Διαταγή μη επίθεσης σε Γερμανούς, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/ΕΠΕ644/14 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 644 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς
την ΙΧ Μεραρχίαν
Κατά την μελέτην της περιελθούσης ημίν εσχάτως αλληλογραφίας παρετηρήσαμε:
1ον) ότι συμφώνως τω υπ’ αριθμ. 30 ανακοινωθέντι υμών της 31-1-44 προσεβλήθη εις την στενωπόν Σιατίστης υπό προωθημένου τμήματος της Μεραρχίας Γερμανικόν αυτοκίνητον, πιθανώτατα επιβατικόν (κούρσα), με αποτέλεσμα τον φόνον ενός Γερμανού αξιωματικού και τον τραυματισμόν ενός οπλίτου.-
2ον) Ότι συμφώνως προς την υπ‘ αριθμ. Ε.Π.Ε. 49 έκθεσιν πεπραγμένων υμών της 5-2-44 οι Γερμανοί εξετέλεσαν εις αντίποινα τριάκοντα εννέα ομήρους εν Κοζάνη.
Κρίνοντες ότι η προσγενομένη ζημία είναι μεγαλυτέρα του εκ του εγχειρήματος ωφέλους

 εντελλόμεθα

όπως αποφεύγητε εφεξής λόγω παρομοίων αντιποίνων την προσβολήν μεμονωμένων ατόμων ή οχημάτων του κατακτητού ή των οργάνων του, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ιδιαζούσης σημασίας π.χ. αυτοκίνητον του οποίου επιβαίνη ανώτατος Γερμανός αξ/κός κ.ο.κ. και εντείνητε αντιστρόφως τας προσβολάς κατά τμημάτων οπωσδήποτε αριθμητικώς ισχυρών.-

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 14-3-44
Στέφανος Σαράφης.-
Κοινοποίησις
Ι, VΙΙΙ, Χ, ΧΙΙΙ, ΧVΙην Μεραρχίας
V Ταξιαρχίαν, 3/7 Σύνταγμα Ιππικού
Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements