Ηθικές αμοιβές, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/18 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1049

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Λαβόντες υπ’ όψιν την διά της υπ’ αριθμ. 202/9-2-44 αναφοράς 51ου Συντάγματος υποβληθείσαν έκθεσιν συμβάντων συμπλοκής 2-2-44 περιοχής Λουτρών Σμοκόβου.
1. Τον οπλοπολυβολητήν Μανζούρην Γεώργιον του ΙΙΙ/51 Τάγματος προάγομεν εις Δεκανέα διά την επιδειχθείσαν εξαιρετικήν δράσιν και διότι και κατά την σύμπτυξιν της ομάδος του βαλλόμενοι από στηθέν εχθρικόν οπλοπολυβόλον παρέμεινε μόνος και χρησιμοποιήσας ως προκάλυμμα κορμόν δένδρου ηνάγκασεν εις σιγήν το εχθρικόν οπλοπολυβόλον διεκολύνας ούτω την άνετον σύμπτυξιν της ομάδος του. Ο αυτός οπλοπολυβολητής κατώρθωσε κατά την υποχώρησίν του να διέλθη εκ του μέρους ένθα είχε κρύψει τον γιλιόν του και παραλαβών τούτον μαζί του μολονότι εβλήθη από θραύσμα όλμου το οποίον μάλιστα κατέστρεψεν μέρος των ειδών του.
2. Ποιούμεν εύφημον μνείαν των κατωτέρω οπλιτών λαβόντων μέρος εις την άνω συμπλοκήν ήτοι:

  1. Γουρναρόπουλος Τηλέμαχος
  2. Ζήσης Αλέξανδρος
  3. Καμύσης Ιωάννης
  4. Ζούπης Ιωάννης
  5. Σακκής Τριαντάφ.
  6. Πορλίγκης Αθανάσιος 7. Ζούπης Ευάγγελος
  7. Στουρνάρας Στυλιανός
  8. Γεωργίου Αριστ.
  9. Γερογιάκομος Νικόλ.
  10. Λούμας Δημήτριος

Διότι παρά την αριθμητικήν υπεροχήν του εχθρού προσέβαλον τούτον επιτυχώς φονεύσαντες 6 μεταξύ των οποίων και τον επι κεφαλής ανώτερον αξιωματικόν και τραυματίσαντες περί τους δέκα.

Σ.Δ.Μεραρχίας 18-2-44
Η Διοίκησις της Μεραρχίας
Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
Θ. ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51, 52, 54 Συν/τα
Λόχος Μηχανικού
Λόχος Διαβιβάσεων
Λόχος Στρατηγείου
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α)

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements