Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/11 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ.ΙΙΙον                                                   Διαταγή
Αριθ. Ε.Π.Ε. 637

Εν συνεχεία προς την υπαρίθ. Ε.Π.Ε. 612/9-3-44 Δ/γήν ημών ήτις καθορίζει τα της διαλύσεως του Κλιμακίου Γεν.Στρατηγ.Ηπείρου και της επανόδου των τμημάτων του εις τας Μεραρχίας προελεύσεως των επιφέρομεν τας κάτωθι τροποποιήσεις εις την διάταξιν, τας περιοχάς και τας αποστολάς των Μ.Μονάδων.<!--more-->
Ι)    Διάταξις - Περιοχαί:
<span style="text-decoration:underline;">Ιης Μεραρχίας</span> (Ι/38 ΚΑΙ 4<sup>ου</sup> Συν.Πεζ.):Με περιοχήν την τοιαύτην Νοτίως της οδικής αρτηρίας Καλαμπάκας - Μετσόβου (όχι) μέχρι της διαβάσεως Βλάσδο (ναι) και βάθος περιοχής μέχρι του Αχελώου.
Αι περιοχαί Χασίων - Ολύμπου, ας είχε το 5ον Σ.Πεζ. αυτής περιέρχεται εις Χην Μεραρχίαν, κατόπιν της υπ
αρίθ. Ε.Π.Ε. 617/10-3-44 Δ/γής υπαγομένων ωσαύτως εις την Χην Μεραρχίαν των εις τας περιοχάς ταύτας τμημάτων της Ιης Μεραρχίας.
VIII Μεραρχίας (5ον, 3/40 ενισχυμένον με τα Τάγματα Φθιώτιδος και Ηπείρου, 15ον, 85ον Συν/τα Πεζικού):
Με περιοχήν:α) τας περιοχάς των 15ου και 85ου Συν/των της, παυομένης της μέχρι τούδε τακτικής υπαγωγής του 85ου και 15ου Συν/των εις την ΙΧ Μεραρχίαν και ακυρουμένης της υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 199/18-1-44 Δ/γής ημών ως προς τούτο, β) την περιοχή του τέως Κλιμακίου Γ.Σ. Ηπείρου, ήτοι την Ανατολ. της γραμμής Καλαρύττικος – Άραχθος (μεχρι της γραμμής Κομπότι – Φλωριάς – Γέφυρα Αυλακίου περιλαμβανομένης) και βάθος περιοχής μέχρι του Αχελώου συμπεριλαμβανομένου.
XVI Μεραρχίας (51ον, 52ον και 54ον Συν.Πεζ.) : Με περιοχήν α) την τοιαύτην από διαβάσεως Βλάσδο (όχι) μέχρι του σημερινού ορίου της μετά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας, β) Την τοιαύτην του 54ου Συν/τος της.
ΧΙΙΙ Μεραρχίας (36ον, 2/39 και 42 συν.Πεζ.):Με περιοχήν από το δεξιόν όριον της ΧVI Μεραρχίας (όχι) μέχρι του Βορ. ορίου της V Ταξιαρχίας του καθορισθέντος διά της υπαριθ. Α.Π. 83/16-2-44 Δ/γής ημών.Και βάθος περιοχής περιλαμβάνων την Ναυπακτίαν, την Τριχωνίδα, το Ξηρόμερο και τον Βάλτον μέχρι του Νοτίου ορίου της Μεραρχίας (όχι).Προσωρινώς και μέεχρις ότου η V Ταξιαρχία επανακτήση την περιοχή της το βόρ. όριον ταύτης θαποτελεί η γραμμή : Εκβολαί Σπερχειού – Βορ. κλιτείς όρους Οίτη – Ανατολ. κλιτείς Βαρδουσίων με άπαντα τα σημεία ταύτα εις την ΧΙΙΙ Μεραρχίαν.

ΙΙ)   Αποστολαί:
Αι ήδη εν ισχύει τοιαύται ως καθορίσθησαν διά των υπαρίθ. Ε.Π.Ε. 467/5-12-43, Α.Π. 103/21-2-44, Ε.Π.Ε. 183/17-1-44, Ε.Π.Ε. 529/23-2-44 Δ/γών ημών με τας κάτωθι τροποποιήσεις διά τας τοιαύτας της:
<span style="text-decoration:underline;">ΙΧ Μεραρχίας:</span> Να διατηρή παρ
εκάστω Συν/τι της εν Τάγμα οργανικόν ως εφεδρεία κλιμακωμένον εις σημαντικόν βάθος και έτοιμον να κινηθή προς ενίσχυσιν της VIII Μεραρχίας άμα τη λήψει σχετικής Δ/γής ημών. Η αποστολή αύτη είναι εκτός της τοιαύτης ενισχύσεως των τμημάτων Ιης γραμμής του τομέως της Μεραρχίας.
VIIIης Μεραρχίας: Να αναλάβη τας αποστολάς του τέως Κλιμακίου Γ.Σ. Ηπείρου, αφενός να επιτηρή και κατέχει την γραμμήν Αράχθου - Καλαρύττικου δι’ επαρκών δυνάμεων και αφετέρου να έχη εφεδρείας εις οργανικά Τάγματα ικανάς να επιτρέψωσι την εν περιπτώσει σοβαρών εις όγκον δυνάμεων εχθρικών προωθήσεων εν ασφαλεία διενέργειαν αντεπιθέσεων και εν ανάγκη υποχωρητικόν επιβραδυντικόν ελιγμόν προς τον Αχελώον, οριζόμενον ως γραμμή αφ`ής θα διενεργηθή η τελική αντίστασις και εκ της οποίας θα εξορμήση ημετέρα αντεπίθεσις.
ΧΙΙΙης Μεραρχίας: Να διατηρεί εν τουλάχιστον Τάγμα οργανικόν ως εφεδρείαν εις το Β.Δ. τμήμα της περιοχής της (Βάλτος) κλιμακωμένον εις σημαντικόν βάθος και έτοιμον να κινηθή προς ενίσχυσιν της Νοτίας πτέρυγος επί της γραμμής Αράχθου ή Αχελώου τμήματος της VIII Μεραρχίας.
Βάσει των ανωτέρω τροποποιήσεων αι Μεραρχίαι να προβώσιν εις ταχείαν ανασυγκρότησίν των και να αναπροσαρμόσωσιν την διάταξιν των ούτως ώστε η μεταβατική αυτή περίοδος να είνε όσο το δυνατόν σύντομος.-

Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 11-3-44
Στέφανος Σαράφης

Παραλήπται

Ι,VIII,ΙΧ,ΧΙΙΙ,XVI Μεραρχίαι
V Ταξιαρχία.-

Ακριβές αντίγραφον

Το ΙΙΙον Γραφείο

(Τ.Σ.Υ.)

Κοινοποιήσις
Ιον, ΙΙον, ΙΙΙον Γραφεία Γ.Στρατηγείου

Advertisements