Ημερησία Διαταγή Μονάδος, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/18 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1056
ΗΔΜ
18-2-44
Εκ της επιθεωρήσεως ην ενήργησα ο υποφαινόμενος των τριών ταγμάτων του 52ου Συν/τος Πεζικού ως και του Ουλαμού Υπαξ/κών κατά την 12, 13, 14, 15 και 16 τρέχ. έμεινα ικανοποιημένος εκ της πειθαρχίας, παραστήματος, της στρατιωτικοποιήσεως γενικώς των ανδρών ως και της αμέμπτου προς τον Λαόν συμπεριφοράς τούτων, καθώς και επί των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας και οργανώσεως του υποτομέως των.
Εκφράζω όθεν την ευαρέσκειάν μου προς τε την Δ/σιν του Συν/τος, στελέχη και αντάρτας και είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσουν πάντες μετά του αυτού ζήλου εργαζόμενοι ώστε και εις δεδομένην ευκαιρίαν θ’ αποδώσουν από απόψεως μαχητικότητος το μέγιστον δυνατόν έργον και εναντίον του εχθρού.

Κ.Τσαμάκος
Υποστράτηγος
Κοινοποίησις
51, 52, 54 Συν/τα
Λόχον Δ/σεως
Λόχον Μηχανικού
Λόχον Διαβιβάσεων
Γ. Στρατηγείον (υ.τ.α)

Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements