Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΕΔΕΣ/26 Ιαν 1944


αρ.22
Διαταγή άκρως απόρρητος επειγούσα

. Πληροφορίαι Εχθρού Εχθρός κατά πληροφορίας των τμημάτων μας επαφής και αποσταλέντων συνδέσμων κατέχει διά της κυρίας του δυνάμεως τον ορεινόν όγκον δυτικώς χωρίων Μπισκής-Συστρουνίου-Ρωμανού και ενδεχομένως Αλποχωρίου. Ομοίως δι’ ελαφρών τμημάτων κατέχει ανατολικά αντερείσματα του άνω ορεινού όγκου μέχρι Ρωμανού.
Περί ημετέρων Συγκρότημα Μαυροσκότη (Λόχος Κίτσου Φώτου Τμήμα Ηλία Νίκου, λόχος Μαυροσκότη Τμήμα Μηχανημάτων) κατέχει θέσεις Γκουρβάνι Ν.Δ ως Ζωτικού και επί της Κορυφογραμμής.-
Λόχος Κωστάκη κατέχει Αγιον Νικόλαον Μπιστιάς Υπόλοιπα τμήματα ευρίσκονται Ακώς ανωτέρω ορεινού όγκου εις Μουκοβίναν και Κουπάκια.
ΙΙ Ιδέα Ενεργείας Συγκλίνουσα επίθεσις προς ανατροπήν του εχθρού εκ των θέσεων του, κύκλωσιν και συντριβήν τούτου εκ των Κατευθύνσεων
1/ Γκουρνάβη Καστανιά Υψοδείκτης 1939
2/ Άγιος Νικόλος Μπιστιάς προς Λαφίνον υψοδείκτης 1939.
3/ Γέφυρα Συστρουνίου Υψοδείκτης 1939
4/ Κουπάκια προς Ρωμανό-Ντουφέκι- Σφενδόνα.
Κυρία Προσπάθεια Εν τη κατευθύνσει από Γκουρνάβη – Άγιος Νικόλαος προς Καστανιά-υψοδείκτης 1939.
ΙΙΙ Αποστολαί
1) Συγκρότημα Μαυροσκότη πλην Λόχος Κωστάκη να επιτεθή αύριον την 10 ώραν προς κατάληψιν θέσεως Καστανιά, Δ ΥΨΣ 1939 (Δ.Συστρουνίου).
2) Λόχος Κωστάκη. Άμα τη εκδηλώσει της επιθέσεως του συγκροτήματος Μαυροσκότη και ευθύς ως φθάση τούτο εις το ύψος του (θέσεων ον κατέχει) να κινηθή και ούτως επιθετικώς προς κατάληψιν θέσεως Λαφίνας – Δ ΥΨΣ 1939.
Ούτος άμα τη εκδηλώσει της επιθέσεως εκ μέρους Μαυροσκότη να παρενοχλή τον εχθρόν διά πυρών.
3) Τμήματα Θεοδ.Ζήκου-Λάπρου Μπέλου -Ανθ/λαρχου Κωλέτση και Υπ/ρχου Γαλατσιάνου να κινηθώσι επιθετικώς από Μουκοβίναν-Γέφυρα Συστρουνίου υψώματα Δκώς Συστρουνίου προς κατάληψιν Υψδ 1939. Των τμημάτων τούτων θα ηγείται ο υποφαινόμενος.
4) Τμήμα Γιαννακάκου και Νικολάου Ζήκου με επικεφαλής τον Ταγμ.Μαραγκόν Κωνστ. να επιτεθή τας πρωϊνάς ώρας της αύριον και άμα τη εκδηλώσει της επιθέσεως εκ μέρους του συγκροτήματος Μαυροσκότη εν τη κατευθύνσει Κουπάκια-Ρωμανό προς κατάληψιν του υψώματος Ντουφέκι- Σφεντόνα, ένθα να συνδεθεί με συγκρότημα Μαυροσκότη και υποφαινόμενον.
5) Τάγμα Ζώτου θα κινηθή ως εφεδρεία εν τη κατευθύνσει Συστρούνιον ΨΔ ΥΨΣ 1939. Μετά την κατάληψιν των πρώτων αντικειμενικών σκοπών επί τόπου δεξιά διάταξις αναλόγως των πληροφοριών και κατευθύνσεως του εχθρού της περαιτέρω κίνησης των τμημάτων.
ΙV Σήμα αναγνωρίσεως των τμημάτων (Ελλάς-Ελευθερία).
V Σταθμός Επιθέσεως Παρά τον Υποφαινόμενον.
VI Σύνδεσμοι και Διαβιβάσεις : διά δρομέων.
VII Προσκαλώ άπαντας αξιωματικούς οπλαρχηγούς και αντάρτας όπως φανώσι αντάξιοι των λοιπών συμπατριωτών τους των μαχομένων νικηφόρως εις Τζουμέρκα.

Σ.Δ. 26-1-44
Ο
Γ. Νάσης

Υπαρχηγός
T.Y

Advertisements