Κοινοποίηση εγκυκλίου ΚΚΕ για επικράτηση, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/20 Μαρ 1944


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                    Άκρως εμπιστευτική
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ ον
Αριθμ.Πρωτ.1102

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν αντίγραφον εγκυκλίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προς τα ανώτερα στελέχη του, ίνα λάβητε γνώσιν και ενημερώσητε τους υφ’ υμάς άνδρας και μέλη.-
Παρακαλώ να παρακολουθήσητε την κατόπιν της εγκυκλίου ταύτης διαμορφουμένην κατάστασιν και μας γνωρίσητε εν καιρώ.-
Σ.Δ τη 20 Μαρτίου 1944
Ο
Διοικητής της Μεραρχίας
Τ.Σ.Υ.
Παραλήπται
Άπαντα τα τμήματα


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Όταν η Ελλάς θα ελευθερωθή θα επιδιώξη το κόμμα αμέσως την επικράτησιν των λαϊκών ελευθεριών και με όλα τα κόμματα που συνεργάζονται με το Ε.Α.Μ, Κομμουνιστικό, Σοσιαλιστικό, Αγροτικό, η μεγαλυτέρα μερίς των Φιλελευθέρων, μερίς του λαϊκού Κόμματος, Ένωσις Επτανησίων, Κρητών, Μακεδόνων, κ.λ.π θα σχηματισθή προσωρινή Κυβέρνησις από τας εν Ελλάδι μαχομένας οργανώσεις που έχουν σκοπό την επικράτησι των λαϊκών ελευθεριών, θα γίνη δημοψήφισμα τελείως ελεύθερον. Εμείς πάντα με τη μερίδα της λαϊκής Δημοκρατίας, η οποία μας είναι απαραίτητος ως μεταβατικός Σταθμός διά την επικράτησιν των ιδεών μας. Η αντίδρασις ίσως προβή εις Δικτατορικό πραξικόπημα καμουφλαρισμένο και έχω πληροφορίες ότι θα προβή. Διά τούτο η ανάγκη του προσανατολισμού του Ε.Α.Μ προς τον νέον οργανωτικό. Καταργούνται όλαι αι τμηματικαί, περιφερειακαί, περιφερειακά συστήματα κ.λ.π και σχηματίζεται μια επιτροπή αγώνος. Έτσι το ΕΑΜ γίνεται μια μάχη ένας αγώνας. Η Ε.Α (Επιτροπή αγώνος) θα αποτελείται από το πλείστον από Κομματικά στελέχη (Κομμουνιστικού Κόμματος) από τον Α΄ Γραμματέα Β΄ Γραμματέα ο οποίος θα έχη γραφείον συνδέσμου ταχύτατον προς τους αντιπροσώπους των επαγγελματιών, (Κομμουνιστικού Κόμματος) εργατών, αγροτών, υπαλλήλων, διαννοουμένων κ.λ.π και αντιπροσώπους της Ε.Π.Ο.Ν λόγω του φόβου της καμουφλαρισμένης δικτατορίας, μόλις ελευθερωθούμε και δοθή το σύνθημα ο λαός θα κατέλθη εις ένοπλα συλλαλητήρια και θα ζητήση την κατοχύρωσιν των ελευθεριών του θα εκφωνηθούν λόγοι από τους αντιπροσώπους των εργατών αγροτών κ.λ.π θα σχηματισθούν επιτροπαί από τους αντιπροσώπους των ανωτέρω επαγγελματιών καθώς και μια λαϊκή επιτροπή που θα έχη κρυφά εκλεγή από την Επιτροπήν. Αφ ενός θα σταλούν από τις διάφορες λαϊκές Επιτροπές δημοψηφίσματα του λαού ότι μετά την κατοχύρωσιν των ελευθεριών …………………….. Η στάσις ημών κατ’ αρχήν θα είναι υπέρ της λαϊκής Δημοκρατίας. Κατά την περίοδον αυτήν θα γίνουν αι δυναταί κρατικοποιήσεις των μεγαλυτέρων εργοστασίων και κατόπιν θα πηδήσωμεν.εις το σημείον όπου θέλομε. Καταργούνται αι εισφορές και πρέπει να λαμβάνουν χώρα σοβαραί ενισχύσεις. Πρέπει να δώσωμεν μέρος των υστερημάτων μας διά την ενίσχυσιν και επιτυχίαν του σκοπού μας, που οπωσδήποτε θα επιτύχη. Αι ενισχύσεις αύται θα αποτελούν εν αποθεματικόν κεφάλαιον που θα μείνη διά τις ανάγκες που θα προβάλουν από την Ε.Α.Μ. θα εκλεγούν τρία άτομα και αυτά θα αποτελούν την οικονομικήν Επιτροπήν καθώς θα γίνη επιτροπή προμηθείας και αγοράς όπλων. Επίσης και επιτροπή παρακολουθήσεως της αντιδράσεως η οποία θα δίδη αναφοράν εις την Ε. Όλες αυτές οι επιτροπές θα αποτελούν την πολιτικήν οργάνωσιν όλα τα άλλα μέλη της ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ θα γίνουν εφεδρικός Στρατός.-
Λεπτομέρειαι θα δοθούν της οργανώσεως του Στρατού αυτού.
Εμείς με τον Στρατό τον Ελληνικό του εξωτερικού δεν έχουμε καμμιά διαφορά. Έχουμε δε θετικές πληροφορίες ότι το μεγαλύτερον τμήμα του Στρατού είναι Δημοκρατικό δικό μας.-
Όταν θα έλθη θα το αγκαλιάσουμε ως να είναι ένα κομμάτι του Ελληνικού λαού.
Ζητείται από το κόμμα απόλυτος πειθαρχία συνείδησις βαθειά, ενίσχυσις, αυτοθυσία, διπλωματία, προσηλυτισμός, στο κόμμα με τρόπο και νέων μελών καθώς και εις το ΕΑΜ και ας λείπουν οι λεπτομέρειες της εκλογής.
Αν αποσπασθούν ωρισμένα μέλη του ΕΑΜ που μένει σήμερα είχαν την αρχηγίαν και κινούσαν το ΕΑΜ ήταν δηλαδή η ψυχή του μην τα χάνουμε.
Να λείπουν οι προσωπολατρείες εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε με ησυχία και διπλωματία το ΕΑΜ που τόσο μας είναι απαραίτητο στους σκοπούς μας.-
Ο Βασιλεύς θα μείνη έξω της Ελλάδος ως που να γίνη το δημοψήφισμα.
Όλα αυτά που γράφομε να τα ξέρουν μόνον τα σοβαρά μέλη του κόμματος.
Τίποτε στον κόσμο τίποτε ακόμα και τους ΕΑΜ δεν θα πούμε. Το χαρτί αυτό θα το διαβάσετε και θα καταστραφή τελείως. Η παράδοσις του εις τους αντιδραστικούς είναι ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.-

Advertisements