Συνεργασία με Βρετανικά τμήματα, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/5 Φεβ 1944


ΕΛΑΣ
ΧΙΙΙ Μεραρχία ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΡΙΘΜ. 1141
Γενική Διαταγή
Κοινοποιούμε διαταγή του Γεν. Στρατηγείου, υπ’ αριθμ.803 και παρακαλούμεν όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια και αυστηρός έλεγχος διά να μην επαναληφθούν όσα εν τη ως άνω διαταγή αναγράφονται, εν ουδεμιά περιπτώσει πρόκειται να παρέλθουν ατιμώρηται ενέργειαι αι οποίαι όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τον κοινόν αγώνα κατά του Γερμανοφασισμού, αλλά τουναντίον δυνατόν να δώσει αφορμήν εις παρεξηγήσεις μεταξύ ημών και των Μεγάλων μας Συμμάχων.
Παρακαλούμεν να μη σημειωθεί εις το μέλλον καμία τοιαύτη άστοχος ενέργεια δέον δε όπως η συμμόρφωση προς τας προηγηθείσας διαταγάς ως και προς την κοινοποιουμένην τοιαύτην.

Σ.Δ. ΧΙΙΙ Μεραρχίας Στερεάς 5-2-1944
Δ.ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ
Υποστράτηγος
ΤΑΣΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ

Κοινοποίησις
Δ/σιν Εφ. ΕΛΑΣ Στερεάς
Γραφεία ΕΑΜ Στερεάς
Επιτροπήν Στερεάς
Π.Ε. Στερεάς Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜ. 803

Διαταγή
Από μέρος της Συμμαχικής Στρατ. Αποστολής μας καταγγέλλεται πως τα αρμόδια όργανα της Αυτοδιοίκησης (Λαϊκές Επιτροπές) της περιοχής Νεοχωρίου Θεσσαλίας, παραβαίνοντας σχετική τηλ/κή διαταγή μας (αρ. 657 ε.ε.) επιβάλλουν φορολογία στα είδη που αγοράζει η Συμμ. Στρατ. Αποστολή είτε για τις ανάγκες των μελών της, είτε για τις ανάγκες των Ιταλών που συντηρούνται με έξοδα της Αποστολής. Ακόμη και τούτο: Πως μερικές οργανώσεις του ΕΑΜ ή και μονάδες του ενεργού ΕΛΑΣ αρνούνται στα μέλη της Συμμαχικής Στρατ. Αποστολής τη χρήση τηλεφώνου κλπ. Παρακαλούμεν να εκδώσητε αμέσως σχετικές διαταγές να λείψουν μια για πάντα τα παραπάνω άτοπα. Καθώς πάνω στις αγορές τροφίμων κλπ. που προορίζονται για τον ΕΛΑΣ δεν μπορούν να μπουν φορολογίες και παραρτήματα, το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα που αγοράζονται απ’ τη Συμμ. Αποστολή για την διατροφή των Ιταλών.
Για την εξυπηρέτηση των μελών της Συμμ. Στρατ. Αποστολής και τη διευκόλυνσή τους για την εκπλήρωση της αποστολής του να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με τη μεγαλύτερη προθυμία. Τούτο δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη των φιλοξένων αισθημάτων μας προς τους αντιπροσώπους των μεγάλων μας συμμάχων Αγγλίας – Ρωσίας – Αμερικής, αλλά επιβάλλεται και απ’ το συμφέρον του Συμμαχικού αγώνα και του δικού μας εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος που δεν είναι παρά ένα κομμάτι του όλου Συμμαχικού αγώνα. Κάθε παράβαση της παρούσης θα ελέγξωμεν αυστηρότατα.
Σ.Δ.Γενικού Στρατηγείου
Γ. Σάντος
Δ. Πετρουλάκης
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements