Ανακοίνωση για μάχες ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΠΓ/31 Ιαν 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
………………………..

Αι Εθνικαί Ομάδες του γεν.Αρχηγείου κατόπιν σκληρών και επιτυχών μαχών επί ολόκληρον μήνα, συνεπτύχθησαν από της 28ης Ιανουαρίου, εντεύθεν του Αράχθου.
Επειδή επ’ αυτού διάφοροι διαδόσεις τίθενται υπό επιτηδείων εις κυκλοφορίαν, διά των οποίων προσπαθούν την σύμπτυξιν ταύτην να παρουσιασθούν ως ατύχημα των Ομάδων μας ή ακόμη και ως ήτταν, σημειούμεν κατωτέρω κατά τρόπον επίσημον πως, ακριβώς έλαβον χώραν τα γεγονότα.
Μετά την εκκαθάρισιν της περιοχής των Τζουμέρκων και των περιφερειών Άρτης και Βάλτου, υπό των ημετέρων τμημάτων, την απώθησιν των εν διαλύσει εαμικών τμημάτων, πέραν του Αχελώου, τον οποίον και διέβησαν εις ωρισμένα σημεία τα τμήματά μας, το Στρατηγείον του ΕΛΑΣ εζήτησε διά του Γεν. Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, κατάπαυσιν των εχθροπραξιών, υποσχόμενον να υποβάλη προτάσεις ανακωχής και συμφιλιώσεως. Το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής πεισθέν εις την ειλικρίνειαν των προτάσεων του ΕΛΑΣ διέταξε την 14ην Ιανουαρίου το ημέτερον Στρατηγείον, να καταπαύσωμεν τας εχθροπραξίας πέραν του Αχελώου, γνωρίζον συγχρόνως εις ημάς ότι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι πλέον διατεθειμένον να συνεννοηθή ειλικρινώς υπέρ του Εθνικού Αγώνος.-
Ούτως εχόντων των πραγμάτων την 25ην Ιανουαρίου, ο Στρατηγός Ζέρβας, ελάμβανε τηλεγράφημα του Στρατ.Μέσης Ανατολής διά του οποίου δεν εγνώριζεν ότι το ΕΛΑΣ από του μεσονυκτίου της 24ης διέταξε την κατάπαυσιν των εχθροπραξιών και ότι τα ημέτερα τμήματα θα έπρεπε να πράξουν το ίδιον μεταφέροντες μάλιστα τας θέσεις των τμημάτων μας ώστε να μην παρέχωμεν καμίαν δόσιν εις παρεξήγησιν.
Πράγματι την 23ην ώραν της 25ης το Γενικόν ημών Αρχηγείον συνεμορφώθη με τας διαταγάς του Γεν.Στρατ.Μέσης Ανατολής.Πλην όμως την επομένην το ΕΛΑΣ εξεδήλωσε τας πραγματικάς του προθέσεις αι οποίαι ήσαν σύμφωνοι με την εν γένει μέχρι σήμερον πολιτείαν του. Εξηπάτησε δηλαδή τόσον το Στρατ.Μέσης Ανατολής όσον και ημάς. Διότι ενώ εξεδήλωνε τας δήθεν ειλικρινείς του προθέσεις διά συνεννόησιν υπέρ του Εθνικού αγώνος, παραλλήλως συνεκέντρωνε δυνάμεις από όλα τα μέρη της Ελλάδος και ειδικώς μετέφεραν εις το θέατρον των επιχειρήσεων συγκεκροτημένα τμήματα Βουλγάρων και Βουλγαρομακεδόνων. Εκμεταλλευόμενον την κατόπιν των συμφωνιών νέαν διάταξιν των τμημάτων μας, μας επετέθη την πρωϊαν της 27ης, επηκολούθησαν δε σκληραί μάχαι καθ’ ας παρά τας εις αίμα θυσίας του δεν ηδυνήθη να κάμψη την αντίστασιν μας.
Δυστυχώς το απόγευμα της 28ης τα πυρομαχικά των τμημάτων μας εξηντλήθηκαν παντελώς και τούτο διότι το Στρατ.Μέσης Ανατολής πεισθέν εις τας διαβεβαιώσεις του ΕΑΜ δεν προέβη εις ρίψεις πυρομαχικών. Το Γενικόν Αρχηγείον, διά να αποφευχθούν άσκοποι θυσίαι διέταξε την σύπτυξιν των δυνάμεών μας εντεύθεν του Αράχθου.
΄Ηδη η αυστηρά στάσις του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η δημιουργηθείσα κατάστασις διά της παρουσίας επί του Ελληνικού εδάφους ξένων συμπαγών τμημάτων υποχρεώνει το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να επαναλάβη τας προτάσεις του. Την φοράν όμως αυτήν οι όροι μας είναι βαρύτεροι αν τελικώς το Γεν.Αρχηγείον πεισθεί ότι είναι δυνατή μια συνεννόησις και διαπιστώσει ότι πρόκειται περί ειλικρινούς προθέσεως.

Σ.Δ Αρχηγείου Ηπείρου 31 Ιανουαρίου 1944
Ο
Αρχηγός
Τ.Υ.Σ

Advertisements