Ορισμός αξιωματικών πληροφοριών, ΕΔΕΣ/27 Φεβ 1944


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον Απόρρητος-Προσωπική
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 726
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. Α.Π 243/19-2-44 Δ/γήν Γεν.Αρχηγείου και εντέλλομαι την άμεσον εφαρμογήν ταύτης.
Άπαντα τα τμήματα από της κοινοποιήσεως της Παρούσης να ορίσωσιν Αξ/κούς ή Οπλαρχηγούς και εν ανάγκη εις τα μικρά τμήματα ομαδάρχας ως Αξ/κούς πληροφοριών, τα ονόματα των οποίων να μοι αναφέρωσιν το ταχύτερον, ίνα τα υποβάλωμεν εις Γεν.Αρχηγείον.

Σ.Δ τη 27η Φ/ρίου 1944
Παραλήπται Ο
Απαντα τα τμήματα Aρχηγός
Τ.Σ.Υ.


ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ (Γραφείον ΙΙον) Απόρρητος
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Α.Π 243 ΔΙΑΤΑΓΗ

Προς παρακολούθησιν του πνεύματος των Ανταρτών και προς ανακάλυψιν τυχόν ενεργουμένης προπαγάνδας κατασκοπείας εις τας Μονάδας.
Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι Τ Α Κ Α Τ Ω Θ Ι
Εις έκαστον ανεξάρτητον Τμήμα να ορισθή Αξ/κός πληροφοριών.
Ούτως να οργανώση πυρήνας εις έκαστον Λόχον υπό νοήμονας και εμπίστους άνδρας.
Οι πυρήνες θα έχουν ως αποστολήν να παρακολουθούν τας συζητήσεις των Ανταρτών και γενικώς την διαγωγήν τούτων προς ανακάλυψιν των ενεργούντων προπαγάνδαν, κατασκοπείαν.
Δι’ έκαστον ύποπτον κατασκοπείας ή γενικώς, ενεργούντα προπαγάνδαν ή διασπαστικήν κίνησιν να σχηματίζεται φάκελλος και αφού συγκεντροθώσι στοιχεία εις βάρος του να υποβληθή εις Γενικόν Αρχηγείον διά την λήψιν μέτρων εναντίον του.
Η παρακολούθησις των υπόπτων να είναι συστηματική και διαρκής.
Εις τους πυρήνας να γίνη σχετική διδασκαλία του τρόπου παρακολουθήσεως και να τηρηθή απόρρητος η υπηρεσία ην εκτελούσι ως και τα ονόματα αυτών.
Οι Αξκοί πληροφοριών θα έχουν το δικαίωμα αλληλογραφίας απ’ ευθείας με το ΙΙ ον γραφείον, αφού προηγουμένως θέσωσι υπ’ όψιν του Δ/τού της Μονάδος την σχετικήν αλληλογραφίαν εφόσον ούτοι θα κρίνουν ότι η αλληλογραφία δεν πρέπει να περιέλθη εις γνώσιν τρίτων.
Αι Μονάδες να αναφέρουν τα ονόματα των ορισθέντων Αξ/κών πληροφοριών.
Το ΙΙ ον καθ’ υμάς Γραφείον εν συνεννοήσει μετά του Πολιτικού γραφείου να οργανώσωσι ειδικόν δίκτυον προς τον σκοπόν τούτον, εις τα διάφορα χωρία.
Σ.Δ.Γ.Α τη 19-2-44
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements