Ομότητες απο ΕΛΑΣ χ. ΣΤΑΜΝΑ (17/3/1944), ΕΔΕΣ/ΓΑ/29 Μαρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
Αριθ.Πρωτ 3342                                                                                    ΠΡΟΣ
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Ό π ο υ

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι :
Ι. Την 17ην και 18ην τρέχοντος Τμήματα του ΕΛΑΣ περιεκύκλωσαν το χωρίον Σταμνά της επαρχίας Τριχωνίδος και συλλαμβάνοντες τους κατοίκους εκακοποίουν τούτους κατά τρόπον απάνθρωπον και βάρβαρον, ζητούντες την παράδοσιν του ημετέρου Ταγματάρχου Μπούρου Κ., Αρχηγού Εθνικών Ομάδων της περιφερείας ταύτης.
ΙΙ. Την 20ην τρέχοντος εις το ίδιον χωρίον εδάρησαν περί τους 20 χωρικοί διά την ιδίαν αιτίαν, από τας ιδίας Ομάδας του ΕΛΑΣ και ετραυμάτισαν μάλιστα σοβαρά τον αδελφόν και την σύζυγον του ως άνω Ταγματάρχου.
ΙΙΙ. Καθ’ άπασαν την περιφέρειαν της Μακρινείας και Τριχωνίδος εξαπελύθη εκ νέου τρομοκρατία εις βάρος των κατοίκων και ιδίως των μελών της Οργανώσεως μας, οίτινες υφίστανται διαφόρους βανδαλισμούς και πιέσεις εκ μέρους των Ομάδων του ΕΛΑΣ.
ΙV. Τούτ’ αυτό συμβαίνει και διά την περιοχήν Ξηρομέρου.
V. Μετά λύπης μας διαπιστώνομε ότι η πίεσις ήρχισεν εκ νέου εις όλην την Ελλάδα εις βάρος αντιφρονούντων εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ειδικώς των φίλα προς την Οργάνωσίν μας προσκειμένων.
Κατά τας συζητήσεις μας επεκράτησεν η αντίληψις ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εκατέρωθεν συνθήκαι ευρυτέρας και στενοτέρας συνεργασίας εις το μέλλον διά τον καλόν του Ελληνικού Λαού και του Απελευθερωτικού μας Αγώνος.
Η εξαπολυθείσα όμως πίεσις και τρομοκρατία εις βάρος φιλησύχων πολιτών, εχόντων το δικαίωμα να πρεσβεύουν ωρισμένας αρχάς κοινωνικάς, πάντως καθόλου φασιστικάς, δεν προάγει καθόλου την παρά των Αρχηγείων μας επιδιωκομένων συνεννόησιν.
Παρακαλώ να έχωμεν το συντομώτερον την απάντησιν σας επί των ανωτέρω.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Σ.Δ τη 29 Μαρτίου 1944
Ο Γενικός Αρχηγός
Τ.Σ.Υ.
Κοινοποίησις
Συμμαχικήν Αποστολήν
ΙΙΙ Μεραρχίαν (δια την Μικτήν Επιτροπήν)

Advertisements