Ενημέρωση ΕΛΑΣ επι προτάσεων Τσουδερού, ΣΣΑ/ΓΑ/18 Ιαν 1944


ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Προς το Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ

 Εν συνεχεία των σημερινών μας συζητήσεων έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μόλις έλαβον εκ Καΐρου πληροφορίαν ότι διά του ασυρμάτου ελήφθη η απάντησις της Κεντρικής Επιτροπής ΕΑΜ προς τας προτάσεις του Τσουδερού.
Αντιλαμβάνομαι ότι η απάντησις περιέχει έκφρασιν ευχαριστήσεως διά την καταγγελίαν ως προς τα Τάγματα Ασφαλείας Κυβερνήσεως Ράλλη και την πλήρη υποστήριξιν προς τον σκοπόν της ενώσεως των δυνάμεων των Ανταρτών διά την απελευθέρωσιν και ελευθέραν πολιτικήν εκλογήν της Ελλάδος.
Εν σχέσει με τη φιλικήν υποδοχήν των προτάσεων του κ. Τσουδερού θα ήθελον να λάβω την ευκαιρίαν να σας προτείνω και πάλι γραπτώς την ανεπίσημον αλλά ειλικρινή πρότασίν μου διά μίαν γρήγορον συνάντησιν μεταξύ υμών και του Στρατηγού Ζέρβα επί της βάσεως των εισηγήσεων ενωρίς σήμερον την πρωίαν.
Εάν νομίζατε ότι δύναται να πραγματοποιηθή εν καιρώ θα ήμην ευτυχής να σας συναντήσω εις Κούτσαινα την 26ην Ιανουαρίου ε.ε.
Εν τοιαύτη περιπτώσει θα ήτο αναγκαίον, εις υμάς να ειδοποιήσετε τον αντικαταστάτην μου Ταγματάρχην ο οποίος θα αναλάβη να ειδοποιήση τον Στρατηγόν Ζέρβαν και τον υποφαινόμενον διά του ασυρμάτου.
Μετά τιμής
Κρις
(Συνταγματάρχης)
18-1-44
Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείον

Advertisements