Συσκεψη Πλάκας Ιωαννίνων ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 27 Φεβ 1944


Συνεδρίασις εν Πλάκα Ν.Ιωαννίνων επί του Αράχθου από 27-2-44 έως 29-2-44

Αντιπρόσωποι οι εν Μυροφύλλω πλην του Συν/ρχου Ψαρρού αναχωρήσαντος διά την έδραν του 5/42 Συν/τος.Παρόν και ο Στρατηγός Ν.Ζέρβας.
Την προεδρείαν της συνδιασκέψεως εξακολουθεί να έχη ο αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ κ. Γ. Καρτάλης.
1. Ο ΕΔΕΣ υποβάλλει έγγραφους προτάσεις συνοψιζομένας εις τα κάτωθι :
1) Ως προς το Πολιτικόν : Αναγνωρίζεται η ανάγκη Σχηματισμού Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος. Προς τούτο ο ΕΔΕΣ δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως συγκροτηθή προπαρασκευαστική Επιτροπή εκ των τριών Οργανώσεων ήτις να διεξαγάγη τας διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνησιν Τσουδερού και τα πολιτικά κόμματα.
Μετά παρέλευσιν δεκαημέρων ακάρπων συνοννοήσεων, είτε από της υπογραφής της συμφωνίας, είτε από της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή θα καταθέση την εντολήν εις τας οργανώσεις. Ομοίως δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως μια διοικητική Επιτροπή, η οποία θα πλαισιώση τον Αρχιστράτηγον, αναλάβη τα καθαρώς διοικητικά καθήκοντα εις την ελευθέραν Ελλάδα (ουχί Κυβερνητικά).
Η διοικητική αύτη Επιτροπή δύναται να συγκροτηθή ευθύς αμέσως.
2) Ως προς το Στρατ/κόν :
Αρχιστράτηγος κοινής εμπιστοσύνης δέον ν’ αναλάβη την Ανωτάτην Διοίκησιν του Στρατού. Ως τοιούτοι προτείνονται οι : Στρατηγός Σουμπασάκος, Πέτσας και Ιω.Κωτούλας. Εις περίπτωσιν μη Επιτεύξεως συμφωνίας επί του προσώπου του Αρχιστρατήγου Ανωτάτη Διοίκησις του Στρατού δύναται ν’ ανατεθή εις Επιτροπήν εξ αντιπροσώπων των τριών Οργανώσεων.
Ανάγκη να συγκροτηθή είς ενιαίος Στρατός.-
Η ένωσις των Ανταρτικών ομάδων των Οργανώσεων δέον να γίνη κλιμακηδόν κατά καθορισμένα χρονικά όρια ήτοι:
Εντός του πρώτου μηνός το βραδύτερον από της υπογραφής της συμφωνίας εντός του πλαισίου της Μεραρχίας με αμιγή Συντάγματα των οργανώσεων.
Εντός του δευτέρου μηνός το βραδύτερον εντός του πλαισίου του Συν/τος με αμιγή Τάγματα των Οργανώσεων.
Εντός του τρίτου μηνός το βραδύτερον εντός του πλαισίου του Τάγματος με αμιγείς Λόχους των Οργανώσεων.
Η πρόσμιξις δύναται να κατέλθη και κατωτέρω εφ’ όσον αι ανάγκαι το επιβάλλουσι. Αποκρούει την διμελή διοίκησιν χαρακτηρίζων αυτήν ως στραγγαλισμόν του δικαιώματος το οποίον δύνανται να έχουν ως ελεύθεροι άνθρωποι και ως οργάνωσις να ζήσουν. Εις την ΄Ηπειρον θα καταταγώσι μόνον γηγενείς αντάρται του ΕΛΑΣ (Ηπειρώται) και τούτο διότι ο Ηπειρωτικός λαός κατέχεται υπό ιδιαιτέρου αισθήματος, τρόπον τινά εγωϊστικού, εις το οποίον δέον όπως μη προσβληθή.
3) Το ΕΑΜ -ΕΛΑΣ υπέβαλεν εγγράφως τας προτάσεις του συνοψιζομένας εις τα κάτωθι :

Ως προς το Πολιτικόν : Συγκρότησις μιας προπαρασκευαστικής Επιτροπής η οποία θα διεξαγάγη τας διαπραγματεύσεις με Τσουδερόν και πολιτικά Κόμματα διά τον Σχηματισμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος. Εφ’ όσον αι συνεννοήσεις θ’ αποβούν άκαρποι μετά παρέλευσιν δεκαημέρου από της υπογραφής της συμφωνίας αύτη θα μετατραπή εις Πολιτικόν όργανον με Κυβερνητικά καθήκοντα.
Ως προς το Στρατιωτικόν : Απορρίπτει τους υπό του ΕΔΕΣ προταθέντας ως Αρχιστρατήγους και αντ’ αυτών προτείνει τον Στρατηγόν Μάντακα και επαναλαμβάνει ότι αποδέχεται τον Στρατηγόν Μπακιρτζήν.
Απορρίπτει την πρότασιν όπως η Επιτροπή η οποία θ’ αποτελέση την Ανωτάτην Διοίκησιν του Στρατού αποτελήται από τρεις του ΕΛΑΣ δύο του ΕΔΕΣ και δύο της ΕΚΚΑ. Δέχεται την βαθμιαίαν κατά χρονικά όρια πρόσμιξιν των Ανταρτικών ομάδων υπό τον όρον ότι τούτο θα γίνη μόνον διά την περιοχήν της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, θεωρουμένης ως περιοχής μη ανηκούσης ήδη εις τον ΕΔΕΣ και ότι αι εν Ηπείρω συγκροτηθησόμεναι Μικταί Μονάδες θα έχωσι διμελή διοίκησιν δηλαδή καθ’ όλην την ιεραρχίαν θα συμμετέχουν εις την διοίκησιν είς Διοικητής του ΕΔΕΣ και είς του ΕΛΑΣ. Αποκρούει την πρότασιν του ΕΔΕΣ περί κατατάξεως μόνον γηγενών ανταρτών του ΕΛΑΣ εις ΄Ηπειρον.
4) Η ΕΚΚΑ υπέβαλε τας κάτωθι συνοψιζομένας προτάσεις :
Ως προς το Πολιτικόν : Συγκρότησις προπαρασκευαστικής Επιτροπής διά την διεξαγωγήν των μετά Τσουδερού και Πολιτικών Κομμάτων διαπραγματεύσεων προς Σχηματισμόν Κυβαρνήσεως Εθνικής Ενότητος.
Αύτη μετά άκαρπους διαπραγματεύσεις σταθμίζουσα τους τε διπλωματικούς και εσωτερικούς παράγοντας κατά την στιγμήν εκείνην θα είναι ελευθέρα να ρυθμίση την περαιτέρω πολιτικήν στάσιν των οργανώσεων.
Διοικητικόν όργανον και ουχί Πολιτικόν θα πλαισιώση τον Αρχιστράτηγον.
Ως προς την σύνθεσιν των Επιτροπών τούτων η ΕΚΚΑ βασιζομένη πάντοτε επί της αρχής της ισορροπίας, προτείνει ίνα επέλθη τελική συμφωνία, όπως αύται καταρτισθώσιν γενομένων αμοιβαίων υποχωρήσεων ως εξής :
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τρεις, ΕΔΕΣ δύο- ΕΚΚΑ είς, παραιτουμένου του ενός αντιπροσώπου της.
(Η πρότασις αύτη ως προς την σύνθεσιν των Επιτροπών γίνεται δεκτή και από τας οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ μεταβαλλομένης τελικώς της αναλογίας εις δύο ΕΛΑΣ, εις ΕΔΕΣ και εις ΕΚΚΑ).
Ως προς το Στρατ/κόν: Προτείνει και πάλιν ως Αρχιστρατήγους τους Στρατηγούς Οθωναίον, Θ.Μανέταν και Δρομάζον.
Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως συμφωνίας ως προς το πρόσωπον του Αρχιστρατήγου, επιτροπή, κατά την ως άνω αναλογίαν των τριών οργανώσεων θα αναλάβη την Ανωτάτην Διοίκησιν του Στρατού (η πρότασις αύτη γίνεται δεκτή και υπό των δύο άλλων οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ).
Η ένωσις των ανταρτικών ομάδων θα γίνη, διά την ΄Ηπειρον εν τω πλαισίω του Συν/τος με αμιγή Τάγματα οργανώσεων. Ως προς την διμελή διοίκησιν και λοιπά παραπέμπει εις το υποβληθέν αρχικόν υπόμνημα υπό ημερομηνίαν 8/2/44.
Γενομένης συζητήσεως ως προς το πρόσωπον του Αρχιστρατήγου απορριπτομένων υπό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όλων των άλλων των υπό του ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ προταθέντων ως υποψηφίων Αρχιστρατήγων γίνεται κατ’ αρχήν δεκτός μετά πολλάς αντιρρήσεις εκ μέρους του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως υποψήφιος διά το αξίωμα του Αρχιστρατήγου ο Στρατηγός Οθωναίος και συμφωνούν πάντες όπως ούτος ερωτηθή εάν δέχεται ν’ αναλάβη την Αρχιστρατηγίαν. Κατόπιν όμως προτάσεως του Π.Ρούσσου αντιπροσώπου του ΕΑΜ δεν εκτελείται η ληφθείσα ως άνω απόφασις ίνα τελικώς επέλθη συμφωνία μεταξύ των τριών οργανώσεων και επί όλων των λοιπών ζητημάτων και ίνα μη ματαίως γίνωνται προτάσεις προς τον Στρατηγόν Οθωναίον εφ’ όσον ακόμη δεν επήλθε συμφωνία επί των επιμάχων ζητημάτων μεταξύ των αντιπροσωπειών. Εκ της όλης στάσεως της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ γίνεται φανερόν ότι το πρόσωπον του Στρατηγού Οθωναίου δεν της είναι αρεστόν και προσπαθεί να το τορπιλίση.
Περαιτέρω υπό της Αντιπροσωπείας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προτείνεται ως υποψήφιος ο Στρατηγός Σαρηγιάννης.- Η ΕΚΚΑ αποκρούει την πρότασιν διότι
1) Ο Στρατηγός Σαρηγιάννης ανήκει εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και
2) Έχει εργασθή εις κατασκευήν Γερμανικών Αεροδρομίων κλπ και έχει προσπορισθή χρήματα συμβληθείς με τους κατακτητάς.
Εις τούτο συμφωνεί και ο ΕΔΕΣ
Επειδή το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ επιμένει επί της υποψηφιότητος του Μπακιρτζή και ουδεμία δύναται να επέλθη οριστική συμφωνία επί του προσώπου του Αρχιστρατήγου ο Ζέρβας προτείνει διά το αξίωμα του Αρχιστρατήγου τον Συν/ρχην Ψαρρόν καίτοι νεώτερον των εις το βουνό αγωνιζομένων Ανωτέρων Αξ/κών αλλά κατά πολύ ως λέγειν ικανόν διά το αξίωμα τούτο.
Ο Συν/ρχης Κρίς προβαίνει εις την δήλωσιν ότι διά το Στρατηγείον Μ. Ανατολής ο Στρατηγός Μπακιρτζής και ο Συν/ρχης Ψαρρός δύνανται να θεωρηθούν ισάξιοι διά την ανάληψιν του αξιώματος του Αρχιστρατήγου.
Η πρότασις αύτη απορρίπτεται από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ούτω δεν επέρχεται συμφωνία εις το πρόσωπον του Αρχιστρατήγου.-
Κατά την διεξαγωγήν των συζητήσεων διά την σύνθεσιν των Επιτροπών και επειδή το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεν θέλει να συμφωνήση με την πρότασιν της ΕΚΚΑ της αρχής της ισορροπίας μεταξύ των τριών οργανώσεων επιθυμούν όπως έχη την απόλυτον πλειοψηφίαν τόσον εις τας προπαρασκευαστικήν και Διοικητικήν Επιτροπάς όσον και εις την δι’ επιτροπής Ανωτάτην Δ/σιν του Στρατού (τελικώς συμφωνεί κατά την τελευταίαν ημέραν της συνεδριάσεως 29/2/44 με την πρότασιν της ΕΚΚΑ) ο Συν/ρχης Κρίς εκφράζων απόψεις εκείνων που αντιπροσωπεύει λέγει ότι ούτοι ουδέποτε θα εδέχοντο μια οργάνωσις να έχη την απόλυτον πλειοψηφίαν εις οιανδήποτε επιτροπήν, τουτέστι δικτακτορίαν.-
Ομοίως ο Συν/ρχης Κρίς εκφράζων τας γνώμας εκείνων που αντιπροσωπεύει λέγει ότι διά την καλιτέραν διεξαγωγήν των επιχειρήσεων δέον όπως η ΄Ηπειρος και η Δυτ.Στερεά Ελλάς ευρίσκωνται υπό ενιαίαν οργανικήν Διοίκησιν από τούδε χωρίς να τον ενδιαφέρη το πρόσωπον και δεν συμφωνεί με την πρότασιν του Στρατηγού Σαράφη όπως τεθούν αι δύο αύται περιοχαί υπό ενιαίαν Διοίκησιν κλιμακίου κατά την στιγμήν των επιχειρήσεων.
Εν συνεχεία η ΕΚΚΑ προτείνει όπως αναλάβη την οργανικήν Διοίκησιν των περιοχών Ηπείρου και Δυτ.Στερεάς Ελλάδος ο Συν/ρχης Ψαρρός δοθέντος ότι ο Στρατηγός Ζέρβας αποδέχεται τούτον ως Αρχιστράτηγον.
Κατά συνέπειαν διαπιστούται βασική διαφωνία τόσον επί του πολιτικού όσον και επί του Στρατιωτικού ζητήματος.
Η ΕΚΚΑ εξέφρασε την πεποίθησιν της ότι εάν ευρίσκετο τρόπος συμβιβασμού διοικήσεως των μικτών μονάδων Ηπείρου θα ευρίσκετο και τρόπος συμφωνίας επί του πολιτικού.
Ο Συν/ρχης Κρίς εις έγγραφον ανακοίνωσιν της 29/2/44 εξέθεσε αντιλήψεις της Συμμαχ.Στρατιωτικής εν Ελλάδι αποστολής επί των διεξαχθεισών διαπραγματεύσεων.
Τελικώς γίνεται δεκτή η τελειωτική κατάπαυσις των εχθροπραξιών μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ. Τα τμήματα, θα διατηρήσουν τας κατεχομένας νυν θέσεις οι αιχμάλωτοι και Όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι.
Τριμελής Επιτροπή θα εποπτεύη διά την τήρησιν της όλης συμφωνίας.-
Η ΕΚΚΑ εκφράζει την πεποίθησιν της ότι κατόπιν της καταπαύσεως των εχθροπραξιών συντόμως θα δυνηθούν να επαναληφθούν καρποφόροι διαπραγματεύσεις και διαπιστώνει εν συμπεράσματι ότι η γραμμή της υπήρξεν η βασική γραμμή προσεγγίσεως όλων των συμμετασχόντων εις τας διαπραγματεύσεις.-

Διά την ακρίβειαν εκ του
προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

Της γενομένης εις την επί της ανατολικής όχθης του Αράχθου Πλάκαν συσκέψεως από της 27ης μέχρι της 29ης Φεβρουαρίου 1944.
Παρίσταντο αι κάτωθι αντιπροσωπείαι : Του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Στρατηγός Σ.Σαράφης και Νικολας.- Του ΕΔΕΣ, Στρατηγός Ν.Ζέρβας, Κ. Πυρομάγλου και Π.Νικολόπουλος.-
Της ΕΚΚΑ, Γ. Καρτάλης.- Της Ανωτάτης Ελληνικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Καΐρου, Συν/ρχης Κρίς (Άγγλος).- Του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, Συν/ρχης Κρίς, (Άγγλος) και Ταγ/ρχης Ουάϊνς (Ηνωμ.Πολιτειών), μέλη της Συμμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής εν Ελλάδι.-
Μετά την ανακεφαλαίωσιν των γενομένων κατά την προηγηθείσαν από 15 μέχρις 2 Φεβρουαρίου 1944 εν Μυροφύλλω σύσκεψιν, συζητήσεων, η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εζήτησεν από τον στρατηγόν Ν.Ζέρβαν, όπως προβή εις επίσημον αποκήρυξιν των Σ. Γονατά, Βουλπιώτη και Ταβουλάρη, οι οποίοι, ως ανέφερεν η αντιπροσωπεία, καθ’ α συνάγεται εκ του αρχείου Ζέρβα, μετείχον ως ηγετικά στοιχεία του ΕΔΕΣ και ενεφανίζοντο ως εκπρόσωποί του εν Αθήναις. Εις απάντησιν ο στρατηγός Ν.Ζέρβας λέγει Δηλώ επισήμως ότι οι Στ. Γονατάς, Βουλπιώτης και Ταβουλάρης ουδέποτε υπήρξαν ή είναι μέλη του ΕΔΕΣ. Εάν στοιχείον τι του αρχείου ΕΔΕΣ έστω και κατ’ ίχνος αποδεικνύει την τοιαύτην δήλωσιν του κ. Σαράφη τουτέστιν οι τρεις ανωτέρω ότι ανήκουν εις το ΕΔΕΣ θα δεχθώμεν να ατιμασθή το σύνολον της οργανώσεως, άλλως θα έχει διάθεσιν συκοφαντίας» (η δήλωσις αύτη εδόθη ως απόσπασμα εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ). Κατόπιν των ανωτέρω η συζήτησις εισέρχεται επί των πολιτικών και στρατιωτικών θεμάτων της συσκέψεως. Η αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ απορρίπτουσα τας γενομένας εν Μυροφύλλω τελικάς προτάσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ υποβάλει τας αντιπροτάσεις της (επισυνάπτονται αυτούσιοι). Κατά την συζήτησιν ο ΕΔΕΣ εδέχθη την άμεσον συγκρότησιν διοικητικής επιτροπής. Ως προς τους υποψηφίους αρχιστρατήγους αποκρούει την γενομένη δεκτήν υπό της ΕΚΚΑ, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του Συν/ρχου Κρίς υποψηφιότητα του στρατηγού Μπακιρτζή, αντιπροτείνει διά την περίπτωσιν ταύτην τον επίσης εις την ΕΚΚΑ ανήκοντα Συν/ρχην Δ.Ψαρρόν και δέχεται την υποψηφιότητα του στρατηγού Οθωναίου περί του οποίου συνεφώνησε και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να ερωτηθή αν δέχεται να αναλάβη την αρχιστρατηγείαν. Ως προς την προσωρινήν ένωσιν των ανταρτών Ηπείρου αποκρούει την διμελή διοίκησιν των ενωθησομένων προσωρινώς μονάδων και προτείνει μονομελή τοιαύτην. Διά την ΄Ηπειρον και την δυτικήν Στερεάν θέτει ως όρον όπως ο ΕΛΑΣ εντάξει μόνον γηγενείς και ήδη υπηρετούντας υπό τα όπλα μονίμους αντάρτας του και διεκδικεί διά τον αρχηγόν των εθνικών ανταρτικών ομάδων ΕΔΕΣ, Ν. Ζέρβαν, όπως ούτος ορισθή ως διοικητής των δυνάμεων Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.-
Κατά την επακολουθήσασαν διαλογικήν συζήτησιν διευκρινίζεται ότι εν περιπτώσει συμφωνίας διά τον αρχιστράτηγον ο ΕΔΕΣ δέχεται όπως ούτος πλαισιωθή υπό διοικητικής επιτροπής με εχούσης όμως και κυβερνητικά καθήκοντα ως υποστηρίζει το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μετά την παρέλευσιν ακάρπου τυχόν της προθεσμίας των διαπραγματεύσεων προς σχηματισμόν Εθνικής κυβερνήσεως. Επί του σημείου αυτού ο ΕΔΕΣ επιμένει όπως η επιτροπή διά τας διαπραγματεύσεις καταθέση την εντολήν εις τας οργανώσεις και η ΕΚΚΑ προτείνει όπως αύτη αφεθή ελευθέρα να αποφασίση περί του πρακταίου. Ως προς την σύνθεσιν της πολιτικής επιτροπής και της στρατιωτικής διοικήσεως μέχρι του διορισμού αρχιστρατήγου και του σχηματισμού κυβερνήσεως ο ΕΔΕΣ θέτει την αρχήν της ισομερούς αντιπροσωπεύσεως των οργανώσεων, η ΕΚΚΑ την αρχήν της ισορροπίας και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ την αρχήν της σχετικής αναλογικής εκπροσωπήσεως των πεποιθήσεων και αισθημάτων του λαού των κατά τεκμήριον εκφραζομένων διά της δυνάμεως των οργανώσεων.
Ο κ. Κρίς νομίζει ότι οι εντολοδόχοι του αποκρούουν την αρχήν της απολύτου πλειοψηφίας μιας των οργανώσεων και ότι η πολιτική επιτροπή θα έδει να έχει λειτουργίαν μόνον απολύτως αναγκαίαν διά την εξακολούθησιν του πολέμου και όχι κυβερνητικήν αρμοδιότητα.-
Μετά την διευκρινιστικήν συζήτησιν περί των υποψηφίων αρχιστρατήγων και την πρόσμιξιν των παραλλήλων μονάδων αι συνομιλίαι εισέρχονται εις το ζήτημα της διοικήσεως Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δηλοί ότι διά την Δυτικήν Στερεάν δεν τίθεται ζήτημα καθ’ όσον εκεί δεν υπάρχουν δυνάμεις του ΕΔΕΣ, διά δε την ΄Ηπειρον προτείνει συνδιοίκησιν της ενωθησομένης Μεραρχίας υπό ένα αξιωματικόν του ΕΔΕΣ ένα αξιωματικόν του ΕΛΑΣ, ως εγγύησιν αποτροπής τυχόν επαναλήψεως λυπηρών γεγονότων και ομαλήν εξασφάλισιν της οριστικής ενοποιήσεως, αποκρούων την αρχήν της εντοποιότητος των ανταρτών εις ΄Ηπειρον, δηλούν επιπροσθέτως ότι θα αποσύρει εξ Ηπείρου τα εκεί ευρισκόμενα τμήματα των άλλων Μεραρχιών και περιοχών.-
Ο στρατηγός Ζέρβας εις απάντησιν δηλοί ότι δεν δύναται να ανεχθή συνδιοίκησιν ως αποτελούσαν στέρησιν και αυτής της περιοχής η οποία του απέμεινεν, ότι όπως ο ίδιος ουδένα των αρχηγών του ΕΛΑΣ θίγει, ούτω δεν δέχεται να θιγή και η περιοχή του τονίζων επί λέξει : ΄΄ Αν πρόκειται να παύσω ως οργάνωσις και ως αξιόπιστος άνθρωπος, καλύτερον να πέσωμεν μέχρις ενός. Αυτή είναι η απάντησίς μου εις την κατεξευτελιστικήν δι’ εμέ πρότασιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να δεχθώ συνδιοικητήν. Προτιμώμεν να πεθάνωμεν ως ηττημένοι αλλ’ όχι κατεξευτελιζόμενοι ούτω ΄΄. Εν τέλει θεωρεί κεφαλαιώδες το ζήτημα ως ζήτημα υπάρξεως αυτής ταύτης της οργανώσεώς του, δηλοί ότι είναι αδύνατος οιαδήποτε συνεννόησις αν δεν αναγνωρισθή εις μόνον τον αρχηγόν του ΕΔΕΣ η διοίκησις Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς και δεν γίνει αποδεκτή η αρχή της εντοπιότητος, διότι τούτο απάδει προς την αξιοπρέπειαν του Ηπειρωτικού λαού όστις τα πάντα έδωκεν εις τον απελευθερωτικόν τούτον αγώνα.-
Κατόπιν της ούτω διαπιστουμένης ριζικής ασυμφωνίας αι αντιπροσωπείαι υποβάλουν τας τελικάς προτάσεις των. Αι της ΕΚΚΑ έχουν ως εξής : (Επισυνάπτονται αυτούσιοι).
Αι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έχουν ως εξής : (Επισυνάπτονται αυτούσιοι).
Ο ΕΔΕΣ επιφυλάσσεται να υποβάλη τας ιδικάς του την επομένην. Ο κ. Κρίς παρατηρεί εν τω μεταξύ
1/ ότι υπό του Στρατηγείου του προτιμάται όπως η αρχηγεία της Ηπείρου και Δυτικής Ρούμελης τελεί υπό την ιδίαν διοίκησιν οιαδήποτε και αν θα είναι αύτη και
2/ ότι κατηγορηματικώς το Στρατηγείον του θέλει όπως η οιαδήποτε αύτη διοίκησις είναι μονομελής, από ένα αρχηγόν και ένα επιτελείον. Αυτά είναι τα μόνα σημεία που παρατηρεί διότι επί των άλλων σημείων αι προτάσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ παρουσιάζουν σημαντικήν πρόοδον. Ο κ. Σαράφης παρατηρεί ότι το ενιαίον της διοικήσεως Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς προκειμένου περί επιχειρήσεων δύναται να εξασφαλισθή δι’ ενός κλιμακίου διοικήσεως αμφοτέρων των περιοχών.-
Την επομένην υποβάλλονται αι ακόλουθοι προτάσεις του ΕΔΕΣ (επισυνάπτονται αυτούσιοι). Επί των τελικών αυτών προτάσεων ο Νικόλας παρατηρεί τα ακόλουθα : ΄΄ Δυστυχώς παρ’ όλα τα βήματα που εσημειώθησαν κατά τας συζητήσεις με τας διαφόρους προτάσεις και αντιπροτάσεις, η ασυμφωνία μας επί των βασικών ζητημάτων δυστυχώς παραμένει η αυτή. Εις το πολιτικόν ζήτημα η μόνη νέα υποχώρησις από μέρους της αντιπροσωπείας του ΕΔΕΣ είναι η συγκατάθεσις διά τον σχηματισμόν διοικητικής επιτροπής με την σύνθεσιν την οποίαν επρότεινεν η ΕΚΚΑ και την οποίαν απεδέχθημεν και ημείς. Επαναλαμβάνομεν ότι δι’ ημάς είναι ουσιώδης και βασικός όρος να αναλάβει μετά την προθεσμίαν που αναφέρομεν η επιτροπή αυτή και όσα κυβερνητικά καθήκοντα απαιτεί ο αγών. Συνεπώς επί του σημείου αυτού η διαφωνία παραμένει ως είχεν. Επί των υπολοίπων ζητημάτων : διά τον αρχιστράτηγον: εφόσον ο στρατηγός Οθωναίος δέχεται την ομοφώνως προσφερομένην υπό των οργανώσεών μας αρχιστρατηγίαν, είμεθα σύμφωνοι να ανατεθεί εις αυτόν η αρχιστρατηγία. Εις περίπτωσιν αρνήσεώς του να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα επανερχόμεθα εις την υποψηφιότητα του στρατηγού Μπακιρτζή. Εις περίπτωσιν δε ασυμφωνίας επί της υποψηφιότητος του στρατηγού Μπακιρτζή και μέχρι του διορισμού αρχιστρατήγου υπό της κυβερνήσεως, προτείνομεν να σχηματισθή το προσωρινόν ενιαίον Γενικόν Στρατηγείον με την αναλογίαν : δύο του ΕΛΑΣ, ένας του ΕΔΕΣ και ένας της ΕΚΚΑ, σύμφωνοι πάντοτε επί της βάσεως της ισορροπίας ως ετέθη εις τας προηγουμένας προτάσεις. Επί των άλλων σημείων που συμφωνήσαμε χθές δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω τα λεχθέντα. Λυπούμεθα όμως διότι εις το ζήτημα του τρόπου της προσωρινής διοικήσεως των δυνάμεων Ηπείρου είμεθα υποχρεωμένοι να εμμείνωμεν εις την προγενεστέραν πρότασίν μας περί προσωρινής διμελούς συνδιοικήσεως υπό ενός αξιωματικού του ΕΔΕΣ και ενός του ΕΛΑΣ, διότι πιστεύομεν ότι ο τρόπος αυτός είναι ο μόνος που εγγυάται την πραγματικήν συνένωσιν των ανταρτών, την εξάλειψιν των επιθέσεων λόγω του γνωστού παρελθόντος και την δημιουργίαν ενός ενιαίου και συμπαγούς εθνικού στρατού.-
Κατά την επακολουθήσασαν συζήτησιν διαπιστούται ότι είναι τελείως απαράδεκτος εκ μέρους του ΕΔΕΣ και η τελευταία θέσις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τόσον ως προς την λύσιν του κυβερνητικού ζητήματος, όσον και ως προς την διττήν διοίκησιν των ανταρτών Ηπείρου και ως εκ τούτου η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προβαίνει εις την κάτωθι δήλωσιν και πρότασιν : ΄΄ Παρ’ όλας τας προσπαθείας μας οφείλομεν να διαπιστώσωμεν ότι η σύσκεψίς μας, αι διαπραγματεύσεις μας δεν ανταπεκρίθησαν προς τον διακαή πόθον όλων των Ελλήνων, όλων των ανταρτών και προς την επείγουσαν ανάγκην του πολέμου και των Συμμάχων μας να ενώσωμεν όλας τας Εθνικάς δυνάμεις και ιδιαιτέρως τας ανταρτικάς δυνάμεις των διαφόρων οργανώσεων. Ως αντιπροσωπεία της οργανώσεως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, νομίζομεν ότι εκάμαμεν τας πλέον θετικάς και ουσιαστικάς υποχωρήσεις διά να πραγματοποιηθή η ενότης και ζωτικότατον αίτημα της στιγμής δηλαδή ενιαίος στρατός υπό ενιαίαν κυβέρνησιν. Νομίζομεν ότι επί του ζητήματος αυτού μολονότι πολλά σημεία απεσαφηνίσθησαν και επί ωρισμένων σημείων δευτερευόντων επήλθεν μια προσέγγισις των απόψεων, επί των βασικών όμως σημείων εις τα οποία ο Ελληνικός λαός με αγωνίαν προσδοκά θετικήν απάντησιν η σύσκεψίς μας δεν δίδει θετικήν απάντησιν και θετικόν αποτέλεσμα. Έχομεν την γνώμην ότι αι προτάσεις κυρίως της αντιπροσωπείας του ΕΔΕΣ δεν είναι αναλόγως γενναιόφρονες. Πάντως νομίζω ότι θα είναι κοινή η πεποίθησις ότι μία άπρακτος λύσις και έκβασις των διαπραγματεύσεων αφίνουν τον λαόν μας εις μίαν ησυχίαν και επαυξάνει την αγνωνίαν. Αλλά το πρόβλημα της καταπολεμήσεως του κοινού εχθρού των Ελλήνων και όλων των ηνωμένων εθνών, δεν επιτρέπει ούτε χρονοτριβήν ούτε πολύ περισσότερον ανησυχίαν και αμφιβολίαν εις τας τάξεις του λαού. Παρ’ όλον ότι δεν κατωρθώθη να επιτευχθή συμφωνία επί του ζωτικού ζητήματος της εθνικής ενότητος, εις την οποίαν παραμένομεν πιστοί, διά να ενώσωμεν έστω και υπ’ αυτάς τας συνθήκας όλας τας Ελληνικάς δυνάμεις εναντίον των κατακτητών και των πρακτόρων των, διά να μη αφίσωμεν ανεκμετάλλευτον και εις το εξής πάσαν δυνατότητα επιτεύξεως συμφωνίας ή αντιπροσωπεία του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ υποβάλει την ακόλουθον πρότασιν : (επισυνάπτεται αυτουσία).
Η πρότασις γίνεται δεκτή μετ’ ευχαριστήσεως από την αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ.
Η ΕΚΚΑ χαρακτηρίζει την χειρονομίαν πάρα πολύ μεγάλην ως εξυπηρετούσαν τα Ελληνικά συμφέροντα και συντελούσαν διά την περαιτέρω ομαλήν εξέλιξιν εις βαθμόν ίσως αποφασιστικόν. Ο κ. Κρίς καταθέτει ανακοίνωσιν (επισυνάπτεται αυτουσία). Καταρτίζεται και υπογράφεται το πρωτόκολλον συμφωνίας περί οριστικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών μεθ’ ο ο κ. Καρτάλης κηρύσσει την λήξιν των εργασιών της συσκέψεως λέγων τα εξής : ΄΄ Η σύσκεψις τελειώνει τας εργασίας της. Δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματά της είναι πενιχρά. Διεπιστώθη μια σημαντική προσέγγισις των γνωμών και των τριών αντιπροσωπειών. Νομίζω ότι αι προτάσεις της ΕΚΚΑ υπήρξαν εις όλα τα σημεία η βασική γραμμή προσεγγίσεως και των τριών οργανώσεων. Εάν ευρίσκετο τρόπος ρυθμίσεως της στρατιωτικής διοικήσεως Ηπείρου και ως εκ τούτου τρόπος εξαφανίσεως του φόβου επαναλήψεως εχθροπραξιών είμαι βέβαιος ότι και τα υπόλοιπα ζητήματα θα ερυθμίζοντο κατ’ ευχήν. Η πρότασις της αντιπροσωπείας ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί οριστικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών πρέπει νομίζω να θεωρηθή ως το σημαντικώτερον γεγονός της συνδιασκέψεως. Νομίζω ότι και ως άτομον και ως αντιπρόσωπος οργανώσεως και εκ μέρους της συνδιασκέψεως εν τω συνόλω της δύναμαι να εκφράσω προς την αντιπροσωπείαν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ την πλήρη ικανοποίησίν του διά την πρότασιν ταύτην. Είμαι βέβαιος ότι εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος κατόπιν της καταπαύσεως των εχθροπραξιών η εσωτερική μας κατάστασις θα επιτρέψει εκ νέου την έναρξιν αποτελεσματικών αυτή την φοράν διαπραγματεύσεων. Με αυτό το πνεύμα κηρύσσω την λήξιν των εργασιών της συσκέψεως.-

Εν Πλάκα τη 29 Φ/βρίου 1944
Ο Πρόεδρος της συσκέψεως
Γ.Α ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Ο Γραμματεύς ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Ο Γραμματεύς ΕΔΕΣ

Αντ/φον εκ του προσωπικού Ο Γραμματεύς ΕΚΚΑ
αρχείου                                 Υποσ/γου Δούκας Στέφ.
Τ.Σ.Υ.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 Διά την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του Εθνικού αγώνος εναντίον των κατακτητών και των οργάνων των, την συμβολήν εις την επιτυχίαν του Συμμαχικού αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την κατοχύρωσιν των λαϊκών Ελευθεριών, τέλος διά την δημιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελλάδος, οι κάτωθι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι εις τας διαπραγματεύσεις διά την Ελληνικήν ενότητα, αποφασίζουν :
1/ Δέχονται την πρότασιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ.
2/ Τα τμήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ θα διατητήσουν τας σήμερον κατεχομένας θέσεις.-
3/ Αι οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να δράσουν δι’ όλων των δυνάμεών των εναντίον των κατακτητών και των συνεργαζομένων με αυτούς είτε αυτοτελώς εκάστη εν τη περιοχή της, είτε από κοινού κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως.-
4/ Διά την καλλιτέραν αντιμετώπισιν του κατακτητού αι ανώτεραι διοικήσεις των εν Ηπείρω δυνάμεων των δύο οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) θέλουν το ταχύτερον εκπονήσει κοινόν σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αμυντικής, καθορίζον και τον τρόπον ενδεχομένου ελιγμού των μονάδων εκάστης οργανώσεως, υφισταμένης πίεσιν του εχθρού, εις την περιοχήν της ετέρας, εφόσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων στρατιωτικής ανάγκης.-
5/ Εάν τμήματα μιας οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεών τινων λόγω εισβολής των Γερμανών ή των συμπραττόντων με αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθει εις τας θέσεις των άμα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων.-
6/ Μικτή στρατιωτική επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και της ΕΚΚΑ θέλει εποπτεύει την τήρησιν της παρούσης συμφωνίας και λύει τας τυχόν αναφυομένας διαφοράς. Η επιτροπή δύναται να λειτουργήση με τα δύο μέλη της μέχρις αφίξεως και αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ.-
7/ Η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή παρακαλείται να μεριμνήσει όπως το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίσει τον μεγαλύτερον δυνατόν εφοδιασμόν των εν Ελλάδι δυνάμεων όλων των οργανώσεων, βάσει της συμμετοχής των εις τας επιχειρήσεις κατά των Γερμανών και αναλόγως των πραγματικών αναγκών του πολέμου.-
8/ Εκφράζεται η Πανελλήνιος ευχή όπως οι παθόντες τόσον εκ της εισβολής των Γερμανών, όσον και εκ της συγκρούσεως των οργανώσεων τύχουν της αμερίστου ενισχύσεως όλων των οργανώσεων. Ιδιαιτέρως παρακαλείται το Συμμαχικόν Στρατηγείον όπως έλθει εις άμεσον επικουρίαν προς αυτούς.-
9/ Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι αμοιβαίως όλοι, οι κρατούμενοι ως αιχμάλωτοι ή όμηροι διά λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόμενοι να μεταβούν εις τον τόπον της προτιμήσεώς των. (Εξαιρούνται οι βαρυνόμενοι με πράξεις εθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις κοινού δικαίου, οίτινες και θα κατονομαστούν εις την ενδιαφερομένην οργάνωσιν θα δικασθούν δε υπό των υφισταμένων στρατοδικείων εις α θα μετέχει και αντιπρόσωπος της ενδιαφερομένης οργανώσεως. Εκφράζεται η ευχή όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον). Η απόλυσις των ομήρων και αιχμαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου.-
10/ Η ισχύς του παρόντος άρχεται αμέσως.-

Κάπου εις την Ελλάδα 29.2.1944
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΔΕΣ
ΣΤΕΦ.ΣΑΡΑΦΗΣ-                                          Στρατηγός ΚΟΜΝ.ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-Αντ/ρχης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΚΑ                       Η ΣΥΜΜ.ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗΣ                                                     ΚΡΙΣ-Συν/ρχης (Άγγλος)
Αντ/φον εκ του προσωπικού                             ΟΥΑΙΝΣ Ταγ/χης (Ην.Πολιτειών)
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ Δ/ΣΕΩΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΡΙΣ (Συν/ρχης)


Απόσπασμα

εκ του πρακτικού συζητήσεων της 27ης Φεβρουαρίου 1944 κατά την εν Πλάκα σύσκεψιν διά την Ελληνικήν ενότητα.-
Η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εζήτησεν από τον στρατηγόν Ν.Ζέρβαν όπως προβή εις επίσημον αποκήρυξιν των Στ. Γονατά, Βουλπιώτη και Ταβουλάρη, οι οποίοι ως ανέφερεν η αντιπροσωπεία, καθ’ α συνάγεται εκ του Αρχείου Ζέρβα, μετείχον ως ηγετικά στοιχεία του ΕΔΕΣ και ενεφανίζοντο ως εκπρόσωποί του εν Αθήναις.
Εις απάντησιν ο στρατηγός Ν.Ζέρβας λέγει :
΄΄ Δηλώ επισήμως ότι οι Στ.Γονατάς, Βουλπιώτης και Ταβουλάρης, ουδέποτε υπήρξαν ή είναι μέλη του ΕΔΕΣ. Εάν στοιχείον τι του Αρχείου ΕΔΕΣ, έστω και κατ’ ίχνος αποδεικνύει την τοιαύτην δήλωσιν του κ. Σαράφη, τουτέστιν ότι οι τρεις ανωτέρω ανήκουν εις τον ΕΔΕΣ, θα δεχθώμεν να ατιμασθή το σύνολον της οργανώσεως, άλλως υπάρχει διάθεσις συκοφαντίας΄΄.
Εν Πλάκα τη 29η Φεβρουαρίου 1944
Διά την αντιπροσωπείαν του ΕΔΕΣ
Υπογραφαί
Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΝ.ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ

Αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.


Σύμφωνον

υπογραφέν την 29 Φεβρουαρίου υπό των ΣΑΡΑΦΗ, ΝΙΚΟΛΑ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΤΑΛΗ, ΚΡΙΣ και ΓΟΥΑΪΝΣ
Προς το συμφέρον του Εθνικού και Συμμαχικού αγώνος, της ελευθερίας της ΕΛΛΑΔΟΣ και της ενοποιήσεως των Ανταρτών απεφασίσαμεν:
1. Τον οριστικόν τερματισμόν των εχθροπραξιών τόσον εκ μέρους του ΕΛΑΣ όσον και εκ μέρους του Ε.Δ.Ε.Σ.
2. Έκαστος θα παραμείνη εις τας νυν θέσεις του.
3. Αμφότεραι αι Οργανώσεις αναλαμβάνουν να αγωνισθώσι κατά των Ούνων και των συνεργατών των είτε κεχωρισμένως είτε κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, από κοινού.
4. Τα εν ΗΠΕΙΡΩ Στρατηγεία εκάστης Οργανώσεως θα καταστρώσουν το ταχύτερον κοινά σχέδια επιχειρήσεων, επιτρέποντα ελευθερίαν κινήσεως, εν περιπτώσει εχθρικής πιέσεως, εντός της περιοχής της ετέρας, όταν τούτο επιβάλλεται εκ στρατιωτικών λόγων.
5. Αι μονάδες αίτινες ήθελον αναγκασθή να μετακινηθούν εκ του ανωτέρω λόγου, δέον να επανακάμπτουν εις τας προτέρας των θέσεις μετά την αποχώρησιν των Ούννων.
6. Μικτή Επιτροπή του ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ θα επιβλέπη την τήρησιν των όρων και θα επιλύη τας διαφοράς.
7. Θα ζητηθή από την ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΝ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ν’ αναλάβη, μέσω του Γ.Σ.Δ.Μ.Α (; και O.S.S) τον εφοδιασμόν όλων των δυνάμεων των Οργανώσεων αναλόγως της εις τας επιχειρήσεις συμμετοχής των και των εκ του αγώνος αναγκών των.
8. Να ζητηθή απ’ όλας τας Οργανώσεις και ειδικώς το Γ.Σ.Δ.Μ.Α να λάβωσι μέτρα περιθάλψεως διά τους πάσχοντας ως εκ του εμφυλίου πολέμου και των γερμανικών επιδρομών.
9. Οι διά πολιτικούς λόγους κρατούμενοι εις φυλακάς ή ως όμηροι θ’ απολυθούν. Οι κατηγορούμενοι δι’ εγκληματικάς πράξεις θα γνωστοποιηθούν εις τας οργανώσεις εις ας ανήκουν και θα δικασθούν υπό στρατοδικείων περιλαμβανόντων και εκπρόσωπον της ενδιαφερομένης Οργανώσεως. Η απόλυσις των ανωτέρω δέον να έχη συμπληρωθή εντός δέκα πέντε ημερών.
10. Η παρούσα συμφωνία τίθεται εν ισχύϊ αμέσως.
……………………………………………………………………………………………..
Το ακόλουθον υπεγράφη κεχωρισμένως και δεν πρέπει να περιέλθη εις δημοσιότητα διά λόγους ασφαλείας:
Αι Οργανώσεις ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ θα εξακολουθήσουν να παρέχουν αμέριστον την συμμετοχήν των εις σχέδια επιχειρήσεων και να διευκολύνουν τα σχέδια του Γ.Σ.Δ.Μ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της διολισθήσεως ειδικών βρεττανικών και αμερικανικών μονάδων αποσκοπουσών να λάβωσι μέρος εις τας επιχειρήσεις ταύτας.-

Διά την ακρίβειαν εκ
του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements