Σύνθεση Μαχίμων Μονάδων ΕΛΑΣ,ΠΕΕΑ/20 Μαρ. 1944


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (Π. Ε. Ε. Α.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΞ Ιος
Συνθέσεως μαχήμων Μονάδων του Ε. Λ. Α. Σ.

ΠΕΖΙΚΟΝ
Ι. ΛΟΧΟΣ ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ
Ι.- ΟΜΑΣ ΜΑΧΗΣ
Ι Αρχηγός της ομάδος Υπαξιωματικός ή άλλος ικανός Αρχηγός
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελητής
2 Στοιχεία – έκαστον των 4 ανδρών μεθ’ ενός ατομικού, αυτομάτου όπλου, το δυνατόν ικανόν να εκτελή δραστική βολή μέχρι των 500 μέτρων (Τόμσον ή στάγερ) ή δι’ όλην την ομάδα ένα τουλάχιστον οπλοπολυβόλου ικανού να εκτελή δραστική βολή μέχρι 1000 μέτρων, ώστε το ένα στοιχείον θα είναι ακροβολιστών και το έτερον οπλοπολυβολητών.-
Αρχηγοί στοιχείων οι ικανώτεροι και ανδρειώτεροι αντάρται.
2.- ΔΙΜΟΙΡΙΑ
Ι Αρχηγός Αξιωματικός ή δοκιμασμένος άλλος ικανός Αρχηγός.
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής.
2 Αντάρται σύνδεσμοι, ων ο Ι δύναται να είναι νοσοκόμος.
Ι Αντάρτης παρατηρητής και σηματοδότης.
3 Ομάδες μάχης.-
3.- ΛΟΧΟΣ
Ι Διοικητής Αξιωματικός
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελητής
Ι Υπαξιωματικός ως επιλοχίας
Ι Υπαξιωματικός ή Αντάρτης βοηθός Επιμελειτού (συτιστής)
3 Αντάρται σύνδεσμοι
2 Αντάρται παρατηρηταί και σηματοδόται ων ο Ι δύναται να είναι σαλπιγκτής
Ι Νοσοκόμος Αντάρτης
3 Διμοιρίαι
4η Διμοιρία δύναται να σχηματισθή, εάν ο Λόχος είναι ανεξάρτητος και διαθέτει ατομικούς όλμους ή πολυβόλα εκ τούτων μέχρι 2 το πολύ.
ΙΙ.- ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
Ι.- ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
Ι Αρχηγός
Ι Σκοπευτής
Ι Γεμιστής
Ι Βοηθός γεμιστού αν υπάρχει ανάγκη κατά σύστημα
2 Προμηθευταί
2 Ημιονηγοί
2 Ημίονοι διά την μεταφοράν πολυβόλου και πυρομαχικών εις ταινίας
2.- ΔΙΜΟΙΡΙΑ
Ι Διοικητής Αξιωματικός ή και Υπαξιωματικός
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής
Ι Παρατηρητής και σηματοδότης ή τηλεμ/τής
2 Στοιχεία
2-4 αναπληρωματικούς σκοπευτών και γεμιστών.
Εάν η διμοιρία είναι ανεξάρτητος, τόσους επί πλέον ημίονους μετά των ημιονηγών των, όσους φόρτους πυρομαχικών δύναται να διαθέση.-
3.- ΛΟΧΟΣ
Ι Διοικητής
Ι Καπετάνιος βοηθός και επιμελητής.
Ι Υπαξιωματικός ως Επιλοχίας
Ι Αντάρτης ως βοηθός Επιμελειτού (σιτιστής)
2-3 αντάρτες σύνδεσμοι αναλόγως των υπαρχουσών Διμοιριών
2 Αντάρται παρατηρηταί και σηματοδόται
Ι Νοσοκόμος
3 Κανονικώς Διμοιρίαι
τόσους επί πλέον ημιόνους μετά των ημιονηγών των όσους φόρτους πυρομαχικών δύναται να διαθέση.
ΙΙ.- ΛΟΧΟΣ ΟΛΜΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
Ι.- ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
Ι Αρχηγός
Ι Σκοπευτής
Ι Γεμιστής
Ι Βοηθός γεμιστού
2 Προμηθευταί
2 ή περισσότεροι ημιονηγοί
2 ‘’ ‘’ αναλόγως των διατιθεμένων πυρομαχικών
ημίονοι διά την μεταφοράν των πυρομαχικών του Όλμου
2.- ΔΙΜΟΙΡΙΑ
Ι Διοικητής
Ι βοηθός Καπετάνιος και Επιμελειτής
Ι Παρατηρητής και σηματοδότης
2 Στοιχεία (δύο Όλμοι)
Επί πλέον τόσους ημιόνους μετά των ημιονηγών των, όσους φόρτους πυρομαχικών δύναται να διαθέση.-
3.- ΛΟΧΟΣ
Ως ο Λόχος Πολυβόλων αλλά με δύο Διμοιρίες κανονικώς.
ΙV.TAΓΜΑ
Ι Διοικητής, ανώτερος Αξιωματικός ή και Λοχαγός
Ι Καπετάνιος βοηθός
Ι Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή κατάλληλος αντάρτης των πληροφοριών.(ομάς Δ/σεως υπό τον Αξ/κόν πληροφοριών)
Ι Επιμελειτής
Ι Ιατρός
Ι Αντάρτης γραφεύς Διοικητού και τηρητής αρχείου
Ι Αντάρτης γραφεύς και βοηθός Επιμελειτού
3 Αντάρται σύνδεσμοι
3 Αντάρται τηλεφωνιταί και σηματοδόται, ων ο ένας να είναι σαλπιγκτής
Ι Νοσοκόμος
8 Τραυματιοφορείς
3 Λόχους ακροβολιστών
Εάν το Τάγμα διαθέτει ανάλογα μηχανήματα δύναται να σχηματισθή Λόχος πολυβόλων περιλαμβανομένων
1-3 Διμοιρίες πολυβόλων κανονικώς 3 Διμοιρίες ατομικών όλμων
2 εις ομάδα .- Διμοιρίαν βαρέων Όλμων συνοδείας του Ι ή ανά 2 όλμων εάν το Τάγμα είναι ανεξάρτητον.
V.- ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ι Διοικητής ανώτερος Αξιωματικός
Ι Καπετάνιος βοηθός
Ι Αξιωματιικός Υπασπιστής
Ι Αξιωματικός επί των πληροφορειών
Ι Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός επί των διαβιβάσεων
Ι Ιατρός Αξιωματικός
Ι Επιμελειτής Αξιωματικός
Ι Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός κατάλληλος Ταμίας
Ι Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Στρατολογίας και Οπλισμού
2.- ΛΟΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
I Αξιωματικός Διοικητής
Ι Καπετάνιος βοηθός, και Επιμελειτής
Ι Υπαξιωματικός ως Επιλοχίας
Ι Αντάρτης βοηθός Επιλοχίου (συτιστής)
ΟΜΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ υπό τον Επιλοχίαν
3 Αντάρται γραφείς Υπασπιστού και Στρατολογίας
2 ‘’ σύνδεσμοι και αγγελιοφόροι
4 ‘’ βοηθοί Επιμελειτού ων ο Ι γραφεύς, και ο έτερος επί των δαπανών
Ι ‘’ εις την υπηρεσίαν του Διοικητού Συν/τος ως ιποκκόμος
2 Αντάρται ων ο Ι οπλοδιωρθωτής και ο έτερος πεταλωτής
Ι ‘’ Νοσοκόμος
2 ‘’ δι’ αγέλην σφαγίων
2 ‘’ μάγειροι ων ο Ι του Λόχου
ημιονηγοί και ιπποκόμοι αναλόγως διατιθεμένων κτηνών.
ΟΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (υπό τον Αξ/κό πληροφορειών)
Ι Αντάρτης γραφεύς και βοηθός Αξ/κού πληροφορειών
3 Αντάρται παρατηρηταί
5 Αντάρται τηλεφωνιταί – διαβιβασταί, εις συνεργείον
ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Ι Διοικητής Αξ/κός
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής
3 ομάδες έκαστη των 8 ανδρών εκάστης αποτελούσης συνεργείον
Όλοι οι άνδρες εκάστης ομάδας πρέπει να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι εις τα των καταστροφών και της καλής χρησιμοποιήσεως όλων των υπό του Ε. Λ. Α. Σ. χρησιμοποιουμένων εκκρηκτικών υλών.-
3.- ΛΟΧΟΣ Ή ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΟΛΜΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
Αν διατίθενται τοιούτοι και αναλόγως των διατεθιμένων.-
Αν μόνον στοιχείον ή Διμοιρία διατίθεται, δύναται να προσκολλυθή εις τον Λόχον Διοικήσεως εφ’ όσον δεν θα έχει διατεθή εις εν των Ταγμάτων. Αντιαρματικά και αντιεροπορικά όπλα αν υπάρχουν δύναται να αποτελέσουν Διμοιρία , του Λόχου τούτου, ότε θα ονομάζεται Λόχος Μηχανημάτων ή και να οργανωθώσι εις, ίδιον Λόχον αν ο αριθμός, το επιβάλλει. Τα όπλα ταύτα ελλείψει ειδικών στόχων θα χρησιμοποιούνται και ως τοιαύτα συνοδείας Πεζικού κατ’ αυτομάτων όπλων του εχθρού ιδία.-
4.- ΤΑΓΜΑΤΑ
Κανονικώς 3.- Εν αδυναμία δι’ έλλειψιν δυνάμεως 2.-
Εάν η δύναμις δεν επιτρέπει ή τον σχηματισμόν ενός μόνον Τάγματος θα σχηματίζεται το Τάγμα ως ανεξάρτητον με αριθμόν τον του Συν/τος.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ
Ι.- ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΒΟΛΗΣ
Ι Αρχηγός, Υπαξιωματικός ή εν ελλείψει, αντάρτης κατάλληλος.-
Ι Δεκανεύς στοιχείου
Ι Σκοπευτής
Ι Χειριστής κλείστρου
Ι Χειριστής ρυθμιστήρος
Ι Προμηθευτής πυροβόλου
Ι » Ρυθμιστήρος
ημιονηγοί και ημίονοι οι αναγκαιούντες διά την μεταφοράν Πυροβόλου πυρομαχικών αναλόγως του συστήματος και διαμετρήματος του Πυροβόλου. Πάντως καταβάλεται φροντίς να υπάρχουν δύο φόρτοι πυρομαχικών εις το στοιχείον της.-
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Ι.- ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
Ι Διοικητής Αξιωματικός
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής
Ι Αρχηγός
2 Βοηθοί Β’ τηλεφωνιταί και εγκαταστάται γραμμών
15 Αντάρται εις 3 συνεργεία των 5 ανδρών ων Ι αρχηγός

Γ’ Οπτισταί
7 Οπτισταί και σηματοδόται εις 3 συνεργεία και Ι Αρχηγός
2.- ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ
Ι Διοικητής
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής
2 Συνεργεία των 10 ανδρών ων Ι Αρχηγός
3.- ΛΟΧΟΣ
Ι Διοικητής
Ι Καπετάνιος βοηθός και Επιμελειτής
Ι Υπαξιωματικός ως Επιλοχίας
Ι Αντάρτης βοηθός Επιμελειτού (συτιστής)
3 » σύνδεσμοι
Ι » Νοσοκόμος
Ι Διμοιρία Διαβιβάσεων
2 Διμοιρίες σκαπανέων
Εις την ομάδα Διοικήσεως ή τας Διμοιρίας επί πλέον ημιονηγούς αναλόγως των διατεθεμένων ημιόνων αν διατίθενται διά την μεταφοράν των διαφόρων υλικών.-
Αι διμοιρίαι Σκαπανέων δέον να έχουσι εκπαιδευθή μετ’ ιδιαζούσης προσοχής εις τας πάσης φύσεως καταστροφάς και την χρησιμοποίησιν όλων των χρησιμοποιουμένων υπό του Ε. Λ. Α. Σ. εκκρηκτικών υλών (Αγγλικών)
Στην έδρα της Επιτροπής τη 20 Μαρτίου 1944
Ο Γραματεύς των Στρατιωτικών
Εμμ. Μάντακας Υποστράτηγος
ΠΙΝΑΞ 2ος
Οπλισμού και Πυρομαχικών
Η πολυμορφία του οπλισμού, η ανεπάρκεια των πυρομαχικών, η έλλειψις και η ανομοιομορφία της εξαρτήσεως και άλλοι λόγοι καθιστώσι την σύνταξιν τοιούτου πίνακος δυσκολοτάτη και την ύπαρξιν πραχτικώς ανεφάρμοστη.
Διά τούτο παρέχονται αι κάτωθι γενικαί εντολαί.
Ι. Εκτός των ανταρτών που έχουν ατομικά αυτόματα όπλα, των σκοπευτών και γεμιστών οπλοπολυβόλων, πολυβόλων, όλμων και αντιαρματικών, πάντες οι λοιποί πρέπει να έχουσι ατομικό όπλο μακρόν ή βραχύκανον (αραβίδα).
Οι ιππείς αραβίδα και μόνον εν ελλείψει μακρόν.
ΙΙ. Οι Αξιωματικοί, καπετάνιοι Τάγματος και άνω, σκοπευταί και γεμισταί οπλοπολυβόλων, όλμων και αντιαρματικών όπλων, να έχουσι πιστόλιον ή περίστροφον και εν ελλείψει αραβίδα πλην των σκοπευτών.
Οι λοιποί άνδρες των ομάδων μάχης Πεζικού και ανά μίαν χειροβομβίδα έκαστος, οι λοιποί υπηρέται πολυβόλων, όλμων και αντιαρματικών και οι υπηρέται στοιχείων βολής πυροβολικού, αραβίδα.
Πάσα φροντίς να καταβάλλεται διαρκώς διά τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερον εφοδιασμόν εις πυρομαχικά, σχηματιζομένων αποθεμάτων εις καταλλήλους τόπους αν πλεονάζουν.
Συνεχής πάντως επίβλεψις πάντων των καπετάνιων και όλων των Αξιωματικών και Αρχηγών πρέπει να ενασκήται, ώστε αι Μονάδες και τα τμήματα να φέρουσι πάντοτε μαζί των
α) Κάθε ατομικό όπλο 100 τουλάχιστον φυσίγγια επί των ανδρών, πλην των δύο (2) οπλοπολυβόλων, οίτινες να έχουσι 70 φυσίγγια διά το όπλον των και 80 διά το οπλοπολυβόλον.
β) Διά κάθε ατομικό αυτόματο 500 φυσίγγια τουλάχιστον (240 ο σκοπευτής, ανά 60, οι τρεις άλλοι άνδρες του στοιχείου και 100 εις μεταγωγικόν, αν υπάρχη ένα αυτόματον των 500 μέτρων δι’ όλον το στοιχείον, 240 ο σκοπευτής και 300 εις μεταγωγικόν αν το αυτόματον εκτελεί δραστικήν βολήν κάτω των 400 μ.).
γ) Διά κάθε οπλοπολυβόλον 1000 τουλάχιστον φυσίγγια (8Ο επί του σκοπευτού 300 επί του γεμιστού, αν έχη πιστόλιον, άλλως 120 και 80 επί εκάστου προμηθευτού. Τα λοιπά επί μεταγωγικού.)
δ) Διά κάθε πολυβόλον 2000 τουλάχιστον φυσίγγια επί μεταγωγικού.
ε) Διά κάθε όλμον ή πυροβόλον περί τα 60 εως 100 βλήματα.
στ) Διά κάθε αντιαρματικόν περί τα 150 βλήματα.
ζ) Διά κάθε πιστόλιον ή περίστροφον περί τα 24 φυσίγγια.
6.- Διά την διευκόλυνσιν και το δυνατόν καλυτέραν εξασφάλισιν του ανεφοδιασμού εις, πυρομαχικά, ανάγκη να καταστή το δυνατόν ομοιόμορφος ο οπλισμός, των διαφόρων μονάδων.
Αν τούτο παρουσιάζει μεγάλας δυσκολίας διά τας μεγαλυτέρας (Τάγματος και άνω) Μονάδας, πρέπει να καταβληθή φροντίς να πραγματοποιηθή προοδευτικώς διά τας Μονάδας μάχης, Διμοιρίας, Λόχους, και συν τω χρόνω Τάγματα και αντιστοίχους , Μονάδας των άλλων όπλων.
7.- Διά την μεταφοράν των πυρομαχικών από όσους στερούνται μέσων, εκάστη Μονάς από της ομάδος μάχης μέχρι του Συν/τος να μεριμνήση να κατασκευασθώσι κατάλληλα σακίδια από κάθε δυνάμενον να χρησιμοποιήση μέσον (δέρμα, ύφασμα βαμβακερό ή μάλλινο κ.λ.π)
Μάλιστα καλόν θα ήτο τα Συντάγματα να μελετήσουν και να καθιερώσουν έκαστο δι’ εαυτό αναλόγως των μέσων που δύναται να εξεύρη ένα ωρισμένο τόπο δι’ όλας τας μονάδας του.
Στην έδρα της Επιτροπής τη 20 Μαρτίου 1944
Ο
Γραμματεύς των Στρατιωτικών
Εμμ. Μάντακας
Υποστράτηγος

Advertisements