Κοινή Διακύρηξη ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, ΕΣΔΑ, ΣΣΑΕ για Ελληνικές Αρχές Κατοχής, 19 Φεβ 1944


ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

Αι υπογεγραμμέναι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, η Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση Αιγύπτου, η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή εν Ελλάδι διά των εντεταλμένων αντιπροσώπων των, δηλούν και διακηρύττουν τα κάτωθι:
1) Θεωρούν την κυβέρνησιν Ράλλη και όλους όσους την απαρτίζουν ως όργανα εξυπηρετήσεως των κατακτητών της Ελλάδος υποβοηθούντα εις την παντοειδή κατατυράννησιν και εξόντωσιν του Ελληνικού Λαού και καταπολέμησιν του εθνικού αγώνος ως και του αγώνος των Συμμάχων Εθνών, ως τοιαύτην θεωρούν αυτήν εχθρόν της Πατρίδος.
2) Θεωρούν όλους όσους κατετάγησαν εις τα οργανωθέντα υπό της Κυβερνήσεως Ράλλη εξοπλισθέντα και καθοδηγούμενα υπό των κατακτητών Σώματα Ειδικής Ασφαλείας, Τάγματα Ευζώνων και Χωροφυλακήν και παν άλλο παρόμοιο δημιούργημα των κατακτητών και του Ράλλη ως εχθρούς του Έθνους, εγκληματίας πολέμου, υπολόγους εις αυτό διά πράξεις προδοσίας.

3) Καλούν τους ανήκοντας εις τα ως άνω Σώματα να αποχωρήσουν αμέσως από αυτά. Ουδεμία δικαιολογία οιασδήποτε φύσεως μετά την παρούσαν προειδοποίησιν.

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
Σ. Σαράφης
Π. Ρούσσος Αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ
Π. Νικολόπουλος
Κ. Πυρομάγλου
Αντιπροσωπεία
Ελλην. Στρατ. Διοικήσεως Αιγύπτου
Συν/χης Κρις
ΕΚΚΑ
Δ. Ψαρρός
Γ. Καρτάλης
Συμμαχική Στρατ. Αποστολή εν Ελλάδι
Συν/χης Κρις

Κάπου στα βουνά της Ελλάδος
19-2-44 Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείον του Γ. Στρατηγ.
(Τ.Υ.)

Advertisements