Διενέργεια στρατολογίας, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/11 Φεβ 1944


Απόρρητος Προσωπική
Κατεπείγουσα
ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 222
ΔΙΑΤΑΓΗ
Διά την εκτέλεσιν ωρισμένων αποστολών της Μεραρχίας έχομεν ανάγκην αυξήσεως της δυνάμεώς μας κατά 1000/χιλίους/άνδρας περίπου.
Κατόπιν τούτου και εν συνεχεία προς τας υπ΄αριθμ. ΕΠΕ 137/25/1/44 και ΑΠ 105/6/2/44 διαταγής μας
Εντελλόμεθα
όπως:
1. Επισπευσθή η στρατολογία των ανδρών περιοχής Πηλίου – Βόλου των καταργησομένων εις 54ον Σύν/γμα, όσον και των ανδρών περιοχής Φαρσάλων – Αλμυρού Βελεστίνου των καταταγησομένων εις το Τάγμα 54ου Συν/τος το εδρεύον εις περιοχήν Γούρας. Η όλη επιστράτευσις να γίνη συμφώνως προς τους περιορισμούς των ως άνω διαταγών.
2. Υπενθυμίζομεν εις τον Ταγματάρχη Γαββάνη Αλέξ. ότι εκ των παρουσιασθησομένων δέον ν’ αποστείλη εις την έδραν της Μεραρχίας 300 (τριακοσίους) αόπλους, οι οποίοι θα εξοπλισθώσι διά τυφεκίων άτινα υπάρχουν εις την έδραν της Μεραρχίας. Εννοείται ότι οι 300 ούτοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα υπόλοιπα υλικά (άρβυλα, χλαίνην, κουβέρτες κλπ.) ως η ΕΠΕ 137 διαταγή μας.
3. Επί πλέον των ανωτέρων προσκληθησομένων προς επάνδρωσιν των υπαρχόντων τυφεκίων να επιστρατευθώσι και πεντακόσιοι εκ του εφεδρικού ΕΛΑΣ λαμβάνοντες οπλισμόν εκ των εφεδρικών Μεραρχιών.
4. Μετά των προσκληθησομένων να επιστρατευθώσι και τα ικανώτερα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη τόσον υπαξ/κών όσον και Αξιωμ/κών. Πάντες δεόν να κατανοήσουν την μεγάλην σημασίαν που έχει η ανωτέρω στρατολογία και πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν, ώστε οι προσκληθησόμενοι να είναι ό,τι καλύτερον έχει ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ.
5. Μετά την άνω στρατολογίαν το 54ον Σύνταγμα να έχει υπ’ όψιν του ότι προς εξίσωσιν της δυνάμεως των Συν/των και ένεκα τακτικών λόγων θα ζητηθή παρ’ αυτού η προώθησις ενός Τάγματος αντικαθιστουμένων των δυνάμεων Γούρας υπό του Τάγματος τούτου.
6. Η όλη εργασία θεωρείται εξαιρετικώς σοβαρά και επείγουσα και πρέπει να περατωθή μέχρι της 5ης Μαρτίου ώστε το Τάγμα να ευρίσκεται εις ΣΔΜ μέχρι 10ης Μαρτίου 1944 το βραδύτερον.

ΣΔΜ τη 11 Φεβρουαρίου 1944
Η ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
… Σύν/γμα Πεζικού
… 54 Συν/τος Γούρας
Εφεδρικαί Μεραρχίαι
Βόλου – Πηλίου – Αλμυρού, Φαρσάλων, Βελεστίνου
Ταγ/χης Γαββάνης Αλέξ.
Ταγ/χης Κορομηλής Μιχαήλ

Διά την Ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α)

Advertisements