Διαταγή προσανατολισμού μονάδων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3 ΕΓ/17 Ιαν 1944


ΕΛΑΣ Αυστηρώς Απόρρητος – Προσωπική
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ Διά τας Διοικήσεις Μεραρχιών
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΕΠΕ 183
ΔΙΑΤΑΓΗ
Ι) Το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής φρονεί ότι η επίδρασις γενικοτέρων επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμά του ν’ αποσυρθούν οι Γερμανοί εξ Ελλάδος κατά την προσεχή Άνοιξιν.
Κατά την εποχήν ταύτην περίπου θέλουσι διεξαχθεί υφ’ υμών επιχειρήσεις σκοπός των οποίων θα είναι να παρεμποδίσωμεν την αποχώρησιν των Γερμανικών Στρατευμάτων ούτως ώστε αι μονάδες και σχηματισμοί των να καταστούν ανίκανοι να λάβωσι μέρος εις μάχην εις άλλα μέτωπα άνευ επαρκούς αναδιοργανώσεως και ανεφοδιασμού.Αι επιχειρήσεις αύται αίτινες θα διεξαχθώσι είναι μέρος του γενικού σχεδίου Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά την απελευθέρωσιν των Βαλκανίων.
Ο αποτελεσματικώτερος τρόπος διεξαγωγής εκ μέρους μας των επιχειρήσεων τούτων είναι ο περιορισμός των επιχειρήσεων εις ενδιαφερούσας περιοχάς προς ας πρέπει να προσαρμοσθούν αι δυνάμεις μας εγκαίρως και κατά την στιγμήν της εκτελέσεως να δράσωσιν με όλην την ορμήν και αποφασιστικότητα ώστε να φέρωσι το αναμενόμενον αποτέλεσμα.
ΙΙ) Αι κυριώτεραι περιοχαί αι αφορώσαι το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής είναι αι κάτωθι:
1ον) Η περιοχή ΙΧ Μεραρχίας με τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:
α) Σιδηροδρομική γραμμή ΒΕΡΡΟΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
β) Οδοί περί το ΒΕΡΜΙΟΝ ήτοι ΒΕΡΡΟΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ, ΚΟΖΑΝΗ – ΒΕΡΡΟΙΑ.
Διατεθησόμεναι δυνάμεις αι επί του ΒΕΡΜΙΟΥ τοιαύται της Χ Μεραρχίας, αι δε υπόλοιπαι της ΙΧ Μεραρχίας ήτις θα έχει την όλη ευθύνην και διεύθυνσιν
2ον) Περιοχή Χ Μεραρχίας με τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς ΠΙΕΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ.
α) Οδός ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
β) ‘’ ‘’ – ΚΟΖΑΝΗΣ.
Σιδηροδρομικήν γραμμήν και οδός ΤΕΜΠΩΝ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Οδός ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
Διατεθησόμεναι δυναμεις αι υπάρχουσαι τοιαύται του 5 Συντ. Πεζικού.

ΠΙΝΑΞ
Των κατά περιοχάς Άγγλων συνδέσμων Αξ/κών

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΑΙ
ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤ. ΠΕΡ.
ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
1 Αν/χης Έδμουρ (Άρθουρ) Πεντάλοφος
2 Ταγ/χης Περούτις ΙΧ Μεραρχία –
3 ‘’ Χάμιλτον Βέρμιον
4 ‘’ Πάουερ (Χορς) Πιερία
5 Λοχαγός Γούνεϊκ Χ Μεραρχία Όλυμπος
6 ‘’ Μακ Κουλ Οξυιά
7 ‘’ Βίνσεντ Πιερία
8 Αν/χης Σεπερτ (Χίλε) –
9 Ταγ/χης Νέβιλ XVI Μεραρχία Φουρκά
10 ‘’ Μολμαν Όρθυς
11 ‘’ Μικλεθγουέιτ Α. Μακεδονία –
12 ‘’ Τόλμστον Χ Μεραρχία …….
13 Λοχαγός Χιλ ‘’ Πήλιον
14 Ταγ/χης Ουΐκινσον ΧΙΙΙ Μεραρχία Λοκρίς

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 17/1/44
Στέφανος Σαράφης

Advertisements