Επιθεώρηση 51 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2044

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 18-3-44

Εκ της ενεργηθείσης από 1 4-17 τρέχοντος επιθεωρήσεως των τμημάτων 51ου Συντάγματος έμεινα γενικώς ικανοποιημένος εκ του παραστήματος, εμφανίσεως των ανταρτών και γενικώς της κατανοήσεως των υποχρεώσεων, ας εθελουσίως ανέλαβον.
Ομοίως έμεινα ικανοποιημένος εκ του βαθμού στρατιωτικοποιήσεως των τμημάτων και της όλης παραστάσεώς των, και της προς τους πατριώτας περιοχής των συμπεριφοράς των.
Συγχαίρω τας Διοικήσεις και τους αντάρτας διά το επιτευχθέν μέχρι σήμερον έργον και ελπίζω ότι και εις το μελλον θα καταβάλωσιν πάσαν προσπάθειαν διά την βελτίωσιν των και γενικώς εκπλήρωσιν των σκοπών δι’ ους εκλήθησαν.

Σ.Δ.Μ. τη 18-3-44
Η ΧVΙ Μεραρχία
Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51 Σύνταγμα Πεζικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
52, 54 Συντάγματα
1/54 Τάγμα Γούρας
Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


 

Advertisements