Διαταγή 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/ 1 Μαρ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 274
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εν συνεχεία ΕΠΕ 264 Δ/γήν μας κοινοποιούμεν ΕΠΕ 563 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως ευρίσκεσθε εν διαρκεί συνδέσμω με τας εφεδρικάς Μεραρχίας και τας οργανώσεις της περιοχής σας προς συντονισμόν των προσπαθειών σας με πάσαν πρωτοβουλίαν.
Αι εφεδρικαί Μεραρχίαι και αι οργανώσεις προς ας κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται, όπως μεταδίδωσιν ταχέως πάσαν σχετικήν πληροφορίαν εγκαταστάσεως και επεκτάσεως Ράλληδων εις περιοχήν των εις τα πλησιέστερα τμήματα των εφεδρικών ΕΛΑΣ και ενεργώσιν εν συνδυασμώ μετά τούτων προς εξόντωσιν των και παρεμπόδισιν επεκτάσεώς των.

Σ.Δ. Μεραρχίας 1-3-44
Η ΧVΙ Μεραρχία
Κ. Τσαμάκος

Παραλήπται
51, 52ον (τηλ/κώς κρυπτ.) )
54ον Σύν/μα Ι/54 τάγμα )εγγράφως
3/7 Σύν/μα ιππικού )
Κοινοποίησις
Εφεδρ. Μεραρχίας Βόλου, Αλμυρού )
Φαρσάλων – Βελεστίνου )
Εφεδρ. Μερ. Λαρίσης )

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

εγγράφως
ΕΠΕ 563
Συνεχεία ΕΠΕ 538 επανερχόμεθα και πάλιν επί σοβαρότητος κινδύνου Ράλληδων των οποίων επιταχύνεται και προστατεύεται εγκατάστασις καθ’ άπασαν την χώραν παρά Γερμανών STOP Συνιστώμεν έντασιν, άμεσον συνδρομήν και ενίσχυσιν ιδία ζήλον, οπλισμόν και πυρομαχικά επιλέκτων μαχητικών ομάδων ΕΛΑΣ πόλεων όπου εγκαθίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν Ράλληδες STOP Δράσις τμημάτων σας εν στενή συνεργασία μετά άνω τμημάτων εφεδρικού ΕΛΑΣ εξακολουθήση σφοδρά και αμείωτος ανεξαρτήτως λαμβανομένων παρά Γερμανών αντιποίνων καθ’ όσον πάσα αδράνεια διευκολύνουσα οριστικήν εγκατάστασίν των θα επιφέρη πολύ μεγαλυτέρας θυσίας STOP Κοινοποιήσατε παρούσαν αντιστοίχους πολιτικάς οργανώσεις προς συνεργασίαν STOP

Σιάντος – Πετρουλάκης

Advertisements