Κριτική προτάσεων ΕΛΑΣ/3ΓΡ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/15 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ. Ίλιον
Αριθ. Ε.Π.Ε. 647 Απόρρητος
Μερική Διαταγή
Εκ της υποβληθείσης ημίν υπό της ΙΧης Μεραρχίας υπ’ αριθ. 78/13-1-44 Δ/γής της Παμμακεδονικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ (Γραφ. ΙΙΙον) προς τας εν Μακεδονία ΙΧην και Χην Μεραρχίας, και ασχέτως της αναρμοδιότητος της ανωτέρω Επιτροπής να επεμβαίνη εις τα ζητήματα των τακτικών αποστολών των υπό το Γενικόν Στρατηγείον Μεγάλων Μονάδων (τας περί της οποίας γνώμας ημών εγνωρίσαμεν ημίν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 627/14-3-44 Δ/γής) εμφαίνηται ότι αι πλείσται των κριτικών παρατηρήσεων της ανωτέρω Επιτροπής είναι βάσιμοι, ήτοι:
1) Η περί της παρατηρηθείσης διαδοχικής διά συγκλινουσών φαλαγγών επιθέσεως των στρατευμάτων κατοχής κατά απομεμονωμένων ή απομονουμένων προς τούτο, εις ορισμένους ορεινούς όγκους ημετέρων τμημάτων (Γρεβενά – Πιέρια – Πάικο), πάντοτε διά των αυτών στρατευμάτων διενεργουμένης και επιτυγχανομένης διά ταχείας μετακινήσεώς των από περιοχής εις περιοχήν καθ’ ον χρόνον τα μη προσβαλλόμενα ημέτερα γειτονικά τμήματα παραγνωρίζοντα την σημασίαν του τακτικού συνδέσμου των μένουσιν αδρανή, μη προσπαθούντα να συντονίσουν την δράσιν των με την αμυντικήν ενέργειαν των προσβαλλομένων φιλίων τμημάτων, διά πλευρικής ή νωτιαίας επιθέσεως κατά των φαλαγγών επιθέσεως του εχθρού.
2) Η περί συμπτύξεως των τμημάτων ΙΧης Μεραρχίας εκ της περιοχής Γρεβενών, του 16ου ΣΠ της Χης Μεραρχίας εκ περιοχής Βερροίας χωρίς να λάβωσι τουλάχιστον την διά του πυρός, απομεμακρυσμένην έστω, επαφήν μετά των φαλαγγών επιθέσεως του εχθρού, λόγω του επικρατούντος πνεύματος της παθητικής αμύνης και συμπτύξεως, όπερ πηγάζει αυτομάτως εκ της γνώσεως της ελλείψεως εφεδρειών της προερχομένης εκ της γραμμικής και άνευ βάθους επαρκούς διατάξεως των Μονάδων μεγάλων και μικρών.
3) Η περί της ανάγκης της εγκαταλείψεως του πνεύματος της αμύνης και συμπτύξεως και της αντικαταστάσεως αυτού δι’ επιθετικού, αλλά μεμελετημένου τοιούτου, ήτις δεν δύναται να επιτευχθή άλλως παρά μόνον διά της δημιουργίας εφεδρειών (κατά οργανικά Τάγματα εις τας μεγάλας Μονάδας – κατά μικρότερα οργανικά τμήματα διά τας μικράς Μονάδας) κλιμακωμένων εις σημαντικόν βάθος, δι’ ων μόνον είναι δυνατόν να αναληφθώσι επιθετικαί ενέργειαι κατά των τμημάτων του στρατού κατοχής, δυνάμεναι να παρακωλύσουν την ταχείαν από περιοχής εις περιοχήν μετακίνησιν των τμημάτων του και να επιφέρωσι την διασποράν των τμημάτων αυτών, ακόμη και την σύμπτυξίν των εις τινα βασικά αστικά κέντρα και συγκοινωνιακάς αρτηρίας απαραιτήτους διά τον στρατόν κατοχής.
Επομένως δέον όπως κατά τους προσεχείς μήνας, καθ’ ους η διατροφή και εν γένει δίαιτα των υφ’ υμάς δυνάμεων θα έχη βελτιωθή σημαντικώς, συμμορφούμενοι προς τα εκ των κριτικών αυτών παρατηρήσεων συναγόμενα συμπεράσματα, επιτύχητε τακτικά αποτελέσματα κατά του στρατού κατοχής μεγαλύτερα των μέχρι σήμερον επιτευχθέντων ως έχομεν διατάξει διά των υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 467/5-12-43, Ε.Π. 465/15-2-44, Α.Π. 103/21-2-44 Δ/γών μας.-
Αναφέρατε λήψιν.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 15-3-44
Στέφανος Σαράφης

Παραλήπται
ΙΧ και Χ Μεραρχίαι
Κοινοποίησις
Ι, VΙΙΙ, ΧΙΙΙ και ΧVΙ Μεραρχίας
V Ταξιαρχίαν
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements