Μέτρα προστασίας Βρεττανών συνδέσμων, ΕΔΕΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944


VIII MEΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι ον ΔΙΑΤΑΓΗ
Αριθμ.Πρωτ…………..

Την 1ην τρέχοντος μηνός και ώραν 18ην έλαβεν χώραν δολοφονική απόπειρα κατά του Βρεττανού Συνδέσμου Αντ/ρχου κ. ……………….πλησίον του χωρίου Λίππα.-
Δεν θέλω να πιστεύω ότι της τοιαύτης πράξεως τυγχάνουν ένα και Έλληνες Πατριώται αλλά πρόκειται ασφαλώς περί ατόμων ξένης κατασκοπείας με σκοπόν να διαταράξουν τας σχέσεις μας με την συμμαχικήν αποστολήν.-
Φαίνεται ότι διέλαθον της επιτηρήσεώς μας και επαγρυπνήσεως άτομα άτινα εισελθόντα εις την περιοχήν μας έχουν ως σκοπόν να ενεργήσουν δολοφονικάς πράξεις κατά μελών της Βρεττανικής Αποστολής και άτινα κρύπτονται εις τινα χωρία.
Επομένως επιβάλλεται άγρυπνος φύλαξις, έρευνα επισταμένη και προ παντός κατάληψις των εξόδων και εσόδων παντός χωρίου διά φυλακείων ώστε ουδείς να διαφεύγη τον έλεγχό μας. Τούτο να τεθή αμέσως εις εφαρμογήν.-
Ουδείς του λοιπού πρέπει να κινήται εις την περιοχήν της Μεραρχίας χωρίς φύλλον πορείας και ητιολογημένην αιτίαν.

Οσάκις μέλη της Συμμ. Στρατ. Αποστολής κινούνται θα συνοδεύονται απαραιτήτως υπό 4-5 ανταρτών τους οποίους τα Τμήματα απροφασίστως να διαθέτουσι τη αιτήσει των.-
Σ.Δ τη 18 Μαρτίου 1944
Ο
Διοικητής της Μεραρχίας
Παραλήπται Τ.Σ.Υ.
– Άπαντα τα Τμήματα

Advertisements