Δελτίο πληροφοριών, ΕΟΕΑ/30 Μαρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Κατεπείγον
Αριθ.Πρωτ.3416
Επιτροπήν Εθνικού Αγώνος Ιωαννίνων

Δελτίον Πληροφοριών

Ι. Την 26ην τρέχοντος περί την 22αν ώραν ημέτερον μικρόν τμήμα εισελθόν εις Κρανιάν αφωπλίσθη καθ’ ύπνον παρά κατοίκων Κρανιάς βοηθουμένων υπό Εαμιτών λαθραίως αφιχθέντων εκ Τζουμέρκων.
ΙΙ. Ημετέρα Τμήματα διετάχθησαν εισέλθουν εις Κρανιάν και επιβάλουν την τάξιν. Κινηθέντα την 29ην ευρέθησαν έξωθι της Κρανιάς προ των ληστοσυμμοριών, αίτινες ενισχυθείσαι και υπό εαμικών Τμημάτων προέβαλλον σθεναράν αντίστασιν. Τμήματά μας εισήλθον σήμερον πρωϊαν εις Κρανιάν συλλαβόντα πρωταιτίους.
ΙΙΙ. Την 14ην ώραν της σήμερον Γερμανικά τμήματα ειδοποιηθέντα παρά Εαμιτών, απέστειλαν αναγνώρισιν εκ 17 Γερμανών εις Κρανιάν. Γερμανοί βληθέντες συνεπτύχθησαν προς Λέλοβα, όπου διά φωτοβολίδων εκάλεσαν εις βοήθειαν. Αργά το απόγευμα οκτώ αυτοκίνητα πλήρη στρατού Γερμανικού έφθασαν εις Λέλοβα μετά πυροβολικού και κατέβαλον τα δυτικά υψώματα με κατεύθυνσιν προς Κρανιά.
ΙV. Ημέτερα Τμήματα εκκαθαρίσαντα περιφέρειαν Κρανιάς εξηκολούθησαν εκκαθάρισιν περιφερείας υπό των λυμαινομένων ταύτην ληστοσυμμοριών.
V. Κατά πληροφορίας μας φάλαγξ μεγάλη μετά πολλών μεταγωγικών και ανταρτών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κινείται προς Τζουμέρκα. Υπεύθυνοι ΕΑΜ δηλώνουν ότι αναμένονται γεγονότα περιφέρειαν ταύτην. Επίσης πληροφορούμεθα εκ Περιφερείας Φιλιατών ότι ΕΑΜ σκοπεί καταστρατηγήση πρωτόκολλον ανακωχής και επιτεθή Εθνικάς μας Ομάδας.
VI. Θετικαί πληροφορίαι φέρουν ότι Γερμανικά Στρατεύματα εγκαταλείπουν Ιονίους νήσους συμπτυσσόμενα εις περιφέρειαν Φιλιατών. Επίσης ετοιμάζεται εκκένωσις Παραμυθιάς και άλλων πόλεων περιφερείας. Εαμίται ετοιμάζονται καταλάβουν εκκενουμένας πόλεις.
VII. Ανάγκη αιτηθέντα φορτία αποσταλώσιν τάχιστα προς Σκλίβανην. Φροντίσατε αμέσως.
VIII. Αι πληροφορίαι σας περί μη υπάρξεως εγγράφου εσφαλμέναι. Κατέχομεν πρωτόκολλον αναφέρον την υπ’ αριθ. 433/11.10.43 διαταγήν προς τους Λόχους του 24ου Συν/τος, ως και αντίγραφον διαταγής. Συνεπώς τοιαύτη διαταγή εξεδόθη. Τούτο αποδεικνύεται και εκ του αποσταλέντος εις Κοντοπάνον αντίγραφον προς δημοσίευσιν, και το οποίον αναμένομεν.
Διά τα ανωτέρω συλλέξατε το συντομώτερον πληροφορίας και αναφέρατε σχετικώς, λαμβάνοντες τα κατάλληλα μέτρα.
Σ.Δ τη 30 Μαρτίου ώρα 24.
Ο Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ.

Advertisements