Ανακοίνωση συγκρότησης ΠΕΕΑ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/5 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

Γνωρίζομεν ότι συγκροτήθη Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης αποτελουμένη από Μπακερτζήν Ευριπίδην, Μάντικαν Εμμανουήλ, Σιάντον Γεώργιον, Τσιριμώκον Ηλίαν, Γαβριηλίδην Κων/νον.
Η ιδρυτική πράξις Επιτροπής αναγράφει πρωταρχικόν σκοπόν Διεύθυνσιν Εθνικού Αγώνος, επίσης συγκρότησιν Ενιαίου Εθνικού Στρατού των ελευθερωμένων περιοχών, εξασφάλισις των ατομικών ελευθεριών Λαού, περίθαλψις θυμάτων εχθρού. Έθεσε βασικό σκοπό την εξακολούθησιν ενεργειών διά τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως Ενιαίου Εθνικού Συνασπισμού. Διά διαγγέλματος προς Λαόν επιτροπή αγγέλει ίδρυσιν. Ορκωμοσία Επιτροπής γεννήσηται αύριον 10ην τρέχοντος μηνός. Επιτροπή καταφεύγει αμέσως Λαϊκήν κρίσιν συγκαλούσα Εθνικον Συμβούλιον Λαϊκών Αντιπροσώπων. Συγκρότησις Επιτροπής αγγελθεί ευρύτατα 12 Μαρτίου.

5-3-44
Σαράφης – Σιάντος
Ακριβές αντίγραφον
το 3/7 Σύν/μα Ιππικού

Advertisements