Ανακωχή ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΛΗΠΔΣ/8 Φεβ. 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω το από 1.2.1944 Έκτακτον Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου ΕΛΑΣ περί της μετά των δυνάμεων Ζέρβα ανακωχής του ΕΛΑΣ, των όρων της και των γενικωτέρων σκοπών της.

Σ.Δ. 8.2.1944
Για το Κλιμάκιο
(Τ.Σ.Υ.)

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν της τελευταίας αιφνιδιαστικής επιθέσεως των δυνάμεων Ζέρβα κατά των τμημάτων μας, ανέλαβον ταύτα αντεπίθεσιν και απώθησαν τας δυνάμεις Ζέρβα πέραν του ποταμού Αράχθου εν διαλύσει.
Παρά την συντριπτικήν ταύτην νίκην του ΕΛΑΣ αποβλέποντες σταθερώς εις την συνένωσιν όλων των Εθνικών δυνάμεων της Ελλάδος υπό ενιαίαν Κυβερνητικήν και Στρατιωτικήν ηγεσίαν προς αποτελεσματικωτέραν αντιμετώπισιν των κατακτητών και ομαλήν πολιτικήν εξέλιξιν της χώρας, δεν ηθελήσαμεν να εκμεταλλευθώμεν τας στρατιωτικάς επιτυχίας μας. Απηυθύνθημεν εις το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής δηλούντες ότι θα είμεθα πρόθυμοι παρά την νέαν συντριβήν των δυνάμεων Ζέρβα να δεχθώμεν κατάπαυσιν των εχθροπραξιών εάν ούτος εδέχετο τους ακολούθους όρους μας:
1) Επίσημον αποκήρυξιν ηγετών και οπαδών ΕΔΕΣ, οίτινες συνέπραξαν ή συμπράττουν μετά Γερμανών ή Ράλλη Στοπ.
2) Δυνάμεις Ζέρβα – ΕΛΑΣ παραμείνουν θέσεις κατεχομένας ημέραν καταπαύσεως πυρών μέχρι πραγματοποιήσεως ενώσεως Στοπ.
3) Άμεσον έναρξιν διαπραγματεύσεων διά συγκρότησιν ενιαίου ανταρτικού στρατού Στοπ.
Το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής διά τηλεγραφήματος του της 31ης Ιανουαρίου ε.ε. μας ανεκοίνωσεν επισήμως ότι ο Ζέρβας απεδέχθη αυτουσίους άπαντας τους ως άνω όρους μας.
Κατόπιν τούτου και εν συμφωνία μετά του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διετάξαμεν την κατάπαυσιν των εχθροπραξιών το μεσονύκτιον της 4ης προς την 5ην Φεβρουαρίου ε.ε.
Εν συνεχεία αντιπροσωπεία του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ ανεχώρησε προς συνάντησιν των αντιπροοσώπων του Ζέρβα και της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής διά περαιτέρω διαπραγματεύσεις γενικωτέρας φύσεως. Εις την συνάντησιν ταύτην εκλήθη παρ’ ημών να παραστή και αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 1.2.1944
(ΤΣ) Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος

Κοινοποίησις
Άπαντα Τμήματα

Advertisements