Παραινέσεις προς αντάρτες, ΕΔΕΣ/18 Ιαν 1944


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.139

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 266/11-1-44 Δ/γήν του Γεν.Αρχηγείου προς γνώσιν και κοινοποίησιν μέχρι του τελευταίου αντάρτου.
Σ.Δ τη 18-1-44
Ο
Αρχηγός
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖ.
ΚΑΜΑΡΑΣ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 266

….Και καταγγέλθησαν από ανθρώπους της υπηρεσίας μου ότι μεμονωμένοι αντάρται διαφόρων τμημάτων προέβησαν κατά τας δύο τελευταίας ημέρας εις εμπρησμούς οικιών τινών, αρπαγές και κακοποιήσεις δύο αιχμαλώτων ΣΤΟΠ.
Το γεγονός τούτο με ελύπησε κατάκαρδα διότι μέχρι τούδε η στάσις των Ομάδων μας υπήρξε άμεμπτος ΣΤΟΠ.
Καθ’ ήν στιγμήν έτρεχεν όλος ο κόσμος, άνδρες και γυναίκες και παιδιά πάσης ιδεολογικής αποχρώσεως, μας υποδέχονται ως πραγματικούς ελευθερωτάς από τον απαίσιον ζυγόν του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. ευρίσκονται τινές μεταξύ ημών ασυνείδητοι και απάτριδες, οίτινες διαπράττουν τους ως άνω βανδαλισμούς εκ συστήματος και κατόπιν προγράμματος διαπράττουν μόνον οι άνθρωποι του ΕΑΜ καθ’όλην την ύπαιθρον.
Τούτους δεν δύναμαι, να θεωρήσω, ειμή μόνον ως εγκληματίας.
Απαγορεύω απολύτως πάσαν τοιαύτην συμπεριφοράν και επιθυμώ όπως πάντες από του μεγαλυτέρου μέχρι του μικροτέρου συμπεριφέρονται αμέμπτως.
Πας υπαίτιος τοιούτων πράξεων θα συλλαμβάνηται μερίμνη του Δ/ντου του τμήματός του και θα αποστέλληται εις Γενικόν Αρχηγείον, ίνα εισαχθή εις δίκην και εκδικασθή υπό του Στρατοδικείου του Γενικού Αρχηγείου ΣΤΟΠ.
Οι Δ/ται των τμημάτων καθίστανται υπεύθυνοι απέναντι του Έθνους και του Γενικού Αρχηγείου, αν τυχόν ήθελον παραμελήση την μη εφαρμογήν της παρούσης. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι και ούτοι συμφωνούν απολύτως μετ’ εμού με το ζήτημα τούτο.
Παρακαλώ όπως τη προσωπική ευθύνη των Δ/τών των μονάδων η παρούσα περιέλθη εις γνώσιν και του τελευταίου αντάρτου.
Πάσα επισυμβάσα βλάβη κατά τας τελευταίας πέντε ημέρας να εξακριβωθή και να αναφερθή ημίν εγγράφως, εις βάρος τίνος εγένετο.
Αι επιτροπαί Εθν.Αγώνος να μοι αναφερθώσιν δι’ ειδικής εκθέσεώς των παν τυχόν τοιούτον γεγονός (τον εκτελέσαντα την πράξιν ταύτην, πότε εις βάρος τίνος εγένετο ως και την γενομένην ζημίαν).

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 11-1-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Άπασαι αι Μονάδες Ο
και ΕΕ Αγώνος Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements