.Μ., Ιης Μ. και Υης Ταξιαρχίας.
ΙΥ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:
Άπασαι αι μεγάλαι Μονάδες να βελτιώσωσι κατά το δυνατόν τον ρυθμόν και την πολλαπλότητα της επικοινωνίας των μετά του Γεν. Στρατηγείου, των παραπλεύρων μεγάλων Μονάδων, και των υποτεταγμένων εις αυτάς διοικήσεως κατά τρόπον ώστε εκτός των ασυρμάτων και του τηλεφώνου να υπάρχη μετά τούτων οπωσδήποτε ταχεία επικοινωνία διά πεζών ή εφίππων αγγελιοφόρων εναλλασσομένων εις σταθμούς ανταποκρίσεως οργανωθησομένους από τούδε και ων η άμεσος λειτουργεία να είνε δυνατή ευθύς ως παραστή η προς τούτο ανάγκη.
Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Άπασαι αι μεγάλαι Μανάδες να αναπτύξωσι και βελτιώσωσι το δίκτυον των πληροφοριών των διά την περισυλλογήν περισσοτέρων και ακριβεστέρων πληροφοριών.
Επί πλέον να οργανώσωσι τα ΙΙ Γραφεία των κατά τρόπον ώστε τα υπό του δικτύου πληροφοριών παρεχόμενα στοιχεία να μη υποβάλλωνται εις τας ανωτέρας διοικήσεις ως έχουσι, αλλά αφού υποστώσι τον αναγκαιούντα έλεγχον και ερμηνείαν κατά τα κεκανονισμένα εις τα ΙΙ Γραφεία των μεγάλων Μονάδων.
ΥΙ. Αναφέρατε λήψιν.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 5.4.1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Παραλήπται
Ο.Μ. Μακεδονίας
Ιη, ΙΙΙη, ΥΙΙΙη, ΙΧη, Χη, ΧΙΙΙη, Μερ.
Χη Ταξιαρχία.

Κοινοποίησις
Γραμμ. Στρατ/κών (υ.τ.α)
ΙΙΙον Γραφείον (2 αντίτυπα) Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Ο Διευθυντής του ΙΙΙ Γραφείου
(Τ.Υ)

Advertisements