Διαταγή επιχιερήσεων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/5 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 185

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Χάρτης 1/100.000
Συνοψίζοντες τας εκδοθείσας διαταγάς επιχειρήσεων προκληθείσας συνεπεία τοιούτων του Γενικού Στρατηγείου καθορίζομεν τα κάτωθι και κατόπιν της αφίξεως τμημάτων Γούρας:
Ι. Πληροφορίαι περί του εχθρού: αι κοινοποιηθείσαι διά του τελευταίου δελτίου πληροφοριών Μεραρχίας.
ΙΙ. Τομεύς Μεραρχίας: Αριστερόν όριον Βούνεσι – Νεοχώρι / ναι / Δεξί όριον Δημοσία οδός Λαμίας – Καρπενησίου από του ύψους Μάκρης – Πύργος /ναι/
ΙΙΙ. Αποστολή: α) κάλυψις διαβάσεων προς κοιλάδας Νευρουπόλεως και Καρπενησίου β) επιθετικαί ενέργειαι κατ’ εχθρικών στόχων επί της οδού και σιδηροδρομικής γραμμής Λαμίας – Δεμερλή.
IV. 51ον ΣΠ
Υ/τομεύς: Αριστ. όριον το τοιούτον της Μεραρχίας /ναι/ Δεξιόν όριον Χαλαμπρέζι – Λουτρά Σμοκόβου /ναι
V. Αποστολή: κάλυψις διαβάσεων αίτινες άγουσι εκ της πεδιάδος προς περιοχήν Υ/τομέως Συντάγματος.
VI. Σταθμός Διοικήσεως Συντάγματος: Καροπλέσι
VII. 52ον Σύνταγμα Πεζικού
Υπ/τομεύς αριστερόν όριον το τοιούτον του 51ου Σ.Π./όχι/Δεξιόν όριον το όριον της Μεραρχίας/ναι/
VΙΙΙ. Αποστολή: κάλυψις διαβάσεων αγουσών εις το εσωτερικόν περιοχής υποτομέως Συν/τος με το κέντρον του βάρους δυνάμεώς του εις το δεξιόν προς παρεμπόδισιν διεισδύσεως εχθρικών δυνάμεων προς την κοιλάδα Καρπενησίου, ενέργειαι ιδία πλευρικών επιθέσεων εν συνδυασμώ μετά τμημάτων ΧΙΙΙ Μεραρχίας.
ΙΧ. ΣΔΣ: Ρεντίνα
Χ. 54ον Σύνταγμα Πεζικού
Υ/τομεύς: περιοχή Κισσάβου – Πηλίου με εν τάγμα περιοχήν Γούρας
ΧΙ. Αποστολή: Αντιμετώπισις εκδηλώσεων εχθρού προς διείσδυσιν περιοχήν του, με πρωτοβουλίαν κινήσεως εντός αυτής αναλόγως των τακτικών εκάστοτε απαιτήσεων.
ΧΙΙ. ΣΔΣ: Κατά την κρίσιν του Συν/τος.
ΧΙΙΙ. ΣΔΜ: Φουρνά
ΧΙV. Ο Ουλαμός υπαξ/κών τακτικώς υπό το 52ον ΣΠ.
ΧV. α) Ουλαμός Παπαχρίστου εις διάθεσιν 52ου ΣΠ. Χρησιμοποίησις εις αναγνωριζομένας θέσεις κατά διεισδύσεως εχθρού κοιλάδα Καρπενησίου, β) Ουλαμός Παπαναούμ εις διάθεσιν 51ου ΣΠ χρησιμοποίησις εις αναγνωριζομένας θέσεις κατά διεισδύσεως εχθρού προς υψίπεδον Νευρουπόλεως. Λόχος αυτοκινήτων και Μοίρα Πυρ/κού τακτικώς υπό 51ον ΣΠ. Την έφιππον ομάδα της Μοίρας Πυρ/κού δύναται τούτο να χρησιμοποιήσει και διά μικράς αποστολάς αναγνωρίσεων.
ΧVΙ. Σύνδεσμοι: α) 51ου Συντάγματος Πεζικού μετά τμημάτων Ι Μεραρχίας εις την γραμμήν του αριστερού ορίου της Μεραρχίας, μερίμνη τούτου και εν συνεννοήσει μετά διοικητού παραπλεύρων τμημάτων Ι Μεραρχίας β) Μετά 52ου Συν/τος μερίμνη αμφοτέρων των Συν/των εις την διακλάδωσιν των από Λουτρών Σμοκόβου προς Ρεντίνα και Χωταίναν ημιονικών (υψ. 796). γ) 52ου Συντάγματος μετά παραπλεύρων τμημάτων ΧΙΙΙ Μεραρχίας επί της γραμμής δεξιού ορίου της Μεραρχίας και εν συνεννοήσει μετά διοικητού πλησιεστέρου τμήματος της ΧΙΙΙ Μεραρχίας δ) Μετά Μεραρχίας τηλ/κώς δι’ εφίππων και πεζών.
ΧVΙΙ. Διαβιβάσεις: Διά του υπάρχοντος δικτύου διά του ασυρμάτου, εφίππων και πεζών. Ο λόχος διαβιβάσεων Μεραρχίας ν’ αποκαταστήσει τηλ/κήν σύνδεσιν μετά του Τάγματος Γούρας, ενισχυόμενος διά υλικών και ανδρών υπό της διμοιρίας διαβιβάσεων του 54ου Συντάγματος.
XVIII. Εφοδιασμός: μερίμνη τμημάτων εκ των πλησιεστέρων ΚΕ Αναχορηγία πυρ/κών μερίμνη τμημάτων εκ των πλησιεστέρων αποθηκών. Αποκομιδαί προς Κλιτσόν.
ΧΙΧ. Σύμπτυξις: Εις περίπτωσιν γενικωτέρας μορφής εκκαθαριστικών ενεργειών του εχθρού εν τη περιοχή της Μεραρχίας και εν αδυναμία ημών να συγκρατήσωμεν λόγω αριθμητικής υπεροχής του εχθρού τα Συν/τα εντός του χώρου Υ/τομέων των, αναγνωρίζοντα από τούδε απροσβλήτους οπωσούν τοποθεσίας θα κατανεμηθώσι εις μικρά τμήματα 40-50 ανδρών ευέλικτα χωρίς να απολέσωσι τους οργανικούς των δεσμούς και την επαφήν μετά των αμέσως ανωτέρων μονάδων των, ως και τα Συν/τα μετά της Μεραρχίας. Τα τμήματα θα παραμείνωσιν εις τας θέσεις των ταύτας εφ’ όσον ο εχθρός θα παραμένη εντός του χώρου των υ/μέων Σ/των, μετά δε την αποχώρησιν του εχθρού θα ανακαταλάβωσι τας προτέρας των θέσεις.

Να προβλεφθή από τούδε το ζήτημα του εφοδιασμού των τμημάτων εγκαθισταμένων αναλόγων αποθηκών εγγύς των τοποθεσιών καταφυγής αυτών.
ΣΔΜ τη 5-2-44
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Θ. ΑΠΑΡΜΠΕΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51, 52, 54 Συντάγματα Πεζικού
Μοίρα Πυροβολικού
Λόχος αυτοκινήτων
Ουλαμός Παπαχρίστου
Ουλαμός Παπαναούμ
Λόχος Μηχανικού
Τάγμα Γούρας (54ου Συντάγματος)

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)
Ι Μεραρχία (υ.τ.ε.)
ΧΙΙΙ Μεραρχία (υ.τ.ε.)

Advertisements