Λήψη μέτρων ασφαλείας απο 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/14 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 645 Εμπιστευτική
Προς
την ΙΧ Μεραρχίαν.-
Κατά την μελέτην της περιελθούσης ημίν εσχάτως υμετέρας αλληλογραφίας παρετηρήσαμεν ότι συμφώνως τη διά της υπ’ αριθμ. 116/12-2-44 υμετέρας αναφοράς υποβληθήσει εκθέσει του Λόχου Κρούσεως (;) του 53ου Συντάγματος κατά την νύκτα της 2-2-1944 προς την 3-2-44 ο Λόχος ούτος εκινήθη εκ Σιδερά προς τα Δυτικώς των Λιβερών υψώματα προς συνάντησιν πιθανώς εχθρικών τμημάτων, άνευ επαρκών μέτρων ασφαλείας εν κινήσει, καίτοι είχεν πληροφορίας περί κινήσεως σημαντικού αριθμού Γερμανικών αυτοκινήτων από Κοζάνης προς Πτολεμαϊδα, με αποτέλεσμα τον αιφνηδιασμόν του και τας μεγάλας απωλείας του.-
Επι πλέον κατά την υποβολήν της εκθέσεως του Λόχου αι ανώτεραι αυτού Διοικήσεις ουδόλως μας εγνώρισαν τα μέτρα άτινα έλαβον διά την τοιαύτην παράλειψιν εναντίον των υπευθύνων διοικητών.
Επειδή τοιαύται παραλείψεις εξακολουθούσι να συμβαίνωσιν παρά τα εκ της τακτικής επιβαλλόμενα, και παρά τας επανειλημμένας διαταγάς του Γεν. Στρατηγείου εντελλόμεθα όπως επιστήσητε άπαξ έτι την προσοχήν των υφ’ υμάς Διοικήσεων επί της ανάγκης λήψεως μέτρων ασφαλείας εν στάσει και κινήσει είτε εγγύς είτε μακράν του εχθρού κατά κεκανονισμένα,
μας αναφέρητε δε τα ληφθέντα κατά των υπευθύνων μέτρα.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 14-3-44
Στέφανος Σαράφης

Κοινοποίησις
Ι, VΙΙΙ, Χ, ΧΙΙΙ, ΧVΙ Μεραρχίας
V Ταξιαρχία, 3/7 Σύν. Ιππικού
Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements