Διαταγή ενημέρωσης Γενικού Στρατηγείου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/ΕΠΕ642/14 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 642
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 637/11-3-44 διαταγήν υμών εντελλόμεθα όπως άπασαι αι Μεγάλαι Μονάδες, άμα τω πέρατι της ανασυγκροτήσεώς των, και της λήψεως της νέας διατάξεως μάχης των υπ’ αυτάς μονάδων μέχρι τάγματος εντεταγμένου και Λόχου απεσπασμένου, υποβάλωσι ημίν πίνακα της νέας ταύτης διατάξεως των, μετά συνολικών αριθμητικών δεδομένων δυνάμεως και οπλισμού (τυφέκια-οπλ/λα-πολυβόλα κ.ο.κ.) και σχεδιαγράμματος επί διαφανούς προσηρμοσμένου επί του χάρτου 1/400.000 της χαρτογραφικής υπηρεσίας διά το ομοιόμορφον.
Μετά την υποβολήν του πίνακος και του σχεδιαγράμματος τούτου κατά την υποβολήν των μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων θα αναφέρονται ανελλιπώς πάσα τροποποίησις της ως άνω διατάξεως των Μεγάλων Μονάδων επελθούσα κατά την διάρκειαν του μηνός και παραμένουσα εν ισχύει κατά την υποβολήν της εκθέσεως πεπραγμένων ούτως ώστε το
Γενικόν Στρατηγείον να είναι συνεχώς ενήμερον της Γενικής Διατάξεως Μάχης των υπ’ αυτό δυνάμεων.-

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 14-3-44
Στέφανος Σαράφης

Παραλήπται
Ι, VΙΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙΙΙ, ΧVΙ Μεραρχίαι
V Ταξιαρχία, 3/7 Σύν. Ιππικού
Σχολή Αξ/κών
Κοινοποίησις
Γραφείον ΙΙΙον Γ.Σ.
Π.Ε.Ε.Α. (Γραμματεία Στρατιωτικών) (υ-τ-α)

Ακριβές αντίγραφον.-
Το ΙΙΙον Γραφείον.-
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements