Μεταβίβαση εξουσίας απο ΕΑΜ σε ΠΕΕΑ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944


Ε. Λ. Α. Σ.
XVI MEΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1973
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αρίθμ. 1805/12-3-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως λάβητε γνώσιν ταύτης.-

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Όλα τα τμήματα και
σχηματισμοί Μεραρχίας
4ον Σύνταγμα Σ. Δ. Μ. 18-3-44
Η
ΧVΙ Μεραρχία
κ. δ. Ο επιτελάρχης
Α. Παπαθανασίου

Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ. Υ.)


Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ. – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1805

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Μέχρι τούδε ο ΕΛΑΣ όργανον της Λαϊκής θελήσεως και του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος της Ελλάδος, ανεπτύχθη και εξεπλήρωσε την αποστολήν του υπό τας διαταγάς της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τελούσης υπό ευρυτέραν κατεύθυνσιν της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ.-
Ο έκδηλος λαϊκός πόθος και αι επιτακτικαί ανάγκαι του Εθνικού αγώνος επέβαλον την δημιουργίαν ενός υπευθύνου κεντρικού πολιτικού οργάνου εδρεύοντος εις την ελευθέρα Ελλάδα και σκοπούντος την συνένωσιν όλων των εθνικών δυνάμεων, τον συντονισμόν του απελευθερωτικού αγώνος, την ανωτέραν Διοίκησιν των ελευθερουμένων περιοχών της χώρας την ανακούφισιν των επειγουσών αναγκών του υποφέροντος εκ στερήσεων πληθυσμού και ιδία του πυροπαθούς και πολεμοπαθούς και, τέλος την εξασφάλησιν της ομαλής εισόδου της χώρας εις τον ελεύθερον πολιτικόν βίον.-
Εν όψει των ανωτέρω εθνικών αναγκών και της εκκλήσεως των Κεντρικών Επιτροπών του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, εσχηματίσθη από της 10-3-44 εντός της ελευθέρας Ελλάδος η «Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης» ήτις ορκισθείσα ενώπιον αντιπροσώπων του κλήρου, του Λαού και του Στρατού την 12ην τρέχοντος ανέλαβε τα καθήκοντα της.-
Κατόπιν τούτου η ενταύθα ευρισκομένη πληρεξούσιος αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ δεόντως, εξουσιοδοτημένη ενέκρινε διά της από 11ης Μαρτίου ε. ε αποφάσεως της την υπαγωγήν όλων των δυνάμεων του ΕΛΑΣ υπό τας Διαταγάς της

« Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης».-
Εις εκτέλεσιν της αποφάσεως ταύτης τίθεμεν από σήμερον υπό τας διαταγάς της ανωτέρω Πολιτικής Επιτροπής απάσας τας δυνάμεις του ΕΛΑΣ.-
Η μέχρι τούδε ασκουμένη παρά του Γεν. Στρατηγείου εποπτεία επί των οργάνων της Αυτοδιοικήσεως μεταβιβάζεται επίσης εις την Π. Επιτροπήν.-

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 12-3-44
Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος

Advertisements