Διαταγή, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΑ Ι και ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2043

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ανασκοπούντες το μέχρι σήμερον έργον των τμημάτων της Μεραρχίας μένομεν ικανοποιημένοι εκ των μέχρι τούδε επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, τα οποία διεπιστώσαμεν εκ της προσωρινής επιθεωρήσεως των τμημάτων και προσωπικής μας επαφής μετά τούτων και μετά των κατοίκων των χωρίων οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι εκ της δράσεως και συμπεριφοράς των τμημάτων μας.-
Παρά τας τεραστίας δυσκολίας ας αντιμετωπίσαμεν και τον μέγαν αριθμόν ανυποδήτων η Μεραρχία απέκτησεν προοδευτικώς εις ικανοποιητικόν βαθμόν πειθαρχίαν συνειδητήν, κατανόησιν των υποχρεώσεων και γενικώς συνειδητοποίησιν, στρατιωτικοποίησιν των τμημάτων και επίτευξιν τελείας ομοιογενείας των τμημάτων.
Εκ των συμπλοκών ας έδωσεν ομάς εξ 11 ανδρών εις Σμόκοβον εκ της επιθετικής ενεργείας τμήματος του 52ου Συν/τος εις Στενά Ζηλευτού και εκ της συμπλοκής ην έδωσαν τμήματα του 51ου Συν/τος εις Βλάσδο – Πορτίτσα διεπιστώθη ότι τα τμήματα μας στρατιωτικοποιηθέντα ήδη απέκτησαν μαχητικότητα και επιθετικόν πνεύμα, όπερ πρέπει να διακρίνη άπαντα τα τμήματα του ΕΛΑΣ.
Η Διοίκησις Μεραρχίας υπερήφανος διά τα μέχρι τούδε επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι βεβαία ότι εις το μέλλον τα τμήματα ολοκληρώνοντα τας προσπαθείας των θα παρουσιάσουν εξαιρετικόν έργον αντάξιον προς τας προσδοκίας του αγωνιζομένου Λαού.-
Σ. Δ. Μεραρχίας 18-3-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51 Συν/μα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
54ον Σύνταγμα (προς γνώσιν)
1/5 Τάγμα Γούρας.- Η
Διοίκησις Μεραρχίας

Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ. Υ.)

Advertisements