Αναφορά περί 5/42 Τάγματος Ευζώνων και ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ/11 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
V Ταξιαρχία
Απόσπασμα Ανεξάρτητον

Έκθεση
Στη V Ταξιαρχία (Γραφείον ΙΙ)

 Με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητος του ζητήματος αναφέρω υπεύθυνα ότι 5/42 διελύθη κατά 90%. Στρατιώται του κυκλοφορούν ελευθέρως παρασυρόμενοι από σχεδιασμένη και μελετημένη τακτική των Γερμανών, οι οποίοι αποβλέπουν στη διάσπαση ΕΑΜ – ΕΚΚΑ. Υπεύθυνοι ΕΚΚΑ και αξιωματικοί 5/42 ή αδιαφορούν ή υποβοηθούν τακτικήν οπαδών ΕΚΚΑ, η οποία οδηγεί οργάνωσιν ΕΚΚΑ εις αγκάλας Γερμανών. Γερμανοί περιοχήν Αμφίσσης εμφαντικώς τονίζουν ότι ουδέν έχουν με 5/42. Μοιραίως ευρισκόμεθα αντιμέτωποι όχι συναγωνιστών αλλά στοιχείων χρησιμοποιούντων σιωπηράν προστασίαν Γερμανών και εκτρεπομένων εις πράξεις και δημοσία ύβρεις και απειλάς εναντίον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Συμπτώματα φιλοραλλισμού ανησυχαστικώς εκτεταμένα αναφαίνονται εις κόλπους αδελφής οργανώσεως ΕΚΚΑ.

 11.3.1944

Νικηφόρος

(Καπετ. 5ου Ανεξ. Τάγματος)
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙ Γραφείον
(Τ.Σ.) Δ. Δελφιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements