Παραινέσεις προς αντάρτες, ΕΔΕΣ/5 Μαρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφείον 1ον

ΔΙΑΤΑΓΗ
Αριθ.865

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθμ. 907/16-2-44 διαταγήν Γενικού Αρχηγείου, ίνα οι Διοικηταί των τμημάτων εν συγκεντρώσει αναγνώσωσι και αναπτύξωσι ταύτην εις τους άνδρας αυτών.-
Την εκτέλεσιν της παρούσης να μοι αναφέρωσι δι’ ιδίας των αναφοράς.

Σ.Δ τη 5η Μαρτίου 1944
Παραλήπται Ο Αρχηγός Ηπείρου
Άπαντα τα τμήματα Β. Καμάρας

Διά την ακρίβειαν
Το 1ον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ (Γραφείον 1ον)
Αριθμ.987

ΔΙΑΤΑΓΗ

 • Είναι εκ της πείρας παραδεδειγμένον ότι πάσα οργάνωσις ίνα φθάση εις τον αντικειμενικό της σκοπόν πρέπει να δρά εντός ωρισμένων πλαισίων εν συνεχή με τα αποτελούντα αυτήν μέλη.-
 • Ινα όμως επιτύχη τούτο δέον μεταξύ των μελών να υφίστανται σχέσεις αλληλεγγύης, τάξεως και ιεραρχίας.-
 • Εις ουδεμίαν οργάνωσιν οιασδήποτε μορφής κοινωνικής, οικονομικής, κρατικής και οικογενειακής ακόμη είναι δυνατόν να υπάρξη συνοχή και κατά συνέπειαν διάρκεια και εκπλήρωσις των τεθέντων σκοπών άνευ τάξεως ιεραρχίας και πειθαρχίας.-
  Πολύ περισσότερον τούτων συμβαίνει εις κάθε στρατιωτικήν οργάνωσιν από τότε που ήρχισαν εμφανιζόμεναι αύται εις την ιστορίαν.-
  Η ιδική μας οργάνωσις των Ε.Ο.Ε.Α ούσα και αυτή στρατιωτική, δεν δύναται να υπάρξη, πολύ δε περισσότερον να φέρη εις πέρας τους τεθέντας αντικειμενικούς σκοπούς, ήτοι αφ’ ενός μεν να συμβάλη εις την απελευθέρωσιν της χώρας και τον λαόν από τους κατακτητάς, αφ’ ετέρου δε να παραδώση εις τον λαόν Πατρίδα πράγματι Ελληνικήν εντός της οποίας το κάθε άτομον και συνεπώς και ολόκληρος ο λαός να είναι ελεύθερος να δρά κατά τας ιδικάς του σκέψεις και επιθυμίας να είναι δηλαδή ελεύθερον το άτομον όχι μόνον κατά το σώμα αλλά και κατά την σκέψιν και κατά την ψυχήν, χωρίς και αυτή να είναι συμπαγής και όλα τα μέλη της να δρώσιν από κοινού. Τούτο όμως δεν δύναται να επιτευχθή χωρίς τας τεθείσας προϋποθέσεις, ήτοι της λειτουργίας της οργανώσεως διά της τάξεως, ιεραρχίας και πειθαρχίας. Άνευ τούτων πρέπει όλοι μας να εννοήσωμεν ότι οργάνωσις δεν δύναται να υπάρξη.
 • Όλα τ’ ανωτέρω σκοπόν έχουν εις το ν’ ανακοινώσω εις υμάς μερικάς παρατηρήσεις μου επί τούτων.-
  Ούτω, παρατηρώ μετά λύπης μου, ότι και μεταξύ των στελεχών και μεταξύ των ανταρτών των εθνικών ομάδων παρουσιάσθησαν πράξεις απειθαρχίας κακής συμπεριφοράς των ανταρτών, δυστροπίαι κ.λ.π.-
 • Αι τοιαύται πράξεις επιδρούν συν τω χρόνω αποσυνδετικώς εις τας ομάδας παρεμποδίζουσαι την εκπλήρωσιν του έργου μας.-
  Είπον ανωτέρω ότι η οργάνωσίς μας έχει στρατιωτικήν μορφήν και ως τοιαύτη μόνον δύναται να δράση. Κατά συνέπειαν είμεθα υποχρεωμένοι πάντες εντός του πλαισίου τούτου να εργασθώμεν και να δράσωμεν.-
  Συνιστώ λοιπόν εις πάντας και απαιτώ εν ονόματι του Έθνους να συμμορφωθώσιν πλήρως προς ότι απαιτεί μία Στρατιωτική Οργάνωσις, ήτοι τάξιν, πειθαρχίαν, υπακοήν, πλήρη εκτέλεσιν των διατασσομένων.
 • Επί των αντικειμένων τούτων ουδεμίαν συγκατάβασιν θα δεχθώ. Πάντα μη συμμορφούμενον εις τούτο θα θεωρήσω ως εκτελούντα έργον σαμποτάζ.
  Πάντως μόνον υπό τας προϋποθέσεις ταύτας έκαστος θα παραμείνη εις την οργάνωσιν.-
 • Και επειδή ναι μεν αποτελούμεν Στρατιωτικήν οργάνωσιν, πλην όμως διαβιούμεν υπό εξαιρετικάς συνθήκας και εν μέσω πολλαπλών εχθρών και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να εφαρμόσουν πλήρως τους στρατιωτικούς κανονισμούς άφ ενός και αφ’ ετέρου πας εμπίπτων εις παραπτώματα και δη εκ προμελέτης, δέον να υφίσταται κυρώσεις διά τους λόγους τούτους και νομίζω τας κάτωθι κυρώσεις.
  Ι.- Πας παραβάτης εντολής ή και δυστροπίας ακόμη διά την εκτέλεσιν δεδομένης αυτώ υπηρεσίας θα τιμωρείται αναλόγως του βαθμού παραπτώματος.
  ΙΙ.- Πας εξυβρίζων ανώτερον του θα παραπέμπηται εις έκτακτον Επαναστατικόν Στρατοδικείον.-
  ΙΙΙ.- Πας εγκαταλείπων την θέσιν του θα παραπέμπηται εις έκτακτον Στρατοδικείον και θα τιμωρείται διά θανάτου.-
  IV.- Πας όστις θα εγκαταλείπη την θέσιν του ενώπιον του εχθρού θα δικάζητε επί τόπου και θα τιμωρείται διά θανάτου.-
  V.- Πας όστις δεν θα δύναται να φέρη το ανατεθέν εις αυτόν έργον λόγω ανικανότητος ή αμελείας θα αποπέμπηται της οργανώσεως παραδίδων οπλισμόν και ιματισμόν η δε απόφασις θα κοινοποιήται εις το χωρίον από το οποίον κατάγεται.-
  Ανεξαρτήτως των άνω και επειδή αποτελούμεν εθελοντικόν Στρατόν εις έκαστον μέλος του οποίου πρέπει να εμφωλεύη η Εθνική και ατομική υπερηφάνεια μια εκ των αιτίων που εξηνάγκασεν ένα έκαστον ημών να καταταγή εις τας Εθνικάς ομάδας, δέον εις ένα έκαστον μέλος των Εθνικών ομάδων και ο εγωϊσμός ότι θα φέρη εις πέρας το έργον το οποίον ανέλαβεν.-
 • Την παρούσαν προσωπικώς οι Διοικηταί των Μονάδων εν συγκεντρώσει παρακαλώ ν’ αναγνώσωσιν και αναπτύξωσιν εις τους άνδρας αυτών, να μοι αναφέρωσιν δε τούτο δι’ ιδίας αναφοράς.-
  Ταύτην να εφαρμόσωσιν επακριβώς πάντες από του Δ/τού εκάστης Μονάδος μέχρι και του τελευταίου.-
  Το Γεν.Αρχηγείον εκ των αποτελεσμάτων συν τω χρόνω θα κρίνη την προσπάθειαν πάντων των ηγητόρων.-

Σ.Δ.Γ.Α 16-2-44
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Παραλήπται
Απασαι αι Μονάδες

Advertisements